Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Функціональне распределеніедохода


Кількість праці
РІС. 20-1. Рівновага на ринку праці визначає уровеньреальной заробітної плати і трудових доходів. У условіяхданной технології та даного основного капіталу крива L0 від-ражает сукупний попит на працю Чим нижче реальна заробітна плата, тим значніше обсяги трудомістких технологій, ко-торие бажають використовувати підприємці, а отже, і вище попит на працю При даному рівні пропозиції праці рав -новесная заробітна плата становить W0. Величина трудового до-ходу дорівнює площі затіненого прямокутника, або, другімісловамі, добутку числа зайнятих та рівня зарплати
аналізі загальних принципів, а потім займемося факту-ми. Щоб уникнути зайвих ускладнень ми ис-користуючись в аналізі тільки два фактори виробниц-ства - праця і капітал (до складу останнього здесьвключена земля), припускаючи, що обидва вони являютсяоднороднимі.
Теорія
На рис 20-1 L0 - крива сукупного попиту натрудившись в певний момент часу. Її положен-ня залежить від сукупності технологій та вещест-венного капіталу, якими володіє економі-ка. Спрямованість L0 вниз означає, що попит натрудившись зростає в міру зниження реальної заробітноїплати. Чим нижче рівень заробітної плати, тим бо-леї привабливим для підприємців вигля-дит використання трудомістких технологічнихпроцесів.
Пропозиція праці представлено на малюнку вигляді кривої L5. ДЛЯ спрощення припустимо, чтопредложеніе праці не залежить від рівня реальнойзаработной плати3.
Перетин кривих L0 і L5 в точці E визначає

У цьому параграфі мова піде про розподіл со-сукупного національного доходу між власником-ками праці і капіталу. Спочатку ми зупинимося на
3 Насправді, як ми з'ясували а гл. 16, ріст заробітної плати викликають кість розширення масштабів пропозиції праці. Але в даному випадку минічего не втратити, припустивши величину еластичності предложеніяравной нулю.
Рівноважний рівень заробітної плати, рівний W0.В точці E величина трудового доходу дорівнює площадізатененного прямокутника, т. е чисельності зайнятих, помноженої на рівень реальної зарплати.
Оскільки ми розглядаємо тільки два факторапроізводства - праця і капітал, все, що не являетсядоходом на капітал, є трудовим доходом. Інавпаки, якщо відомо, що частка праці в сукупність-ном доході становить, скажімо, 70%, звідси сліду-ет, що весь залишок у розмірі 30% представляє з-бій частку капіталу.
Частка
трудового=
доходу сукупний дохід


трудовий дохід
(1)
Тепер проаналізуємо, як реагує частка праціїх зміни в його пропозиції, зміну технологііілі зміни в основному капіталі.
РОСТ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ. Збільшення-позиції праці (наприклад, в результаті імміграцііілі внаслідок змін у ставленні до праці) проілюстровано на рис 20-2 у вигляді зсуву кривої пропозиції в положення L's. При данномосновном капіталі фірми наймуть більшу чіслоработніков, тільки знизивши реальну зарплату. По-кільки зросла чисельність робить конкуренціюв їх рядах більш гострою, реальна заробітна платасократітся до рівня w '.
Що можна сказати про частку праці в совокупномдоходе? При тих же технологіях і капіталі ростзанятості призведе до збільшення обсягів випуска.Следовательно, знаменник в рівнянні (1) возра-СТЕТ при збільшенні пропозиції праці. Тепер по-дивимося на поведінку трудового доходу. Чисельні-ність зайнятих збільшилася, але в той же час скор-тилась величина реальної заробітної плати Значить, трудовий дохід, величина якого дорівнює виробленою нію чисельності зайнятих і реальної зарплати, мо-же і вирости, і знизитися.
Точну відповідь, як мизнаем з гол. 5, визначається еластичністю спроса.Еслі попит на працю нееластичний, збільшення про-позиції праці призведе до зниження совокупнихзатрат на оплату праці, які якраз і образуюттрудовой дохід. Навпаки, якщо попит еластичний, збільшення пропозиції праці призведе до ростутрудового доходу.
Що ж визначає еластичність попиту на працю? Один з важливих факторів - це та ступінь, в ко-торою праця і капітал здатні замінювати один Друган виробництві Нижня межа такого заміщення
випливає з того факту, що існуючі техноло-гии накладають жорсткі обмеження на співвідно-шення праці і капіталу, як, наприклад, це від-ходить, коли люди копають лопатами канаву. У цьомувипадку збільшення числа робочих на одиницю капі-тала (лопату) нездатне призвести до значітельномуросту випуску. Таке збільшення призведе до доволь-но істотного скорочення рівня реальнойзарплати, оскільки в умовах даного капіталанет особливих спонукальних мотивів до найму біль-шого числа робочих до тих пір, поки реальна заро-бітної плата не скоротилася значною ступеня-ні. Таким чином, якщо праця і капітал характери-зуются поганий взаимозаменяемостью, зростання запропонованого-вання праці веде до падіння трудового доходу івідповідно частки останнього в сукупному дохо-де
На іншому полюсі - ситуація, при якій труди капітал добре взаємозамінні. Представьтесебе, наприклад, людей і роботів, що працюють «боко пліч» і виконують однакові операції. Ветой ситуації попит на працю має високу сте-співу еластичності, і в разі зростання предложеніятруда заробітна плата може впасти вельми незна-ве. Якщо капітал і праця володіють хорошейвзаимозаменяемостью і попит на працю еластичний,

Кількість праці
РІС. 20-Z Ефект зростання пропозиції праці Зрушення криво * пропозиції праці в положення V5 знижує рівноважний уро-вень реальної зарплати, при якій робоча сила буде нанятаФірми будуть зацікавлені у наймі більшої кількості пра-цівників в розрахунку на одиницю капіталу за рахунок зниження відносній піни праці, іншими словами, за рахунок скорочення ре-альної заробітної плати. Сукупний трудовий дохід можетпрі цьому збільшитися або зменшитися - залежно від нор-ми еластичності попиту на працю При нееластичним попиті трудової дохід неминуче зменшиться

Кількість праці
РІС 20 -3. Зростання капіталу зрушує криву попиту на трудУвеліченіе основного капіталу призводить до зростання предельнойпроизводительности праці, оскільки кожен працівник теперьоперірует великим обсягом капіталу. Крива попиту на трудсдвігается вправо, з положення L0 в положення V0-Реальнаязарплата, таким чином, зростає. Збільшення реальної заробітної плати тим більше, чим менше ступінь взаімозаменяемостітруда і капіталу
збільшення пропозиції праці призведе до ростутрудового доходу. Якщо ж норма еластичності пре-висит певна межа, трудовий дохід будетрасті швидше сукупного доходу, що призведе дозбільшення в останньому частки доходів від праці.
РОСТ КАПІТАЛУ. Оскільки ми маємо делолішь з двома ресурсами, та ж логіка може битьпріменена і щодо випадку зростаючого капі-тала при стабільному реченні праці. При збіль-ліченіі маси капіталу, використовуваного фірмами, з'являються надлишок пропозиції капіталу, а так-же надлишковий попит на працю (при колишньому рів-ні зарплати і рентних платежів). Зростання капіталапріведет до зростання величини граничного продуктатруда, що і показано на рис 20-3 у вигляді сдвігакрівой попиту на працю з положення L0 вправо, в положенні V0.
Реальна зарплата зросте, по-
скольку фірми будуть змушені конкурувати за такі кількість праці, яке було б достатній-але для використання всього обсягу капіталу Сдвігкрівой попиту на працю призведе до зростанню реальнойзарплати з W0 до w 'і, отже, до увеліченіютрудового доходу. Таким чином, зростання капіталу не-избежно викликає підвищення рівня реальної зар-плати та трудового доходу
Чи буде частка праці в сукупному доході вище нижче із зростанням капіталу, залежить від легкості, скоторой праця і капітал можуть замінювати друг другаЕслі ступінь взаємозамінності висока, відноси-тільні ціни на фактори виробництва ізменяютсянезначітельно, що призводить до скорочення долітруда Якщо ж ця ступінь дуже низька, потребуетсязначітельное зміна відносних цін, чтобизаставіть фірми зробити необхідні зраді-ня в технології. У цьому випадку праця може виграти-рать не тільки в абсолютних, а й у относітельнихтермінах.
Оскільки представлений аналіз ізмененійтруда і капіталу повністю симетричний, ми може-мо говорити про динаміку кількісного ставлення-ня капіталу до праці, а не про зміни в праці ікапітале, узятих окремо. Таблиця 20-1 іл-люстрірует підсумки наведеної вище логіки в етіхтермінах. Таблиця показує вплив зростання вели-чини капіталу, що припадає на одного зайнятого, або, іншими словами, капіталовооруженності тру-так, на розподіл сукупного доходу та доходиот факторів виробництва Збільшення капіталовоо-Ружену неминуче призводить до зростання реальнойзарплати і знижує реальну рентну оцінку ка-питала Ці зміни тим значніше, ніж мен-ше ступінь взаємозамінності цих двох ресурсов.Такім чином, частка праці вище у разі, коли ре-сурси мають слабку взаимозаменяемостью, і ні-же в іншому випадку. В останньому випадку зраді-ня капіталовооруженності переважують зраді-ня у співвідношенні питомих доходів на едініцукаждого з ресурсів.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ. Зміни втехнологіі можуть спричинити за собою збільшення вравной ступеня продуктивності обох ресурсів: як праці, так і капіталу Ці зміни такжемогут викликати зростання використання одного виду ре-
ТАБЛИЦЯ 20-1. Вплив зростання капіталоозброєності в економіці
Взаємозамінність Реальна Реальна рентна Дохід Дохід Частка праці зарплата оцінка капіталу від праці від капіталу в доході Висока + _ + + Низька + - + - + 362 Частина 4: Ринки факторів виробництва та розподіл доходів
ТАБЛИЦЯ 20-2. Темпи приросту капітальних ітрудових витрат, 1889-1985 рр.. (У среднегодовомісчісленіі)
Період Капітал працю капіталовооруженность 1889-19291929-1985 3,12,3 2,01,0 1,11,3 Джерело US. Department of Commerce, Long-Term Economic Growth ,1860-1970, Federal Reserve System, Balance Sheets for the US Economy ,1946-1985, і Economic Report of the President, 1987.
CypcoB за рахунок зниження використання другого4.Ми не будемо докладно зупинятися на всіх ва варіантах, а лише відзначимо, що технологічні змі-ни можуть як підвищити, так і знизити долютруда у сукупних доходах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Функціональне распределеніедохода "
 1. Завдання
  функціональний розподіл доходу увеличени-ем пропозиції праці, яке супроводжується ро-стом капіталу при незмінному рівні капіталовоо-Ружену, (а) станеться з зарплатою, доходомна власність і часткою праці і капіталу в сукупність-ном доході? (Ь) Як зміняться ваші відповіді, есліпредположіть, що пропозиція праці увелічіваетсябистрее, ніж величина капіталу? 2. До середини 30-х
 2. Передмова
  функціональному аналізу, підвищеного інтересу до проблем часу і невизначеності, додала зі свого боку насамперед потужний імпульс войовничого лібералізму, заснованого на строго наукових аргументах. (Стаття Мізеса 1920 про неможливість економічного розрахунку при соціалізмі була першим науковим економічним доказом ущербності соціалістичного проекту.) Більшу частину свого
 3. 6. Інша Я
  функціональні відповідності, описувані фізикою, а в біологічному світі присутні біологічні процеси. Надприродним тут є те, що все це кінцева даність для нашого шукає розуму. Подібної кінцевої даністю є і те, що ми називаємо інстинктом. Так само як і поняття руху, сили, життя і свідомості, поняття інстинкту просто термін для позначення кінцевої
 4. 1. Час як праксиологической фактор
  функціональна відповідність між елементами, але немає ні причини, ні результату. Епістемологічної відміну праксиологической системи від логічної системи якраз і полягає в тому, що перша містить в собі категорії і часу, і причинності. Праксеологічна система також і апріорно, і дедуктивно. Як система вона знаходиться поза часом. Але зміна один з її елементів. Поняття рано і
 5. 1. Людське співробітництво
  функціональних систем рослинних і тваринних тіл, і у функціонуванні спільнот мурах, бджіл і шершнів цей елемент відсутній. Людське суспільство це інтелектуальне і духовне явище. Воно є результатом свідомого використання універсального закону, що визначає космічне становлення, а саме більш високу продуктивність поділу праці. У кожному прикладі дії,
 6. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  функціонального розподілу на відміну від реального історичного розподілу [Давайте ще раз підкреслимо, що всі, включаючи і звичайних людей, маючи справу з проблемами розподілу доходу, завжди вдаються до допомоги цієї ідеальної конструкції. Економісти не винайшли її; вони лише очистили її від недоліків, властивих буденного поняттю. Епіс-Темологічне обговорення функціонального розподілу
 7. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  функціонального розподілу, з умовами живий і діючої ринкової економіки. Функцію підприємця неможливо відокремити від керівництва використанням факторів виробництва з метою виконання певних завдань. Підприємець управляє факторами виробництва; саме це управління приносить йому підприємницькі прибуток і збиток. Можна винагороджувати керуючого, оплачуючи його послуги
 8. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  функціональних) зв'язків є те, що зміни фактора на одиницю свого значення завжди відповідає зміна результативного показника на строго певну величину. Виділяють наступні види таких причинно-наслідкових залежностей: - аддитивная залежність - результативний показник (РП) дорівнює сумі або різниці факторів (Ф): РП=Ф1 + Ф2 + ... + Фn або РП=Ф1 + Ф2 - Ф3; (1.1)
 9. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
    функціональну; - відомчу; - економічну (предметну); - фінансування дефіциту бюджету; - державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2-й
 10. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
    функціональної класифікації видатків, фінансування ЛУ проводиться по розділах 2.06 - наука (підрозділ 01 - фундаментальні дослідження, науково-технічні програми та проекти) і 2.14 - освіта (підрозділ 06 - вищу освіту і 07 - підвищення кваліфікації та підготовка кадрів). Кошториси витрат складаються окремо по кожному підрозділу. У цьому посібнику використовуються дані про
© 2014-2022  epi.cc.ua