Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 9. НТР та її роль в економічному прогресі

Сутність НТР та її основні етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес
Сутність НТР та її основні етапи. В історії розвитку техніки виділяють три основні етапи. Перший почався з появою найелементарніших знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування людського суспільства, а властивий йому спосіб виробництва грунтувався на ручній праці. Другий - тривав до початку НТР і грунтувався на машинній праці. Третій - триває до сьогоднішніх днів і знаменує розгортання НТР. На першому етапі техніка розвивалася на основі емпірично створених знарядь і практичного досвіду людей. Головними віхами її розвитку в цей період було виготовлення знарядь праці з каменю, бронзи, а пізніше із заліза, що і дало відповідну назву епохам: кам'яний, бронзовий і залізний вік. В умовах такого технологічного способу виробництва існували первісний, рабовласницький, феодальний і значний період розвитку капіталістичного ладу (з початку XVI до кінця XVIII ст.). Розвиток науки і техніки в докапіталістичних формаціях відбувався паралельно, і тільки в XVI-XVIII ст. почався процес їх поступового зближення.
НТП має еволюційну і революційну форми розвитку. Як загальноісторична закономірність він виник тільки в період промислової революції кінця XVIII - початку XIX в. Еволюційна форма характеризується поступовими кількісними і якісними змінами в розвитку науки і техніки, вдосконаленням традиційних видів останньої, а революційна - появою принципово нових видів техніки, їх практичним застосуванням, тобто корінним принциповою зміною технологічного способу виробництва.
В історії НТП виділяють дві промислові революції (перша - кінець XVIII - початок XIX в.; Друга - остання третина XIX - початок XX в., Її ще називають електротехнічною революцією), і НТР, яка почалася в 50-х рр.. XX в. і продовжується в наш час. У ході першої промислової революції з появою спеціалізованих машин відбувається поступовий перехід до другого етапу, розвитку техніки великого машинного виробництва, виникнення принципово нового технологічного способу виробництва.
Спочатку машина складалася з тих же знарядь праці та інструментів, які використовувалися в мануфактурному виробництві. Але якщо раніше вони були в руках людини, то тепер стають органами машини. Це дозволяє техніко-економічне протиріччя між людиною і знаряддям праці, оскільки машина одночасно може використовувати значно більшу кількість знарядь великих розмірів і потужності. Внаслідок цього виникає потреба в нових джерелах енергії, що призводить до появи парової машини.
Машина складається з робочого органу, який приводить в дію знаряддя праці; двигуна, що забезпечує машину енергією, і передавального механізму (або приводу), який служить для передачі енергії від двигуна до робочого органу. У промисловій революції XVIII - початку XIX в. вихідним пунктом було винайдення робочої машини, що з часом зумовило докорінні зміни в інших частинах машини.
Хоча перші машини виникли на основі поступового нагромадження емпіричних знань, саме з цього часу створення техніки стає результатом цілеспрямованого вивчення законів природи, матеріалізації наукових відкриттів, а наука починає перетворюватися на специфічну продуктивну силу. При цьому технічний прогрес надзвичайно сильно стимулює розвиток науки. НТП означає якісні й суттєві зміни засобів і предметів праці, технологій, форм і методів організації виробництва, використовуваних людьми сил природи, а також організаційної форми розвитку продуктивних сил, преобразуемой під впливом процесів спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації тощо Ці зміни супроводжуються деякими кількісними та якісними зрушеннями в розвитку робочої сили, змісті праці. Сутність НТП можна розглядати як появу між людиною і предметом праці нових проміжних ланок (робоча машина, автомат), кожне з яких є якісним стрибком у взаємодії людини і природи.
Основною формою підприємства на цій стадії розвитку капіталізму в промисловості є фабрики, а технологічний спосіб виробництва вперше базується не на ручній, а на машинній праці. Подальший розвиток системи машин, перехід до комплексної механізації виробництва зажадали значної кількості кваліфікованих працівників, верстатників, наладчиків, спеціалістів з виготовлення нової техніки і, як наслідок, підвищення загальноосвітнього рівня працівників. Якщо наприкінці XIX - початку XX в. типовим була початкова освіта, то в кінці 40 - початку 50-х рр.. XX в. - Середнє. Завдяки цьому, а також подолання надмірного дроблення процесу виробництва, переходу до нових форм його організації, дії інших факторів трохи послаблюється технологічне відчуження працівників, зростає інтерес до змісту роботи, частково долається однобічний розвиток безпосередніх виробників, спостерігається певний прогрес розвитку особистості.
Більш тісної стає взаємозв'язок наукового і технічного прогресу. Наприкінці XIX в. з'являється перша наукова лабораторія в американській корпорації «Дженерал електрик». З часом такі лабораторії будуть працювати і на інших монополістичних підприємствах. Все це поступово створює матеріальні та духовні передумови для НТР, яка розгортається в середині 50-х рр.. В умовах НТР розвиток промисловості і одночасно розкриття сутнісних сил людини досягають найвищого рівня.
Термін «НТР» вперше ввів у науковий обіг Дж. Бернал у книзі «Світ без війни», яка вийшла в колишньому СРСР в 1960 р. З цього часу в роботах вітчизняних вчених з'явилося близько 150 її визначень .
Сутність НТР найчастіше розглядається як передача функцій людини машині, революція в технологічному способі виробництва, зміна в головній продуктивній силі суспільства, »якісна зміна місця людини у виробництві. У роботах західних вчених НТР трактується як явище продуктивних сил. Найбільш логічним визначенням сутності НТР представляється її характеристика як революції в технологічному способі виробництва, якщо останній розглядати як діалектичну єдність продуктивних сил, організаційно-виробничих та техніко-економічних відносин.
Визначальним протиріччям в межах технологічного способу виробництва є ставлення людини до природи. Їх взаємодія, як уже зазначалося, становить зміст системи продуктивних сил. Тому суперечність між людиною і природою і є визначальна рушійна сила розвитку цієї системи. Технологія, як відомо, розкриває активне ставлення людини до природи і безпосередній процес виробництва, тому весь історичний процес розвитку техніки можна розглядати як заміну людської сили силами природи.
До істотних належать і протиріччя між продуктивними силами та їх організаційною формою, тобто відносинами спеціалізації, кооперування, комбінування, концентрації виробництва. Виходячи з цього, глибинну сутність НТР коротко можна визначити як революційні зміни у взаємодії людини і природи, а також у системі продуктивних сил та їх організаційній формі.
Оскільки система продуктивних сил включає засоби і предмети праці, науку, робочу силу, використовувані людьми сили природи, а в сучасних умовах - все більшою мірою і інформацію, то НТР зумовлює істотні зміни в кожному з даних елементів. При цьому елементи системи продуктивних сил перебувають в кількісно-якісних взаимозависимостях один з одним і системою в цілому, їх взаємодія носить характер суперечливої єдності.
Протиріччя між людиною і природою, складаючи глибинну сутність НТР, відноситься до неантагоністіческім протиріччям, однак при недотриманні людиною законів природи, воно може набувати конфліктних форми розвитку. У цьому випадку відбувається деформація людської особистості, її деградація, поглиблюються суперечності всього суспільного способу виробництва, в тому числі суперечності в системі відносин власності.
Сутність НТР виявляється в її основних рисах (рис. 3).
Перша риса НТР-перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Наука - це загальний духовний продукт суспільного розвитку, загальний інтелект, суспільне знання. Процес перетворення її в безпосередню продуктивну силу, як уже зазначалося, почався ще в період першої промислової революції. Його особливістю було випереджальний розвиток науки в системі наука - техніка - виробництво. Але якщо раніше прогрес науки залежав переважно від маси знань, успадкованих від попередніх поколінь, то в наш час - від засвоєння, активної переробки наукових знань, отриманих людством сьогодні, і від інтернаціоналізації науки.
Функцію безпосередньої продуктивної сили наука виконує насамперед традиційним шляхом, тобто через механізм реалізації наукових винаходів у машинах, робочій силі, предметах праці та інших елементах продуктивних сил, а також шляхом перетворення науки на самостійний фактор розвитку виробництва, на відносно самостійну рушійну силу економічного прогресу. Це перетворення супроводжується появою функції управління виробництвом, розширенням меж продуктивної праці, сукупного виробника. При цьому поглиблюється суспільний поділ праці, розширюються масштаби товарного виробництва.
Найважливішими особливостями процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу є: 1) пріоритетність теоретичних знань порівняно з експериментальними; 2) поступове вростання науки у більшості галузей в початкову стадію безпосереднього матеріального виробництва; 3) «обнаучуванням» виробництва, тобто посилення наукового характеру виробничих процесів; 4) створення завдяки розвитку науки основ переходу до інтенсивного типу економічного зростання; 5) перетворення праці ученого в компонент продуктивної праці сукупного працівника; 6) безпосередній вплив науки на окремі елементи продуктивних сил; 7) переважна розви-

Рис. 3. Особливості НТР
нення науки в системі "наука - техніка - виробництво» і в наукомістких галузях; 8) перетворення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) у важливий фактор НТП, конкурентної боротьби, а також результатів наукових досліджень (патентів, ліцензій, «ноухау») - у товар.
Друга важлива риса НТР - фундаментальні зміни в техніці - штучно створених засобах праці, які посідають проміжне місце у взаємодії людини і природи. Розвиток техніки протікало в три етапи: інструменталізація (оснащений ручна праця), механізація (машинна праця) й автоматизація (автоматизований працю). Автоматизація - це матеріальна основа виникнення та розвитку нового сучасного технологічного способу виробництва. Центральною ланкою революційних перетворень в цей період є якісна зміна робочих машин і створення четвертого елемента - автоматичного керуючого пристрою, який долає обмеженість психофізичних можливостей людини як суб'єкта управління й істотно змінює роль людини в процесі виробництва. Останній стає все більш незалежним від людини і вдосконалюється завдяки відкриттю нових властивостей матерії, розробки нової техніки, конструкційних матеріалів, використання нетрадиційних джерел енергії і т. д. У свою чергу, прогрес техніки стимулює розвиток науки. Так, поява автомата як сучасного проміжної ланки між людиною і предметами праці істотно революціонізує ставлення людини до природи.
Впровадження принципово нової техніки в процес виробництва безпосередньо впливає на предмети праці найновішої технології, структуру речовин на молекулярному рівні, що веде до якісних змін у змісті праці людини, сприяє розкриттю її сутнісних сил. Людина все більш звільняється не тільки від ручної праці, а й від виконавчих функцій, а частково, - і від функцій розумової праці нетворчого змісту. Відбувається перетворення процесу виробництва в науково-виробничий процес.
В результаті функціонування автоматизованої системи людина виводиться з безпосереднього процесу виробництва, передаючи автоматам не тільки чисто виконавські функції, а й функції контролю і управління. Однак це призводить до негативних наслідків, до вузького, однобічного розвитку особистості, відомої її обмеженості.
Третьою характерною рисою НТР є докорінні зміни головної продуктивної сили-працівників. Вони складаються в радикальній зміні змісту праці (опосередковано - і характеру праці), гармонійному розвитку інтелектуальних, фізичних, психічних здібностей в духовному збагаченні людини, що дає йому можливість швидко здійснювати перехід до інших видів праці; забезпечує його професійну мобільність. Таке перетворення також означає зміну шкали потреб людини, серед яких вирішальну роль відіграватимуть потреби у вільній і творчій праці, універсальному характері діяльності, у самовдосконаленні, розкритті своїх талантів, всебічному розвитку здібностей до сприйняття знань, в максимально можливе продовження активного життя.
Четверта характерна риса НТР-зміна предметів праці, створення принципово нових видів матеріалів: композитних матеріалів, сплавів різних металів, полімерів, надчистих металів, хімічного волокна і т. п. Вони виробляються на основі синтезу речовин, мають необхідні фізико-хімічні властивості.
  П'ятої важливою рисою НТР, що випливає з попередніх, є впровадження принципово нових технологій: лазерних, плазмових, мембранних та ін Дані технології забезпечують зростання продуктивності праці в десятки разів, висока якість продукції. Їм властиві маловідходних екологічна чистота. '
  Ще одна характерна риса НТР-революція у використанні преутворених людьми сил природи. Вперше їх широке застосування почалося під час промислової революції кінця XVIII - початку XIX в. В умовах НТР взаємодія людини і природи в ідеальному вигляді відбивається в розвитку природничих наук. Це відкриває шлях для використання енергії Сонця, морських припливів, підземного тепла Землі і т. д.
  Наступною рисою НТР є впровадження принципово нових форм і методів організації виробництва і праці.
 Так, якщо в попередній період домінуючою була система Тейлора, заснована на жорсткій раціоналізації трудової діяльності, то в сучасних умовах перевагу мають системи, що базуються на принципах теорії людських відносин (система Мейо), концепції збагачення праці Герцберга. Суть їх полягає в стимулюванні праці через гармонізацію міжособистісних відносин серед працівників, використання потреби людини в самовираженні, визнання і т. п. Широке поширення набули так звані соціальні проекти організації праці - «менеджмент участі» (США), «социотехнические системи» (Швеція) , «гуртки якості» (Японія), практика створення автономних бригад і т. п.
  Завершує перелік основних рис НТР початок інформаційної революції, матеріальна основа якої - поява принципово нових засобів передачі інформації (космічні, волоконно-оптичні засоби зв'язку). Внаслідок цього зростає інформатизація праці, інформаційна місткість галузей і виробництв, створених благ. Так, за допомогою оптичного волокна завтовшки в людський волос протягом однієї секунди на відстань у сотні кілометрів може бути передана інформація, на кілька порядків перевищує текст Біблії. Інформаційна революція знаменує собою появу нової риси в економічному співробітництві держав - інформаційної залежності.
  Розкриття основних рис НТР дає можливість розгорнуто, системно визначити її сутність. Вона полягає в революційних перетвореннях науки, техніки і технології, що ведуть до корінних змін у взаємодії людини і природи, особистих і речових факторів виробництва, в системі продуктивних сил та їх організаційних форм, що, в свою чергу, детермінує принципову зміну ролі людини в суспільному виробництві .
  В цілому НТР описується категоріями техніко-економічного характеру, тобто відображають розвиток технологічного способу виробництва. При цьому НТР внаслідок дії закону відповідності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил зумовлює зміни в інших елементах економічної системи, тобто зміни соціально-економічного характеру. Але вони є наслідком дії НТР.
  Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес. З середини 70-х рр.. почався новий етап розвитку НТР, пов'язаний передусім з електронною автоматизацією сфер матеріального виробництва й обігу, науково-технічної творчості, так звана мікропроцесорна революція. Мініатюризація основних блоків ЕОМ, у тому числі блоків пам'яті, дала можливість підключати їх до будь-якій машині і механізму як керуючу частини і використовувати не тільки в комп'ютерах, але і в побутовій техніці і т. п. У сучасних суперкомп'ютерах міститься від 16 до 61 тис . паралельно діючих мікропроцесорів, що скоюють близько 7 млрд операцій в секунду. У США ведуться розробки суперкомп'ютера, що вміщує близько 1 млн мікропроцесорів, який здійснюватиме 10-12 млрд операцій в секунду. Майже 70% таких машин створюється у США, 28 - в Японії, 1% - у Німеччині.
  Якісне поліпшення інформаційної місткості, надійності, швидкості роботи ЕОМ, їх гнучкості й автономності (без втручання людини) послужили матеріальною основою для створення ЕОМ п'ятого покоління, здатних «розуміти» мову людини, "читати" знімки, графіки та інші символи, що значно прискорює створення «штучного інтелекту».
  Для нормального функціонування таких ЕОМ необхідно велика кількість різних програм, за допомогою яких зовнішня інформація перекладається на цифрову мову. Цим видом інтелектуальної та професійної діяльності в США зайнято понад 500 тис. фахівців, що свідчить про появу і швидке поширення нового виду професій, сприяє збільшенню питомої ваги осіб розумової праці.
  ЕОМ п'ятого покоління будуть, як вважають фахівці, прості в експлуатації. Сучасний комп'ютер, доповнений відповідною технікою зв'язку, дає можливість окремому працівнику вирішувати широке коло питань. В цілому мікропроцесорна революція сприяла зростанню комп'ютерної грамотності працівників, зменшення фізичних навантажень, підвищенню ролі розумової праці, а отже, прискоренню НТП. Її розгортання стало матеріальною основою для появи промислових роботів третього покоління, або "інтелектуальних" роботів, що сприймають інформацію про події, що відбуваються, обробних її за допомогою новітніх ЕОМ і передавальних команди своєму виконавчого механізму. Поява таких роботів служить матеріальною передумовою для комплексної автоматизації виробництва, формування «безлюдних виробництв», або заводів-автоматів. Це вища ступінь автоматизації, при якій виготовлення машин здійснюється самими машинами, завдяки чому створюється можливість безперервної роботи, величезного зростання продуктивності суспільної праці, системного контролю за якістю продукції, що виготовляється. Все більшого розвитку отримують ресурсі-і трудосберегающие напрямки НТП.
  Цей новий етап НТР характеризується також інтенсивним розвитком біотехнології, зокрема генної та клітинної інженерії. На основі біотехнології з'являються нові галузі промисловості, знижується енергоємність і матеріаломісткість у сільському господарстві, нафтовій, хімічній галузях, революціонізує медицина, виробництво продуктів харчування та ін
  Розвиток біотехнології готує основу для розгортання «біологічної», «біотехнологічної" революції.
  Важливим каталізатором науково-технічного й економічного прогресу, нових винаходів, технологій в усіх галузях економіки є космонавтика, освоєння космічного простору. Вже сьогодні без неї неможливі супутникові зв'язки, точна метеорологія, навігація. У космосі отримані вчинені кристали для напівпровідникової промисловості, біологічно активні та чисті препарати. Саме в космосі в майбутньому буде виготовлятися все більше чистих і специфічних продуктів, проводиться екологічний контроль, дистанційне зондування Землі. У довгостроковій перспективі в космосі буде створено могутній промисловий потенціал. Здійснення цих проектів також неможливе без новітніх ЕОМ.
  Бурхливий розвиток електронної техніки веде до поступового перетворення всієї інформаційної діяльності, до створення потужних індустріально-інформаційних комплексів як у національних, так і в міждержавних масштабах, до формування нових галузей, що відрізняються високою інформаційною та наукової ємністю застосовуваної техніки і технології. У подібний комплекс входить патентне справу, надання комп'ютерних послуг бізнесу, засоби масової інформації, збирання, обробка, систематизація інформації та видача її кінцевому споживачеві, що передбачає зближення ЕОМ і споживача інформації, створення досконалих систем зв'язку. Обслуговування таких комплексів все більше здійснюватиметься через штучні супутники Землі. Одне з їх важливих ланок - широка мережа інформаційних терміналів. Не випадково, перспективу суспільного розвитку багато західних вчених пов'язують з формуванням інформаційного суспільства. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 9. НТР та її роль в економічному прогресі"
 1. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
    роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини-вирішальний фактор соціально-економічного прогресу З виникнення політичної економії представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили економічного розвитку. Так, причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони бачили у зростанні населення, географічному середовищі, психологічних,
 2. 5. Конкуренція
    нтролірует обставини, що забезпечують людське виживання. Такий монополіст має владу заморити голодом всіх, хто не кориться його наказам. Він диктує умови, а інші не мають іншої альтернативи, крім як здатися або померти. Тут немає ні ринку, ні будь-якої каталлактіческой конкуренції. Монополіст пан, а всі інші раби, повністю залежні від його прихильності.
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
    роль капітальних благ і більш ефективно їх застосування у взаємодії факторів виробництва, тим більше абсурдним стає романтичне прославляння простого виконання рутинних ручних робіт. Дивовижний економічний прогрес останніх 200 років був досягненням капіталістів, що забезпечили необхідні капітальні блага, і еліти технологів і підприємців. Маси працівників фізичної праці
 4. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
    нтрактние та фінансові умови його прийняття на роботу. Важливо лише те, що його особисті фінансові інтереси змушують його максимально використати всі свої здібності для виконання підприємницьких функцій, відведених йому в обмеженою і строго певній галузі діяльності. Саме система бухгалтерського обліку на основі подвійного запису дозволяє функціонувати керуючої системі.
 5. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
    роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідною умовою економічного прогресу. Поглиблення поділу праці і безперервне накопичення капіталу, в 100 разів збільшили
 6. 3. Капітальні блага
    нтроліруются бухгалтерським обліком капіталу вершиною економічного розрахунку, вираженого в грошах. Без допомоги грошового розрахунку люди не змогли б навіть дізнатися, обіцяють Чи одні процеси не рахуючи тривалості періоду виробництва більш високу продуктивність, ніж інші. Без вираження в грошах неможливо порівнювати витрати, потрібні для різних процесів. Бухгалтерський облік капіталу
 7. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
    нтральной Америці виявилися б неможливими. Нереально припускати, що передові країни навчань погодяться з подібним станом справ. Вони вдадуться до єдиного методу, який дозволить їм отримати доступ до вкрай необхідного сировині: до завоювання. Війна єдина альтернатива свободі іноземних інвестицій, що реалізується через міжнародний ринок капіталу. Приплив іноземного капіталу не
 8. 6. Вплив минулого на діяльність
    нтри виробництва в інших місцях. Ми б розселилися по земній поверхні по-іншому. Деякі щільно населені сьогодні райони, заповнені заводами і фермами, були б зайняті у меншій мірі. Всі підприємства були б оснащені найбільш ефективними обладнанням та механізмами. Розмір кожного з них відповідав би найбільш економічному використанню виробничих потужностей. У світі нашого
 9. 2. Початковий відсоток
    роль не відрізнятиметься від його ролі в ринковій економіці. Бем-Баверк раз і назавжди розкрив помилковість наївних продуктивних пояснень відсотка, тобто ідеї про те, що відсоток є вираженням фізичної продуктивності факторів виробництва. Проте свою власну теорію Бем-Баверк побудував певною мірою на основі продуктивного підходу. Посилаючись у своїх поясненнях на
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
    нтролю за виробництвом повністю виправдані. Найдивовижніше в цих теоріях те, що вони до того ж мають на увазі, що ділові люди, з убозтва розуму, вперто чіпляються за свої омани, незважаючи на те, що вчені давним-давно розкрили їх помилки. Незважаючи на те, що вони розвінчуються в будь-якому підручнику, підприємці не можуть утриматися, щоб не повторювати їх. Очевидно, що немає іншого способу
© 2014-2022  epi.cc.ua