Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Історія реформування в Росії


Історико-генетичний аналіз є найбільш адекватним під-ходом в аналізі перехідної економіки. Його застосування дозволяє виді-лити існування двох політичних варіантів реформування в на-чалі ринкових перетворень (кінець жовтня - початок грудня 1991 р.):
- при збереження СРСР, інтегрованого господарства (Горбачов, Силаєв, Явлінський);
- проведення економічних реформ при економічній самостійності і незалежності.
У той період були вироблені у відповідності з цими підходами різні програми реформ.
1. Економічна програма переходу до ринку (1989р., Абалкін, Риж-ков).
2. Програма 500 днів (1990р., Явлінський).
3. 1-а програма російських реформ «Стратегія Росії в перехідному періоді» (вересень-жовтень 1991р., Чубайс, Васильєв, Улюкаєв, Шохін, Глазьєв, Гайдар).
Вихідною умовою розробки останньої програми (ограничени-ем) був той факт , що з 19августа 1991р. СРСР фактично не існував. Республіки виступали за економічний союз і негайну политиче-ську незалежність, що рівносильно було здійсненню реформ за рахунок Росії. Тому вихід для Росії був у проголошенні економі-чеський незалежності та самостійному проведенні реформ, т. е. стаб-лізація і реформістська політика в умовах формування інститутів національної державності. З іншого боку, це була відмова від «російського шляху» і визнання і використання світового досвіду ринкових перетворень, відповідно до якого первинною ланкою стабілізується-ції і реформ є фінансова стабілізація , т. к.:
? вона досяжна в короткостроковому періоді на відміну від приватизації та демонополізації,
? без неї в умовах руйнування неринкових механізмів не можна сформувати ринкові ресурсопотоки,
? без неї не можна розвинути підприємницьку активність, залучити іноземні інвестиції.
Практика реалізації останньої програми показала:
1.інерціонность масштабної економіки на інфляцію впливає мало, а на безробіття сильно,
2.вознікает часовий лаг між зміною грошової політики та інфляцією - з 2 місяців збільшився до 6 місяців,
3. сезонний характер розвитку інфляційних процесів.
За 6 місяців (листопад 1991 - квітень 1992рр.) були створені передумови-посиланням ринкової економіки в Росії:
а) політичні - стійкий реформістський політичний режим (серпнева республіка, за визначенням Улюкаєва А.),
б) економічні - формування некомандних-планової системи забезпечення життєдіяльності через розвиток недержавної тор-гівлі.
Здійснення загальноекономічної системної трансформації в Росії включало:
- лібералізацію цін,
- лібералізацію внутрішньої та зовнішньої торгівлі, деяку ста-нестабільність в бюджетно-фіскальній сфері,
- формування інститутів економічної самостійності Рос-ці - емісійної, кредитно-грошової, митної, бюджетно-фіскальної, інвестиційної політики, відповідного законодавець-ства та інститутів.
Гіпотетично можливі були наступні моделі майбутнього соці-ально-економічного устрою Росії:
? Марксистська теоретична модель соціалізму, яка займає чільне місце в економічній історії, але не може виступати, як поки-зал досвід, моделлю майбутнього людства. Однак соціальні вимоги, що формулюються соціалістичної концепцією, реалізовані в рамках змішаної економіки, що поєднує соціальні гарантії та економічний примус, ринкові механізми і державне регулювання.
Сучасні умови пред'являють соціальні вимоги до распределе-нию власності, до обов'язків власників, до характеру і масшта-бам прав працівників, розподілу прибутків. Суть їх зводиться до ограни-ню можливостей для довільних дій власників, зміцненню-нію соціального статусу працівників, перерозподілу доходів на інте-ресах підтримки прийнятної матеріальної забезпеченості блешні-ства населення і підтримки соціально слабких верств. Але абсолютизація цих закономірних вимог гальмує розвиток суспільства, яке не-можливо без забезпечення прав власників, відповідальності праців-ників, стимулюючого впливу матеріальної диференціації, утри-жания в певних рамках соціальних витрат, підпорядкування поведінки всіх груп вимогам економічно ефективного використання ре-сурсів.
? Модель реального соціалізму, що існував в СРСР та інших країнах - оригінальний, але тупиковий варіант розвитку методами, неаде-кватнимі цілям і збитковими за наслідками використання. Социаль-ні гарантії тут були різні в різних сферах і для різних верств населення і територій, але створювали певну соціальну захищеність основної маси населення на тлі загального невисокого життєвого рівня. Суспільна практика 20 століття виявила историче-ську обмеженість можливостей цієї моделі та її історичну несо-самостійності. Повернення до неї бути не може, навіть в модифікованій формі, головним фактором чого є позиція верхів суспільства, його еліти, як правлячої, так і, що знаходиться в опозиції.
? Гіпотетична модель справжнього, оновленого соціалізму, з людським обличчям. Але очевидно, як показала практика, реальний со-соціалізм об'єктивно нереформіруем, ця модель не може бути реалі-вана, вона вироджується в ринкову трансформацію.
? Модель меркантілістіческой економіки, або економіки власт-них груп, що не забезпечує вирішення економічних і соціальних за-дач розвитку Росії, але реалізувалася в практиці Росії. Вона є природним продовженням розвитку моделі реального соціалізму з владою номенклатури та мафіозних угруповань.
? Росії слід реалізовувати модель соціально орієнтованої ринкової економіки, яка декларується багатьма політичними си-лами. Соціальна орієнтація економіки - це підпорядкування виробництва споживачеві, масовим потребам населення. Вона життєздатна доти, поки дотримуються необхідні межі соціального захисту, за якими починається соціальне утриманство, невиправдана розтрата суспільних ресурсів. Але для її реалізації необхідна основна мате-риальная передумова - розвинена економіка.
? Моделі особливого шляху Росії - націоналістичні, але вони, на нашу думку, позбавлені перспективи, оскільки Росія - найважливіша ланка сучасної економічної цивілізації.
? Розвиток Росії пов'язано з реформаторською перехідною моделлю, яка:
а) забезпечує подолання меркантілістіческой характеру еко-номіки,
б) зміцнює фінансову стабілізацію, оздоровлює госбюд-жет,
в) формує ресурсні передумови економічного зростання, струк-турної перебудови,
г) націлена на раціональне використання ресурсів, в т.ч. на соці-альні цілі,
д) підвищить життєвий рівень, згладить диференціацію в доходах різних груп населення.
? Футурологічні глобальні моделі - важливо виявити в них най-більш ймовірні тенденції руху в майбутньому, але без форсування їх розвитку.

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
1. Перехідний період - закономірний етап еволюційного пре-утворення тоталітарного суспільства у громадянське, демократичне, невід'ємним елементом якого є ринкова система госпо-вования.
2. Соціально-економічна криза в РФ і країнах Східної Європи обумовлений мобілізаційним типом розвитку мілітаризований-ної економіки і трансформаційним спадом при переході до інноваційно-онному типу розвитку.
3. Соціально-економічні відносини тоталітарного суспільства - держвласність, сильне державне вплив на економіку, со-циальная захищеність (трансфертні платежі) через найжорстокіший податковий пресинг зберігатимуться в перехідній економіці доста-точно довго.
4. Економічною основою ринкової економіки є багато-образие форм об'єднання власності громадян (приватної влас-ності).
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
1.Какова критерії розмежування типів економічних систем?
2.Що є предметом аналізу компаративістики і транзітоло-гии?
3.Перечислите етапи перехідного від централізовано-керованої економіки до ринкового періоду.
4.Что таке перехідна економіка?
5.Які джерела теорії перехідної від централізовано-керованої економіки до ринкової?
6.Назовіте загальноекономічні закономірності перехідної еконо-міки.
7.Какови економічні закономірності сучасної перехідної економіки?
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Аукуционек С.П. Теорія переходу до ринку. М., 1993.
2. Ольсевич Ю.А. Трансформація господарських систем. М., 1994.
3. Економіка перехідного періоду / Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузга-лина. М., 1995. Введення. Гл.1.
4. Основи теорії перехідної економіки / За ред. Кисельової Е.А., Чепуріна М.Н. Кіров, 1996.
5. Бузгалін А.В. Перехідна економіка. Курс лекцій. М., 1994.
6. Колганов А. Закономірності перехідної економіки: економічні тенденції і моделі / / Питання економіки. 1995. №
7. Курс перехідної економіки / За ред. Абалкін Л.І. М., 1997. Раз-справ 1.1, 1.2, 5.2.
8. Григор'єв Л. До нового етапу трансформації. / / Питання економіки. № 4. 2000.
9. Нестеренко А. Перехідний період закінчився. Що даль-ше? / / Впрос економіки. № 6. 2000.
10. Нурієв Р. Теорії розвитку: кейнсіанські моделістановленія ри-нічний економіки. / / Питання економіки № 4. 2000.
11. Нурієв Р. Теорії розвитку: неокласичні моделі становлення ринкової економіки. / / Питання економіки № 5. 2000.
12. Нурієв Р. Теорії розвитку: інституційні концепції станов-лення ринкової економіки. / / Питання економіки № 6. 2000.
13. Яковлєв А. Ласкаво просимо в постпереходного економіку! / / Питання економіки. № 2. 2000.
14. Кузик Б. Стратегія розвитку: завдання переходу до геоекономічної моделі. / / РЕЖ. № 3. 2000.
15. Куликов В. Соціальні імперативи продовження економічного реформування. / / РЕЖ. № 1. 2000.
16. Висновок за підсумками дискусії про стратегію економічного раз-розвитку Росії. / / РЕЖ. № 7. 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Історія реформування в Росії "
 1. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  історичні етапи перехідної економіки. Ха-рактер економіки перехідного періоду. Структура перехідною економі-ки. Мета перехідної економіки. Риси централізовано керованої економічної системи. Основні риси ринкової економіки. Завдання перехідної економіки. Методи рішення задач. Основні риси і протиріччя економіки перехідного періоду. Історія реформування в
 2. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  історії відомі декілька типів перехідної економіки, які розрізняються за масштабом і характером процесів. За масштабами перехідних процесів підрозділяють локальну і глобальну перехідні економіки. Локальна перехідна економіка характеризує перехідний стан в якому регіоні або окремій країні. В основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом відомих
 3. Роздержавлення і приватизація
  історії людства. Унікальність полягає в тому, що підпри ємницької діяльність виникла і розвивається не еволюційним шляхом, як у країнах з традиційно ринковою економікою, а в результаті економічної революції, ломки централізованої планової системи. Саме тому перед-прінімательркая діяльність в Росії пов'язана з цілим рядом труднощів і протиріч: 1) повільно і часто
 4. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  історичної школи, у тому числі автори досліджень і робіт з історії економічних вчень - Володимир Володимирович Святловський (1869-1927), А.І. Чупров. У Росії в меншому ступені, ніж де-небудь, економічна наука була чисто теоретичної галуззю знань, академічною наукою. Економічні проблеми залишалися предметом широкого обговорення серед представників різних верств суспільства,
 5. 30.2. Пенсійний фонд РФ
  історії розвитку системи пенсійного страхування. Іншими словами, обидві альтернативні моделі самі по собі ніяк не можуть звести до мінімуму вплив загальноекономічних чинників. Спроба ввести накопичувальні елементи в нинішню пенсійну систему наштовхується на неможливість збільшення суми податкових соціальних вилучень у роботодавців, кошти яких потрібні на перехідний період, коли ще
 6. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  історія повернулася до початкового типу присвоєння. Правда, він виступив в зовсім іншій макроекономічної формі: у вигляді державної власності. Як це не здасться дивним, перший крок в кінці XIX ст. був зроблений канцлером Німеччини Отто Бісмарком. Він провів, зокрема, одержавлення прусських залізниць для порятунку залізничних компаній від краху під час кризи 1873 р.,
 7. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в провідних західних країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18% національного доходу. У другій половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки. Про це
 8. ПРО ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
    історично було завжди дуже насичене загальнотеоретичних і гуманітарним знанням. Тому далеко не випадково, що і в минулому, і в нашому столітті російська наука створила численні і широко визнані у світі школи, особливо сильні в тих областях, де мова йшла про системні, міждисциплінарних дослідженнях, що припускають гнучкість і універсальність методології. Сучасний розвиток ситуації в
 9. 1.1.6. ЗАКОНИ ПРЕДРИНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ
    історично вихідних форм матеріальних відносин недостатній для адекватного їх розуміння. Його необхідно доповнити синтетичними міркуваннями про тенденції та закони розвитку предриночного природокористування. В деякій мірі можна бачити відмінності попереднього і наступного пояснення дориночного природокористування на основі антонімів: феноменів і ноуменов. Дориночно
 10. Література
    історичні зміни; Франція, століття ХVI / / Одіссей. Людина в історії, 1992. - М.: Круг, 1994. 45. Євстигнєєв В.Р. Природа економічного знання / / Суспільні науки і сучасність, - 1997, - № 5. 46. Єлецький Н.Д. Структурно-історичний підхід у політичній економії. - СПб., 1991. 47. Заболотних В. Людина розумна. - СПб., 1996. 48. Зайдель Х., Теммі Р. Основи вчення про
© 2014-2022  epi.cc.ua