Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Прогнозування доходів і споживання населення

В основі прогнозування рівня споживання в суспільстві лежить нормативний метод. З його допомогою встановлюються цільові орієнтири суспільного споживання. Він ґрунтується на оцінці потреб населення в окремих благах і послугах масового споживання і рівнів цін на них, що в кінцевому рахунку дозволяє визначити і обсяг, і структуру грошових витрат населення.

Нормативи будуються переважно на основі експертних оцінок. На основі фізіологічних норм формується оцінка потреб в харчових продуктах, на основі емпіричних даних - оцінка потреб в непродовольчих товарах. Збираються емпіричні дані про парк предметів тривалого користування і терміни його відновлення, необхідному рівні покупок одягу і взуття виходячи з кліматичних умов, традицій споживання, демографічних особливостей населення даної території і т. д.

Прикладом реалізації даного методу є застосовувався в СРСР в перспективному плануванні «раціональний споживчий бюджет» (РПБ). Застосування нормативного підходу в значній мірі визначалося системою планування, що включала в себе і детальне регулювання цін. Даний метод в різних варіантах використовувався при розробці економічних планів і програм у багатьох країнах. Широко застосовувалося побудова різних споживчих бюджетів і в економічному аналізі, перш за все - для визначення динаміки вартості життя окремих соціальних груп населення.

В умовах ринкової економіки нормативний метод в колишньому вигляді непридатний, оскільки необхідно враховувати закономірності формування структури споживчого попиту. Доцільно використовувати комбінацію нормативного підходу при оцінці витрат на продовольчі товари і статистичних функцій, що відбивають залежність попиту на непродовольчі товари та послуги від загального рівня споживчих витрат.

Залежність рівня витрат на покупку продуктів харчування від рівня грошових доходів (функція попиту) має наступний вигляд:

де Y - витрати на продукти харчування; А - константа масштабу (якщо всі змінні виражені в базисних індексах, вона дорівнює одиниці); X - грошовий дохід; а - еластичність витрат на придбання їжі від доходу; (3 - еластичність витрат від відносного індексу цін (частки від розподілу індексу цін на продовольство Р на середній індекс цін Р); у - еластичність витрат від а - середнє відхилення логарифмів доходу, т. е. від параметра диференціації доходів.

Тут важливо відзначити, що між значеннями а і у існує функціональний зв'язок, т. Е. Якщо відомо а, то у автоматично визначено.

З цього рівняння визначається рівень грошових доходів, необхідний для забезпечення раціонального споживання:

Для простоти передбачається, що відносний індекс цін на продовольство в перспективному періоді не змінюється. Значення еластичності попиту на продукти харчування від доходу оцінюється за даними вибіркових обстежень бюджетів домогосподарств.

Послідовність прогнозних розрахунків можлива в двох варіантах.

Перший варіант - «Зверху вниз»: завдання динаміки ВВП - визначення динаміки заробітної плати - всієї інший структури доходів населення - визначення заощаджень і споживання населення - оцінка отриманих результатів з точки зору ступеня досягнення цільових орієнтирів.

Другий варіант - «Знизу вгору»: визначення значень цільових орієнтирів - визначення загального обсягу доходів, що забезпечують даний рівень споживання і відповідний йому приріст заощаджень - визначення нормативних показників державних витрат установ, які обслуговують домашні господарства - при заданих валовому нагромадженні, витратах на науку, оборону і управління, експортно -імпортні сальдо визначення динаміки ВВП - визначення динаміки заробітної плати решти структури доходів населення.

Перша послідовність розрахунків відповідає постановці завдання визначення наслідків вже заданих параметрів макроекономічної політики і більшою мірою характерна для коротко- та середньострокового прогнозів. Друга послідовність розрахунків в найбільшій мірі відповідає розрахункам на довгострокову перспективу. Однак в рамках довгострокового прогнозу постійно використовується і перша послідовність. Як вже говорилося, розробка будь-якого виду прогнозу є багатократним послідовне уточнення перспективних показників, т. Е. Є итеративной процедурою. У зв'язку з цим нижче описується саме перша послідовність розрахунків.

 1. Рівновага і кількісна теорія грошей, рівновага на ринку грошей
  Якщо вважати, що кількість грошей, т. Е. Обсяг грошової маси, задається державою на деякому рівні М, то пропозиція реальних запасів грошових коштів М / Ps визначається рівністю Рівняння, що описує рівновагу на ринку грошей, має такий вигляд: Якщо використовувати найпростіший вид функції попиту
 2. Рівновага і економічне зростання
  № 99_ Виробництво національного доходу характеризується виробничою функцією y t = Min {2iV r 0,2 5К { }. У періоді t 0 економіка знаходиться в рівновазі при повній зайнятості N = 125. 1. При якій нормі заощаджень по моделі зростання Харрода - Домара в економіці встановиться динамічна рівновага
 3. Рівень розвитку
  Досягнутий рівень економічного розвитку країни (обсяг ВВП на душу населення) і рівень доходів визначають ще один критерій класифікації національних моделей економіки. Для кожного типу 2 економіки, що виділяється за рівнем розвитку, характерні свої особливості, свої проблеми і свої завдання.
 4. Ринок продуктів і послуг, пропозиція - ВВП за доданою вартістю
  Пропозиція на ринку товарів і послуг визначається, з одного боку, виробничими обмеженнями, а з іншого - очікуваннями репрезентативного виробника. Виробничі обмеження відображає виробнича функція (див. Гл. 3), яка показує максимально можливе виробництво умовного макроекономічного продукту при
 5. Ринок грошей, сутність і функції грошей, як з'явилися гроші і що з ними стали робити, багатосторонній бартер
  Під ринком грошей розуміють сукупність відносин між банківською системою, що створює загальні платіжні засоби - гроші, і «публікою» (домашніми господарствами і підприємствами нефінансового сектора), що пред'являють попит на них. Основне завдання даного розділу - розглянути, як визначається
 6. Ринок благ
  №12_ Залежність між величиною національного доходу і обсягом споживання домашніх господарств задана наступною таблицею. Вивести па основі цих даних кейнсіанську функцію споживання і визначити, при якій величині національного доходу домашні господарства не роблять заощаджень. № 13
 7. Репрезентативний виробник, виробнича функція
  Репрезентативне виробник пред'являє попит на фактори виробництва і виплачує їм винагороду, виробляє умовний єдиний продукт, а також інвестує. Розглянемо ці процеси докладніше. Виробничий процес репрезентативного виробника описується виробничою функцією, яка зіставляє величиною використаного
 8. Раціональні очікування
  Під раціональними очікуваннями розуміються такі очікування, які не можуть бути систематично помилковими. Вони зовсім не обов'язково повинні виконуватися в точності, однак це відбувається тільки тому, що економічні процеси схильні до випадкових коливань, які залежать від дій держави, або тому
© 2014-2022  epi.cc.ua