Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. LDC у світовій торгівлі

е
Як ми вже показали, у LDC є всі основаніядля невдоволення становищем як у світовій тор-Гауліт, так і в сфері міжнародних фінансів. На-чнем з аналізу двох проблем торгівлі: експортаосновних видів сировини і торгівлі продукцією обробляли промисловості.
Таблиця 39-4, що ілюструє еволюцію струк-тури експорту слаборозвинених країн, дає можли-ність певним чином поглянути на ці про-блеми. Зовсім недавно, в 1960 р., LDC були восновном експортерами сировини. Тепер же більш по-Ловін їх експорту складають промислові то-
5 У 1974 р. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Наційпріняла резолюцію на підтримку NIBO.
Вари. Хоча цей зсув в структурі торгівлі і викликаний ет певні проблеми, до обговорення которихрядом позитивних причин, він у той же час ство-'ми і приступаємо.
Вікно 39-1. Хто є хто у світовій економіці
МВФ (IMF, Міжнародний валютний фонд) Міжнародний валютний фонд, розташований в Ва-шінгтоне, федеральний округ Колумбія, був задуманкак центральний банк банків. Утворений в 1945 р., він став елементом системи, згодом получівшейназваніе Бреттон-Вудської системи післявоєнних між-народного фінансів. (Бреттон-Вудс - курорт в штатеНью-Гемпшир, де проходили міжнародні перегово-ри і була заснована ця система.) Бреттон-Вудська си-стема націлена на стабілізацію валютних курсів, атакож на безперешкодну бездискриминационнуюторговлю і являє собою приклад системи регулюються-руемих фіксованих валютних курсів, розглянуто-ної в гол 38.
МВФ забезпечує своїх членів короткостроковими кре-дітамі. На отримання кредитів у певному об'емееті країни мають право, будучи членами фонду. Кредитуванні понад цього рівня може бути осуществленотолько при виконанні країною ряду умов. Це озна-чає, що країна повинна досягти угоди з МВФ опроведеніі скоригованої фіскально-денежнойполітікі, покликаної поліпшити стан платіжногобалансу країни.
Членами МВФ є більшість країн, але реша ющіе голоси належать великим промислово раз-крученим країнам.
На сучасній стадії международнойэкономической інтеграції МВФ не грає ролі цент-рального світового банку. Він не наділений полномочіяміемітіровать гроші і має справу в основному з розвиваю-ющимися країнами, які мають потребу в кредитах
Світовий банк6
Так само як МВФ, Світовий банк розташований у Вашинг -тоні і є частиною Бреттон-Вудської системи. Банкначінал свою діяльність в якості кредитора промислово розвинених країн, допомагаючи фінансувати по-слевоенное відновлення народного господарства з по-міццю капіталу своїх членів. Нині він є важ-ним джерелом фінансування розвитку, осуществля-ет експертизи та консультації в галузі політики раз-розвитку.
В останні 10 років Світовий банк поставив перед со-бій задачу привернути увагу до існуючих в міреболезням, бідності, неграмотності, недоїдання і фі-нансіровать державні проекти дозволу етіхнаіболее великих проблем. Оскільки Світовий банкобладает досить значними ресурсами, він участвуетв подоланні кризи заборгованості, надаючи
6 Офіційна назва Світового банку - Міжнародний банк ре-конструкції та розвитку (МБРР). Часто Світовим банком називаютМБРР та інші організації групи Світового банку - Між-ную фінансову корпорацію і Міжнародну асоціацію розвитку. (Прим. науч. Ред.)
Великі кредити основним країнам-боржникам. Етікредіти доступні для країн, готових до осуществленіютакіх програм, як лібералізація торгівлі (наприклад, за рахунок скорочення тарифів) або розпродаж державних компаній (приватизація).
ОЕСР (OECD, Організація экономическоюсотрудничества та розвитку)
Розташована в Парижі, ОЕСР являє собою ор-нізацію, об'єднуючу 24 промислово развітиестрани. У їх число входять європейські країни, НоваяЗеландія, Австралія і Японія, а також Канада і Сполуче-з'єднані Штати. ОЕСР в основному служить для консульта-цій та обміну думками в галузі економічної полі-тики між промислово розвиненими країнами.
ЮНКТАД (UNCTAD, Конференція ООН поторговле та розвитку)
ЮНКТАД, складова частина Організації Об'едіненнихНацій, була утворена в 1964 р.
, щоб приділяти особоевніманіе проблем торгівлі і розвитку бідних стран.Проявіла себе дієздатною і впливовою організаці-їй, яка внесла свій внесок у здійснення реформ в обла-сти міжнародних платежів і торгівлі (зокрема, в розробці переважних прав для LDC, в політи-ку стабілізації, в розробку законодавства про зару-бажаних інвестиціях та ін.)
Нові індустріальні країни (NIC) розвиваються, можуть бути поділені на двегруппи: країни з середнім рівнем доходів (нові ін-індустріальної країни) і країни з низьким рівнем дохо-дов. Перша група включає швидко розвиваються ази-атские країни: Корею, Тайвань, Гонконг і Сінгапур, атакож країни Латинської Америки, зокрема Бразі-Лію і Мексику. NIC характеризуються двома отлічітель-ними рисами. По-перше, як уже зазначалося, доходи вних вище, ніж у бідних країнах (в Індії та большейчасті країн Африки). По-друге, велику частину їх ек-спорту складає продукція обробної промисло-лінощів, а не сировинні товари.
ОПЕК (OPEC, Організація країн - експортеровнефті)
ОПЕК - це картель країн, які видобувають нафту. ОПЕКворвался на арену економічного життя в 1973 р., резкоподняв світові ціни на нафту за допомогою соглашеніямежду його членами обмежити пропозиція нафти. В1973-1974 рр.. ціна на нафту потроїлася, а в 1979-1980 рр.. - подвоїлася. Однак згодом реальна ціна (т. е.ізмеренная в доларах постійної купівельної спроможності) на нафту впала, і до 1986 р. з вона опустилася ні-ж рівня 1974

Ш
ТАБЛИЦЯ 3
країн (у% від 9-4. Структура експорту развівающіхсяобщего експорту) 1960 1970 1983 Сировинні товари (крім нафти) Промислові товари 83,916,1 65,934,1 40,060,0 Примітка. Експорт нафти не врахований.
Джерело: World Bank, Commodity Trade and Price Trends, 1986.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. LDC у світовій торгівлі "
 1. 10. Метод економічної науки
  світів. Але метою науки є пізнання реальності. Наука не розумова гімнастика або логічна розвага. Тому праксиология обмежує свої дослідження вивченням діяльності за таких умов і припущеннях, які дані в реальності. Вона вивчає діяльність у нездійснених і нездійсненних умовах лише з двох точок зору. По-перше, вона займається станами, які,
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  світогляді. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого засобу усунення занепокоєння в тій мірі, наскільки це можливо. Таким чином, світогляд, з одного боку, є поясненням всіх явищ, а з іншого боку, технологією в обох значеннях цього терміна, взятого в самому широкому сенсі. Релігія, метафізика і
 3. 3. Мінливість цін
  світового ринку і еволюція торгівлі, яка прагне до безперервного постачання споживачів, зробили зміни цін менш частими і різкими. У докапіталістичні часи велика стабільність спостерігалася в технологічних методах виробництва, але в постачанні місцевих ринків і пристосуванні пропозиції до змінюється попиту спостерігалася набагато більша ступінь нерегулярності. Але навіть якщо і справді
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв, малюють образ абсолютно егоїстичного і раціонального істоти, для якого не має значення нічого, крім прибутку. Такий homo
 5. 14. Volkswirtschaft
  світова економіка (Weltwirtschaft *) є всього лише фантомом помилкової доктрини, задуманої для руйнування цивілізації. Однак справа в тому, що індивіди у своїй діяльності в ролі виробників і споживачів, продавців і покупців не проводять ніякої відмінності між внутрішнім і зовнішнім ринками. Вони розрізняють місцеву торгівлю і торгівлю в більш віддалених місцях, оскільки тут грають
 6. 6. Монопольні ціни
  світовому ринку дорівнює s. Якщо в Атлантиді внутрішнє споживання р за ціною s + t становить а, а внутрішнє виробництво р одно b, і b менше а, то витрати граничного оператора складають s + t. Місцеві заводи в змозі продати весь свій сукупний випуск за ціною s + t. Дія мита створює стимул місцевим виробникам розширити виробництво р з рівня b до рівня трохи нижче a. Але якщо b
 7. 13. Розміри і структура залишків готівки
  світовим банком і всіма сприймаються як заступники грошей. При цих припущеннях заходи, що перешкоджають обміну товарів і послуг, не роблять впливу на грошову сферу і розміри залишків готівки. Мита, ембарго і міграційні бар'єри негативно позначаються тільки на тенденції до вирівнювання цін, заробітної плати і процентних ставок. На залишки готівки вони безпосередньо не впливають. Якщо
 8. 19. Золотий стандарт
  мировалось законний біметалізм на де-факто золотий монометалізм. Після періоду державних банківських квитків послідувала боротьба між прихильниками золотого стандарту, з одного боку, та срібного стандарту з іншого. У підсумку переміг золотий стандарт. Коли економічно найбільш передові країни прийняли золотий стандарт, їх приклад наслідували всі інші. Після великих інфляційних
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  світових подій і розвиток відносин між Заходом і Сходом протягом останніх століть. Захід дав Сходу не тільки технологічні та терапевтичні знання, а й капітальні блага, необхідні для негайного практичного застосування цих знань. Завдяки імпорту іноземного капіталу народи Східної Європи, Азії та Африки отримали можливість раніше скористатися плодами сучасної
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  світовому ринку. Однак майже всі ці приклади монопольних цін є наслідком втручання держави в бізнес. Вони не були породжені грою факторів, що діють на вільному ринку. Вони суть продукти не капіталізму, а саме спроб протидіяти силам, що визначає величину ринкових цін. Говорити про монополістичному капіталізмі означає спотворювати факти. Більш доречним буде говорити про
© 2014-2021  epi.cc.ua