Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Проблема трудової мотивації


Внаслідок надзвичайного зростання ролі людини, працівника в процесі праці перед сучасним капіталізмом у весь зріст постала та ж проблема, яку так і не зумів до кінця вирішити соціалізм радянського зразка, - проблема трудової мотивації. Саме вона, потіснивши протиріччя, пов'язані з ринковою формою організації еконо-міки, вийшла в даний час на перший план і стала головним фактором, визначаю-щим прогрес суспільного виробництва.
Ця проблема не була актуальною в епоху варварського капіталізму при преобла-Данії некваліфікованої праці, тому основоположники марксизму не приділили, на жаль, їй того уваги, якого вона заслуговує. З розвитком продуктивних сил і зміною характеру праці ситуація докорінно змінилася. Ефективність сучас-ного виробництва у величезній мірі визначається повнотою використання потенціалу кожного працівника, його ініціативою, підприємливістю і діловими якостями. Причому в міру подальшого розвитку продуктивних сил і збільшення ролі творче-ського праці значення «людського фактора» буде тільки зростати.
Тому в конеч-ном підсумку історичну перемогу здобуде той спосіб виробництва, який створить найкращу систему мотивації до праці.
Сучасні продуктивні сили досягли такої стадії, коли їх подальший розвиток залежить від якості вирішення цієї проблеми. Зокрема, ще на рубежі 1960-х рр.. розвинуті капіталістичні країни зіткнулися з парадоксальним явищем: механи-зація та автоматизація праці не приводили до зростання ефективності виробництва. Напр-тив, темпи зростання продуктивності праці стали навіть знижуватися. Вивчивши цей феномен, західні вчені дійшли висновку, що причина криється в «людському факторі»: авто-мотузці може проявити свої переваги тільки при кардинальному оновленні ор-ганізації праці та створенні дієвого механізму трудової мотіваціі15. Без заинтере-женням працівника нова техніка не здатна забезпечити очікуваний ефект.
Капіталізм змушений постійно приводити систему мотивації до праці у відповідність з мінливими умовами. Причому в силу своїх специфічних особливостей він досягає цього лише через зіткнення інтересів і переживши катаклізми класової боротьби.
Періодично зміни, що відбуваються в суспільстві, продуктивних силах і характер праці викликають загострення основного протиріччя капіталізму, яке проявляється у вигляді спалаху класової боротьби. Люди усвідомлюють несправедливість старих умов праці та висувають вимогу їх перегляду. Трудові конфлікти реалізуються в різних формах, аж до страйків. У результаті роботодавці виявляються ви-нужденності йти на поступки, збільшувати зарплату і розширювати систему соціальних прав і гарантій, підвищуючи тим самим стимули до праці. Але досягнутий компромісу не-избежно носить тимчасовий характер і закінчується черговим соціальним конфліктом. Таким шляхом при капіталізмі через механізм класової боротьби реалізується процес взаємовпливу продуктивних сил і виробничих відносин, у тому числі і в частині, що стосується коригування системи стимулювання праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблема трудової мотивації "
 1. Коментарі
  проблем, які постають перед людьми в різних життєвих (проблематичних) ситуаціях, що виникають в безперервно мінливому світі. [32] агностицизм тут принцип, згідно з яким не може бути остаточно вирішене питання про істинність пізнання навколишнього людини дійсності. [33] скептицизм тут принцип, який стверджує недостовірність знання, заснованого на свідченнях органів чуття;
 2. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  проблему. У певному глибокому розумінні капіталістичні цінності теж ворожі капіталізму. Капіталізм досягне успіху чи зазнає поразки в залежності від своїх інвестицій, але він проповідує теологію споживання. Для економічного прогресу необхідні хороша матеріальна інфраструктура (дороги, аеропорти, вода, каналізація, електрика і т. д.) і хороша соціальна інфраструктура
 3. Тіньова економіка
  проблема вироблення відносини до неї вийшла за відомчі рамки силових структур і перетворилася на загальнодержавну. Масштаби тіньової економіки величезні. Виміряти її точно практично неможливо. Тіньова економіка виникає через прагнення уникнути вимірювання. Ряд економістів використовує деякі непрямі методи, що дозволяють дати її відносну оцінку. У другій половині 90-х років в
 4. Глосарій
  проблемам платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих
 5. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  проблему економічної теорії та практики, як ринок робочої сили, в тому числі, проблему безробіття. Насправді ж ця наука включає в коло своїх досліджень ринок робочої сили, що свідчить про неузгодженість визначення її предмета з вмістом і структурою охоплених нею знань. На жаль, подібні алогізми не помічають багато вітчизняні та зарубіжні економісти, механічно
 6. § 12.Товар і його властивості
  проблеми визначення вартості товару є теорія граничної корисності, запропонована представниками так званої австрійської школи політичної економії К. Кенгером, Е. БемБаверком, Ф. Візер. Суб'єктивна вартість блага визначається його граничною корисністю, тобто корисністю граничного (останнього) екземпляра, який задовольняє найменш значущу (граничну, останню)
 7. § 27. Підприємства та їх основні види
  проблеми з отриманням кредитів, методи недосконалої конкуренції, які використовують по відношенню до малих підприємств монополії і т. п. В останні два десятиліття в передових країнах світу популярним стало фінансування венчурного (ризикового) підприємства, яке працює над впровадженням у виробництво певної ідеї або проекту. Венчурні підприємства не повертають вкладених у них коштів і
 8. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  проблеми ринку тру-так не тільки не потрібно, але й шкідливо. Так, А. Пігу і його послідовники, які вважали причиною безробіттю-тіци високу заробітну плату, пропонували: - сприяти зниженню заробітної плати; - роз'яснювати профспілкам, що ріст заробітної плати, якого вони домагаються, обертається зростанням безробіття; - державі працевлаштовувати працівників, що претендують на НЕ-високий дохід, в
 9. § 2. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ
  проблеми: що спільного і особливого в господарському управлінні різних країн; які універсальні закономірності, форми і методи керівної діяльності; як краще управляти зовнішньоекономічною діяльністю? У підсумку менеджмент науково відбив основні принципи і способи організації виробництва на підприємстві, визначив функції управління, методи діяльності господарського керівника та
 10. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  проблем оподаткування та справляння боргів з неплатників. Самим геніальним серед античних мислителів вважають Аристотеля. Саме з нього починається традиція пошуку джерела багатства. У своїх знаменитих трактатах «Політика» і «Етика» Аристотель вперше в історії людства досліджує процеси і явища абстрактно, тобто з метою виявлення в них загальних закономірностей. Саме Аристотель
© 2014-2022  epi.cc.ua