Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗНИКИ АНАЛІТИЧНІ

розрахункові величини, критерії, рівні, вимірювачі, які дозволяють судити про стан економіки країни, регіону, підприємства, сім'ї та зміні цього стану, про економічний розвиток, зростанні, підйомі або спаді.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОКАЗНИКИ АНАЛІТИЧНІ "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив динаміки окремих
 2. 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
  показники; на етапі аналітичної обробки даних за допомогою таблиць можуть здійснюватися конкретні обчислення, включаючи факторний аналіз; на етапі представлення результатів аналізу господарської діяльності в таблиці здійснюється зведення найбільш важливих показників, отриманих в результаті аналізу . Таким чином, таблиці, використовувані в АФХД, застосовуються для систематизації вихідних даних,
 3. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри
 4. ПОКАЗНИКИ (ЕКОНОМІЧНІ)
  показники, а також одиничні і групові (агреговані, синтетичні, узагальнені). Саме слово "показник" говорить про те, що він "показує" стан економічної системи, економічного об'єкта. Залежно від галузі застосування показники діляться на аналітичні, прогнозні, планові, розрахункові, звітні, статистичні (застосовувані в
 5. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, дати оцінку
 6. Синтетичні та аналітичні рахунки
  показниками синтетичного обліку. Дані, відображені на рахунках періодично узагальнюються з метою аналізу стану і руху окремих видів господарських засобів та їх джерел, а також для виявлення помилок на рахунках, якщо вони є. Одним із способів узагальнення даних є оборотні відомості, які складаються на перше число кожного місяця. Оборотна відомість по
 7. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  показників. 4. Порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, прийнятих в якості базисних. 5. Встановлення причин та факторів, що впливають на зміну аналізованих показників. 6. Визначення характеру і ступеня зв'язку виявлених факторів з аналізованими показниками. 7. Встановлення шляхів регулювання факторів, що впливають на коливання аналізованих показників. 8.
 8. 11.5. Підготовка та аналітична обробка вихідних даних в аналізі господарської діяльності
  показників у порівнянний вид. Спрощення числових показників. Аналітична обробка даних. Методичне забезпечення аналізу. Відповідальним етапом в АХД є підготовка інформації, яка включає перевірку даних, забезпечення їхньої сумісності, спрощення числової інформації. Насамперед інформація, зібрана для аналізу, повинна бути перевірена на доброякісність. Перевірка
 9. 2.3. Форми організації даних при проведенні аналітичних процедур
  аналітичних
 10. 4.8. Способи табличного відображення аналітичних даних
  показниками. Складання аналітичних таблиць - важливий елемент в методиці АХД. Цей процес вимагає знання сутності досліджуваних явищ, методики їх аналізу, правил оформлення таблиць. Існують три види таблиць: прості, групові і комбіновані. У простих таблицях перераховуються одиниці сукупності характеризується явища. У групових таблицях дані по окремих одиницям досліджуваної
 11. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  показники характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду та призначення: обсяг і питома вага сертифікованої продукції в загальному обсязі випуску продукції; питома вага нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності; питома вага експортованої продукції і т. д. Частина показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції.
 12. 13 . СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  показників процесів і явищ виробничо господарської діяльності. Кожен показник має числове вираження, що характеризує конкретний вимір об'єкта аналізу і його економічний зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші виражають однорідність , подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни та
 13. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  аналітичні методи можуть бути поділені на неформальні і формалізовані. Класифікація методів і прийомів аналізу наведена на рис. 2.1. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-хозяйсівенной діяльності підприємства {foto23} Неформальні методи (ймовірно, правильніше їх назвати важко формалізуються) засновані на описі процедур на логічному рівні, без
 14. 11.3. Планування аналітичної роботи
  аналітичної роботи підприємства; тематичні плани. Комплексний план зазвичай складається на один рік. Розробляє його фахівець, якому на підприємстві доручено керівництво аналітичною роботою в цілому. Цей план за змістом являє собою календарне розклад окремих аналітичних досліджень. У ньому, крім цілей і завдань аналізу, перераховуються питання, які повинні бути
 15. 25. матеріаломісткі і матеріаловіддача
  показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих
 16. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  аналітичного обліку. Переміщення МОЗ відображають у регістрах аналітичного обліку шляхом зміни мат .-відп. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 17. 11.6. Документальне оформлення результатів аналізу
  аналітичного дослідження діяльності підприємства в цілому або його підрозділів повинні бути оформлені у вигляді документів. Це може бути пояснювальна записка, довідка, висновок. Пояснювальна записка зазвичай складається при напрямку результатів аналізу в вищестоящу організацію. Якщо результати аналізу призначені для внутрішньогосподарського використання , вони оформляються у вигляді довідки.
 18. 4.5. Способи групування інформації в аналізі господарської діяльності
  показниками. Залежно від задач використовуються типологічні, структурні й аналітичні угруповання. Прикладом типологічних угруповань можуть бути групи населення за родом діяльності, групи підприємств по формах власності і т.д. Структурні угруповання дозволяють вивчати внутрішню будову показників, співвідношення в ньому окремих частин. З їх допомогою вивчають склад робітників по
© 2014-2022  epi.cc.ua