Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Статистична звітність продовжує залишатися одним з основних джерел, за допомогою якого збираються наступні види інформації:
про фінансово- господарської діяльності підприємств;
про обсяги виробництва та витратах на виробництво товарів і послуг у різних галузях економіки;
про зайнятість і оплату праці працівників у галузях економіки;
про ціни і тарифи;
про наявність та рух капіталу;
про демографічну ситуацію;
про розвиток соціальної сфери;
про стан навколишнього середовища.
Статистична звітність складається в залежності від потреби в конкретної інформації з річної, квартальної або місячної періодичністю і представляється регіональному чи місцевому статистичному органу (республіки, краю, області, району, міста, селища і т. п.) і органу, що здійснює державне регулювання у відповідній галузі економіки (міністерству, комітету або іншому відомству).
Починаючи з 1998 р. для збору інформації про основні сторони діяльності підприємств і організацій більшості галузей використовуються такі уніфіковані форми федерального державного спостереження.
За допомогою форми № П-1 «Відомості про виробництво і відвантаження товарів і послуг» збирається інформація про загальний обсяг виробництва товарів і послуг, а також за їх видами.
Форма № П-2 «Відомості про інвестиції» містить дані про інвестиції підприємств у фінансові та нефінансові активи. Інвестиції у фінансові активи показуються з виділенням довгострокових і короткострокових вкладень, а також зарубіжних інвестицій. Інвестиції в нефінансові активи наводяться за видами активів. Зі складу джерел інвестицій виділяються власні кошти підприємств (у тому числі прибуток) та залучені ними кошти з інших джерел (кредити банків, позикові кошти інших організації, кошти бюджету та позабюджетних фондів, емісія акцій та ін.)
У формі № П-3 «Відомості про фінансовий стан організації» узагальнюється інформація про фінансовий стан і розрахунках підприємств. У ній містяться дані про балансового прибутку (збитку), дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості за отриманими кредитами і позиками. Основні види заборгованості (заборгованість покупців, заборгованість постачальникам, заборгованість за отриманими кредитами і позиками) показуються з розподілом по країнах СНД. Крім того, в цій формі містяться дані про оборотних активах (всього і за видами).
У формі № П-4 «Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників» збирається інформація про середню чисельність та рух працівників, фонд заробітної плати і виплати соціального характеру, про використання робочого часу.
Важливим джерелом інформації про обсяги виробництва та витратах на виробництво, на основі якої обчислюється валова додана вартість галузей, що виробляють ринкові товари та нефінансові послуги, є форма № 5-з «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) ». Вона складається з двох розділів. У першому розділі містяться дані про обсяг виробництва продукції та витратах на виробництво за основним видом діяльності. У складі витрат на виробництво виділяються витрати на сировину і матеріали, на оплату послуг сторонніх організацій за видами послуг, на оплату праці, відрахування на соціальне страхування, амортизаційні відрахування та інші витрати. У другому розділі наводяться дані по неосновним видам діяльності: обсяг продукції, витрати на виробництво і залишки готової продукції на початок і кінець звітного періоду.
У сільському господарстві основним джерелом інформації для розрахунку вартості продукції є форма № 21-сх «Відомості про реалізацію сільськогосподарської продукції». У ній відбиваються кількість і вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринництва за видами з зазначенням основних каналів реалізації (заготівельні організації, споживча кооперація, продаж на ринку, через власні магазини і підприємства громадського харчування, на біржах та аукціонах, за бартером).
У формі № 12-ф «Відомості про використання коштів" відображаються поточні та капітальні витрати підприємств і організацій на розвиток і вдосконалення виробництва, на соціальний розвиток, на виплати соціального характеру, на благодійні цілі і деякі інші. Із загальної величини витрат виділяються витрати за рахунок прибутку.
Ці форми не поширюються на малі, спільні та іноземні підприємства, банки, страхові та бюджетні організації.
Малі підприємства подають відомості про основні показники їх фінансово-господарської діяльності за формою № МП. Вона містить дані про вартість виробленої продукції за основним та неосновним видам діяльності, обсязі виробництва за видами продукції в натуральному вираженні, виручці від реалізації продукції, чисельності працівників, оплату праці, балансового прибутку, капітальних вкладеннях і основних фондах.

Дані про діяльність страхових організацій збираються за формою № 1-ск. Вона містить дані про величину статутного (складеного) капіталу з виділенням часток окремих учасників (банків, підприємств, фізичнихосіб), кількості діючих договорів страхування (втом числі з фізичними та юридичними особами), чисельності страхових агентів і їх комісійній винагороді, страхові внески та виплатах, страхових сумах за договорами з різних видів страхування (добровільне та обов'язкове страхування, у тому числі особисте, майнове, медичне та ін.) У додатку до форми показуються зміна страхових резервів, у тому числі зі страхування життя, результати операцій з інвестицій страхових резервів та інші доходи, витрати на ведення справи, балансовий прибуток або збиток.
Прикладом знову введеної форми статистичної звітності у зв'язку з появою видів діяльності, характерних для ринкової економіки, є форма № 1-фб «Відомості про фондовій діяльності біржі», яка представляється усіма типами бірж (універсальними, товарними , валютними і товарно-фондовими), які здійснюють операції з цінними паперами. У ній містяться дані про статутний капітал, числі членів біржі, проведених торгів та укладених угод по всіх видах фондових цінностей, сумі доходу по відсотках від угод, обороті за всіма видами фондових цінностей, структурі операцій з цінними паперами за їх видами.
Однією з основних форм звітності про наявність та рух капіталу є форма № 11 «Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів». У ній відображаються такі дані:
основні фонди на початок і кінець звітного року за повною і залишковою балансовою вартістю, а також по повній і залишкової відновної вартості з урахуванням переоцінки основних фондів на 1 січня наступного року; середньорічна вартість основних фондів;
показники руху основних фондів протягом звітного року: надходження (в тому числі введення в дію нових основних фондів), вибуття (в тому числі ліквідація основних фондів), знос;
сума нарахованої за рік амортизації та її використання протягом звітного року; витрати на капітальний ремонт основних фондів;
вартість інших нефінансових активів на початок і кінець звітного року, до яких належать земельні ділянки, обладнання до установки, незавершене будівництво, нематеріальні активи.
Дані по основних фондах наводяться з виділенням фондів основного виду діяльності (у тому числі за видами основних фондів) і фондів інших (неосновних) видів діяльності.
Інформація про ціни виробників на промислову продукцію збирається щомісяця за формою № 1-ціни виробників, у якій відбиваються ціни на товари-представники, зареєстровані у звітному місяці.
Дані про ціни на продукцію, що купує промисловими, сільськогосподарськими та підрядними будівельними організаціями, містяться в наступних формах звітності:
Відомості про середні ціни на придбані промисловими організаціями сировину і матеріали для основного виробництва (форма № 2 - ціни придбання);
Відомості про ціни на промислову продукцію, придбану сільським господарством, і тарифах на надані йому послуги (форма № 1-ціни придбання);
Відомості про ціни на придбані основні будівельні матеріали, деталі і конструкції (форма № 9-кс).
Первинна інформація обробляється на всіх етапах її просування отхозяйствующихсубъектовдоформирования вихідних даних. Вона передбачає насамперед перевірку інформації, отриманої від суб'єктів господарювання чи від нижчестоящого статистичного органу. З цією метою здійснюється її технічний, логічний та аналітичний контроль для визначення повноти та узгодженості інформації. Виявлені помилки і прогалини усуваються за допомогою повторного звернення до джерел інформації для її уточнення. При перевірці інформації, що надійшла повинні бути також виявлені випадки неподання даних і вжито заходів щодо ліквідації прогалин в даних.
Зростання числа малих підприємств і підвищення частки неформального сектора в економіці змусили прийняти спеціальні заходи для того, щоб усунути недооблік продукції в галузевій статистиці. З цією метою на регіональному рівні проводяться спеціальні поправки за методикою, розробленою Держкомстатом Росії. У відповідності з цією методикою оцінюється число недіючих підприємств, число діючих підприємств, що не надають відповіді на питання, а також підприємств, юридичний або фактична адреса яких невідомий. З урахуванням цього розраховуються коефіцієнти коригування показників галузевої статистики.
Наступним кроком є обробка масиву інформації для визначення показників та угруповань, необхідних для подальшого економічного аналізу, оскільки економічні дані, що збираються Держкомстатом з різних джерел, служать різноманітним цілям.
Слід зазначити, що визначення, класифікації та методи оцінки показників у звітності не завжди збігаються з прийнятими в СНР і в інших розділах макроекономічної статистики, тому для підготовки макроекономічної інформації дані звітності можуть потребувати коригування для забезпечення внутрішньої узгодженості та відповідності прийнятим визначенням.
Наприклад, визначення доходу в бухгалтерському обліку на відміну від СНС включає збільшення вартості активів в результаті зростання цін (так звану холдингову прибуток). Оцінка основних фондів у звітності, як правило, приводиться за балансовою первісною вартістю, у той час як для СНС потрібно їх оцінка за відновною вартістю, тобто за розрахунковою вартістю на дату, до якої належить баланс активів і пасивів. Амортизація і знос основних фондів у бухгалтерському обліку визначаються відповідно до встановлених норм від балансової вартості основних фондів, в той час як у СНР відображається споживання основного капіталу, яке визначається як зменшення протягом звітного періоду в результаті нормального фізичного та морального зносу вартості основних фондів, оцінених за відновної вартості звітного періоду.
Показники, що характеризують потоки доходів і витрат, у багатьох джерелах первинної інформації враховуються на касовій основі, тобто за сумою фактичних виплат (наприклад, у звіті про виконання державного бюджету, в даних обстежень бюджетів домашніх господарств). У СНР передбачається відображення цих показників на основі нарахованих сум, тобто на момент виникнення зобов'язань з їх виплати.
До першочергових завдань Держкомстату Росії в даній області належать підвищення якості збору та обробки первинних статистичних даних на регіональному рівні, впровадження нових методів статистичного спостереження, розвиток інформаційних баз даних, освоєння нових технологій по обміну даними між регіональними комітетами і Держкомстатом Росії.
Для обробки даних, отриманих зі звітності та інших джерел інформації, в багатьох випадках проводяться агрегування і консолідування в цілях отримання узагальнюючих характеристик.
Агрегирование - узагальнення даних про будь сукупності одиниць, операцій і т. п. Якщо одиниці спостереження щодо однорідні, то таке узагальнення проводиться шляхом простого додавання складових елементів. Однак якщо узагальнюються неоднорідні компоненти, то для розрахунку таких показників (агрегатів), що зустрічаються насамперед у національних рахунках, залучаються первинні статистичні дані, які розрізняються по їх змісту, точності, часу реєстрації і т. д. Деякі показники, для розрахунку яких відсутня пряма інформація, оцінюються непрямим чином виходячи з тенденцій, характерних для інших показників. При агрегування даних необхідно дати правильну оцінку співвідношення між макроекономічними показниками і даними про індивідуальні явищах, на яких вона грунтується.
Консолідація - виключення з розрахунків операцій між одиницями, які об'єднуються в ті чи інші групи. Наприклад, виключаються поставки товарів і послуг всередині закладів, трансферти всередині сектору державного управління і т. п.
Контрольні питання
1. Назвіть основні джерела інформації для економічної статистики.
2. У чому полягають відмінності між бухгалтерської та статистичної звітністю?
3. Яку роль відіграють вибіркові обстеження та перепису в економіці з централізованим плануванням і в ринковій економіці?
4. Які форми статистичної звітності ви знаєте?
5. Яка інформація міститься в звіті про виконання державного бюджету, в платіжному балансі? Для чого вона використовується?
  Література
  1. Кліпп П. Економічна статистика / / ФСУ ФРН, 1995.
  2. Методологічні положення зі статистики: Зб. / Держкомстат Росії. -М., 1996.
  3. Альбом форм федерального державного статистичного спостереження за діяльністю юридичних осіб, централізованих в органах державної статистики / Держкомстат Росії. - М., 1999.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. ОСНОВНІ форм статистичної звітності І МЕТОДИ ОБРОБКИ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ "
 1. РЕЗЮМЕ
    статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, а інші безпосередньо здійснюють збір, обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними організаціями з різних сфер
 2. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
    статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 3. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
    форми публікації статистичних даних відповідно до міжнародних правил. При цьому як першочергове і основоположною завдання передбачалося реформування общеметодологических та організаційних основ державної статистики відповідно до потреб, що виникають при переході до ринкової економіки, реалізації міжнародних зобов'язань. Перебудова
 4. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
    основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей, інформації, представлені індивідами або груповими об'єктами; 2) фізичні особи, організації, структури, що надають населенню певні послуги, або організований соціальний процес, 3) масові економічні
 5. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
    форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування. Формування даних податкового обліку
 6. Практичне завдання
    основних макроекономічних показниках за останні роки. Охарактеризуйте тенденції розвитку російської
 7. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
    основним завданням МСІ є розвиток та удосконалення статистичних методів у різних країнах світу. Фактично МСІ проводить курс на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення однакових методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими та
 8. 3.7.1. Поняття податкового обліку
    форми документів податкового обліку. Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних резервів , а також
 9. Податковий облік. Загальні положення
    форми документів податкового обліку. Зміна порядку обліку окремих господарських операцій та (або) об'єктів з метою оподаткування здійснюється платником податку в разі зміни законодавства про податки і збори або застосовуваних методів обліку. Рішення про внесення змін до облікової політики для цілей оподаткування при зміні застосовуваних методів обліку приймається з початку нового
 10. Методи історико-економічного аналізу
    основних теоретичних побудов історичного та економічного знання і відображає їх взаємодію. Методи, що застосовуються при історико-економічних дослідженнях, поділяються на традиційні та новітні. У систему традиційних методів входять: 1) історичний (історико-генетичний) метод. Він заснований на послідовному аналізі фактів і процесів генезису та еволюції об'єктів, досліджуваних
 11. 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
    основних процесів і тенденцій у світовій економіці, аналізу економічного становища різних країн, галузей і підприємств необхідно використовувати відповідну інформацію. У силу цього збір інформації, її відбір і класифікація займає одне з важливих місць у цій роботі. Для повноцінного аналізу проблем МЕВ і прогнозування ситуації, природно, слід враховувати не тільки чисто
 12. § 2. ПРОМИСЛОВІСТЬ
    форми власності, підпорядкування, розмірів), а також домашніми господарствами. Так, в обсяг промислової продукції в Російській Федерації включається продукція підсобних промислових виробництв, які перебувають на балансі непромислових організацій. Підсобне промислове виробництво може бути розташоване і поза місцем знаходження юридичної особи, на балансі якого воно числиться. Вартість продукції
 13. ПЕРЕДМОВА
    основні джерела первинних даних. Підручник підготовлено з урахуванням того, що його читачі знайомі з курсом загальної теорії статистики - іншим важливим розділом статистичної науки, в якому сформульовані загальні методи і принципи визначення кількісних характеристик масових явищ і процесів, зокрема, методи обчислення середніх величин, індексів, показників аналізу варіаційного ряду і т.
 14. Костромська область
    звітних періодів авансові платежі сплачуються у п'ятиденний строк з дня, встановленого для подання податкових розрахунків (30 днів з дати закінчення відповідного звітного періоду). Податкові ставки: 1) 0,7% - у відношенні: - об'єктів житлового фонду та інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу, зміст яких повністю або частково фінансується за рахунок
 15. Податкова декларація
    форми податкової декларації з податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, та Порядку її
 16. Інформаційно-аналітична функція
    методи і статистика. Управлінська діяльність з реалізації інформаційно-аналітичної функції - це не просто певний набір технічних операцій, а струнка система процедур, здійснюваних суб'єктом управління, як керівником, так і спеціально створеним в цих цілях апаратом. Основна мета системи інформаційного забезпечення суб'єкта управління - постачання достовірної
 17. 32.2. Особливості побудови інформаційної системи управління фінансами
    основні функціональні процеси (табл. 32.1). Таблиця 32.1 Програмні продукти, включені до фонду алгоритмів і програм Міністерства Фінансів РФ Найменування програмного продукту користувача 1 2 Автоматизована система використання кошторису фінансового органу (АСІСФ «Кошторис») Територіальні фінансові органи Автоматизована система фінансових розрахунків (АРМ «Фінанси») Територіальні
 18. Питання для самоперевірки
    основні елементи? 5. Які принципи зіставлення вартісних макроекономічних показників? 6. Розрахуйте: а) ВВП; б) ЧВП; в) чистий національний доход, використовуючи наведені нижче умовні дані СНС, млрд. ден. од.:
 19. Податкова декларація
    форми податкової декларації з єдиного сільськогосподарського податку та порядку її заповнення "(Додаток N 1" Податкова декларація по єдиному сільськогосподарському податку "). Задача 1 ТОВ" Північні зорі "в Архангельській області протягом календарного року займалося виробництвом сільгосппродукції та її первинною переробкою, а також іншими видами діяльності. За підсумками року
© 2014-2022  epi.cc.ua