Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі


Важливим органом, що займається акумуляцією грошових коштів у бюджетній системі, є податкова служба, яка, як відомо, складається з Державної податкової служби РФ та державних податкових інспекцій республік у складі Росії та суб'єктів РФ.
Світовий досвід показує, що впровадження досягнень інформаційних технологій - найбільш перспективний і економічно ефективний напрямок у роботі податкових органів. Способи організації обробки податкової інформації роблять все більший вплив на повноту збору податків, тому незмінно важливим є завдання забезпечення своєчасного введення, обробки, зберігання та надання інформації за основними напрямками діяльності податкової служби.
Структура податкової служби РФ передбачає єдність цілей, при яких локальні системи управління одного рівня функціонують по одній (типової) схемою, вирішують ідентичний набір завдань за заздалегідь визначеною єдиної методології та технології обробки даних.
Структура податкової служби включає: функції ДПІ (облік платників податків, контроль за надходженням податкових зборів), функції ДПІ районів і міст (збір податків, реєстрація платників податків, контроль за збором податків), функції ГДПІ (управління і керівництво ДПІ нижнього рівня, контроль роботи ДПІ, вдосконалення податкової служби конкретного регіону, взаємозв'язок з правоохоронними органами регіону, матеріально-технічне забезпечення податкової служби, автоматизація функцій податкових служб).
АІС в податковій службі - це автоматизована інформаційна система (АІС «Податок»), що визначається як сукупність технічних, організаційних та програмних засобів, що використовуються для автоматизації процесів обробки облікової, контрольної та звітної інформації в податкових органах різного рівня.
При вирішенні завдань, що стоять перед податковими органами, необхідно використовувати і аналізувати великі обсяги інформації. Ця інформація в основному представлена на паперових носіях - документах, на яких присутні факсимільні ідентифікатори юридичної або фізичної особи - підписи, печатки. Документообіг в податкових інспекціях, особливо районних та у великих містах, у пікові звітні періоди може досягати десятків тисяч документів щоденно.
Ефективне і повноцінне застосування досягнень інформаційних технологій вимагає складної багатоваріантної обробки практично всього обсягу наявної в податкових інспекціях інформації.
Так наприклад, потоки інформації на паперових носіях, зростаючі останнім часом в інспекціях та пов'язані з посиленням роботи податкової служби з фізичними особами, роблять обов'язковим застосування сканерних технологій для автоматичного зчитування декларацій про доходи громадян. Це дозволить різко підвищити продуктивність обробки декларацій і вирішити завдання оподаткування фізичних осіб на якісно новому прогресивному рівні, прийнятому в багатьох розвинених країнах.
Широке використання інформаційних технологій дозволяє підвищити продуктивність і якість роботи з масивами даних про платників податків. Сучасні технології - системи управління базами даних, апаратно-технічні засоби, спеціалізоване прикладне програмне забезпечення - здатні перевести роботу співробітників податкових інспекцій, які займаються виявленням неплатників, на новий аналітичний рівень.
Для вирішення завдань впровадження інформаційних технологій безпосередньо в регіональних та місцевих податкових інспекціях організовуються спеціальні підрозділи з інформатизації, які займаються:
- впровадженням нового системного програмного забезпечення і засобів електронно- обчислювальної та іншої офісної техніки;
- експлуатацією системних і прикладних програмних продуктів і засобів ЕОТ;
- інформаційним взаємодією між рівнями АІС «Податок» і зовнішніми автоматизованими системами;
- наданням консультаційної допомоги.
При розробці АІС «Податок» в системах оподаткування необхідно володіти всією повнотою інформації про предметну область оподаткування, яка включає інформаційно-функціональні схеми роботи податкових інспекцій (призначення, область визначення робіт і результатів діяльності, документальне відображення виконуваних операцій).
АІС «Податок» має свої особливості, які визначаються таким переліком вимог: структура АІС повинна відповідати структурі податкової системи; зміст АІС повинно відповідати предметної області податкової системи (завдання, документи); система обробки інформації в АІС реалізується на основі мережевої інформаційної технології в податкових службах; при розробці інформаційного, програмного і технічного забезпечення АІС необхідно враховувати єдність стандартів, термінології, уніфікації методик проектування.
Технічну основу інформатизації в податкових органах в даний час складають локальні обчислювальні мережі на базі персональних комп'ютерів типу IBM PC.
Основне системне програмне забезпечення - операційні системи фірми Microsoft (для робочих станцій) і Novell (для локальних мереж).
Використання інформаційних технологій в податковій інспекції дозволяє реалізувати:
- введення і зберігання платіжних і звітних податкових документів;
- функціонування в єдиній середовищі нормативно-довідкової інформації;
- стандартизовану систему кодування даних, призначених для обміну інформацією між об'єктами податкової служби;
- ідентифікацію інформації з оподаткування відповідно до стандартизованої системою присвоєння внутрішніх машинних імен реквізитів;
- додаткову (крім загальносистемної - на рівні операційної системи або системи управління базами даних) захист даних від несанкціонованого доступу користувачів з різними привілеями;
- додаткові (крім загальносистемних) засоби забезпечення збереження і безпеки зберігання інформації;
- архівування даних з оподаткування та подальший їх аналіз з можливістю побудови прогнозних звітів;
- ведення архівно- довідкової системи зберігання, вилучення та обробки результатів запитів до інформаційної бази, вихідних звітних форм і будь-яких інших документів;
- генерування і можливість модифікації вхідних інтерфейсних форм, вихідних звітних форм, бібліотек запитів, особистих картотек користувачів;
- накопичення та обробку статистичної інформації про сеансах роботи користувачів і про інтенсивність аналізу різних частин інформаційної бази, активності входу в різні підсистеми АІС «Податок»;
Функціонально АІС « Податок »складається з прикладних програмних комплексів, що включають:
- комплекс« Оподаткування, забезпечення збору податків та інших платежів, звітність за податками »;
- комплекс« Забезпечення і контроль дотримання податкового законодавства ».
Комплекс «Оподаткування, забезпечення збору податків та інших платежів, звітність за податками» призначений для:
- обліку платників податків;
- оперативно-бухгалтерського обліку в галузі оподаткування;
- камеральних перевірок податкових розрахунків;
- ведення податкової статистики та звітності;
- обліку та контролю банківських рахунків;
- обліку контрольно-касових машин;
- обробки інформації з зовнішньоекономічної діяльності платників податків за даними Державного митного комітету РФ.
Комплекс «Забезпечення і контроль дотримання податкового законодавства» дозволяє вирішити:
- складання, аналіз і коригування графіків проведення документальних перевірок та їх типів;
- збір та аналіз інформації, необхідної при проведенні документальних перевірок, з інших підсистем АІС «Податок» з використанням запросной системи;
- збір та аналіз інформації, необхідної при проведенні документальних перевірок, з зовнішніх автоматизованих систем;
- зберігання розмірів та видів виявлених сум (приховування, переплат, штрафів тощо), актів за підсумками документальних перевірок, пропозицій до актів, журналів реєстрації, перевірок та правопорушень;
- отримання і передачу в підсистему оперативно-бухгалтерського обліку результатів проведення документальних перевірок - сум прихованих податків, донарахувань, переплат, штрафних санкцій та пені;
- модифікацію вхідних і вихідних інтерфейсних і звітних форм при змінах інструкцій з отримання зведених офіційних звітних документів;
- облік адміністративних заходів, накладених на платників податків - фізичних осіб.
В АІС «Податок» реалізовано міжрівневий (місцевий - регіональний - федеральний) інформаційну взаємодію на основі створення інтегрованих розподілених баз даних. За спеціальним регламентом на федеральному рівні збираються по каналах зв'язку та узагальнюються дані за Державним реєстром платників податків, податкова статистична звітність, ділова та відомча переписка. З Міністерства РФ з податків і зборів по електронних каналах надходять директивні вказівки, методичні та нормативно-довідкові матеріали, сертифіковане програмне забезпечення та доопрацювання до нього.
Виходячи з моделі податкового кодексу та вимог до розробки та реалізації АІС «Податок» необхідно змоделювати інформаційний простір оподаткування у вигляді сукупності логічно взаємопов'язаних баз даних нарахування податків.
Для повноцінного використання засобів інформаційних технологій необхідно отримання інформації практично з усіх баз даних, наявних в даний час в інформаційному середовищі податкових органів. Крім того, повинні бути створені додаткові бази даних з інформацією, що надходить від зовнішніх організацій, або реалізовані постійні інформаційні зв'язки з ними.
АІС «Податок» має такими основними базами даних.
- державного реєстру платників податків - інтегрована багаторівнева база даних, що включає ідентифікаційні, статистичні, облікові та інші характеристики;
- інтегрована багаторівнева база даних банківських рахунків платників податків, що містить відомості про різних типах банківських рахунків, про банки, в яких відкриті рахунки;
- комплексна база даних особових рахунків кожного платника податків - інформація про склад сплачуваних податків, про податкові пільги, про нараховані та сплачені суми податків, штрафів, пені, про наявні недоїмки, переплатах, поверненню з бюджету, наданих відстрочках податкових сум;
- база даних обов'язкових звітних документів, які визначені податковим законодавством для вказівки оподатковуваної бази і обчислення податків самим платником податків - бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2), довідка до звіту про фінансові результати та їх використання, додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5) та документи розрахунків з податків, зборів та інших обов'язкових платежах;
- база даних контрольних (документальних) перевірок платників податків, що містить інформацію про графіки проведення документальних перевірок, актах за їх підсумками, пропозиціях до актів, податкових порушеннях, протоколах, постановах, позовах до судових органів;
- нормативна база даних, що містить нормативно-довідкову інформацію - загальноросійські класифікатори та довідники, нормативні акти з оподаткування;
- база даних з додатковими відомостями про платників податків.
Інформаційна взаємодія з державними організаціями - одне з головних завдань, поставлених перед податковою інспекцією.
Основні інформаційні потоки, пов'язані з Міністерством РФ з податків і зборів, приходять з банківських і кредитних установ, з Державного митного комітету РФ, з Федерального казначейства, з Федеральної служби податкової поліції і органів Міністерства внутрішніх справ РФ . При злитті і взаємному обміні цих потоків можливе створення і спільне використання таких баз даних, як;
- Державний реєстр платників податків з додатковими обліковими даними;
- відомості щодо порушень податкового законодавства;
- банківські рахунки платників податків (всіх типів, у тому числі і закритих на поточний момент);
- рух на особових рахунках державного бюджету в частині податкових надходжень від юридичних і фізичних осіб.
Велике значення надається створенню автоматизованих комп'ютерних систем, призначених для виявлення потенційних або явних неплатників податків. Для створення подібних систем необхідно виконання наступних умов:
- стабільність податкового законодавства, можливість його формалізації для цілей виявлення неплатників;
- розвинені засоби автоматичного інформаційної взаємодії з усіма організаціями, мають які-небудь дані про господарської та іншої діяльності платників податків, а також їхніх облікових даних;
- технічні та загальносистемні платформи, здатні ефективно обробляти великі обсяги інформації;
- забезпечення надійності, достовірності та конфіденційності інформації в базах облікових даних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі "
 1. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  Структура механізму регулювання. Основні методи державного економічного регулювання економіки У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів. Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання
 2. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 3. Коментарі
    [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
    У 70-і і 80-і рр.. боротьба з інфляцією стала однією з головних турбот промислового світу. У ряді країн, у тому числі і в Сполучених Штатах, пробували застосувати контроль над заробітною платою і цінами, але, як показав досвід, виявилося неможливим контролювати інфляцію без навмисного створення середовища з повільним зростанням і високим безробіттям. Фактори, що викликали інфляцію 70-х і 80-х рр.., Попросту
 5. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
    Ділові цикли настільки ж внутрішньо властиві капіталізму, як землетруси властиві геології Землі. Вони завжди були у капіталізму і завжди будуть. Протягом п'ятдесяти років, з 1945 по 1995 р., Сполучені Штати пережили десять років, коли обсяг виробництва падав (1946, 1949, 1954, 1958, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1991), і в 1960-1961 рр. . був період у дванадцять місяців з негативним зростанням, хоча і
 6. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
    Якраз у той час, коли для економічного успіху потрібен більш широкий часовий кругозір, цілий ряд факторів призводить до його звуження. Гарвардський соціобіолог Едвард О. Уілсон вважає, що вузький часовий кругозір вбудований в генетичний код людини - «співпраця поза рівня сім'ї та племені дається насилу»; «гени привертають людини планувати вперед не більше ніж на одне або два
 7. Рекомендації в області податкової політики
    Зупинимося коротко на рекомендаціях школи економіки пропозиції в галузі податкової політики. Представники цієї школи вважають, що збільшення податків веде до зростання витрат і цін і в кінцевому рахунку перекладається на споживачів. Підвищення податків - поштовх до «інфляції витрат». Високі податки стримують інвестування, вкладення коштів у нову технологію, вдосконалення виробництва. У
 8. Глосарій
    А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
    Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 10. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
    Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
© 2014-2022  epi.cc.ua