Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Ціна капітальних активів


Досі ми оперували цінами на машини идругие капітальні активи як умовними поняти-ями. Тепер пора з'ясувати, чим визначаються це-ни, за якими продаються різні види капітальних благ. Зараз ми маємо справу з ціною акти-ва, а. ні з рентної оцінкою капіталу, тобто з ценойдома, або вантажівки, або верстата, а не зі стоімостьюіх використання або оренди.
Як ми вже встановили в п. 2, вартість любогоактіва для його власника або покупця дорівнює со-тимчасової дисконтованої вартості потоку до-ходів, який він принесе в майбутньому. Первиметапом у визначенні сучасної вартості ма-шини або будівлі є розрахунок принесеного імігодового доходу (у вигляді орендної плати чи відвели-чення випуску продукції) за вирахуванням витрат натехніческое утримання та поточний ремонт і лю-яких інших витрат, пов'язаних з володінням об'єктах-том. У результаті ми будемо мати суму доходу,
принесеного об'єктом власнику за рік. Потім, що-б одержати вартість активу та його продажну це-ну, ми вдамося до методик, про які йшла речьв п. 2, щоб розрахувати сучасну дисконтування ванну вартість потоку доходів.
Сучасна дисконтована вартість пото-ка надходжень від використання активу та відпо-відно ціна активу можуть змінюватися по двох при-чинам. По-перше, можуть змінюватися процентниеставкі, за якими будуть здисконтовані будущіепоступленія. Зростання реальної процентної ставки мо-же призвести до скорочення сучасної стоїмо-сті майбутніх платежів і відповідно знизить це-ну активу.
По-друге, в майбутньому може змінюватися рентнаяоценка капіталу. Припустимо, наприклад, що ростзаработной плати у взуттєвій промисловості про-виходить за рахунок загального зростання заробітної плати внаціональной економіці Припустимо також, що, як було показано на рис 18-7, підвищення заро-бітної плати призводить до падіння попиту на услугакапітала в галузі.
У результаті в краткосрочномперіоде рентна оцінка капіталу у взуттєвій про-мисловості знижується.
Падіння рентної оцінки капіталу в свою оче-
редь викликає падіння ціни відповідного капітальним активу, використовуваного при проізводствеобуві. Хто б не був власником цього капіталу, він тепер матиме за нього нижчу це-ну, тому що протягом певного періодавремені капітал не буде приносити власнику су-громадської доходу. Вартість обладнання дляобувной промисловості знижується. Якщо корпо-рація володіє капіталом, який вона використовує впроізводственних цілях, сама вона стає менееценной для її власників. Відповідно знижує-ся і ціна її акцій.
У ринку існує і сторона пропозиції: ка-пітальні блага продовжують проводитися. До техпор, поки використовувати чинне оборудованіебудет дешевше, ніж виробляти нове, ніхто в дан-ної галузі не стане купувати нові верстати длязамени ізношенних24. У міру зношування старого об-ладнання у виробництво виявляється вовлеченнимвсе менше і менше капіталу, рентна оцінка ка-питала починає збільшуватися до рівня міні-мально прийнятною. Починає пред'являтися спросна нові верстати, і в кінцевому підсумку ціна данногоактіва (верстатів, що використовуються при виробництві) буде підніматися до рівня, соответствующеготочке довгострокової рівноваги.
У точці довгострокової рівноваги ціна любогокапітального активу (машини або будівлі) должнаравняться вартості виробництва цього товару. Ес-ли б ціна активу перевищувала вартість изготовле-ня машини або будівлі, то дане капітальне
м Оскільки в нових машинах втілені технічні усовершенствова-ня, твердження про відсутність виробництва нового обладнання доповнені зносу старого не є повністю правомірним. Попит наново машини буде падати, поки старі машини пропонуються наринке за нижчими цінами.

Благо вироблялося б в більшому обсязі. Будів-тели зводили б більше будівель, а промишленниефірми випускали б більшу кількість верстатів і машина. Якби ціна активу була менше стоїмо-сті виробництва машини, як, наприклад, у випадку собувной промисловістю, то наявний в наяв-ності капітал спокійно зношувався б до самогоконца, а в результаті основні фонди сокращалісь.Такім чином, оскільки капітал йде в галузь (покидає її), якщо рентна оцінка капіталу переви-щує (не досягає) мінімально прийнятний уро-вень, ціна капітального активу в ситуації довгостро-РОЧНО рівноваги дорівнює вартості проізводстваданного активу і одночасно дорівнює современнойдисконтированной вартості надходжень, отримує-екпортувати власником активу. Оскільки земля не можетбить проведена, на ринку землі діє тольковторое зі згаданих умов.
| В даній главі абсолютно не було уделеновніманіе факторам невизначеності. Це позволи-ло нам зосередити увагу на довгостроковому ха-рактер таких активів, як капітал і земля, а так-же на ролі часу і процентних ставок в установ-лення зв'язку між ринком послуг факторів і рин-ком активів. Такі допущення, як абсолютнаяопределенность і досконала конкуренція, поліз-ни для розуміння проблеми, однак практика по-шануй ніколи не відповідає цим гіпотезам. Длятого щоб повністю усвідомити собі, яким образомінвестори приймають рішення про пріобретеніідолгосрочних активів або вкладеннях в них, а такжедосконально вивчити інші сторони економіческойжізні, необхідно враховувати фактори невизначеності, які розглядаються в гл. 19.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Ціна капітальних активів "
 1. Запитання для самоперевірки
  ціна розраховується як: а) ціна капітального активу (ціна купівлі-продажу), б) рентна (прокатна) ціна ; в) всі відповіді
 2. Запаси і потоки
  ціна є ціна години праці. Ми можемрассматрівать погодинну зарплату як ціну, по ко-6 Оскільки майбутнє завжди невизначено, великої уваги заслужи-вають такі поняття, як ризик і невизначеність, які подробнорассматріваются в гол. 19. 7 Rentals - у більш спеціальних курсах вживається термін «прокат.нал оцінка». (Прим. пер.) ТАБЛИЦЯ 18-3. Поняття запасу і потоку Праця Капітал
 3. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  ціна змінюється в залежності від зміни обставин, так само як і ціна будь-якого іншого фактора виробництва. У контексті економічної теорії сенс обговорюваних термінів полягає в наступному. Підприємець це людина, дії якого орієнтуються на зміни ринкової інформації. Капіталіст і землевласник це люди, дії яких орієнтуються на зміни цінності і ціни,
 4. 7. Репутація
  ціна, за умови, що репутацію можна перенести на який купує. Отже, завдання каталлактики полягає в тому, щоб дослідити природу цієї специфічної речі, званої репутацією. При цьому ми повинні розрізняти три випадки. Випадок 1. Репутація дає продавцю можливість продавати товар за монопольними цінами або проводити політику цінової дискримінації різних категорій покупців.
 5. Глава 22
  ціна акцій не може бути менше 50. Намічалося вельми прибуткова дільце. Першою помилкою синдикату був невірний вибір часу. Ринок був уже насичений новими випусками акцій, і вони повинні були розуміти це. Але навіть у цей час вони могли б отримати непоганий прибуток, якби не задумали зірвати такий же скажений куш, як вдавалося багатьом на початку буму. Звідси не варто робити висновок, що Джим
 6. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  ціна використання) і ціну капітальних активів (ціна купівлі-продажу). Вартість використання послуг капіталу являє собою рентну (прокатну) оцінку капіталу. Вона може виступати в якості ринкової котирування або суми, що сплачується фірмою власнику капіталу за оренду частини цього капіталу. Ціна активу являє собою ціну, за якою одиниця капіталу може бути продана або куплена в
 7. Процентна ставка
  ціна капіталу незалежно від того, чи отримує його промисловець у вигляді підприємницького доходу або власник позичкового капіталу. Таким чином, відсоток являє собою різновид доходу поряд з прибутком. Відсоток - це та частина доходу, яку отримує власник капіталу протягом року. Якщо вона виражається у відсотках, то такий дохід називається процентною ставкою. Наприклад, ви кладете в
 8. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  цінами, називається номінальним ВНП, а скоригований на зміну цін, або розрахований за базовими цінами, - реальним ВНП. Макроекономічна теорія використовує різні індекси цін для обчислення реального ВНП. Відношення між номінальним і реальним ВНП - показник, званий дефлятором ВНП: Номінальний ВНП Дефлятор ВНП=- Реальний ВНП Дефлятор ВНП вимірює інтенсивність інфляції
 9. Глосарій
  ціна покупця і мінімальна ціна продавця цінних паперів або товарів на даному ринку і в даний момент часу Біржові індекси - різні способи визначення тенденцій зміни цін на цінні папери (індекси Доу Джонса і «Стендард енд Пурс» - в США, «Ніккей» - в Японії, ДАКС і «Франкфурті ? Альгемайне Цайтунг »- у Німеччині, індекс агентства Рейтер - у Великобританії та ін.) Брокер (брокерська
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  ціна. - це грошовий вираз вартості. Воно відображало той період розвитку товарного виробництва, коли існувало просте товарне виробництво і ціни коливалися навколо вартості товарів. В умовах капіталістичного способу виробництва в результаті внутрішньогалузевої конкуренції відбувається перетворення багатьох індивідуальних вартостей на єдину суспільну або ринкову вартість, яка
© 2014-2022  epi.cc.ua