Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гранична прибутковість чинника


Таблиця 15-1 представляє короткострокову вироб-вальних функцію «Пандероуз Принтер Корпо-рейшн» при даній величині витрат капіталу ідругіх факторів. Випуск збільшується з ростомоб'емов найму персоналу. Третій стовпець покази-кість граничний продукт праці, тобто ту величину, наяку збільшився обсяг випуску в результатепрівлеченія однієї додаткової одиниці праці (в даному випадку одного додаткового працівни-ка). Як ми бачили в гл. 8, поки обсяги используе-мого праці дуже малі, граничний продукт трударастет при наймі додаткових работнікоа Але вданому випадку, як тільки число працівників переви-щує три, граничний продукт починає спадати-набуває чинності закон спадної віддачі.
Щоб вирішити, чи варто наймати ще одного ра-ботника, «Пандероуз» повинен порівняти ценностьпродукта, який буде вироблений цим працівни-ком, з витратами, пов'язаними з його наймом. Чет-Верт стовпець в табл. 15-1 являє собою ве-личину граничної прибутковості, якраз і являющей-ся тією інформацією, яка необхідна фірмедля вирішення питання про наймання ще одного працівни-ка.
3 Ми побачимо в гол. 17, що у разі, коли фірма досить велика для то-го, щоб своїми рішеннями впливати на рівень зарплати в економіці, її витрати від використання додаткових обсягів праці могутбить і нижче цього рівня.
Оскільки, однак, цей випадок є част-ним, у цій главі ми припускаємо, що фірми приймають уро-вень цін на фактори як даність.
ТАБЛИЦЯ 15-1. Рівень зайнятості і випуску в короткостроковому періоді
Праця, Випуск, Граничний продукт
кількість одиниць праці (MPL),
працівників у тиждень од. на тиждень / к-ть працівників
Предельнаядоходность праці (MPL х 500 дол)
Рівень
зарплати,
дол на тиждень
Приріст
прибутку,
дол на тиждень

0 0 1 0,8 2 1,8 3 3,1 4 4,3 5 5,4 6 6,3 7 7,0 8 7,5 9 7,8 +400500650600550450350250150
300 100 300 200 300 350 300 300 300 250 300 150 300 50 300 -50 300 -150
Про Гранична прибутковість будь-якого фак-тора дорівнює приросту сукупного доходу фір-ми в результаті використання додаткових- ної одиниці цього фактора. Отже, гранична прибутковість праці (AlRPL) равнапредельному доходу фірми (MR), помноженого-му на величину граничного продукту праці.
Як ми говорили в гол. 11, граничний дохід фірмипредставляет собою приріст доходу в результаті до-додаткового виробництва однієї одиниці випу-ска. Граничний продукт праці являє собойпрірост випуску в результаті використання додат-Передачі одиниці праці.
Наприклад, якщо гранично-ний дохід дорівнює 5 дол на одиницю випуску і пре-слушну продукт праці дорівнює двом одиницям, пре-слушна прибутковість праці становить 10 дол (5 х 2) на кожну одиницю витрат праці.
Приклад, наведений в табл 15-1, передбачає, що ринок принтерів є абсолютно конку-рентною, а також те, що ринкова ціна, за якою «Пандероуз» може продати стільки принтерів, скільки забажає, дорівнює 500 дол Оскільки каждаяследующая одиниця продукту додає 500 дол ксовокупному випуску фірми, гранична доходностьтруда дорівнює 500 дол, помноженим на величину граничного продукту праці. Якщо ринок, на якому ре-Алізе продукція фірми, є совершенноконкурентним і, таким чином, граничний доходявляется постійною величиною, рівною ціною випу-ска, гранична прибутковість праці одночасно яв-ляется та граничної цінністю праці (MVPL).
З ростом обсягів праці, залученого в виробниц-ство, величина граничної прибутковості рано чи позд-но починає спадати. Це пояснюється двома причи-нами. По-перше, як ми бачили в гл 11, предельнийдоход скорочується в міру зростання випуску. По-друге, величина самого граничного продукту праці починаючи-ет зменшуватися в силу закону спадної віддачі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гранична прибутковість чинника "
 1. Тема 25. ПОПИТ НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  граничний дохід від додаткової одиниці ресурсу, але і приріст обсягу виробництва. Отже, якщо в якості такого фактора виступить, наприклад, праця, то: MRPL=MR х MPL, (25.1) де MRPl-гранична прибутковість від чинника «праця»; MR-граничний дохід; MPL-граничний продукт фактора «праця». З розширенням виробництва гранична прибутковість фактора виробництва убуває через дії в
 2. Ключові терміни
  прибутковість фактора Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, висунутого фірмою Галузева крива попиту на фактор
 3. 6. Монопольні ціни
  гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку,
 4. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  граничної продуктивності полягає в тому, що послідовне внесення поліпшень буде супроводжуватися зростанням вартості об'єкта, що перевищує витрати на їх створення, до досягнення точки максимальної продуктивності, після чого витрати по створенню додаткових поліпшень не будуть повністю компенсовані збільшенням вартості об'єкта. Наприклад, оновлення інтер'єру кафе приверне
 5. 4.4. Критерії прийняття рішень про фінансування нерухомості
  граничної суми кредиту: - при низьких процентних ставках критерієм є частка позикових коштів у загальному обсязі капітальних вкладень у нерухомість, ця частка для обережних інвесторів зазвичай становить 70%; - при високих процентних ставках критерієм є коефіцієнт покриття боргу. Термін амортизації - термін погашення кредиту. Чим довше цей термін, тим менше періодичні
 6. Ефект масштабу
  гранична продуктивність факторів виробництва фірми залишається незмінною як для великих, так і для дрібних підприємств. Нарешті, обсяг випуску продукції може збільшитися менше ніж у два рази при подвоєнні використовуваних факторів виробництва. У даному випадку ми стикаємося з негативним ефектом масштабу, застосовним до будь-якій фірмі з великомасштабними операціями. Зрештою
 7. 3. Виручка і прибуток фірми
  граничний дохід, який являє собою приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції. Його розраховують як відношення приросту валового доходу до приросту кількості продукції. Таким чином, валовий (або сукупний) дохід TR, одержуваний фірмою, дорівнює ціні продукту (Р), помноженої на кількість проданих одиниць (Q); TR=Р - Q. При недосконалій конкуренції ціна
 8. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  граничному доходу фірми, помноженому на граничний продукт праці: MR-MPL, (8.1) де MRPL - гранична прибутковість праці; MR - граничний дохід; MPL - граничний продукт праці. В умовах досконалої конкуренції граничний дохід дорівнює Ціні одиниці випуску: MR=Р. Якщо фірма максимізує прибуток, то вона наймає робітників доти, поки гранична прибутковість
 9. Висновки
  граничного продукту праці реальної заробітної плати. 9. Розрізняють середній і мінімальний рівень заробітної плати. Різниця між мінімальною ціною праці та ринковою ціною срставляет економічну ренту. По суті вона є плата за ресурс, пропозиція якого обмежено. 10. Існують різні системи оплати праці (системи Хелсі, Рована. Барта, Бедо, Тейлора та ін.) 11. Під зайнятістю
 10. Процентна ставка
  граничної корисності. Так, американський економіст І. Фішер, що заклав основи теорії чистої продуктивності капіталу, стверджував, що відсоток виникає в результаті обміну суми поточних благ на велику суму майбутніх благ. У результаті продуктивного використання капіталу підвищується ефективність виробництва, що призводить до розширення випуску кінцевого продукту. Цей приріст випуску і
© 2014-2022  epi.cc.ua