Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Фізичний капітал складається з чотирьох компонентів: споживчі товари тривалого користування; за-води та обладнання; житлові будівлі; виробничих-ні запаси. Фізичний капітал і земля разом зі ставляют речовий багатство. Речовий багатий-ство генерує потік послуг, необхідних у виробниц-стве і споживанні.
2. Роль речового багатства в США характерізуетсятремя показниками. У 1985 р. співвідношення вещест-венного багатства і національного доходу равнялосьпрімерно 3. Частка національного доходу, поступаю-щая власникам речового багатства для вико-тання у виробничій сфері, становила V ^ Вартість виробничого капіталу в розрахунку наодного працівника дорівнювала приблизно 35 000 долл.

3. Норма доходу є орендною ставкою, получаемойсобственніком відповідного активу за правокористування землею або капіталом. Норма доходу отіспользованія землі і капіталу визначається спро-сом і пропозицією послуг даних факторів. Попит науслугі землі і капіталу, а також попит на працю є-ється похідним попитом. Ціна таких активів, какучасток землі або капітальне благо, є ціною, яка повинна бути сплачена за придбання това-ра, а не за його оренду (прокат).
4. Фактори виробництва приносять ренту у разі, еслііх віддача більше того мінімуму, який необходімдля залучення їх у діяльність з предоставленіюсвоіх послуг. Рента виплачується на фактори з фіксованими пропозицією, наприклад на землю. Такіефактори, як капітал, приносять квазіренту, коли вкраткосрочном періоді їх пропозиція обмежена,
проте квазірента зникає, коли відбувається зраді-ня кількості всіх втягуються у виробництво фак-торів.

5. Розрахунки сучасної вартості дозволяють нам при-вести надходження, передбачувані в майбутньому, до те-Кучок вартості. Оскільки інвестиції пріносятпроценти, долар, який буде отриманий завтра, се-придатні коштує менше, ніж долар, що знаходиться у Васнев руках в даний момент. Чим вище процентнаяставка, тим нижче сучасна вартість завтрашнеюдоллара
6. Сучасна вартість безстрокового активу дорівнює від-носінню річної норми доходу з цього активу кпроцентной ставкою
7. Номінальна процентна ставка показує, яка до-додаткова грошова сума буде отримана (ілівиплачена) у майбутньому в результаті заощадження (ілізаімствованія). Реальна процентна ставка з учетомінфляціі являє собою додаткове кількістю-ство товарів і послуг, які можуть бути придбані-ни в результаті заощадження. Реальна процентнаяставка приблизно дорівнює номінальній відсоток-ною ставкою за вирахуванням темпів інфляції.
8. Пропозиція землі стосовно до економіки вцілому є фіксованою величиною як в короткострокові, так і в довгостроковому періоді. У обоіхслучаях ціни на землю рівні поточної стоімостіуслуг, які будуть надані нею в майбутньому.
9. У короткостроковому періоді кількість капітальнихуслуг, пропонованих в економіці в цілому, являетсяфіксірованной величиною, і пропозиція капіталу вотдельних галузях невідповідно. У довгостроковому періодах пропозицію капіталу в економіці в цілому верб окремих галузях високоеластичними.
10. Мінімально прийнятна норма доходу від вико-вання капітального активу являє собою альтер-нативну вартість використання даного «шматочка» капіталу. Вона зростає зі зростанням ціни капітальногоактіва, зростанням реальної процентної ставки і ростомнорми амортизації.
У ситуації довгострокового одно-весия на ринку послуг капіталу фактична норма до-ходу дорівнює мінімально прийнятною.
11. Норма віддачі капітального активу дорівнює прибутку, одержуваної від володіння і здачі в оренду даного ак-тива (без урахування вартості позики для финансированияприобретения активу), вираженої у вигляді процентовот ціни придбання активу Мінімально прийнятною травня норма віддачі дорівнює вартості запозичення дляфірми. У стані довгострокової рівноваги факти-чна норма віддачі дорівнює мінімально пріемлемой.Повишеніе заробітної плати призводить до зростання граничних витрат виробництва і зниження одно-весна рівня випуску. Даний ефект витрат со-скорочується використання та праці, і капіталу. Однакосуществует також ефект заміщення, який приводить до зростання попиту на капітал. Зростання ставки заробітної плати робить вигідною заміну праці капіталомЕффект витрат проявляється тим сильніше, ніж вишедоля капіталу у витратах на фактори виробництва, атакож чим вище еластичність попиту на конечнуюпродукцію. Ефект заміщення діє тим силь-
ній, чим легше відбувається заміщення праці капита-лом12. У точці довгострокової рівноваги ціна капітальногоактіва дорівнюватиме витратам, з якими він мо-же бути проведений. Вона буде також дорівнює сучас-менной дисконтованої вартості потоку доходів, принесених даними активом Земля, що не мо-же бути проведена, має ціну, рівну сучасних-ної дисконтованої вартості всіх майбутніх рент-них платежів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua