Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

неекспериментального ДАНІ

. Научниетеоріі часто пророкують взаємозв'язку междудвумя змінними за умови, що всі, кромеетіх двох змінних, залишається як є. Напри-заходів, буде цілком розумно припустити, що некаядевушка, що продовжує навчання протягом ще одно-го року, отримає більш високий дохід, коли вона по-сле цього почне працювати, при інших рівних умо-вах. «За інших рівних умов» означає тут, що враховуються, розглядаються тільки ті вимірюв-вати, які обумовлені виключно учебойіндівіда протягом ще одного року. Наприклад, передбачається, що ця дівчина не змінює свою

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Уровень освіти, років
РІС. 2-7. Медіанний дохід і рівень освіти в1984 р. Суцільна лінія ЇЇ характеризує в середньому залежність між медіанним річним доходом і отриманим обра-тання. (Джерело табл. 2-2)
спеціалізацію, скажімо, бухгалтерський облік на со-циологии.
У багатьох областях науки результати, отриманий-ні «за інших рівних умовах», можуть битьпроверени з використанням керованих експери-ментів. Можна безпосередньо відстежити резуль-тат впливу добрив на ріст кукурудзи, на-приклад, вносячи різну кількість добрив подразлічние ряди кукурудзи на одному і тому ж поле.Некоторие експерименти застосовувалися і в еконо-Міці. Наприклад, в 1970 р. департамент здравоохра-нання, освіти та соціальної допомоги СШАпровел в Денвері та Сіетлі широкомасштабне ек-сперіментальное дослідження впливу различ-ного роду соціальних виплат (орієнтованих насохраненіе рівня доходу). Менш дорогий іпользуются зростаючою популярністю альтерна-тивний підхід полягає у проведенні експери-ментів в студентських групах, коли в аудіторіімоделіруются реальні ринкові сітуаціі25.

Велика частина використовуваної економістами ін-формації не є результатом керованих ек-сперіментов. Дані про освіту та доході, представлені на рис 2-5 і 2-7, служать тому хо-рошей ілюстрацією. Ясно, що спостережувана диф-
23 З приводу експерименту про збереження рівня доходу см: Gary Burtlessand Robert H. Haveman, Policy Lessons from Three Labor MarketExperiments, Brookings Institution Reprint # 410, 1985. Експеріментисо студентами обговорюються до Vernon L Smith, «Experimental Econo-mics: Induced Value Theory», American Economic Review, May 1976.
36
ференніація доходів обумовлена не тільки разли-чіямі в рівнях освіти. Випускники коллед-жа відрізняються від тих, хто не завершив вищу об-разование, і багатьма іншими параметрами: вони всреднем мали вищі бали по ScholasticAptitude Test (SAT), отримували кращі оцінки всреднем школі і мали більш забезпечених народите-лей. Відповідно ми не можемо укласти наоснове наявних даних, що особи, продовжую-щие навчання протягом ще одного року, післязакінчення навчання можуть розраховувати на полученіедополнітельного доходу в розмірі 2630 дол в год.Что дійсно показують дані, - так цей, що в середньому особи , що мають один додатковий рік освіти, мали в 1984 р. дохід на2630 дол більше.
Економістам часто доводиться іспользоватьсложние економетричні процедури, щоб по-намагатися звірити результати, отримані «при про-чих рівних умовах», з реально наблюдаемиміданнимі такого роду. Вони повинні шукати доказів-тва, що проливають світло на важкі проблеми, і в Сполучених Штатах, і за кордоном. Наприклад, у Німеччині в 1923 р.
ціни росли з коефіцієнтом, рівним 10 млрд. Це був майже лабораторний ек-сперімент поведінки економічної системи висловах інфляціі26.
Проте немає ніякої гарантії, що реаль-ні процеси завжди будуть породжувати дані, кото-які зможуть звузити простір вибору між раз-ними конкуруючими теоріями. Наприклад, З кінця другої світової війни і до середини 70-хроків доходи населення Сполучених Штатів в по-постійних доларах в цілому зросли, реальна ціна електроенергію постійно знижувалася, а потреб-ня електроенергії на сім'ю стабільно віку-ло. Аналізуючи ці дані, економісти виявилися взатруднітельном положенні при визначенні віз-дії змін цін на електроенергію на еепотребленіе, за інших рівних умов. Так, ко-ли з середини 70-х років реальна ціна на електро-енергію почала зростати високими темпами, було не-ясно, чи послідує за цим різкий спад в потребле-ванні електроенергії або він буде невеликим
У багатьох розділах економіки прийнятною з точки зору наявних спостережень є, якправило, не єдина модель. Спритний спорщікчасто може переконати вас у тому, що обрана іммодель є в тій чи іншій ситуації наилуч-ший. Єдиним захистом від його майстерних аргументів може стати здоровий скептицизм і стрем-ня до незалежного погляду на дані. У конеч-
і Ця інфляційна ситуація, звана гіперінфляцією, обсуждаетсяв гл. 34.
Ном рахунку істина восторжествує в результаті появ-лення нових спостережень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " неекспериментального ДАНІ "
 1. 4. Побудова економіческіхзавісімостей
  Неекспериментальні дані, а також разнооб-разіем і часом непередбачуваністю
 2. 2. Передумови людської дії
  дані два задоволення очікуване від поступки спонуканню і від уникнення небажаних наслідків цього не одночасні (див. с.
 3. 1. Праксиология та історія
  Існують дві гілки наук про людську діяльність: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими,
 4. 3. Апріорі і реальність
  дані залишалися б просто хаотичною колекцією не пов'язаних один з одним пригод, якби не прояснялися, впорядковувалися, інтерпретувалися систематичним праксиологической
 5. 8. Концептуалізація і розуміння
  дані. Вони говорять нам про те, що сталося в неповторному історичному випадку. Фізичні події можуть бути пояснені на основі нашого знання постійних взаємозв'язків, встановлених експериментально. Історичні події не піддаються подібному тлумаченню. Історик може перерахувати всі фактори, що призводять до відомого результату, і всі фактори, що діють проти нього і здатні відстрочити
 6. 10. Метод економічної науки
  дані досвіду, що свідчать на основі апріорного знання про те, що люди вважають відпочинок, тобто відсутність праці, більш бажаним станом, ніж витрати праці. Ми бачимо, що люди відмовляються від переваг, які вони могли б придбати, працюючи більше, тобто вони готові приносити жертви заради відпочинку. З цього факту ми робимо висновок про те, що дозвілля оцінюється як благо, а праця розглядається
 7. 3. праксиологической аспект полілогізма
  дані їй урядом. Але якщо такі ж привілеї дано і іншим галузям і фірмам, то кожен окремий підприємець втрачає на одному не тільки в ролі споживача, але і в ролі покупця сировини, напівфабрикатів, машин та іншого обладнання стільки ж, скільки вигадує на іншому. Егоїстичні групові інтереси можуть змусити людину вимагати захисту своєї власної галузі або фірми.
 8. 4. Расистський полілогізм
  дані для опису нібито відмінною логіки цих народів і
 9. 1. Характер грошового обліку
  дані, що описують або минулі події, або можливі майбутні події. Завдяки інформації про минулі цінах можливо встановити, що відповідно до цим співвідношенням був здійснений один або декілька актів міжособистісного обміну. З її допомогою не можна визначити майбутні ціни. Часто ми можемо припустити, що ринкові умови, що визначали формування цін в недавньому минулому, в найближчому
 10. 5. Коріння ідеї стабілізації
  дані, що відносяться до невідомого майбутнього; він розглядає майбутні ціни і майбутні витрати виробництва. Бухгалтерський облік, який намагається визначити результат минулої діяльності, знаходиться в такому ж становищі, оскільки спирається на оцінку основних засобів, запасів і дебіторської заборгованості. Незважаючи на невизначеність, економічний розрахунок в змозі успішно виконувати поставлені перед ним
© 2014-2022  epi.cc.ua