Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

5.3. ІНВЕСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ФАКТОРИ, ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЇХ ДИНАМІКИ, РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ


Інвестиції є найважливішою і найбільш мінливою частиною ВНП, на частку якої припадає близько 20% сукупних витрат розвинених країн. Це менше, ніж частка споживчих витрат, але саме зміни цього компонента викликають основні макроекономічна зрушення.
Інвестиції (I) - це довгострокові вкладення капіталу в различ-ні галузі всередині країни і за її межами з метою отримання при-були.
Економічний зміст інвестицій виражається в вико-вання заощаджень на створення, розширення та технічне перевоору-ються основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. Виходячи з цього визначають напрями інве-стіцій:
- будівництво нових виробничих будівель і споруд-ний;
- закупівлі нового обладнання, техніки і технології;
- додаткові закупівлі сировини і матеріалів;
- будівництво безкоштовного житла та об'єктів соціального на-значення, вкладення в науку, освіту.
Відповідно цим напрямкам розрізняють типи інвести-цій:
- виробничі інвестиції (в основний капітал);
- інвестиції в товарно- матеріальні запаси;
- інвестиції в людський капітал.
За цільовим призначенням інвестиції підрозділяють на валові і чисті.
Валові інвестиції забезпечують виробництво загального обсягу капітальних товарів протягом певного періоду часу (го-да).
Валові інвестиції включають витрати на заміщення старого обладнання (амортизаційні ресурси) і приріст інвестицій на розширення виробництва (чисті інвестиції).
Чисті інвестиції - це вкладення з метою збільшення основ-ного капіталу за допомогою будівництва будівель і споруд, про-виробництва та встановлення додаткового обладнання.
Джерелом інвестицій є заощадження. Оскільки Ощад-вання здійснюються одними господарюючими агентами, а інвести-ції можуть проводитися іншими господарюючими суб'єктами, має місце розбіжність економічних інтересів (мотивів) суб'єктів. Ця обставина, а також вплив розрізняються факторів, який визначає динаміку інвестицій та заощаджень, ускладнює полноцен-ве перетворення заощаджень в інвестиції. Мотиви інвестицій: максимізація норми чистого прибутку, реальна ставка відсотка.

Основні фактори, що визначають динаміку інвестицій:
1) очікувана норма чистого прибутку, рентабельності (R) перед-полагаємих капіталовкладень; при низькому значенні цього показника інвестиції не будуть здійснюватися ;
2) реальна ставка відсотка (r); альтернативні можливості капіталовкладення в реальне виробництво або в банк припускають порівняння прибутковості від їх розміщення: якщо норма відсотка (r) ви-ше очікуваної норми прибутку (R) , то інвестиції не будуть здійснюватися, і навпаки.
Графічно взаємозв'язок між нормою відсотка, інвестиціями і заощадженнями показана на рис. 5.2:
- на осі ординат - значення ставки відсотка (r);
- на осі абсцис - значення заощаджень та інвестицій;
- крива I - лінія інвестицій;
- крива S - лінія заощаджень;
- у точці Е - положення рівноваги між заощадженнями та інве-стіціямі при ставці відсотка rE .


Рис. 5.2. Взаємозв'язок норми відсотка (r), інвестицій (I)
і заощаджень (S)
Рівень відсотка rE забезпечує рівність інвестицій і сбе-реження в масштабі всієї економіки, рівні r1 і r2 - відхилення від цього стану.
Таким чином:
- інвестиції є функція процентної ставки I=f (r);
- заощадження є функція доходу (по Дж. Кейнсу) S=f (Y), хоча теж залежать від відсоткової ставки.
Інші фактори, що визначають динаміку інвестицій:
1) рівень оподаткування;
2) зміни в технології виробництва;
3) економічні очікування;
4) наявний основний капітал;
5) динаміка сукупного доходу.
Залежно від основних факторів, що визначають динаміку інвестицій, останні поділяють на автономні і индуцирован-ні (стимульовані).
Автономні інвестиції - це витрати на освіту нового капіталу, що не залежать від зміни національного доходу. Про-Стейша функція інвестицій при даному рівні автономних інве-стіцій записується так:
I=Ia - (Ia> 0, Ia=const),
де I - реальні інвестиції; Ia - даний рівень інвестицій.
Розміри цих інвестицій впливають на зростання або падіння націо-нального доходу. Їх причини екзогенними: нерівномірність розповсюдження странения технічного прогресу, приріст населення і т.
п.
З ростом сукупного доходу автономні інвестиції дополня-ються індукованими (або стимульований) .
Індуковані інвестиції - це інвестиції, які викликають-вають зростанням сукупного попиту або доходу. Так як інвестиції фінансуються з прибутку, а остання зростає з ростом сукупного доходу Y, то і інвестиції збільшуються з ростом Y.
Позитивна залежність інвестицій від доходу представлена у вигляді функції загальних інвестицій:
I=Ia + MPI - Y, причому 0 <МРI <1,
де Ia - автономні інвестиції; MPI - гранична схильність до інве-стірованію; Y - сукупний дохід.
Гранична схильність до інвестування - частка приросту витрат на інвестиції в кожної додаткової одиниці доходу, що викликала цей приріст.


Графічно функції автономних і індукованих інвести-цій зображені на рис. 5.3:
- на осі абсцис - значення доходу;
- на осі ординат - значення інвестицій;
- пряма I, паралельна осі абсцис, - лінія автономних інвести-цій;
- пряма I, розташована похило щодо осі абсцис під кутом, тангенс якого дорівнює граничної схильності до інвести-вання, - лінія функції загальних інвестицій, що відображає динаміку автономних і індукованих інвестицій:

.
Нахил функції інвестицій відображає залежність інвестицій від дохо-так.

Рис. 5.3. Прості функції автономних і індукованих інвести-цій
Роль інвестицій у розвитку економіки визначається тим, що завдяки їм здійснюється накопичення суспільного капіталу, розвиток науково-технічного прогресу, впровадження досягнень науки і техніки в різні сфери творчої діяльності. Внаслідок цього інвестиції є базою для розширення виробничих можливостей національного господарства, поліпшення якості життє-діяльності та економічного зростання суспільства.
Разом з тим неконтрольований інвестиційний процес в умо-вах дії макроекономічних ефектів мультиплікатора і акселератора може привести до макроекономічної нестабільності, про що піде мова в параграфі 5.5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. ІНВЕСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ФАКТОРИ, визначається їх динаміки, РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ "
 1. Коментарі
  інвестиції; Гроші; Торгівля. Банкноти, 415-418 Банківська школа, 409-411, 415 Бароне Енріко, 656 Бартер, абстракція, цінність і ціна, 191-196 Бастіа Фредерік, 139сн., 780 Беверидж Вільям Генрі, 722 Бідність, 227, 563, 632, 784 - 789 Безробіття: заробітна плата, 344, 568, 721-723, 729-731, 740-741; інституціональна, визначення, 561; історія, 810; каталлактіческая,
 2. Економічне зростання
  інвестиційні товари (виробничого призначення) і споживчі товари. КПВ відображає обмеженість ресурсів в економіці на певний період часу. Кожна точка кривої відповідає деякому поєднанню кількостей споживчих і інвестиційних товарів, яке можна зробити за допомогою наявних економічних ресурсів. Наприклад, в точці А на КПВ1 за допомогою тієї кількості ресурсів,
 3. Терміни і поняття
  інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 4. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  інвестицій, відсотках ставок. Всього налічується понад тридцять лауреатів Нобелівської премії, які зробили внесок у практичну розробку економічних проблем. З їх працями ми познайомимося в наступних
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  інвестиційного фінансування для юридичних і фізичних осіб. Кредитний консалтинг, на думку фахівців INTERFINANCE - новий вид бізнесу, який на сьогоднішній день отримує активне поширення. Враховуючи все зростаючий інтерес наших клієнтів до залучених з поза засобам на розвиток бізнесу, виникла об'єктивна необхідність для розвитку такого виду послуг як
 6. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  інвестиціях, то по суті немає таких понять, як багата капіталами чи бідна капіталами країна. Капіталомістка продукція зовсім не обов'язково робиться в багатьох країнах. Робітники в багатьох країнах необов'язково працюють при великих капіталовкладень, мають більш високу продуктивність або отримують вищу заробітну плату. В епоху штучної інтелектуальної промисловості
 7. Процентна ставка
  інвестицій. 3. Інвестиції. Внутрішні і зовнішні джерела інвестиційних ресурсів. Теперішня вартість Різними економічними школами інвестиції характеризуються по-різному. Відповідно до австрійської школою «гранично!! корисності »інвестиції трактуються як обмін задоволення Сеголен-няшная потреб на задоволення їх у майбутньому. У звичайному слововживанні під терміном
 8. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  інвестиції визначають рівні національного виробництва та зайнятості, Дж. Кейнс вводить поняття функції споживання (відношення споживання і доходу та їх рух) і функції заощадження (відношення заощаджень і доходу та їх рух). Відповідно до теорії Кейнса, фактори, що визначають функцію споживання, наступні: 1. Наявний доход (Yd-Y-Т, де Т - податкові виплати) - це дохід після сплати
 9. Основні типи інвестицій
  інвестиції; 2) інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ), 3) інвестиції в житлове будівництво. Якщо економіка на підйомі, то зростають інвестиції в товарно-матеріальні цінності, щоб збільшити виробництво. Якщо в економіці спад виробництва, то зростають запаси готової продукції, попит падає, виробництво не розширюється. Таким чином, інвестиції відіграють роль барометра стану
 10. Висновки
  інвестиції) і нерівноважні (У=С + / + / н, де / н - незаплановані інвестиції в товарно- матеріальні цінності). 6. Ринок товарів і послуг - це форма конкурентної зв'язку між суб'єктами ринку з приводу купівлі і продажу всіх благ, вироблених в національній економіці протягом певного періоду часу і призначених для кінцевого використання. Ринок товарів і послуг - центральне
© 2014-2022  epi.cc.ua