Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Витрати, податки і дефіцит


У п. 1 ми спостерігали, що за останні 20 років державні витрати у відсотках до ВНП бистророслі у всіх країнах з розвиненою ринковою еконо-Мікою. Наскільки ймовірно, що ця тенденція со-зберігається?
Майже весь приріст державних витрат вСоедіненних Штатах та інших країнах ОЕСР запрошедшіе 20 років припав на соціальні випла-ти, зокрема на пенсії по старості, на пособіяпо безробіттю та на медичну допомогу. Отчастіетот зрушення відображає відбувалися зміни вструктуре населення. Коли люди, що народилися в пе-ріод буму дітонародження, досягли зрілого віку, населення постаріло. У семи найбільших странахОЕСР в 1960 р. 27% населення були у віці 14
років і менше, а в 1985 р. тільки 20%. За цей же періодом частка населення старше 65 років збільшилася змінив ніж 10 до 13%. При збереженні дію-щей тенденції процес старіння населення будетпродолжаться також і в XXI ст.
Турбота про людей похилого віку та хворих стала в усі віз-розтане ступеня розглядатися як зобов'язаний-ність держави, а не самих індивідів, їх сімей приватної благодійності. І не существуетпрічіни, по якій більш багаті суспільства, како-вимі стали країни ОЕСР за минулі 25 років, неповинні відносно більше піклуватися про преста-релих, ніж це роблять більш бідні суспільства. Вме-сте з тим, безсумнівно, зростаюча політична сілаліц старшого віку зіграла свою роль в збільшен-нии трансфертних виплат літнім. Кандидати напостой президента в Сполучених Штатах упорноклялісь не скорочувати допомоги по програмі соціального забезпечення.
Повинне суспільство направляти возрастающуюдолю своїх ресурсів на підтримку престарілих ібольних? Ця проблема є первоочереднойдля розгляду як з політичної, так і з нрав-жавної позицій. Економічний аналіз можетвиявіть наслідки альтернативних заходів у цій об-ласті. Які наслідки скорочення виплат посоціальному забезпеченню для тих осіб старшеговозраста, які продовжують працювати? Каковипоследствія дозволу відходу людей на заслужений-ний відпочинок і на отримання ними допомог у возрасте60 років замість 62? Чи існують кращі способи, ніж державна програма безкоштовної ілільготной медичної допомоги, забезпечення охра-ни здоров'я престарілих? На економістів можетбить покладено відповідальність за відповіді на всееті питання.
Зростання частки державних витрат у ВНП, по-здавалося на рис 4-1, по всій ймовірності, не з-зберігається.
Звичайно, проти даної тенденції, під-хто розумів, що уряд не буде в найближче майбутнє розпоряджатися більшою долейресурсов, ніж зараз, у Сполучених Штатах суще-ствовало сильне політичний рух. У ба-гих інших країнах ОЕСР консервативні уряди, прийшовши до влади, намагаються обмежити пра-рі витрати.
Проблема великих розмірів дефіциту СШАвознікла відносно недавно. Великі размеридефіціта ведуть свій початок від податкових скорочений-ний в 1981-1983 рр.., Що не сопровождалисьсокращениями в державних витратах. Це рі-шення частково базувалося на затвердження, чтоКонгресс буде витрачати всі наявні надходжень-ня і що скорочення доходу - це, отже, спосіб скоротити витрати. До 1987 р. це так і не
72
спрацювало. Дефіцит став найважливішою політіческойі економічною проблемою, але не багато було до-стігнуто у вирішенні цієї проблеми. Чому? Пото-му що Конгрес і адміністрація не знайшли про-грам, які вони могли б скоротити, чтобиуравновесіть витрати з доходами. Політіческоедавленіе проти скорочення витрат було занадто-ком сильним
Це могло статися тому, що виграші відбагатьох програм витрат мають концентрований-ве вираз, тоді як тягар витрат, пов'язаний-них з оплатою цих програм, розподілено по всі -му населенню. Але це також могло статися пото-му, що суспільство насправді воліє теоб'еми державних витрат, які має.
Суперечки про економічні наслідки дефіцітапродолжаются. Коли держава відчуває Дефі-цит, витрачаючи більше, ніж воно отримує від податків, воно змушене йти на позики для погашення раз-ниці. Державні позики збільшують націо-нальний борг. Дефіцит згідно широко розпрощався-пораненому думку є причиною інфляції, аналічіе національного боргу, як вважають, покладає-ся тягарем на майбутні покоління, які ви-змушені будуть платити податки, щоб погасити етотдолг. Чи приводить існування дефіциту і долгаіменно до таких наслідків? Це буде аналізі-рова в гол. 34.
Оскільки скоротити державні расходиоказалось настільки важким і оскільки дефіцит бюд-жету в Сполучених Штатах був у недавньому про-Шломо великим, висувалося багато пропозицій опрінятіі законів, які зробили б обязатель-ним збалансований бюджет або обмежили бидолю державних витрат в ВНП. У некот-яких штатах пройшли закони, що обмежують уро-вень і (або) зростання місцевих податків і витрат.

Вживалися також спроби провести зако-ни, що мають на меті збалансувати бюджет на фе-деральному рівні. Деякі пропонують внестіпоправку до Конституції, інші - просто прінятьзакон Конгресом У 1985 р. Конгрес схвалив за-конопроект Грема - Радміла - Холлінгза, требовав-ший, щоб розмір дефіциту скорочувався рік від го-
так до тих пір, поки не став би збалансованим к1991 р. Законопроект був оголошений антіконстіту-Ціон, але замінює закон пройшов Тим неменш зовсім не обов'язково, що законопроект Гре-ма - Радміла - Холлінгза виявиться успішним вдела скорочення дефіциту, так як він содержітнекоторие лазівки. Багато хто запитує, навіщо на-до було Конгресу очікувати бюджетного балансу отзаконопроекта Грема - Радміла - 'Холлінгза, ко-ли у нього були всі повноваження для того, щоб сба-лансіровать бюджет, скорочуючи витрати або посто-янно збільшуючи податки.
Чому конституційна поправка або общійзакон, що обмежує дефіцит, могли б помочьсократіть дефіцит або витрати, якщо Конгрес неможуть зараз скоротити витрати? Відповідь така, чтовследствіе змов і парадоксу голосування обсягів по-ми витрат, визначені в умовах тиску аб-солютно з усіх боків, можуть значно отли-тися від тих, які могли б бути досягнуті врезультаті взаємних поступок.
| Держава відіграє центральну роль в сучас-них змішаних економіках. Ресурси распреде-ляють не тільки через ринки, але також через по-літичний процес. Існують вагомі тео-ські докази на користь того, що державне вме-шательство може допомогти поліпшити распределеніересурсов. Основна діяльність держави маємісце в тих сферах, де ринки працюють погано, на-приклад у забезпеченні такими громадськими бла-гами, як оборона, і в регулюванні. Інша сферадеятельності держави - перерозподіл до-ходу, передача доходу від одних людей іншим. Здесьаргументи на користь державного вмешательствавключают етичні та моральні оцінки. Але кольскоро ринки можуть працювати погано, це ж відносить-ся і до політичного процесу. Ми будемо ізучатьне тільки те, яким чином держава можетулучшіть функціонування економіки в принци-пе, але також і те, чи є її дії ефек-тивними на практиці

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Витрати, податки і дефіцит "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  витрачатися для цих цілей, зараз можна було використовувати для поточного ведення справи. Однак у момент перелому тенденції, коли раптовий підйом змінюється депресією, не існує нестачі в сировині, матеріалах, напівфабрикатах, продуктах харчування. Навпаки, криза саме характеризується тим, що ці товари пропонуються в таких кількостях, що ціни на них різко падають. У зв'язку з цим
 2. 5. Кредитна експансія
  витрат, експропріації капіталістів, стимулювання вічного буму і загального процвітання. Неминучі наслідки кредитної експансії продемонстровані в теорії циклів виробництва. Навіть ті економісти, які все ще відмовляються визнавати правильність грошової, або основною на фідуціарної кредиті теорії циклічних коливань виробництва, ніколи не наважувалися поставити під сумнів
 3. 1. Плоди интервенционизма
  витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом сучасних бюджетів. В області відносин між працею і капіталом рекомендується скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати і тисячі інших заходів, які, як вважається, вигідні працівнику і обтяжують роботодавця. Будь-яке питання державного управління та місцевого самоврядування трактується
 4. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  видатків бюджету - видатки на діяльність фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в обсягах, достатніх для
 5. нехтуванні побічних ефектів і віддалених наслідків ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ є найбільш поширеною причиною прорахунок В ЕКОНОМІЦІ
  витрат означає менший випуск і скорочення зайнятості у відповідних галузях. Більш того, вторинний ефект поширюється і на іноземців. Продаючи американцям менше автомобілів, вони отримують менше доларів, на які могли б купувати товари, зроблені в Америці. Отже, обмеження на імпорт автомобілів призводять до падіння американського експорту. Протекціоністські
 6. ДЕРЖАВА
  витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні уряди всіх провідних
 7. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
  витрати, спрямовані на заохочення групових інтересів, і дефіцит бюджету, загрозливий фінансовій системі. Єдина альтернатива - введення конституційних норм, які, усунувши ці недоліки демократії, сприяли б економічному
 8. СТАРІННЯ
  витрати на престарілих, то видно, що ці; платежі і відсотки поглинають державний бюджет. Спроектуйте ці цифри в майбутнє, і ви побачите, що уряд просто розоряється. Виявиться, що воно обіцяло престарілим більше, ніж може зібрати у вигляді податків з працюючих. У наші дні державне соціальна виплата і виплати відсотків (в останні роки накопичилися головним чином через
 9. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  витрати на обслуговування боргу будуть тільки рости, поки борг не зросте настільки, що його вже не можна буде фінансувати. Альтернативою позик є продаж іноземцям американського майна (землі, підприємств, будівель), але і ця процедура обмежена, тому що врешті-решт не залишиться що продавати. В якийсь момент ринки капіталу перестануть давати гроші в борг американцям (оскільки
 10. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  витрати. Важливо зрозуміти, що такі рівності не тягнуть за собою причинного прямування. Можна з таким же правом сказати, що скорочення торгового дефіциту призводить до збільшення заощаджень порівняно з інвестиціями або що збільшення заощаджень порівняно з інвестиціями призводить до скорочення торгового дефіциту. Припустимо, що Сполучені Штати стали б більше зберігати. Більше заощаджень (або
© 2014-2022  epi.cc.ua