Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Моделі змінної раціональності


Ще один різновид теорії обмеженої раціональності трактує ступінь раціональності економічного суб'єкта не як фіксовану, а як змінну: людина, в залежності від обставин, веде себе більш-менш обдумано і расчетліво7. Ідея змінної раціональності існувала в економічній теорії досить давно8. Найбільш відома з сучасних теорій цього роду концепція гарвардського професора Харві лайби-
См,: Selten R. Bounded Rationality / / Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1990. Vol. 146. P. 651-653.
7 Зрозуміло, що, говорячи про змінної раціональності, ми маємо на увазі раціональність в загальному широкому розумінні. Економічна ж раціо нальность, тотожна максимізації цільової функції, за визначенням не можетбить змінної. У даному випадку її можна представити як верх ний межа, до якої асимптотично прагне змінна рациональ ність у разі максимальних витрат розумової енергії.
8 «До відомого пункту вигода, одержувана нами завдяки старатель ному розрахунку, може перевищувати соединяющуюся з ним витрату розумової жергіі, і в такій мірі затрата ця виявляється раціональною з госпо кої точки зору. Але за зазначеними межами розважливість починає приводити вже до результатів абсолютно протилежним ... в справах важ ли вих і великих розрахунок повинен бути дуже точним, в справах середньої важливості oir повинен бути помірно точним, в незліченної масі дрібниць обиден ної господарського життя він повинен бути дуже поверхневим * (Бем-Ба-іерк Є. Основи теорії цінності господарських благ / / Австрійська школа і політичної економії. М., 1992. С. 338).
645
Стайна. Згідно Лайбенстайну, ступінь раціональності (продума> «ності) людської поведінки залежить від двох сил. Фізіологічес! кая, тваринна природа людини вимагає від нього економити думки | тельную енергію і душевні сили.
Чим більш продуманим буде рішення, тим більше праці і пов'язаних з ним неприємностей досча! віт економічному суб'єкту процес його прийняття. Чи не випадок »! люди, що володіють достатніми засобами, прагнуть перелом-] жити вантаж необхідних підрахунків і міркувань на професіонала-] консультанта, часто щедро оплачуючи його послуги. Таким чином, якщо | б поведінка людини визначалося тільки його фізіологічної] природою, воно було б мінімально раціональним.
Однак на практиці цього не відбувається, і причина тому - громадська природа людини, стандарти і норми, які стави | перед ним суспільство. Ці вимоги частково інтеріорізіруются відчуваються людиною як свої власні, почасти ж дійству! ють як зовнішні обмежувачі його поведінки, В обох випадках про | людини потрібні великі витрати фізичних і розумових сил в суспільстві більш продумане, раціональне поведінка всегд користується великою повагою і приносить людині більшу удоа | летворенія. Таким чином, в реальному житті відбувається конфло * піднесених прагнень і суспільних (групових) норм пс ведення з фізіологічними потребами людини і його стрем! ленням до економії сил. У результаті досягається деяка опти | мальная для душевного комфорту індивіда ступінь раціональне! ти, з якою він вирішує господарські питання і яка, ЕСТС | ственно, далека від абсолютної раціональності, передбачати! мій оптимизационной моделлю. Працюючи у фірмі, він в першу оче | редь прагне саме до оптимального комфорту. Звідси випливає ^ що, оскільки трудовий контракт не може повністю регламен | тувати поведінка працівника на робочому місці, ніяка фірма!
Leibenstein H. Beyond the Economic Men. Cambridge (Mass.), 1976. 10 Наприклад, людина може не ламати голову над тим, як йому распоря диться своїми доходами, але якщо в результаті він не зможе вчасно вніс квартирну плату, його чекають неприємності - це зовнішнє обмеження.
Есл ж «протестантська етика» не дозволяє йому бути дозвільним, то мова ідеї інтерналізований нормі.
Що стосується техніки аналізу, то Лайбенстайн використовує an Параті кри вих байдужості, що показують залежність душевного комфорту інді виду від двох змінних: ступеня раціональності і сили тиску ізш-(залежність в обох випадках зворотна) (див. : Автономов BC Еволюція кон цепції економічного суб'єкта в буржуазної політичної економії, Економіка і математичні методи. 1985. № 2. С. 232-233).
646
принципі не здатна повністю використовувати інтелектуальний потенціал своїх працівників і досягти максимальної ефективності - максимізації прибутку. Вона не знаходиться на зовнішній гра-шще своїх виробничих можливостей. Це явище, притаманне будь-якій економічній системі, Лайбенстайн назвав «А'-неефектив-
| |) СКТІВНОСТЬЮ».
Поняття А1 неефективності має сенс тільки в зіставленні з оптимальним рівнем, притаманним системі загальної рівноваги і умов повної і безкоштовної інформаціі11, так що Лайбенстайн иг відходить тут занадто далеко від основної течії. (На цьому ос-нпіаніі упорядник двотомної антології поведінкової економічної теорії П. Ерл назвав його концепцію «псевдоповеденческой» 13.) Концепція Лайбенстайна випускає з уваги, що максимізація працівниками фірми своєї особистої цільової функції, що включає в себе приємне проведення часу на робочому місці, може вва - |. і'ся проявом неефективності тільки в тому випадку, якщо ма-к-ріальні блага ми завжди цінуємо вище дозвілля, що не відповідає 'і-йствітельності14.
В рамках поведінкового напрямку можна виділити неяк-i про найбільш відомих, у великій мірі самостійних шкіл. It порядку старшинства і значення почати слід зі школи, служив-
йся в Піттсбурзі навколо Університету Меллона-Карнегі і особисто
Ь-рберта Саймона.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Моделі змінної раціональності "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  моделями, що узгоджуються з матеріальним базисом своєї епохи. Люди обманюються, вважаючи, що вільні вибирати між різними ідеями та між тим, що вони називають істиною і оманою. Самі вони не мислять; в їх думках виявляє себе історичне провидіння. Це чисто містична доктрина. Єдиним аргументом на її підтримку є звернення до діалектики Гегеля. Капіталістична приватна
 2. 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії
  моделей економічної поведінки і небажаності державного втручання в економіку. Противниками даного підходу виступили представники німецької історичної школи, яку умовно можна розділити на "стару" і "молоду". Вони розглядали політичну економію не як науку про загальні закони розвитку, а як науку про національне господарстві, вважаючи, що теорія класичної школи
 3. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  моделі, тобто абстрактні, спрощені уявлення про економічні процеси та їх взаємодію у вигляді математичних формул і рівнянь; - графіки - наочне просторове зображення залежності між двома (і більше) економічними
 4. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  моделей сценаріїв поведінки людей. При цьому доводиться абстрагуватися від деяких аспектів, деталей реального стану справ. Цінність моделі залежить від того, якою мірою в ній враховані найважливіші зв'язки, що можна виявити, перевіривши її адекватність дійсності. Важливим інструментом економічного дослідження є економіко-математичне моделювання, тобто опис економічних
 5. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  модель попиту і пропозиції, на думку шведського економіста К. Еклунда, існує майже 200 років, а ії більш розвинута форма впродовж останніх 100 років є ядром політичної економії. Проста модель відображає поведінку покупця і продавця, співвідношення попиту і пропозиції та динаміку цін під час купівлі-продажу одиниці будь-якого товару. Перш ніж розглядати цей механізм, з'ясуємо
 6. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  взуття компенсується його довговічністю або зручністю. Одним із положень, на якому базується теорія споживчої поведінки, є раціональна поведінка покупця, тобто купують певний набір споживчих товарів і послуг, який, за даних обмежень на прибутки та роздрібні ціни, принесе йому найбільше задоволення порівняно з іншими наборами .
 7. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  моделі використовуються агрегатні показники, наприклад сукупний попит на який-небудь товар, грошове вираження сукупного попиту і т.д., всі ці показники є простими арифметичними похідними від змінних індивідуального рівня. За своєю суттю модель Вальраса - мікроекономічна і натуральна, тобто описує економіку в термінах відносних величин - пропорцій, так що сама
 8. 3. Модель «єдиної фабрики» та її коригування
  зміну всієї нашої колишньої точки зору на соціалізм »був заклик звернути увагу на кооперацію,« щоб досягти через неп участі та кооперації поголовно всього населення », оскільки« лад цивілізованих кооператорів за суспільної власності на засоби виробництва, при класовій перемозі пролетаріату на буржуазією - це є лад соціалізму »31. Після смерті Леніна його партійним
 9. Глава 30 Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
  моделі загальної рівноваги розуміються знання про власні смаки, власних ресурсах і про вектор рівноважних цін на всі товари (для маршалліанською моделі часткової рівноваги набір товарів менше). Якби доступ до інформації був неповним або нерівним, економічні суб'єкти не знали б цін на всі важливі для них блага і послуги і не могли б вести себе раціонально, тобто максимізують вать свою
 10. 2. Теорія очікуваної корисності
  моделей - «учасник економіки суспільного обміну відрізняється тим, що результат його дій залежить не тільки від них, але і від дій інших. Кожен учасник намагається максимізувати деяку функцію ... не всі елементи якої перебувають під його контролем ». ' У ситуації подібної невизначеності або ризику важко сформулювати критерій раціональної поведінки. Фон Нейман і Моргенштерн перейшли
© 2014-2022  epi.cc.ua