Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інвестування і процентні ставки


Фірми здійснюють інвестиції тоді, коли онівідят перспективи збільшення попиту на свою про-дукцію і хочуть розширити масштаби своєї діяльності або ж коли вони прагнуть отримати переваж-суспільством за рахунок впровадження більш ефективного з точ-ки зору економії витрат способу проізводстваданного товару. Інвестиції можуть бути пов'язані і спроізводством абсолютно нового товару. Ай-Бі-Емвкладивает кошти в новий завод, де в виробниц-стве комп'ютерів використовуються роботи, а «Фолькс-ваген» будує новий автомобільний завод
У кожному подібному випадку рішення про будівельник-
стве заводу або про покупку машин і оборудованіябудет визначатися результатами розрахунку стоячи перед-щих витрат і можливого прибутку. Фірма дол-жна зіставити вигоди від експлуатації нового за-вода або устаткування, тобто приріст прибутку, суровнем витрат на інвестиції. Однак посколькудоходи з'являться лише в майбутньому, а витрати метушні-кают відразу ж, щойно починається будівництво заво-так або закуповується обладнання, фірма должнасравнівать величину майбутніх надходжень прібиліс поточними витратами.
Ось тут і з'являється процентна ставка. Для фі-нансування своїх інвестицій фірма сьогодні бе-РЕТ гроші в борг, і, отже, вона повиннабути впевнена в тому, що інвестиції принесуть доста-точно додаткової прибутку, щоб виплатити суммукредіта плюс відсотки по ньому. Таким чином,
ТАБЛИЦЯ 29-4 Структура інвестицій в 1982-1986 рр., у млрд. дол 1982
Рік
Жілілгяое Виробничі Зміна
Всього У% від ВНП будівництво мопрюсті. виробничих запасів
1982 447 14,1 105 367 -25 1983 504 15,4 149 361 -6 1984 652 18,7 171 442 59 1985 648 18,1 177 461 9 1986 660 18,0 194455 11 Примітка. Всі числа округлені до мілліардов.Істочнік: Economic Report of the President, 1987, Table B-2.
Майбутні прибутки повинні бути существенновише величини поточних витрат, щоб сделатьвозможной виплату відсотків по позиці, за рахунок ко-торого здійснюються ці інвестиції. Чим вишеуровень процентної ставки, яку фірма должнабудет виплачувати, тим більше повинна бути разні-ца між величиною майбутнього прибутку і уровнемтекущіх інвестиційних витрат, для того чтобисделать проект прийнятним
У будь-який час фірма має в своєму розпоря-ванні безліч готових до здійснення інвести-ційних проектів. Подібні проекти можуть вклю-чати будівництво нових заводів, переоборудованиетелефонной зв'язку, підвищення якості комп'ютер-ної системи або заміну зношених вантажних теле-жек. Однак при високому рівні процентної ставкілішь невелика частина цих проектів буде прибуток-ної, а при дуже низькій ставці відсотка прибуток-них проектів буде вже більшість, оскільки ветой ситуації немає необхідності в значітельномпревишеніі майбутніх прибутків над величиною теку-щих інвестиційних расходоа Це означає, що ви -сокіе процентні ставки знижують зацікавлений-ність фірм у здійсненні своїх інвестицій. Інавпаки, при низьких процентних ставках масштабиінвестірованія, здійснюваного фірмами, ростуть.
Що б змінилося, якби для осуществленіясвоіх інвестиційних проектів фірмам нужнобило позичати гроші? Могла б тоді мати значен-ня величина процентної ставки? Ймовірно, так, по-скільки фірми повинні прагнути іспользоватьімеющіеся у них кошти найкращим чином іякщо фірма не вдається до допомоги кредиту, то вона, ймовірно, вже має необхідні грошові середовищ-ства для здійснення даного інвестіціонногопроекта Однак у цьому випадку фірма повинна по-дивитися, чи не існує можливості получітьболее високі доходи, використовуючи ці гроші яким іншим способом, наприклад купуючи облігацііілі надаючи кредити іншим фірмам Чим ви-ше рівень процентної ставки, тим більше привлека-них буде для фірми надання своїх де-ніжних коштів в кредит, а не здійснення їх безпо-середньо в фабрику або інші власні про-екти. Таким чином, чим вище рівень процентнойставкі, тим нижче схильність фірми інвестіроватьв фізичний капітал незалежно від того, должнафірма займати для цього капітал або нет12.

12 Якщо ви вивчили додаток до гол. 17, то вам повинно бути зрозуміло, чтоздесь мова йде про ту ж сучасної ВАРТОСТІ, однак кілька вином аспекті. Фірма стане здійснювати інвестиції, якщо сучасних-ная вартість суми віддачі від інвестиційного проекту превишаетвелічіну сучасної ВАРТОСТІ витрат, пов'язаних з його здійснювала-тичних. Чим вища відсоткова ставка, тим більше вірогідність того, що сучасна вартість витрат перевищить величину современнойстоімості віддачі.
РЕАЛЬНІ І НОМІНАЛЬНІ ПРОЦЕНТНИЕСТАВКІ. Між номінальною процентною ставкою, т.е процентною ставкою, вираженої в визначений-ної сумі доларів, і реальної процентної став-кою є істотна відмінність, суть которогобила викладена в гол. 17.
Про Реальна процентна ставка - це виплачують за позикою ставка відсотка, кото-раю виражається в одиницях товарів. Вона визна-виділяється як номінальна процентна ставкамінус рівень інфляції.
Розглянемо приклад, який показує разніцумежду реальною і номінальною процентними став-ками. Припустимо, що в 1980 р. ви взяли взайми100 дол строком на один рік при номінальнойпроцентной ставкою 16. Це означає, що в 1981 г.вам довелося сплатити кредитору суму, равную116 дол Припустимо далі, що темпи інфляції протягом цього року склали 12%. Це означає, що виплачені вами в 1981 р. 116 дол на самомделе коштували тільки 103,57 (116 дол / 1,12) в долла-рах 1980 Іншими словами, з точки зору додат-Передачі кількості товарів, які кредіторсмог купити на доход від виданої їм позички, про-центной ставка склала тільки 3,57. Таким обра-зом, реальна процентна ставка, яку ви упла-тили і яку отримав ваш кредитор, равняласьвсего лише 3,57.
Зазвичай величина реальної ставки процентаопределяется наступним рівнянням:
Реальна номінальна тими
процентна=процентна - (2)
ставка ставка інфляції
Рівняння (2) дає лише приблизний резуль-тат. Так, наприклад, у щойно рассмотренномпрімере ми мали б отримати реальнуюпроцентную ставку, рівну 413.
Найпростіший спосіб усвідомити суть реальнойпроцентной ставки - це зрозуміти, що в условіяхінфляціі позичальники виплачують вартість кре-диту та відсотків доларами, які втратили
13 У момент, коли людина бере в борг, він ще не знає, яким будеттемп інфляції в період, на який він займає ці гроші. Відпо-відно можна говорити про відмінність між очікуваною реальною процентної ставкою і фактичної реальною процентною ставкою. Сподівання-емая реальна процентна ставка дорівнює номінальній процентній ставши-ке (у нашому прикладі 16%) мінус очікуваний відсоток інфляції за пе-ріод надання позики. Фактичний рівень реальної процентнойставкі - це номінальна процентна ставка мінус фактичний уро-вень інфляції в період дії позички. Ця остання величина стае відома лише до кінця терміну надання даної позики. Раз-відмінність між очікуваною і фактичною ставками відсотка виникає вслучае, якщо люди неправильно оцінюють майбутні темпи інфля-ції. Наприклад, коли фактичний рівень інфляції виявляється ви-ше, ніж очікувалося, то фактична реальна процентна ставка оказ-ється нижче, ніж очікувана реальна процентна ставка.
Свою купівельну силу в результаті действіяінфляціі. Показник реальної процентної став-ки і виражає те, що зниження вартості долла-ра враховується при визначенні відсотків закредіт.
Чому ця різниця є настільки важливою? Насамперед тому, що під час високої інфля-ції номінальні процентні ставки можуть складу-лять досить значну величину, тоді як ре-альна процентна ставка може залишатися доволь-но низькою. Наприклад, в країнах з високим уровнемінфляціі - до 100% на рік - номінальна процентної ставка буває зазвичай також не нижче 100.Подобная ставка відсотка представляється непомірним-но високою. Однак, якщо враховувати інфляцію, тозаемщік платить і зовсім нульову реальну ставку, оскільки він виплачує її в доларах більш низ-кой реальної вартості.
У 1981 р. в СоедіненнихШтатах ставка за казначейськими векселями складаючи-ла 14% і вище, а рівень інфляції в той же пери-од дорівнював 10%, тобто реальна процентна ставкаравнялась тоді лише 4 і була набагато нижче, ніж всерпні 1984 р., коли ставка за казначейськими вексе-лям перевищувала 10%, а рівень інфляції був ме-неї 4%.
Про Процентна ставка, що має значеніепрі прийнятті інвестиційних рішень, естьреальная процентна ставка.
Це відбувається тому, що реалізація інвести-ційного проекту приносить віддачу у формі това-рів, вартість яких повинна бути сопоставленас витратами на кредіт14. Однак якщо рівень ценявляется постійним, тобто в економіці немає інфля-ції і, отже, номінальна і реальна про-процентні ставки рівні, то в цьому випадку рівень ін-вестицій обернено пропорційний і номінальнойпроцентной ставкою.
ГРАФІК ІНВЕСТИЦІЙ. Тільки що опісаннаявзаімосвязь між інвестуванням і ставкойпроцента представлена на рис 29-8 у формі крівойінвестіціонного попиту L
- Про Трафік інвестиційного попиту покази-кість розмір інвестицій, який фірми со-голосними здійснювати при кожному данномуровне процентної ставки.
Чим вища ставка відсотка, тим нижче желаемийуровень інвестиційних витрат. Наприклад, при
14 Розрізняючи очікувану і фактичну реальні процентні ставки, про ко-торих йшлося в попередній виносці, необхідно зауважити, що імен-но очікувана реальна процентна ставка визначає рівень інвести-цій, оскільки фактичний рівень реальної процентної ставки ста-ні відомий тільки після закінчення терміну позики.

Інвестиційний попит
РІС. 29-8. Крива інвестиційного попиту. Планіруемийуровень інвестиційних видатків на будівництво заводу, уста-новку обладнання, житлове будівництво і приріст товарних запасів залежить від величини реальної процентної ставкі.Чем вище ставка відсотка, тим менше число інвестіціоннихпроектов, що залишаються прибутковими. Таким чином, зростання реаль-них процентних ставок скорочує попит на інвестиції. Следо-вательно, якщо процентні ставки зростають з I0 до Г, то уровеньінвестіціонного попиту падає з J0 до / '
процентній ставці Z0 рівень планованих інвестицій-стіцій дорівнює J0. Якщо процентна ставка збільшуючи-ється до рівня Г, все менше проектів остаютсяпрібильнимі, і величина інвестиційних витр-дів скоротиться до Г. При побудові кривої інве-стіцій ми приймаємо постійними такі факто-ри, як: 1) очікування фірм з приводу будущегоспроса на їх продукцію, 2) технологія виробниц-ства і 3) рівень зарплати, яку фірми по-винні виплачувати своїм работнікам15.
Все сказане нами з приводу інвестицій фірмв нові заводи та обладнання є такжеверним і для інвестицій у житлове будівельник-ство або запаси. При значному зростанні відсоток-них ставок прибутку, які будуть отримані отексплуатаціі нового будинку або сьогоднішнього повели-чення товарних запасів, які не будуть достатні, що-б повернути суму позики плюс відсотки по які-му. Отже, чим вище ставка відсотка, темменьше інвестиційні вкладення в жіліщноестроітельство або запаси будуть здаватися прибуток-ними. Таким чином, крива інвестіціонногоспроса на рис. 29-8 відображає попит на всі відиінвестіцій.
15 Нагадаємо також, що ми припускаємо незмінним рівень цін і, отже, номінальна і реальна процентні ставки рівні.

Нове значеніесовокупного попиту
Первоначальнийсовокупний попит
Функціяпотребленія
РІС. 29-9. Вплив зниження уровняпроцентних ставок на масштаби інве-стіцій і сукупного попиту. Сніженіеуровня процентних ставок збільшує інве-стіціонного витрати з I0 до J '. Крива сово-купного попиту зсувається вниз, і уровеньравновесних доходів підвищується з Y0 до У.Такім чином, грошова експансія, поні-жая процентні ставки, збільшує доходиі випуск продукції
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Інвестування та процентні ставки "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інвестування, не збільшився. Не створила кредитна експансія і тенденцію до обмеження споживання. Правда, як зазначалося вище при розгляді примусових заощаджень, по ходу розвитку експансії частина населення буде змушена обмежувати споживання. Але чи перевищать примусові заощадження цієї групи людей збільшення споживання з боку інших груп людей і чи призведе це до чистого
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  інвестуванні. Мета виробничого циклу загальний різкий підйом ділової активності, схильність до розширення виробництва в усіх галузях економіки і подальша загальна депресія. Ці явища не можуть бути викликані тим, що підвищення прибутковості деяких галузей призводить до їх розширення, і тим, що для такого розширення потрібні несумірні інвестиції в галузях, що виробляють
 3. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  інвестування з порівнянним рівнем ризику (альтернативна вартість капіталу). Розглянемо деякі методи визначення ставки дисконтування. Метод підсумовування. Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних альтернативних інвестицій. Ставка дисконтування розраховується в результаті додавання процентних складових (премій), що відображають додаткові ризики,
 4. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  інвестуванні, які викликані раннім погашенням іпотечного кредиту з фіксованою ставкою відсотка. Ризик виникає також у зв'язку з втратами при фінансуванні кредитів, ставки відсотка за якими визначаються перед початком фінансування. Такий ризик називають ризиком попередніх зобов'язань. При кредитуванні передбачаються альтернативні умови для кредитора і позичальника. Позичальник
 5. 4.6. Додаткова інформація
    інвестування у створення та відтворення основних фондів підприємства; витрати, у результаті яких відбувається збільшення основних засобів (будівельні роботи, монтажні роботи, придбання обладнання, закладення і вирощування багаторічних насаджень). Джерелами фінансування капіталовкладень можуть бути: федеральний і місцеві бюджети; кредити банків та інших кредитних установ;
 6. РИНОК КАПІТАЛУ
    інвестування вимагає заощадження відмови від сьогоднішнього споживання. Хтось - або інвестор, або той, хто бажає надати йому свої кошти, - повинен володіти заощадженнями, щоб фінансувати капітальні вкладення. Не всі інвестиційні проекти є прибутковими. Проект збільшить багатство країни, якщо приріст продукції, отриманий у результаті інвестування, перевищить
 7. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
    інвестуванню, і тривалість часу, поки ці витрати не окупляться, найвищою мірою неправдоподібно, щоб інвестиції в освіту для індивіда окупалися. Якщо додати премію на ризик, що підвищує ставку відсотка до 30 (така ставка, застосовувана багатьма капіталістичними фірмами, коли вони приймають ризиковані інвестиційні рішення), то 1,00 долара через шістнадцять років стоїть тепер
 8. Процентна ставка
    інвестовані в процес виробництва. Зовнішнє фінансування може здійснюватися шляхом отримання позик або шляхом випуску акцій. Акція - цінний папір, що свідчить про внесення грошової суми її власником і дає право на отримання дивіденду, а також участь в управлінні даною компанією. Фінансування корпорацій за допомогою випуску нових акцій - самий дорогий спосіб
 9. Висновки
    інвестуванні необхідно зіставляти витрати і доходи, що у різний час. Для цього використовується дисконтування - процес, зворотний нарахуванню складних відсотків. Інвестувати потрібно тільки тоді, коли очікувані доходи будуть вищими, ніж витрати, пов'язані з інвестиціями. Терміни і поняття Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний,
 10. Сукупний попит і сукупна пропозиція
    інвестування та отримання кредитів для покупки автомобілів, будинків, квартир і т.д.); - ефект багатства або реальних касових залишків (збільшення рівня цін знижує реальну вартість банківських вкладів, облігацій, тобто дохід від фінансових активів, - споживачі заощаджують на покупках, щоб відновити колишній рівень багатства); - ефект імпортних покупок (підвищення рівня цін - зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua