Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни


Цей розділ навчально-методичного посібника орієнтований на надання методичної допомоги студентам дистанційної форми навчання при підготовці контрольних робіт з дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн».
Метою написання контрольної роботи є самостійна розробка студентом обраної теми на основі вивчення навчальної літератури, монографій, актуальних матеріалів періодичної преси та інформаційних агентств, розміщених в мережі Інтернет.
У даному розділі представлені: тематика контрольних робіт; вимоги до виконання контрольних робіт з утримання та оформлення; приблизні варіанти змісту контрольних робіт з методичними вказівками за змістом.
Вимоги до змісту та оформлення контрольних робіт
Контрольна робота з дисципліни носить теоретико-практичний характер. При підготовці контрольної роботи студент повинен проявити навички роботи зі спеціальною літературою: вивчити, проаналізувати, логічно викласти матеріал за змістом контрольної роботи.
Склад і структура контрольної роботи визначаються обраною темою. Структура контрольної роботи повинна включати: титульний лист; зміст; вступ; основну частину роботи, що складається з трьох розділів; висновок; список використаних джерел, що нараховує не менше 10 джерел, оформлений відповідно до встановлених вимог.

Обсяг роботи повинен становити 10 - 15 сторінок машинописного тексту. Текст контрольної роботи набирається через півтора міжрядкових інтервалу, шрифт - Times New Romаn, 14 pt. Розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Абзаци в тексті починаються відступом, рівним 12,5 мм. Розділи роботи починаються з нового аркуша. Їх заголовки друкуються з абзацного відступу з вирівнюванням по ширині сторінки (шрифт Times New Roman, 16 pt). Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами. Номер сторінки проставляється в центрі нижньої частини аркуша.
Контрольна робота в обов'язковому порядку повинна містити актуальну податкову статистику з відповідної тематики. За представленими в роботі даними необхідно вказувати посилання на використовуваний джерело.
Контрольну роботу необхідно здати на перевірку до початку сесії. У разі якщо контрольна робота не відповідає висунутим вимогам, вона направляється на доопрацювання. Після виправлення робота знову здається на перевірку.
Контрольні роботи, виконані відповідно до вимог з оформлення та змісту, допускаються до співбесіди. Студент може бути допущений до здачі заліку з дисципліни тільки при наявності зачтенной викладачем контрольної роботи.

Робота виконується за однією з запропонованих тем, варіант якої студент вибирає відповідно з останньою цифрою номера залікової книжки (таблиця 12):
Таблиця 12 - Номер теми контрольної роботи студента Остання цифра номера залікової книжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Номер теми контрольної роботи (студент вибирає тільки один варіант теми з трьох, запропонованих на вибір) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25
Крім того, для отримання заліку з дисципліни необхідно виконати тестові завдання, які викладені нижче. Варіант тесту вибирається за останньою цифрою номера залікової книжки:
№ варіанта 1 2 3 4 5 Остання цифра залікової книжки
0, 1
2, 3
4, 5
6, 7
8, 9
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни "
 1. Висновок
  В рамках навчального курсу, коротко викладеного в навчально-методичному посібнику, можна зробити наступні висновки. 1. Загальні принципи функціонування і розвитку податкових систем притаманні більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два
 2. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 3. 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
  Важливим органом, що займається акумуляцією грошових коштів у бюджетній системі, є податкова служба, яка, як відомо, складається з Державної податкової служби РФ та державних податкових інспекцій республік у складі Росії та суб'єктів РФ. Світовий досвід показує, що впровадження досягнень інформаційних технологій - найбільш перспективний і економічно ефективний напрям
 4. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  У цьому розділі навчально-методичного посібника студентам запропоновано більш детально і поглиблено вивчити курс «Податкові системи зарубіжних країн» на основі виконання завдань для самостійної роботи. Самостійна робота студентів передбачена навчальними планами ХГАЕП для спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» і спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та
 5. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення матеріальними ресурсами і раціональне їх використання. В умовах економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями , необхідними для нормальної
 6. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  Потреба установи в грошових коштах, які використовуються на оплату праці персоналу, регулюється планом по фонду заробітної плати. Фонд заробітної плати планується виходячи з планового числа штатних посад і середнього розміру посадових окладів, а також надбавок, доплат та інших грошових виплат персоналу. При зміні умов оплати праці протягом року кошторисні призначення по фонду
 7. 8.4. Економіка застою
  На початку 70-х рр.. наростання кризи різних сторін радянського суспільства прийняло характер постійно посилюється процесу. Все більше радянська економіка відставала від економіки розвинених країн з технічного та технологічного рівня, показниками ефективності, структурними характеристиками. Стали падати темпи зростання виробництва, починалася його стагнація, тому період 70-сер. 80-х рр.. увійшов до
 8. Введення
  Одним з найважливіших інститутів держави є бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства.
 9. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  Необхідність здійснення видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави зумовлюється однією з найважливіших завдань держави по створенню і зміцненню системи національної безпеки , що гарантує збереження Росії як суверенної держави і її територіальної цілісності, недоторканності історичних, культурних та
 10. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  Методи перевірок. При документальних перевірках податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості
© 2014-2022  epi.cc.ua