Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.І.Агапов. Історія економічної думки, 1998 - перейти до змісту підручника

1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії

Для представників як класичного, так і неокласичного (основоположником якого вважають А. Маршалла) напрямів економічної науки була характерна ідея про панування універсальних економічних законів, що діють незалежно від волі і свідомості людей. Звідси витікала і їх впевненість в універсальності моделей економічної поведінки і небажаності державного втручання в економіку. Противниками даного підходу виступили представники німецької історичної школи, яку умовно можна розділити на "стару" і "молоду". Вони розглядали політичну економію не як науку про загальні закони розвитку, а як науку про національне господарстві, вважаючи, що теорія класичної школи космополітична і абстрактна. Ідеологом "старої" історичної школи, яка сформувалася в 40-х роках дев'ятнадцятого століття є Ф.Лист (1789-1846). У своєму основному творі "Національна система політичної економії" (1841) Лист стверджує, що економіка окремих країн розвивається за власними законами і тому для кожної країни характерна своя "національна політична економія", завдання якої полягає у визначенні найбільш сприятливих умов для розвитку продуктивних сил нації . Taкім чином, Лист фактично закреслював політичну економію, підміняючи її економічною політикою. По суті він робить крок назад порівняно з класичною політичною економією, визначаючи предмет політичної економії в дусі меркантилістів, які якраз і розглядали політичну економію як науку про процвітання національного господарства. Але не тільки в цьому проявляється схожість поглядів Ф Ліста та меркантилістів. Як і вони, Лист обгрунтовував необхідність проведення політики протекціонізму і підкреслював визначальну роль держави в розвитку економіки, у захисті національного ринку, висуваючи так званий принцип "промислового виховання нації" 1. Критикуючи принцип необмеженої свободи в міжнародній торгівлі, Лист наполягав на необхідності розвитку таких галузей, які в даний момент не витримали б конкуренції з закордоном. Втрату цінностей внаслідок проведення такої політікі2 Лист пропонував розглядати як плату за промислове виховання нації і, абсолютно в дусі меркантилістів, рекомендував для захисту вітчизняного виробництва використовувати такі інструменти протекціоністської політики, як високі мита на імпортовані товари.
Інші представники старої історичної школи, зокрема В.Рошер (1817-1894) і К.Кніс (1821-1898), слідом за Лістом відкидали ідею про незмінних, "природних" законах господарства та з суті вели до заміни економічної теорії економічної історією, яка займалася б збиранням і описом економічних фактів. Рошер не втомлювався повторювати, що політична економія - це наука про соціальне господарстві. І з його точки зору, для її вивчення треба знати сім сторін суспільного життя - мову, релігію, мистецтво, національність, право, держава і господарство. Що стосується мотивів дії економічного суб'єкта, то в його основі, на думку Рошера, лежить не тільки егоїзм, а й прагнення до справедливості, його орієнтація на вдачу та звичаї.
Представники "молодий" історичної школи, яка сформувалася в Німеччині в 80-х роках дев'ятнадцятого століття, продовжили традиції "старої" історичної школи в запереченні ролі наукових абстракцій і в схильності до простого збиранню фактичного матеріалу. Як виклик класичній школі можна розцінити вислів одного з представників цього напряму Л.Брентано (1844-1931), що "точний опис навіть самих скромних явищ економічного життя має незрівнянно велику наукову цінність, ніж найдотепніші дедукції з егоїзму". Критикуючи позицію представників класичного напряму в питанні зняття всіх обмежень на свободу економічної діяльності, вони справедливо відзначали, що не існує чисто економічних процесів, вони завжди регулюються звичаями або правом. І якщо, згідно класичної політичної економії, конкуренція є механізмом забезпечення справедливості, то згідно з поглядами представників історичної школи, саме в праві і моралі здійснюється вища судження про справедливість.
І держава існує саме для того, щоб узгодити форми господарства з етичними уявленнями про справедливість, тобто здійснювати ту задачу, яка раніше вирішувалася церквою. Але навіть якщо допустити відсутність державного втручання, то, на думку представників історичної школи, вільне підприємництво завжди обмежена моральними рамками: чесністю, обов'язковістю, вірністю слову і т.д. Тому фігура "економічної людини" (компетентного егоїста, яка прагне виключно до власної вигоди), що увійшла в економічну теорію з часів А. Сміта була для представників історичної школи беззмістовною абстракцією. Вони не тільки виступали проти наукових абстракцій, а й проти математичних досліджень в галузі економіки, вважаючи, що реакція людської психіки надто складна задача для диференціального числення. Будучи послідовними у відмові від пізнання загальних об'єктивних законів, зводячи в абсолютний принцип національні особливості (національний характер, національна душа, національна доля), представники історичної школи вважали за необхідне включати в економічну науку і такі дисципліни як історію, етику, право, психологію і навіть етнографію .
Критикуючи концепцію "економічної людини" представники німецької історичної школи відзначали, що в своїй поведінці людина керується не міркуваннями раціональності, а звичками і традиціями. Це стосується в першу чергу ринку праці, (наприклад, син шевця майже напевно стане шевцем) а також принципу встановлення платежів, зокрема ренти. Не в останню чергу на поведінку людини, на думку представників даної школи, впливають і моральні норми.
Чи не внісши нічого нового в "чисту" економічну теорію представники історичної школи багато зробили в галузі конкретних економічних дисциплін, дослідженні окремих сторін економічного життя на базі широкого використання історичного та статистичного матеріалу. З повною підставою можна сказати, що роботи представників "молодої" історичної поклали початок такому науковому напрямку, як економічна соціологія, в якій економічні процеси розглядалися з дещо незвичних позицій. У цьому зв'язку становлять інтерес погляди Е. Дюркгейма (1858-1917) на причини поділу праці. Як ви пам'ятаєте, у А.Смита причинами поділу праці виступали спочатку закладена в людині схильність до обміну і егоїзм, який розуміється як прагнення до власної вигоди; а наслідком поділу праці було зростання його продуктивності і збільшення багатства нації. Дюркгейм ж виділяє соціальну функцію розподілу праці, яку він бачить у створенні солідарності в суспільстві. На його думку, поділ праці існує тому, що воно допомагає зберегти суспільство в умовах зростання щільності населення. Як відомо, на обмеженій території однорідні об'єкти завжди знаходяться в конфліктному стані; відносно людського суспільства це означає, що однаковість людей і соціальних груп неминуче породжуватиме напруженість і агресію. Але там, де існує диференціація діяльності, можливе відновлення загального порядку без обмеження волі. Таким чином, на думку Дюркгейма, поділ праці існує тому, що воно допомагає зберегти суспільство в умовах диференціації діяльності та зростання солідарності.
Аналізу з точки зору соціології піддалися не тільки економічні процеси а й економічні категорії. Зокрема, гроші як соціальне явище розглядає Зіммель (1858-1918) у своїй роботі "Філософія грошей", аналізуючи вплив грошової культури на зміну психології людини. Зіммель зазначає, що грошова культура створює екстравагантність (престижне споживання - в термінах Т.Веблена), породжує цинізм і робить існування людини безхарактерним а праця байдужим, оскільки останній має сенс тільки якщо приносить дохід.
Як вже зазначалося, для представників історичної школи характерна установка - "людина належить світу культури".
Не випадково у видного представника "молодий" історичної школи В. Зомбарта (1863-1941) завданням економічного аналізу є відшукання духу господарської епохи, щось укоріненого в соціальних підвалинах, вдачі і звичаї даного народу. Він стверджував, що капіталістичний господарський уклад виник з надр західноєвропейської душі - з духу неспокою і підприємництва, з'єднаного з жагою наживи.
Цій проблемі присвятив свою найвідомішу роботу "Протестантська етика і дух капіталізму" М. Вебер (1864-1920), якого з рівним підставою можна зарахувати як до представників історичної школи, так і інституціоналізму. Капіталізм, за Вебером, це не просто прагнення до наживи; це раціональне приборкання спраги наживи, це професійний працю для отримання прибутку на основі мирного обміну, це господарський облік при зіставленні витрат і результатів. Дух капіталізму передбачає лад мислення і поведінки, для якого характерно раціональне і систематичне прагнення до отримання законного прибутку в рамках своєї професії. Але чому даний лад виявився можливим? Чому виник такий тип людини і чому відбуваються зміни в людському характері? Вебер вважає, що капіталізм зобов'язаний своїм існуванням протестантській етиці, для якої вищі якості - працьовитість, скромність, чесність, доброчинність і які випливають з релігійних навчань Лютера і Кальвіна, навчань епохи Реформації.
Згідно з ученням Лютера, людина виконує свій обов'язок перед Богом у мирському житті; професійне покликання - веління Господа. Таким чином, мирська діяльність розглядається як виконання релігійного обов'язку, на відміну від раннього християнства, яке спочатку виступало як релігія, ворожа економічного життя. В основі релігійного вчення Кальвіна - догмат про обраність до спасіння. Згідно з цим вченням, на людині, що прийшов в даний світ, вже лежить клеймо - обраності або прокляття, і людина своїми справами нічого не в силах змінити. Але він може побачити божественний знак: економічний успіх - знак милості божої, а неуспіх - знак знехтуваним. Мораль вчення Кальвіна полягає в зосередженні енергії віруючого на збільшенні і накопиченні багатства в славу божу. Як кальвінізм, так і лютеранство формують нові якості людини ощадливість і прагнення до накопичення (згадайте теза А. Сміта про те, що той, хто нагромаджує є благодійником нації), аскетизм, всеподавляющее почуття обов'язку.
Вклад М. Вебера полягав у тому, що він досліджував взаємозв'язок між релігійними ідеями та економічною організацією суспільства, підтверджуючи тезу історичної школи, що функціонування ідей - істотна основа економічного зростання. Однак у сучасному капіталізмі ми не вловлюємо цьому зв'язку. Вебер відповідає на це наступним чином. Коли капіталізм став пануючим ладом, сама система вибирає тих, хто задовольняє умовам її існування. Вона виробляє відбір тих, хто вміє пристосуватися і вижити на основі таких економічних змінних, як прибуток, ціни, заробітна плата. Не дивно тому, що жага наживи витіснила поняття про професійний обов'язок, а економічна діяльність замість тонкої оболонки релігійного життя стала, за висловом Вебера, панциром, через який ніщо духовне не може пробитися.
Як бачимо, у представників історичної школи релігія, культурні та етичні норми виступають не як зовнішні рамки економічної діяльності, а як істотні елементи, що визначають економічну поведінку людини. Що стосується галузі економічної політики, представники історичної школи були прихильниками жорсткої політики протекціонізму, що об'єднує їх з меркантилістами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії "
 1. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  внесок у виробництво розглянутих благ. Вирішення цієї проблеми вимагало б дозволу проблеми фізичного поставлення. Необхідно було б кількісно встановити внесок інструментів, сировини та праці, прямо чи опосередковано використаних у виробництві даного блага, в кінцевий результат. У своєму дослідженні йому довелося б повернутися до споконвічного накопиченню капіталу, провідного своє походження
 2. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  вкладів, з правом виписки чека (чекові гроші, депозитні гроші). Отже, вона не розуміла, що вклади до запитання також можуть бути механізмом кредитної експансії. Цю помилку легко виправити. Досить підкреслити, що все, що відноситься до кредитної експансії, стосується всіх видів кредитної експансії, незалежно від того, чи є додаткові інструменти, що не мають
 3. Коментарі
  внесок в людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають
 4. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  внесок меркантилістів у розвиток економічної теорії, більше того, сформулював ряд положень, які ріднять його з меркантилістами. По-перше, це положення про нестачу грошей як причину безробіття. Як ми побачимо надалі, Кейнс захищав ідею, що збільшення кількості грошей шляхом кредитної експансії банків може бути найважливішим знаряддям боротьби з безробіттям. По-друге, це положення про
 5. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
    внесок у теорію економічної думки полягає в тому, що представники інституціоналізму поставили під сумнів центральні постулати класичної політичної економії: раціональність поведінки індивіда, автоматичне досягнення оптимального стану економічної системи, тотожність приватно-власницького інтересу суспільному благу. Відзначаючи недоліки функціонування
 6. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
    вкладу російської школи, російських представників. По суті, мова слід вести не просто про пріоритет найбільш актуальних і значимих досліджень, а в більш широкому плані - про взаємодію і взаємозбагаченні вітчизняної та західної економічної
 7. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
    вкладу німецьких племен, що не відповідало історичним фактам. Разом з тим Фюстель де Куланж був блискучим знавцем документального матеріалу, що по-зволило йому одному з перших звернутися до аналізу аграрної історії європейського середньовіччя. Певну роль у розвитку історії економіки як науки сиг-рал марксизм. Метод історичного матеріалізму, розроблений К. Марксом, дозволив
 8. 5. «Юна» історична школа: у пошуках «духу капіталізму»
    внеском у ще одну нову наукову дисципліну - економічну соціологію. 151 В. Зомбарт дебютував як дослідник в семінарії Г. Шмоль-лера; потім пройшов через захоплення «Капіталом» К. Маркса, відкидаючи при цьому соціалістичний інтернаціоналізм і залишаючись, як він сам казав, «буржуазним професором». Гучну популярність Зомбарту приніс д.вухюмнУ1к «Сучасний капіталізм» (1902). З
 9. Глава 12 Англійські маржі на л істи: Джевонс і Еджуорт
    внесок у розробку теорії індексів, а також спробував створити теорію економічного циклу, засновану на періодичності сонячної активності), і питання логіки і методології науки (тут Джевонс продемонстрував надзвичайно широкий кругозір, що виходить за рамки економічної теорії, заклавши основи сучасної логіки,-цікаво, що в його трактаті навіть не знайшлося місця для методологічних проблем
 10. Глава 16 У пошуках моделі «Грошової економіки»: К. Вікселль і І, Фішер
    внесок у розвиток теорії грошей і створення моделі грошової економіки. Це об'єднання пояснюється спільністю теоретичної бази і використовуваного інструментарію, а також сфери інтересів. Що стосується теоретичної бази та інструментарію, і "обидва вони були прихильниками маржиналізму та принципу загальної економічної рівноваги, обидва сприяли активному використанню математики п економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua