Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Основні риси і протиріччя економіки перехід-ного періоду


Специфіка перехідної економіки виявляється в її особливих чер-тах:
1) Перманентне реформування, тобто безперервне проведення економічних реформ. Економічна реформа - свідомо проводь-моє перетворення, спрямоване на зміну існуючих економі-чеських відносин. Причини економічних реформ в різних країнах раз-особисті - зміна об'єктивних умов, політичних сил при владі, не-ефективність раніше використовуваних інструментів досягнення госпо-ських або соціальних цілей. Їх необхідність виникає регулярно, вони зазвичай не зачіпають глибинних основ системи. Інший характер носять реформи, які прагнуть до перетворення системи в цілому, вони бо-леї тривалі.
Перша третина 20 століття характеризувалася посиленням державного втручання в економіку, розкид форм якого змінювався від планово-го господарства в СРСР до нового курсу Рузвельта. В економічній теорії цей період характеризується як кейнсіанська революція. Теорія дер-жавного втручання Кейнса панувала в теорії і на практи-ке протягом декількох десятиліть і виходила з того, що ринок неефектив-фектівен, його треба обмежувати. З останньої чверті 20 століття почався період економічних реформ, сенс яких можна охарактеризувати як ренесанс ринку. З початку 80-х в США, Англії, СРСР, країнах Вос-точної Європи, Азії почалося посилення ринкових засад в економі-ці.
2) Економічна криза - трансформаційний спад (Корнаи), його особливості:
- криза носить загальний характер, торкнувся всі сфери і галузі економіки, його рівень критичний;
- довготривалий (спад йшов 9 років);
- робоча сила і капітал тільки починають вивільнятися з уста-застарілих галузей;
- його ступінь не відповідає трансформаційному спаду, а являють-ся наслідком ряду відхилень російської економічної політики від світових ринкових стандартів:
- боязнь ринку корпорацій і спрямованість на формування ринку підприємств (зараз виправляється через створення фінансово-промислових груп);
- встановлення позичкового відсотка на рівні, нижче інфляційно-го зростання цін з метою постачання приватного сектора засобами для скупки держсектора;
- розпродаж держмайна за символічними цінами, що блоки-рует інвестиційну активність;
- встановлення цін на енергоносії в кілька разів переви-шує середній рівень цін (доведення до світових);
- запровадження внутрішньої конвертованості рубля в умовах раз-прориву між курсом долара і реальною купівельною спроможністю рубля, що дає інфляційний ефект;
- нестабільність економічної і політичної системи.

Стабільність (стійкість) економічної системи визначає-ся:
? навантаженням на економіку - оптимальним задоволенням по-требностей через використання обмежених ресурсів. Историче-скі сформований рівень споживання інерційний, тому в умо-вах кризи навантаження на ослаблену економічну систему уве-личивается;
? структурою системи - тобто системою виробничих відношень - ламається стара, планова економіка, і будується нова - ринкова;
? жорсткістю - здатністю чинити опір деформацій. Вона характеризує консерватизм економічної системи, її здатність до розвитку в рамках певного господарського механізму;
? недосконалостями системи - відхиленнями від норми, ослаб-ляющая стійкість, але легко усувається.
Ступінь нестійкості перехідної економіки, як уже зазначає-лось, об'єктивно висока, що обумовлено тим, що рівень споживання (навантаження) зменшується (споживання м'яса в 1992 р. знизилося на 42%), але стабільність перестав відновлюється, оскільки стан економічної системи можна охарактеризувати як позамежне.
Аналізуючи характер протиріч сучасної економіки перехідного періоду, слід врахувати, що на зміну діалектики подвійності приходить діалектика множинності. Тому за аналогією з діалект-кой подвійності Гегеля, основним протиріччям перехідною до ринку економіки слід було б вважати протиріччя між державним і приватним (приватно-корпоративним) секторами, яке дозволяється в про-процесі боротьби між ними. Однак, відмовляючись від політичного поняття боротьби, можна сказати, що ці сектори економіки повинні не боротися за розширення свого масштабу, а займати відповідну економіч-ської природу кожного з цих секторів економічну нішу, тобто обхвати-вать ті галузі виробництва матеріальних благ і послуг, для нормального функціонування яких вони забезпечують найбільш сприятливі умови.
Тому найважливіше протиріччя перехідної економіки - це про протиріч між старою економічною системою (централізовано-керованої) і нової (ринкової). Формальне руйнування старої систе-ми не може усунути одномоментно ті форми економічного поведе-ня та економічної психології, які культивувалися на протяже-ванні життя трьох поколінь. У силу цього основне протиріччя перехід-ної економіки зумовлено існуванням наступних головних препят-наслідком на шляху становлення ринкової економіки:
1. Панування групових інтересів.
У централізовано-керованій економіці правлячу еліту складали директора під-приємств, партійні, радянські та державні чиновники (вищі) - 5,9 млн. осіб (з клерками і членами сімей). З ліквідацією госсоб ственности вони втрачають контроль над економікою і їх опір наочно видно на прикладі аграрної реформи, яка всіляко тормо-зітся.
2. Антикапіталістична ментальність: підпорядкування індивіда державі треба замінити новою економічною психологією, совмес-Тімою з принципом свободи підприємництва, глибокої диференціації доходів, вірою в особисті сили.
3. Відсутність довіри до уряду, до влади, яке є одним з перешкод лібералізації економіки. Воно обумовлене по постійними змінами економічного курсу (спочатку намагалися ре-формувати соціалістичну систему), недосконалістю законодав-ства, непослідовністю і рухом ривками з відступом назад. Але головне все-таки досягнуто - конституційно оформлена ча-стная власність.
4. Синдром ринкового соціалізму, відповідно до якого вва-шається можливим перехід до ринкової (тобто ефективною) економіці без приватної власності, лише на основі зміни форм господарство-вання. Популяризується перехід до регульованого ринку, тобто до ринкової ному соціалізму. Але джерелом всіх перерозподільних процес-сов є лише виробництво, збільшення податків на яке (тобто на підприємців) підриває саме виробництво. Прагнення до соці-альної справедливості призводить до її порушення і переходу до старого розподілу державою жебрацьких доходів.
5. Мафіозні структури і корупція.
6. Регіоналізм і сепаратизм - претензії регіонів на все маю-щиеся у них природні ресурси (Якутія, Тюмень). Власником усіх своїх природних ресурсів може бути лише територіальне образо-вання, здатне до самостійного виживання в економічному, по-литическом і військовому відносинах. Якщо цього немає, то регіон не може розраховувати на безкарність сепаратистських устремлінь (відділі-ня, відокремлення). Економічний сепаратизм виключає організацію рентної системи оподаткування, в якій рента з природних ресур-сов, рівним співвласником яких є кожен громадянин РФ, ви-ступає найбільш природним джерелом пенсійних та інших соціальних виплат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Основні риси і протиріччя економіки перехід-ного періоду "
 1. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної економії. Як відомо, вихідними моментами для генезису марк-СИЗМ послужили німецька класична філософія, англій-ська класична політична економія і французький уто-піческого
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  основному направляла проти утопічного соціалізму-ма, між тим молода історична школа - проти марк-СИЗМ. Молода історична школа виступає одночасно з австрійською, але застосовує інші методи боротьби з марксизмом. Головними представниками молодої історичної школи були Шмоллер, Луйо Брентано, Карл Бюхер та ін Які особливості методології молодий історичної школи?
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  основних форм управління націоналізованими підприємствами ви-брали так звані публічні корпорації, які являють-ся своєрідною формою зрощування фінансової олігархії з буржуазним державним апаратом, особливо характер-ної для Англії. Формально така компанія належить го-сударству, але в той же час це не просто державне підприємство, а так звана публічна
 4. 5.4. Становлення страхового ринку
  основних споживачів, їх сприйняття потреб у страхуванні. Як господарські організації, так і громадяни в умовах тяжкої економічної ситуації часто приходять до висновку про те, що страхування стає даремною витратою грошей. Тим часом це далеко не так. Для розвитку різних видів страхування на російському ринку є великі потенційні можливості. | Види страхування.
 5. Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
  основними немонетарними причинами перевищення грошового попиту над пропозицією товарів і послуг у вигляді виникнення дефіциту по більшості товарних груп (пригнічена інфляція) і помірного, але систематичного зростання роздрібних цін. На рубежі 1992 р. в Росії склалася ситуація, яка характеризується тотальним товарним дефіцитом, надмірним грошовим «навісом» над споживчим ринком. У 1991 р. при
 6. Основні риси перехідної економіки
  протиріч у перехідній економіці. Це суперечності не функціонування, а розвитку, тобто нового і старого, протиріччя різних верств суспільства, стоять за тими чи іншими суб'єктами економічних відносин. Зміни, на які спрямована перехідна епоха, в економічному аспекті завжди мають революційний характер: йдеться про зміну економічних систем. Але і в соціально-економічному плані
 7. Висновки
  риси перехідної економіки: мінливість, нестабільність; змішаність старого і нового; альтернативний характер розвитку перехідної економіки; особливість протиріч, історичність. Найважливіші специфічні закономірності перехідної економіки - інерційність відтворювального процесу та інтенсивний розвиток нових форм, елементів, інститутів. 4. Головні завдання перехідної економіки Росії -
 8. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  основний удар не проти капіталістів, а про-тив машин. Існувало рух луддитів в Англії, кото-рої ставило своєю метою знищення фабрик і машин. У по-літичної області робочі йшли в основному за буржуазними партіями і буржуазія використовувала в (боротьбі за владу по-міць робітників. Так, іюльокая революція у Франції в 1830 р. привела «влади буржуазію, пролетаріат ж у ході револю-
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне визначення вульгарної політичної еконо- ми Академії Маркс дав в I томі «Капіталу» в 32-му примітці до першого розділу. Цього примітці він протиставляв класичної політичної економії вульгарну і вказував, що в отли-чие від
 10. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  основні поняття політичної економії ». Ця книга вийшла в 1911 р. Окремо стоїть Шпанн, який створив особливу різновид-ність« соціального напряму »і пізніше став головним иде-олог австрійського фашизму . Однак, коли гітлерівці в початку 1938 р. захопили Австрію, в нашій пресі з'явилося повідомлення, що Шпанн був заарештований як конкурент герман-ського фашизму. Для того щоб
© 2014-2022  epi.cc.ua