Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Прогноз коефіцієнтів прямих витрат

Основою для початкової формулювання методу «Витрати - Випуск» була гіпотеза про незмінність коефіцієнтів прямих витрат при зміні обсягів виробництва. Але з плином часу деякі коефіцієнти витрат можуть змінюватися в результаті впровадження нових методів виробництва (нових технологій). Ще В. Леонтьєв на матеріалах економіки США за 1919-1939 рр. показав нереалістичність допущення про стабільність в часі коефіцієнтів витрат МОБ. В умовах же високих темпів науково-технічного прогресу розробка спеціальних методів для визначення на перспективу коефіцієнтів витрати різних видів матеріальних ресурсів стає найбільш актуальною.

Найпростіший підхід полягає у виявленні методами математичної статистики тенденцій зміни коефіцієнтів за звітні роки і потім в екстраполяції тенденцій на перспективний період. Розвиток даного підходу - побудова для коефіцієнтів витрат регресійних рівнянь, в яких зміна окремо взятого коефіцієнта ставиться в залежність від деякої сукупності факторів. Зокрема, его можуть бути різноманітні техніко-економічні показники, що впливають на той чи інший коефіцієнт, цінові фактори (співвідношення цін на споживані матеріальні ресурси і вироблену продукцію) і т. П. З точки зору відображення процесу технологічних змін природний напрям розвитку моделі «Витрати - Випуск »- виявлення взаємозв'язків, що складаються в динаміці окремих коефіцієнтів витрат в окремо взятій галузі (т. е. зв'язків між зміною коефіцієнтів витрат однойменних стовпців МОБ).

Для визначення коефіцієнтів витрат найбільш широке застосування отримали статистичні методи в рамках моделі міжгалузевих взаємодій (ММВ), Принципова схема якої представлена нижче.

Головною рисою ММВ є доповнення основного рівняння міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції економетричними співвідношеннями для окремих потоків, які враховують змінюється структуру виробництва і розподілу продукції. Це, зокрема, означає значний ступінь ендогенної матриці коефіцієнтів прямих витрат. Залежно від конфігурації і набору екзогенних змінних моделі розрахунки проводилися від ресурсів або від кінцевого попиту.

Модель міжгалузевих взаємодій є продовження і розвиток теорії міжгалузевого балансу.

Особливість даної моделі - моделювання потоків розподілу продукції галузей, які включають:

Оцінка параметрів рівняння, що зв'язують зміни потоків розподілу з визначальними їх чинниками, здійснюється регресійний методами.

До основних чинників, що впливають відносяться:

У даній моделі кожен потік продукції передбачався залежать від валової продукції галузі-виробника (пропозиція), валової продукції галузі-одержувача і відповідного елемента кінцевого споживання (попит). Це припущення лежить в основі розрахунків і є відмінністю ММВ від МОБ.

Загальний вигляд моделі можна представити рівнянням

де Хц - потік продукції г-й галузі в j-ю галузь; Xi - валова продукція г-й галузі; ajj, а} - параметри, що характеризують вплив на величину потоку відповідно обсягу ресурсів продукції г-й галузі та обсягів попиту з боку j-й галузі; і'ц - параметр, що визначає вплив поставок г-й продукції суміжному споживачеві (/ г-й галузі), який бере участь в розподілі цієї продукції; Ау - вплив паралельного потоку е-й галузі, що також входить до складу матеріальних витрат) -й галузі. Потік може бути як заміщає, так і доповнює.

Коефіцієнти розраховуються за допомогою методів регресійного аналізу з оцінкою параметрів рівняння регресії (коефіцієнта детермінації, коефіцієнта Дарбіна - Уотсона і т. д.).

Рівняння для потоків в кінцевий продукт (ВВП) мають вигляд

де Yia - потік продукції г-й галузі, яка формує елемент а кінцевого продукту (ВВП); Ya - обсяг а-го функціонального елемента кінцевого продукту (ВВП). коефіцієнти aia мають інтерпретацію, аналогічну параметрам atJ.

Рівняння потоків доповнює модель балансових рівнянь розподілу валової продукції галузей і формування обсягів функціональних змінних кінцевого продукту (ВВП):

У модель можуть включатися екзогенні оцінки деяких змінних, що еквівалентно введенню додаткових змінних. Базовий варіант моделі (без урахування натуральних блоків і тотожностей, які задають екзогенну інформацію дли різних типів розрахунків) включав близько 70 рівнянь. Приблизно половину з них становили рівняння для потоків проміжного продукту, близько 15% - рівняння потоків в кінцевий продукт, решта представляла собою рівняння досчета для валової продукції галузей і варіантів рівнянь для розрахунку інших елементів кінцевого попиту.

Загальна формальний опис міжгалузевих потоків в ММВ здійснюється шляхом побудови економетричних рівнянь, що зв'язують поставки матеріальних ресурсів Х{/ з галузі i в галузь j з Вазова продукцією галузі-виробника X ,, продукцією отрасл і - споживача Хр а також заміщають (Xkj) і конкуруючих (Х(/) Міжгалузевих потоків, т. Е.

Якщо припустити лінійну зв'язок змінних, що включаються в рівняння, то для коефіцієнта прямих витрат at] отримаємо вираз у вигляді

У моделі ММВ при описі виробничих зв'язків галузей передбачається відхід від трактування ау як чисто технологічних коефіцієнтів. Наведені вище рівняння являють собою комбінацію економетричного опису технологічних взаємозв'язків, оскільки постулюється зв'язок а у і akj, т. е. різних коефіцієнтів витрат в рамках галузі і економетрічеекого опису механізму розподілу виробленої продукції (оскільки потік Xjj виявляється залежним як від загальної суми ресурсів галузі-виробника X ,, так і від величини потоку цієї продукції Ху, спрямовується в конкуруючу галузь).

 1. Рівновага і економічне зростання
  № 99_ Виробництво національного доходу характеризується виробничою функцією y t = Min {2iV r 0,2 5К { }. У періоді t 0 економіка знаходиться в рівновазі при повній зайнятості N = 125. 1. При якій нормі заощаджень по моделі зростання Харрода - Домара в економіці встановиться динамічна рівновага
 2. Рівновага і безробіття
  Рівновага на ринку праці існує тоді, коли кількість запитуваної праці дорівнює кількості пропонованого. Згідно неокласичної концепції воно досягається за рахунок миттєвої реакції ставки заробітної плати на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Завдяки гнучкості заробітної плати
 3. Рішення задач, введення в макроекономіку
  №1 а) Визначимо величину НД на основі даних про його використання: Оскільки прямі податки становлять 30 ден. од., то наявний дохід дорівнює б) Амортизаційний фонд (D) відповідає різниці ВНП - ЧНП. У свою чергу ЧНП = 445 + 20 - 25 = 440. Отже, D = 500 - 440 = 60. в) Стан державного бюджету
 4. Ринок праці
  №51 _ Відповідно до неокласичної концепцією обсяг попиту на працю визначається умовою максимізації прибутку при досконалої конкуренції: За Кейнсом обсяг попиту на працю визначається величиною ефективного попиту. Тому обсяг попиту на працю розраховується з рівняння 20 = ION 05 => № = 4. № 52
 5. Ринок грошей
  № 26_ Грошова база країни становить 100 ден. од. Норматив обов'язкових резервів в центральному банку встановлено 12% депозитів населення в комерційних банках. Останні зберігають 8% депозитів населення в якості надлишкових резервів. Населення тримає готівкою 25% отриманих в комерційних банках
 6. Ринки моделі
  Модель IS-LM включає три ринки: ринок умовного єдиного продукту, фінансовий ринок і ринок грошей. Ринок праці в цій моделі не розглядається - передбачається, що вільних трудових ресурсів достатньо для розширення виробництва, якщо знадобиться. Як ми вже бачили на прикладах найпростішої неокласичної
 7. Режими обмінного курсу
  Гіпотеза ППС, розглянута вище, неявно припускає, що обмінний курс встановлюється в результаті деякого дії ринкових сил - попиту і пропозиції на валюти різних країн. Якщо обмінний курс дійсно визначається саме таким чином, без участі держави, то говорять про плаваючий режимі обмінного курсу.
 8. П'ятдесятилітні цикли
  Семирічні цикли проходили в рамках великих 50-річних циклів (третя книга Тори, Ваикра, гл. 25, вірш 8) - після семи семирічних циклів (49 років) наступний рік був особливим - Йовель. В кінці 50-го року вирішувалися важливі господарські проблеми, а за півстоліття їх накопичувалося багато. Все
© 2014-2022  epi.cc.ua