Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

5.5. МУЛЬТИПЛІКАТОРИ АВТОНОМНИХ ВИТРАТ, ІНВЕСТИЦІЙ. АКСЕЛЕРАТОР. ПАРАДОКС ОЩАДЛИВІСТЬ


Рівноважний рівень випуску YA може коливатися в відпо-вії із змінами величини будь-якого компонента сукупних расхо-дов. Збільшення будь-якого з них зрушує лінію планованих расхо-дов вгору і сприяє зростанню рівноважного рівня випуску і зайнято-сті. Зниження будь-якого з компонентів сукупного попиту веде до спаду рівноважного випуску і зайнятості і зміщення лінії планованих витрат вниз. На рис. 5.6 показана графічна модель вимірюв-вати макроекономічної рівноваги при зміні інвестицій на величину? I, рівну зміни автономних інвестицій, тобто? I=? Iа. Функція планованих витрат Е=С + I, де С=Са + МРС - Yd, прийме вид Е=С + I +? I і переміститься вгору на величину? I.


Рис. 5.6. Зміна рівноваги при зміні величини інвестицій
Рівновага з точки А зміститься в точку А1, а рівноважний обсяг виробництва зміниться на величину? Y. Однак зміна величини автономних інвестицій? Iа, як і зміну іншого компонента ав-тономних витрат (? Са), викликає декілька більша прирощення сукупного доходу? Y завдяки ефекту мультиплікатора. Під-твердження цього явища полягає в наступних перетвореннях рівняння макроекономічної рівноваги і його рішенні що-до доходу (Y):
Е=С + I=Y, де I=Iа;
Y=Са + МРС? Y + I а;
Y=А + МРС - Y,
де А=(Са + Іа) - це автономні витрати.


Таким чином, рівноважний дохід дорівнює добутку мульти-плікатора і автономних витрат:
Y=m - А, де m> 1.
Приріст рівноважного доходу дорівнює
? Y=m -? А.
На рис. 5.6 прирощення доходу одно:
? Y=m -? I.
Мультиплікатор автономних витрат m - це відношення з-трансформаційних змін рівноважного ВНП (Y) до зміни будь-якого компонента автономних витрат.


Де m - мультиплікатор автономних витрат;? Y - зміна одно-весна ВНП;? А - зміна автономних витрат, що не залежать від динаміки доходу, які можуть бути доповнені:
? А=? (Са + I + G + Xn).
Мультиплікатор (множник) показує, у скільки разів сумарний приріст (скорочення) сукупного доходу перевершує першо-початковий приріст (скорочення) автономних витрат.
Ефект мультиплікатора - це макроекономічне явище. Воно виникає з того, що збільшення витрат на споживання благ означає збільшення доходів у тих економічних агентів, у яких ці блага придбані. Збільшення доходу, в свою чергу, породжує розширення споживання. Зростання споживання означає зростання еф-тивного попиту, а отже, і доходу. Слідом за первинним приростом доходу слід вторинний, третинний і т.д., тобто однократ-на зміна компонента автономних витрат породжує багато-кратне зміна ВНП (? Y) за рахунок розширення споживання на вели-чину (? А - МРС) у кожному циклі кругообігу «доходи - витрати».
Мультиплікатор інвестицій (mI) - числовий коефіцієнт, по-показувала перевищення зростання доходу над зростанням інвестицій.

;

.
Приклад. Для організації будівництва очисних споруд держава інвестувала 2 млн руб. МРС=0,6.
Мультиплікатор mI=1 / (1 - MPC)=1 / (1-0,6)=1 / 0,4=2,5.
Приріст ВНП складе
? Y=? I - mI=2 млн - 2,5=5 млн руб.
Таким чином, невеликі зміни в величинах С, I можуть ви-кликати значні зміни в рівнях випуску і зайнятості. Поет-му ефект мультиплікатора породжує економічну нестабільність ність, особливо в умовах приєднання індукованих інвести-цій. Так як в кожному наступному циклі виробництва з зрослого сукупного доходу Y фінансуються не тільки більш високі споживацькі, але і зростаючі інвестиційні витрати, виникає еф-фект супермультіплікатора, що підсилює економічну нестабільність.
Тому, застосовуючи інструменти бюджетно-податкової політики (податки, державні витрати) і кредитно-грошової політики (відсоткову ставку, норми обов'язкових резервів тощо), правитель-ство може послабити ефект мультиплікатора шляхом відносного зниження величини граничної схильності до споживання (МРС).
Ефект мультиплікатора пов'язаний з дією акселератора, суть якого проявляється в залученні індукованих інвестицій в процес розширеного відтворення. Зростання національного доходу, обумовлений ефектом мультиплікатора, викликає зростання споживчого попиту. Це, в свою чергу, веде до зростання попиту на товари виробничого призначення. Для розширення виробництва фірми здійснюють великі одноразові капіталовкладення - інве-стіціі в основний капітал - для створення нових виробничих потужностей. Відбувається подальше зростання споживчого та націо-нального доходу, що викликає подальше зростання інвестицій. Цей ефект називають принципом похідного попиту, або принципом ак-селераціі.
Принцип акселератора - це процес, який показує, що попит на інвестиції може бути викликаний зростанням національної дохо-так.
Акселератор являє собою відношення приросту інвести-цій до викликав його приросту доходу і виражається формулою

0? К <1,
де К - акселератор;? Iu - зміна індукованих інвестицій по-точного періоду;? Y - зміна доходу (Y) попереднього періоду.
Якщо акселератор дорівнює нулю, то індукованих інвестицій немає і загальні інвестиції автономні. Якщо дохід в попередньому періоди-де зменшився, то індуковані інвестиції негативні.
Акселератор характеризує чутливість інвестицій до вимірюв-нению доходу і пов'язаний з психологічної схильністю підприємцям-телей збільшувати інвестиції при підйомі економіки і скорочувати їх при спаді.
Таким чином, поєднання дій мультиплікатора і акселера-тора обумовлює процес розширення і скорочення ділової актив-ності. Акселератор посилює коливання доходу, викликані действи-ем мультиплікатора.
Однак необхідно враховувати і зворотні наслідки МУЛЬТІПОСТ-лікатівного ефекту, що проявляються в так званому «парадоксі ощадливості».
Суть його розкривається в наступних процесах. В за-критій економіці з неповною зайнятістю ресурсів збільшення Ощад-жений домогосподарствами означає зниження споживання і, отже, сукупного попиту. Оскільки рівень сукупного попиту визначає рівень випуску і зайнятості, то рівень випуску в еконо-Міці знизиться, причому це зниження буде посилено мультиплікат-ром. Так як заощадження і інвестиції не врівноважуються відсоток-ної ставкою, внаслідок ефекту акселерації відбудеться зниження інвестицій, а далі по ланцюжку: зниження доходу, споживання, сбе-реження.
Таким чином, парадокс ощадливості полягає в тому, що в закритій економіці спроби суспільства збільшити заощадження (S) при-водять до скорочення споживання (С) і доходу суспільства і до збереженню-нію або навіть зменшення початкового обсягу заощаджень (S).
Графічне зображення парадоксу ощадливості показано на рис. 5.7: зростання заощаджень? S зрушить лінію заощаджень від S до S1, інвестиції скоротяться на? I, рівноважний рівень національного до-ходу скоротиться на? Y.


Рис. 5.7. Парадокс ощадливості
Оскільки ефекти мультиплікатора і акселератора тео-скі передбачувані, з'являється можливість прийняття заходів з боку уряду зі згладжування негативних наслідків від їх прояв-лення.
Таким чином, економічна наука, надаючи суспільству продукти своїх досліджень, створює передумови практичного використання знань про закономірності макроекономічного роз-ку.
Держава, зацікавлена у забезпеченні економічної стабільності в країні, розробляє економічну політику, на спрямовану на підтримку стабільного економічного зростання, на забезпечення повної зайнятості та на досягнення інших цілей еконо-мічного регулювання. Держава здатна відновити повну зайнятість і забезпечити зростання ВНП через стимулювання сукупного попиту шляхом нарощування державних витрат, зниження на-логів, а також за допомогою кредитно-грошової політики.
Кейнсіанська модель панувала в науці і в сфері макро-економічної політики в період після другої світової війни до на-чала 70-х років в капіталістичному світі. Особливу популярність ідеї Кейнса отримали в США, Великобританії, так як в цей період у розвинених країнах спостерігалися високі темпи економічного зростання, майже повна зайнятість, зростання добробуту та міжнародної тор-гівлі. Згодом кейнсіанська модель була модифікована в сучасному напрямку - «неокласичному синтезі» («неокласичної економіці»), що є продовженням і розви-ством класичної та кейнсіанської шкіл в нових соціально-економічних умовах. В даний час ідеї Кейнса втілені в «новій кейнсіанської» і «посткейнсіанской» школах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.5. мультиплікатора автономних витрат, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість "
 1. Питання для самоперевірки
  мультиплікатора автономних рас-ходів, мультиплікатора інвестицій? Які їх формули? 15. Яка кількісна взаємозв'язок існує між значенням гранично-ної схильності до споживання і значенням мультиплікатора расхо-дов? 16. Що характеризує акселератор? 17. Який механізм взаємодії акселератора і мультиплікатора? 18. У чому полягає сутність парадоксу ощадливості?
 2. Висновки
  мультиплікатора. У теорії Кейнса мультиплікатор (множник) А MPS Ефект мультиплікатора показує взаємозв'язок між збільшенням інвестування та зростанням рівня економічної активності в одному і тому ж році. Ефект акселератора полягає в тому, що масштаби інвестування в поточному (?) Році залежать від збільшення ВНП в попередньому (f-1) порівняно з роком (? -2), Тоді /,=A (Yf, - Y: _.)
 3. Тема 49. ТЕОРІЯ мультиплікатора
  мультиплікатора можна виразити за допомогою граничної схильності до споживання (МРС) і заощадження (MPS): {foto112} де K-мультиплікатор інвестицій. Чим частка споживання в доході більше, тим сильніше буде проявлятися в економіці ефект мультиплікатора, так як зростання споживання (витрата) одних людей призводить до збільшення доходів інших, що продали свої товари і послуги. Цей ланцюжок (луна) буде
 4. 5.3. ІНВЕСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ФАКТОРИ, визначається їх динаміки, РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
  мультиплікатора і акселератора може привести до макроекономічної нестабільності, про що піде мова в параграфі
 5. Резюме
  мультиплікатор равен1 / (1 - MPC), або величиною, зворотної рівню предель-ної схильності до заощаджень. 11. Умова рівноваги на основі рівності випуску про-дукції та рівня доходів величиною сукупного спро-са може бути виражене і у формі рівності Ощад-жений і планованих інвестицій (S - I). 12. Парадокс ощадливості вказує на те, що змен-шення схильності до заощаджень може зовсім
 6. Завдання
  мультиплікатором і предель-ної схильністю до заощаджень. [Недостатньо лішьвоспроізвесті рівняння (4). Слід пояснити егосмисл.] Поясніть, чому висока або низька MPSозначает більшу або меншу величину Мультипла-катор. 5. Припустимо, MPC=0,6. Припустимо також, що посравнению з початковим рівноважним уровнемдоходов інвестиційний попит зростає на 50 оди-ниць, (а) Наскільки
 7. Коментарі
  автономної етики, витікаючу з ідеї про незалежність моральних принципів і вимог від яких-небудь зовнішніх стосовно моральності умов. [19] утилітаризм філософсько-етичне вчення, яке вважає користь основою моральності і критерієм людських вчинків. Набуло широкого поширення у Великобританії в XIX в. Основоположник утилітаризму І. Бентам. [20] біхевіоризм
 8. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш прискорюють виробництво. Коли попит на проміжну і
 9. Мультиплікатор та акселератор
  мультиплікатора. Дослівно мультиплікатор означає «множник». Суть ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий у воду, викликають кола на воді, так і інвестиції, «кинуті» в економіку,
 10. Два підходи до розподілу сукупного доходу
  витрати набагато стійкіші, ніж інвестиції. А це означає, що саме інвестиції відіграють важливу роль у виникненні спадів. Довгий час фундаментальний підхід грунтувався на позиції, що дохід і багатство нації ростуть в тому ж темпі, що й накопичення капіталу. Отже, чим вище норма інвестицій, тим вище і темп економічного зростання і тим швидше збільшується національний дохід і
© 2014-2022  epi.cc.ua