Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

2.5 Поняття ефективності виробництва та її показники

Процес виробництва економічних благ і надання послуг з одного боку означає витрати, або витрачання факторів виробництва, з іншого - передбачає отримання певного результату (матеріального, економічного, фінансового).
Ефект - абсолютна величина, що позначає досягається результат будь-якого процесу. Економічний ефект - це результат людського ського праці, що створює матеріальні блага.
Економічна ефективність - це співвідношення корисного резуль-тата і витрат факторів виробничого процесу:
,
де Р - результати виробництва;
З - витрати на отримання даного результату.
Виділяють такі ф о р м и е ф ф е к т і в н о с т і:
1) технологічна ефективність. Вона відображає співвідношення витрат ресурсів (у натуральному вимірі) і результатів виробництва;
2) економічна ефективність - це відношення вартісних резуль-татів виробленого і реалізованого продукту (дохід, прибуток і т. д.) до витрат виробництва (витрати в грошовому вираженні);
3) соціальна ефективність - це ступінь досягнення соціальних за-дач розвитку, рівень задоволення суспільних потреб
Показники загальної економічної ефективності поділяються на :
1) показники використання трудових ресурсів:
1.1) продуктивність праці - показник, що виражає відношення результату виробництва до витрат живої праці;
1.2) трудомісткість продукції - показник, зворотний продуктивно-сті праці, визначається ставленням витрат живої праці до результатів виробництва (кількості випущеної продукції);
1.
3) капіталовооруженность - це показник, що характеризує уро-вень оснащеності праці. Він вимірюється відношенням вартості основного капіталу (обладнання, будівель, споруд) до середньорічної чисельності працівників.
2) показники використання капіталу:
2.1) капиталоотдача - показник використання основного капіталу. Визначається шляхом ділення вартості випущеної продукції на середньо-річну вартість основного капіталу;
2.2) капіталомісткість - показник, що визначає кількість основно-го капіталу, що припадає на одиницю випущеної продукції;
3) показники ефективності кінцевого результату господарювання-ня:
3.1) рентабельність виробництва - це відношення суми отриманого прибутку до середньорічної вартості основного і оборотного капіта-ла;
3.2) рентабельність продукції - це відношення суми отриманого прибутку до величини загальних витрат;
Чинники і шляхи, що впливають на ефективність виробництва, під-розділяються:
- науково-технічні - НТП, механізація і автоматизація виробниц-ства; впровадження ресурсозберігаючих, безвідходних технологій; вико-вання нових матеріалів і вторинних ресурсів і т. п.;
- організаційно-економічні - зниження трудомісткості, усунення простоїв, вдосконалення управління та організації виробництва і праці; скорочення термінів введення обладнання; скорочення транспортних витрат і т. п.;
- соціально-психологічні - матеріальна і моральна зацікавленості в результатах виробничої діяльності; професійно-кваліфікаційний рівень працівників; забезпечення високого рівня вико-навчої дисципліни на виробництві т.
п.;
- зовнішньоекономічні - розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства; організація вільних економічних зон; організація со- вместн підприємств і т. п.
Одним з найважливіших напрямків зростання ефективності виробництва є підвищення якості продукції - сукупності властивостей, визна-виділяється ступінь її придатності задовольняти суспільні потреби-сти.
Запитання для повторення і самоконтролю
1 Чим нужда відрізняється від потреби?
2 У чому полягає взаємозв'язок виробництва і потреб?
3 Перерахуйте основні класифікації потреб.
4 Чим ресурси відрізняються від факторів виробництва?
5 У чому відмінності основного капіталу від оборотного?
6 Назвіть причини фізичного і морального зносу капіталу.
7 Що таке амортизація?
8 У чому полягає проблема обмеженості ресурсів?
9 Які види благ ви знаєте?
10 Назвіть три основні питання економіки.
11 Що показує крива виробничих можливостей?
12 Що таке диктував витрати?
13 Від чого залежить опуклість кривої виробничих можливо-стей?
14 Що таке ефективність виробництва?
15 Перерахуйте основні показники ефективності виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5 Поняття ефективності виробництва та її показники "
 1. Контрольні питання до розділу 1
  поняттю« податкова юрисдикція ». Вкажіть, які групи податкових юрисдикцій виділяють. 12. Охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. 13. Охарактеризуйте юрисдикції з ліберальним оподаткуванням. Які види зазначених юрисдикцій виділяють? 14. Проаналізуйте з критичних позицій різні трактування понять, що використовуються для визначення рівня оподаткування в економіці. 15.
 2. Поняття якості життя
  поняття якості
 3. Поняття «оборот капіталу»
  показник, як час обороту
 4. Поняття бідності
  поняття грунтується на абсолютних стандартах життя частини суспільства і відрізняється від поняття нерівності, яке базується на відносних стандартах життя всього суспільства. Зокрема, дослідники МБРР визначають бідність як нездатність підтримувати мінімальні стандарти життя. Для того щоб зробити це визначення практичним і вживаною, його виражають у єдиному показнику. Доходи і
 5. 2.1. Ефективність виробництва: проблема «витрати - випуск»
  понять економічної науки, яке дає можливість дослідити розвиток суспільного виробництва. У найзагальнішому вигляді ефективність являє собою відношення результату до витрат, забезпечили його одержання. Вона характеризує залежність між кількістю одиниць обмежених ресурсів, що застосовуються в процесі виробництва, і одержуваним обсягом якого продукту, тобто охоплює проблему
 6. Інші показники ефективності
  ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на нього. Якщо
 7. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  ефективність використання всіх засобів підприємства, незалежно від джерел їх формування; 4) рентабельність (збитковість) джерел формування активів (за групами: власні і позикові) чистий: {foto206} Даний показник характеризує ефективність використання коштів підприємства залежно від джерел їх формування (власний, позиковий, основний, оборотний капітал).
 8. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  поняття, фактори і типи. 31. Економічне зростання і його межі. 32. Економічне зростання в Росії і його проблеми. 33. Бюджетно-податкова політика держави. 34. Податкова система держави. 35. Податкові методи регулювання економіки. 36. Державні фінанси: структура та функції. 37. Державний бюджет: доходи і витрати. 38. Державний борг: внутрішній і зовнішній.
 9. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  поняття, як якість економічного зростання. Це взаємозалежне збільшення темпів економічного зростання і ступеня соціальної орієнтації національної економіки. Економічне зростання пов'язаний з такими економічними показниками, як сукупний економічний попит і пропозиція. Ці показники досить часто не перебувають у рівновазі між собою - або попит перевищує пропозицію, або навпаки.
 10. Показники
  ефективність економічно активного населення. У високорозвинених країнах, наприклад США, при визначенні ефекту від економічного зростання оціночними виступають не тільки укрупнені показники динаміки ВНП, ВВП і НД у загальному обсязі і на душу населення, але також в розрахунку на одного зайнятого, і навіть на один відпрацьований людино-год. Зростаюча економіка має здатність більш повного
 11. Ефективність виробництва, фактори, показники
  ефективності. Під ефективністю виробництва {ЕП) розуміється його результативність, обумовлена відношенням прибутку (Р) до витрат капіталу на купівлю засобів виробництва і робочої сили (К), що виступає як витрат виробництва товару. Як і показник норми прибутку, розраховується за формулою ефективністю виробництва {foto63} Це загальний або інтегрований показник
 12. 5. Показники ефективності в проектному аналізі
  ефективності в проектному
 13. 39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни
  поняття історичне. Кожен етап розвитку національної економіки і всього світового співтовариства в цілому вносить ті чи інші зміни до складу його основних показників. Провідними показниками при аналізі рівня економічного розвитку є показники ВВП / ВНП на душу населення. Вони покладені в основу міжнародних класифікацій, підрозділяється країни на розвинені. Так, до числа
 14. Продуктивність праці
  ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна
 15. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 16. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує яких- або пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 17. Принцип економічності та ефективності
  поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в матеріально-виробничої. До вимог розглянутого принципу доцільно віднести і вимога економії кваліфікації, яке передбачає раціональне використання кваліфікованих
 18. 25. матеріаломісткі і матеріаловіддача
  ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції , виробленої з кожної гривні спожитих матеріальних
 19. 1. Поняття «підприємство»
  понятті «підприємство». Не підлягає сумніву семантична зв'язок з таким поняттям, як «вжити» що -або, тобто здійснити будь-яку дію. Звідси і «підприємництво», яке передбачає будь-яку справу. Тому в самому широкому сенсі цього слова підприємством слід вважати організацію будь-якої справи, спрямованого на досягнення певної мети, результатів, отримання яких
 20. 9. Основні показники розвитку світового господарства
  поняттю виробленого національного доходу. Сума доходів, що надходить у розпорядження країни (національний особистий дохід), підраховується як різниця між чистим внутрішнім продуктом і сальдо доходів підприємств і громадян даної країни за рубежем і доходами іноземців у цій країні. Цей показник приблизно відповідає поняттю використаного національного доходу. У кількісному
© 2014-2022  epi.cc.ua