Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Капітал і норма віддачі в економікеСША


Ми бачили за даними табл. 18-2, що в США веще-ственное багатство в розрахунку на одного работнікапочті подвоїлася за період 1950-1985 рр.. У теченіеетого періоду також більш ніж подвоїлося співвідно-шення між зарплатою працівника і рентної оціню-кой одиниці землі та капітала23. Цілою низкою ис-проходження було підтверджено, що норма отдачікапітальних активів в економіці США на протя-жении цього періоду часу була стабільной.Значенія норми віддачі до сплати податків обичнонаходілісь на рівні трохи більше 10%. Після виплив-ти податків на доходи корпорацій віддача составляла6-8%. Таким чином, зростання співвідношення між зар-платою і віддачею на капітал в основному отражаетобщій зростання заробітної плати в часі.
Збільшення капіталовооруженності і соотноше-ня між зарплатою і рентної оцінкою капіталаявляется типовим для економіки в період з дли-них економічним зростанням. Такий висновок мож-но інтерпретувати в такий спосіб: зі ча-сом економіка починає нарощувати капиталь-ний запас швидше, ніж збільшується чісленностьрабочей сили. Тому збільшується капіталовоо-Ружену праці, або співвідношення «капітал-праця». У свою чергу зростання цього показника в соче-Британії з технічним прогресом підвищує вироб-водітельность праці і відповідно збільшує
29 Технічне зауваження, опублікованих даних про співвідношення «зар-плата - віддача на капітал» не існує. Ми встановили це прибли-зительно множенням частки речового багатства, що припадає наодного працівника, на співвідношення між трудовим і нетрудових до-ходами. (Обидва відносини взяті з табл. 18-2,) Для полегшення розуміння ня сенсу цих обчислень введемо позначення. Нехай г - рентнаяоценка одиниці речового активу, К - речовий багатство, що використовується в галузі, w - ставка зарплати, L - чисельність робочоїсили.
Тоді речовий багатство на одного працівника (капіталовоо-Ружену) дорівнюватиме К / L, співвідношення трудового і нетрудового до-ходів - wL / rK, а добуток цих двох величин складе-т / м. Альтер-нативні методики розрахунків призводять до схожих результатів.
Вікно 18-1. Оподаткування ренти і прибутку
Американський економіст Генрі Джордж (1839-1897) стверджував, що уряд повинен збільшувати по-ходження в державну казну за допомогою оподаткування земельної ренти. З точки зору економі-чеський ефективності такий підхід обгрунтовується сле-дмуть чином: оскільки пропозиція землі вдосконалення-шенно невідповідно, оподаткування податком земельної рен-ти не обмежуватиме пропозиція послуг землі векономіке в цілому. Єдиним результатом будетсніженіе ціни, одержуваної землевласниками за етіуслугі. Але це означає, що такий податок не прінесетекономіке чистого збитку: грошові кошти простоперейдут від землевласників до уряду. (Вспом-ним, хто платить податки, з гол. 4.)
Досі жоден уряд поки не взяло наозброєння пропозицію Генрі Джорджа Чому? По-перше, як уже зазначалося на початку даної глави, праця-но відокремити землю від капіталу, ввести податок, которийбудет торкатися лише земельну ренту. По-друге, всучасної економіці земельна рента не грає осо-бо важливої ролі. Навіть якщо уряд буде одержувати всю суму земельної ренти в економіці США, Етоне дозволить йому збалансувати свій бюджет.
По-третє, існує думка, що рента не виконує векономіке ніяких функцій. Проте диференціації ренти дійсно дозволяє залучати землюв різні сфери застосування. Якби всю ренту при-йшлося виплачувати у вигляді податків, диференціальна
рента не стимулювати б землевласників до поіскамоптімального застосування своєї землі.

А що якщо замість цього оподатковувати прибуток? Податок на економічну прибуток мав би багато при-розважальні рис, що відрізняють пропозицію ДжорджаПредположім, що уряд вилучає у вигляді подат-гов 50% економічного прибутку. Тоді будь-яке рішення, що викликає зростання прибутку до оподаткування податком, при-веде до збільшення прибутків і після вирахування налогов.Налог на економічну прибуток, як і податок на зе-мельних ренту, не призведе до чистих втрат в еконо-Міці в цілому, оскільки не змінить ніяких прежніхрешеній щодо використання ресурсів.
У багатьох країнах, включаючи США, є податки напрібиль, однак це податки не на економічну при-бувальщина, а на обліковий прибуток (тобто на прибуток, розрахований-ную в рамках процедур бухгалтерського обліку - Прім.науч .. ред). Якщо уряд будег вилучати 50% рент-них надходжень від послуг капіталу, власник капиталь-ного активу повинен буде отримувати вдвічі більшу сум-му до вирахування податків, щоб забезпечити необходімуюнорму доходу після їх відрахування. У короткостроковому періоди-де, оскільки пропозиція капіталу абсолютно нееліт-стично в масштабах економіки в цілому, податок на облік-ную прибуток не впливатиме на пропозицію капиталь-них послуг. Однак у довгостроковому періоді він можетоказать серйозний вплив на пропозицію капіталу івідповідно на розподіл ресурсів.

Ставку зарплати порівняно з рентної оценкойкапітала.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Капітал і норма віддачі в економікеСША "
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого ціннісного судження. Ми не приймаємо ні матеріалістичної точки зору, яка вважає, що такий розвиток благо, ні ідеалістичної, яка вважає, що це погано або щонайменше безглуздо з вищої точки зору. Загальновідомо, що переважна більшість людей вважає наслідки прогресу в цьому сенсі
 2. 5. Ціна на землю
  капіталу і праці), оцінюється відповідно ступеня переваги. Її ціна являє собою суму всій її майбутньої ренти, дисконтированной на величину первинного відсотка [Необхідно ще раз нагадати, що з ідеальної конструкції рівномірно функцио-нірующей економіки не можна послідовно вивести всі її кінцеві логічні наслідки. По відношенню до проблеми землі необхідно підкреслити
 3. 2.5.3. Прибутковий підхід
  капітал, повинна відповідати поточній оцінці якості і кількості доходу, який ця нерухомість здатна принести. Прибутковий підхід - це сукупність методів оцінки вартості нерухомості, заснованих на визначенні поточної вартості очікуваних від неї доходів. Основною передумовою розрахунку вартості таким підходом є здача в оренду об'єкта нерухомості. Для перетворення
 4. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  капіталу). Розглянемо деякі методи визначення ставки дисконтування. Метод підсумовування. Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних альтернативних інвестицій. Ставка дисконтування розраховується в результаті додавання процентних складових (премій), що відображають додаткові ризики, властиві інвестиційному проекту, до ставки доходу на інвестиції, які в
 5. 3.3. Іпотечне-інвестиційний аналіз
  капіталу. При цьому береться до уваги думку інвестора про те, що він оплачує не вартість нерухомості, а вартість капіталу. Кредит розглядається як засіб збільшення інвестованих коштів, необхідний для завершення угоди. Вартість власного капіталу розраховується шляхом дисконтування грошових потоків, що надходять до інвестора власного капіталу від регулярного доходу і від
 6. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
  капітал. Розглянута загальна модель іпотечне-інвестиційного аналізу дозволяє зробити висновок про вплив періоду володіння активом на величину вартості власності, так як змінюється кількість і величина грошових потоків на власний капітал. Існує тенденція зменшення поточної вартості при збільшенні періоду інвестиційного проекту. Тому період володіння інвестицією слід
 7. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  капіталу буде падати норма прибутку певного типу нерухомості; - вироблення суб'єктивних суджень експертом на основі перевірки всіх передумов. Розглянемо коротко сутність деяких методів, що дозволяють виміряти ризик інвестиційного проекту і визначити відповідну стратегію поведінки, якщо ступінь ймовірності вже визначена. Методи, що дозволяють виміряти ризик
 8. 4.6. Додаткова інформація
  капітанів "російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя: спадковість (до 20%), спосіб життя (до 55%) та екологічні чинники (20%). При цьому в показнику «спосіб життя» на перших місцях знаходяться матеріальний дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в
 9. Кейнсіанська макроекономічна модель
  капіталу (позикових коштів) в результаті співвідношення інвестицій і заощаджень, а на грошовому ринку - за співвідношенням попиту на гроші і пропозиції грошей. Кейнс обгрунтував це положення тим, що при одному і тому ж рівні ставки відсотка фактичні інвестиції та заощадження можуть бути нерівні, оскільки вони робляться різними економічними агентами, що мають різні цілі та мотиви поведінки. Інвестиції
 10. Переваги й витрати економічного зростання
  капіталу. Проблема інвестицій - це проблема міжчасового вибору (між сьогоденням і майбутнім). З одного боку, збільшення інвестицій у виробництво інвестиційних товарів (обладнання, будівель, споруд), що обумовлюють економічне зростання і процвітання, веде до скорочення ресурсів, що спрямовуються на виробництво товарів і послуг, що використовуються для поточного споживання. З іншого боку, основу
© 2014-2022  epi.cc.ua