Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Проста неокласична модель попиту на працю


мікроекономічних основу рішення злободенною для постсоц-лістіческіх країн макроекономічної проблеми незайнятості становить проста неокласична модель ринку праці, яка адекватно описується ет механізм його функціонування і в що стає ринкової россий-ської економіці з притаманними йому специфічними особливостями.
Ринок праці як система економічних механізмів, норм, інсти-Тутов, що забезпечують відтворення робочої сили та її викорис-ня, є невід'ємною складовою частиною ринкової системи. На ринку праці діють ті ж сили, що і на товарних ринках.
Але ціноутворення на ринку праці визначає величину одного з факторних доходів - заробітну плату. Економічною основою Фактор-ального розподілу є власність на фактори виробництва, зокрема, на робочу силу. Власність на робочу силу - підстава для отримання факторного доходу - заробітної плати як ціни послуг ра-бочей сили (праці).
Працівники пропонують свою робочу силу за плату, а роботодавці пред'являють попит на робочу силу і платять за неї. Теоретичною осно-вої попиту на працю є теорія граничної продуктивності, тобто рентабельності найму для фірми ще одного додаткового працівника до вже наявних. Цей найм має сенс, якщо роботодавець отримує додаткову виручку від використання додаткової одиниці тру-так, тобто граничну виручку від граничного продукту праці, виступаю-щую матеріалізацією його граничної продуктивності, - MRPL. Фір-ма буде наймати додаткових працівників доти, поки продукт праці додаткового працівника перевищує його заробітну плату: MRPL> W.
Вимірюється MRPL додаткової виручкою, принесеної додаткового-котельної одиницею праці, - граничною виручкою MR, помноженої на до-датково випущений за допомогою додаткової одиниці праці обсяг продукції - граничний продукт MPL. Можливі два варіанти ринкової ситуації в цьому випадку:
1.Ринок готової продукції даної фірми є конкурент-ним.
Тоді фірма продає весь свій продукт за ціною Р, тобто гранична виручка від продажу додаткової одиниці праці буде теж Р, а пре-слушна виручка від граничного продукту праці:
MRPL=(MPL) * P

Рис. 14. Гранична виручка від граничного продукту
На рис.14 цей випадок відображає верхня крива MRPL, що має від-ріцательно нахил при постійній Р внаслідок спадної віддачі виробничого ресурсу (праці), т.
е. зниження граничного продукту праці в міру збільшення кількості застосованої праці.
2.Фірма має монопольної силою на ринку готової продук-ції.
Цей випадок відображає нижня крива MRPL. Фірма-монополіст мо-же знизити ціну продукції для збільшення обсягу продажів. Тому гранична виручка тут менше ціни: MR В умовах досконалої конкуренції крива MRPL має більш по-логій нахил, ніж в умовах монополії і лежить вище. Наслідком тако-го співвідношення є зменшення найму робітників фірмами-монополістами при одній і тій же ставці заробітної плати.
В умовах конкурентного ринку факторів виробництва поза залеж-ності від ступеня конкурентності ринку готової продукції фірма на-нітрохи працівників до тих пір, поки MRPL> W. Тому умовою максі-мізації прибутку буде MRPL=W.

Рис. 15. Попит і пропозиція на конкурентному ринку праці
DL - крива попиту на працю, тобто крива MRPL. Попит на працю зростає при падінні заробітної плати. Крива пропозиції праці, протистоячи-щая окремій фірмі, - це горизонтальна пряма. Точка Е визначає максимизирующее прибуток кількість праці L1. Якщо заробітна плата зменшиться з W1 до W 2, то крива пропозиції праці переміститься з S1 до S2. Обсяг попиту на працю зросте з L1 до L2.
Умова оптимальності поведінки фірми на факторном ринку, за-ключает в рівності MRPL=W, аналогічно умові оптимальності поведінки фірми на товарному ринку (тому факторні ринки - це окремий випадок товарного ринку):
(MP) * P=MC
Для доказу розділимо обидві частини MRPL=(MPL) * (MR) на пре-слушну продукт праці:
MR=W / MPL. Права частина - витрати отримання додаткової одиниці продукції (зарплата, помножена на робочий час виготовлення одиниці продукції), тобто граничні витрати. Це вірно і для неконку-рентних ринків.
Рішення фірми про обсяги застосування двох і більше факторів про-виробництва є більш складною проблемою, оскільки змінними є і праця, і капітал. З падінням ставки заробітної плати фірма стане використовувати більшу кількість праці. При цьому граничні з-тримки виробництва зменшилися, а значить, рентабельність підвищилася, тому фірма буде інвестувати кошти в капітал, що збільшить про-виробничу потужність фірми. Це зрушить криву граничної виручу-ки від граничного продукту праці вправо, що в свою чергу збільшить обсяг попиту на працю і т.
д. - до тих пір, поки процес зміни факторів виробництва буде приносити додатковий дохід .

Рис. 16. Крива попиту на працю при змінному капіталі
При зниженні ставки заробітної плати з 20 до 15ед. гранична виручка (граничний дохід) від граничного продукту праці перевищить за-робітну плату, і фірма найме більше робітників. Але крива MRPL1 від-ражает попит на працю при сталості капіталу, а здешевлення праці по-зволяет збільшити обсяг застосовуваного капіталу. При збільшенні примі-вати машин граничний продукт праці збільшиться і крива граничної виручки зрушиться вправо до MRPL2. Таким чином, фірма стала викорис-заклику не 120, а 140 одиниць праці. Точки А і С лежать на кривій долговре-менного попиту фірми на працю.
Наступний крок - формування не індивідуального, а ринкового попиту на працю. Але перед цим треба визначити галузевої попит на працю з урахуванням зміни цін на продукт галузі та взаємозалежності попиту на працю всіх фірм галузі. В умовах конкурентного ринку гранична ви-ручка від граничного продукту MRPL=Р * (МРL) (рис.17). При падінні ставки заробітної плати та стабільному попиті на працю з боку інших фірм його зміна з боку даної фірми буде відображатися движени-ем вниз по кривій D.

Рис. 17. Галузевий попит на працю
Але якщо ставка зарплати зменшилася для всіх фірм, то галузь буде на-приймати більше робочих, що призведе до збільшення випуску, зрушенню впра-во галузевої кривої пропозиції товару і падіння ринкової ціни на продукцію. Але це зрушує криву граничної виручки від граничного продукту вліво з положення D у положення D1.
Попит на працю фірми буде менше, ніж спочатку очікували, тобто галузевої попит менше, ніж, якби одна фірма наймала робітників за нижчою ціною (ріс.17б).
Побудова ринкових кривих попиту на працю в умовах монополі-стіческого і олигополистического ринків готової продукції аналогічно з урахуванням більшої складності прогнозу зміни ціни продукції під впливом зміни ціни робочої сили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Проста неокласична модель попиту на працю "
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  неокласична модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація.
 2. Коментарі
  найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток
 3. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  неокласичної школи Ч. Кобб і П. Дуглас розробили многофакторную модель еко-тання, що отримала назву виробничої функції або моделі Кобба - Дугласа і згодом вдосконалену в роботах Р. Солоу, Д . Міда та інших вчених. Передбачається, що при даному рівні технології обсяг вироб-ництва залежить від кількості вживаних капіталу і праці. Проте рівень
 4. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  простий його ефективності. Якщо ж однаково віз 1 Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. № 11.С.40. нагороджувати і тих, хто дає високу вироблення, і інших, хто лінується і дає мало продукції, то це зменшить прагнення людей більше заробляти за рахунок поліпшення виробничих показників. Д. В умовах вільної конкуренції природним є нерівність отриманих доходів.
 5. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  прості виробничі завдання. В екстремальних умовах даний тип управління може виявитися єдино можливим і по-своєму ефективним. Вперше командне керівництво економікою виникло в розпал першої світової війни-в 1916 р.-в Німеччині. Важке військове і господарське становище змусило державу взяти на себе контроль за виробництвом, розподілом дефіцитних сировинних і
 6. 4. Моделі економічного зростання
  простий є двофакторна модель Кобба-Дугласа, в якій виробнича функція досліджує вплив на приріст випуску продукції двох факторів: праці і капіталу. Дана модель має наступний вигляд: Y=f А (K?, L?) Де Y-національний обсяг виробництва; L - витрати праці; К-витрати капіталу; A-постійний коефіцієнт
 7. 1.2. Індивідуалістичні початку теорії податків
  простим і ясним. «Там, де цього немає, - писав А. Сміт, - кожна особа, оподатковувана податком віддається більшою чи меншою мірою у владу збирача податків, який може обтяжувати податок для всякого неугодного йому платника, або вимагати для себе загрозою такого обтяження подарунок або хабар ». Принцип зручності, за А. Смітом, полягає в тому, що кожен податок повинен стягуватися таким способом і в
 8. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  просто не існує в більшості інших країн ОЕСР. Внаслідок цього неможливо однозначно сказати, вище або нижче кваліфікація американських робітників, вище або нижче вони оплачуються, ніж в інших країнах ОЕСР. Америка - єдина економіка першого світу, що містить усередині себе економіку третього світу. У 70-х рр.. Сполучені Штати мали нагорі більш кваліфікованих людей з більшою
 9. Класична модель
  просто черговим економічною кризою. Він показав неспроможність положень і висновків класичної макроекономічної моделі, неспроможність ідеї про саморегульованої економічній системі, оскільки, по-перше, Велику депресію, що тривала цілих чотири роки, неможливо було трактувати як тимчасову диспропорцію, тимчасовий збій в дії механізму автоматичного ринкового
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
  неокласичної, і неокейнсианской) крива короткострокового сукупної пропозиції (SRAS) графічно зображується як крива, що має позитивний нахил (рис. 3.6, б). Крива довгострокового сукупної пропозиції (LRAS) зображується як вертикальна крива (рис. 3.7, а), оскільки в довгостроковому періоді ринки приходять у взаємне рівновагу, ціни на товари та ресурси змінюються
© 2014-2021  epi.cc.ua