Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

2.4 Функції економічної теорії


Економічна теорія і раніше і тепер виконує чотири важливі функції: методологічну, ідеологічну, пізнавальну і практичну.
Методологічна функція - це розробка методів і засобів наукового інструментарію, необхідних всім економічним наукам. Призначення цієї функції - відокремити предмет економічної теорії від об'єктів, які вивчаються суміжними дисциплінами. Наприклад, «конкуренція» як соціальне і економічне явище йде корінням в коло інтересів і економічної теорії, і соціології, і юриспруденції. Економічна теорія розглядає конкуренцію як ключову категорію ринку, соціологія - як явище міжлюдських відносин, юриспруденція - як потенційну можливість утворення криміногенної ситуації. Як бачимо, об'єкт пізнання один - конкуренція, а предмет для вивчення кожна наука знаходить свій. В цілому економічна теорія є методологічним фундаментом цілого комплексу наук: галузевих (економіка промисловості, транспорту і т. д.), функціональних (фінанси, маркетинг і т. д.), міжгалузевих (економічна географія, демографія, статистика і т. д.) .
Особливої уваги заслуговує ідеологічна функція. Всі течії економічної думки завжди мали і мають цілком певні не тільки соціально-класові, а й національно-державні коріння. Так, меркантилізм виходив з інтересів націй, що борються за торгову гегемонію на світовому ринку; фізіократи відстоювали інтереси аграрних народів; класична політекономія, так само як і сучасний ліберал-монетаризм, виражає інтереси розвинених капіталістичних держав з притаманним їм зовнішньоекономічними емпансіонізмом. Марксистська політекономія, роблячи ставку на антикапіталізм, не могла не привернути цим країни, що розвиваються, які чимало втратили від диктату розвинених країн у світогосподарських відносинах.
За словами Г. Мюрделя, неупереджена громадська наука ніколи не існувала і логічно не може існувати.
Наступна функція економічної теорії - пізнавальна.
На неї істотно впливає ідеологія. Вплив економічної ідеології на процес пізнання економічних явищ неоднозначно. Ідеологія визначає, як правило, односторонній характер пізнання економічних явищ і процесів. Пізнається тільки те і в тій мірі, в якій це відповідає ідеологічним і господарським цілям даного суспільства. У цьому можна переконатися, розглядаючи погляди різних економічних шкіл і напрямків на одне і те ж економічне явище.
Так, наприклад, представники марксистської ідеології концентрують свою увагу на вивченні процесу виробництва, ролі товаровиробників і значенні праці у створенні додаткової вартості, оскільки це відповідає їх ідеологічної концепції. Разом з тим вони ніби не помічають іншого боку питання - ролі споживачів створених товарів, так як це не вкладається в рамки їх ідеології.
Представники іншого напряму економічної думки (послідовники неокласичної ідеології), навпаки, як би не помічають процесу виробництва і роль праці в економічному житті, а результат праці - товар розглядають як щось дане, що належить господарюючим суб'єктам. Тут також простежується ідеологічна обмеженість, яка призводить до двоякого результату: глибокій розробці господарських проблем і ігнорування повного аналізу всієї господарської системи в цілому.
Таким чином, процес пізнання представниками протиборчих одна одній економічних шкіл здійснюється в рамках певного ідеологічного поля. Залежність пізнавального процесу від його ідеологічної орієнтації багато в чому пояснює феномен множинності течій в економічній науці.
Своєрідність економічної теорії як теоретичної науки полягає в тому, що вона не дає відповіді на кожне конкретне питання. Але вона покликана дати щось більше - постачити науковим підходом до вирішення будь-якого з цих питань, дати концепцію, в чому досягла успіху політекономія і відстає сучасна наука. Крім того, пізнавальна функція передбачає вивчення і опис системи економічних протиріч (наприклад, між працею і капіталом, попитом і пропозицією, накопиченням і споживанням і т.
д.). Минулого економічні протиріччя капіталізму досліджувалися досить глибоко і докладно. В даний час домінує протилежна тенденція - небажання оголювати протиріччя, притаманні західним зразкам економіки.
Заключна функція економічної теорії - практична. Її змістом є забезпечення економічної політики і управління виробництвом на різних рівнях економіки. Економістів часто критикують за їх взаємовиключні поради політикам. Рональд Рейган одного разу пожартував, що якби в гру «Щасливий випадок» зіграли економісти, то її ведучий отримав би на 100 питань 3000 відповідей.
Чому економісти так часто дають політикам суперечливі поради?
Серед безлічі причин можна виділити кілька найбільш значущих, як об'єктивного, так і суб'єктивного властивості. Наприклад, Думою прийнятий закон про єдину для всіх ставкою прибуткового податку. Тим часом поради економістів в процесі обговорення законопроекту відрізнялися значною полярністю. Представники профспілок вважали, що нівелювання ставки податку для низько-і високооплачуваних верств населення призведе до подальшого посилення майнового розшарування. Навпаки, захисники підприємництва лобіювали інтереси середнього і великого бізнесу, вважаючи, що скорочення ставки податку буде стимулювати інвестиції у виробництво. У цьому випадку експерти шукали об'єктивні аргументи на захист своєї позиції. У той же час різні рекомендації експертів політикам можуть бути викликані причинами чисто суб'єктивного характеру: наявністю у них незбіжних світоглядних цінностей, приналежністю до різних політичних партій, а іноді до кримінального капіталу. Проте в основному мета роботи економіста - виробіток не індивідуальної, а соціальної та загальнодержавної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4 Функції економічної теорії "
 1. 1. Предмет економіки як науки
  З розвитком економіки як науки змінювалися і погляди на її предмет і практичну функцію. Національне багатство Так, меркантилісти, що відображали інтереси торговців епохи первісного нагромадження капіталу, предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього
 2. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  1. Наукові школи - про предмет економічної теорії. Теоретичні дослідження в економіці А. Монкре-тьен в 1516 р. визначив як політичну економію, А. Маршалл в 1890 р. - як економікс, а в сучасній Росії вона придбала назву економічної теорії. Більшість вчених вважають, що мова йде не про різних науках, а про специфіку поглядів на предмет і зміст загальної універсальної
 3. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Коли і як виникла економічна теорія як наука? 2. Які основні відмінності між економічною теорією і політичною економією? 3. Що таке економічна система і яка її структура? 4. Дайте змістовну характеристику продуктивних сил та їх структурних елементів. 5. Чому не слід ототожнювати організаційно-виробничі та економічні відносини? 6. Що
 5. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  _ Економічні відносини: типи та види. Історія економічних вчень дозволяє прийти до важливого висновку. Усі школи в тій чи іншій мірі досліджували по суті один загальний предмет. Їм є економічні відносини, що складаються у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Правда, деякі течії більше уваги приділяли окремим сферам
 6. Питання до заліку
  1. Економічна діяльність - основа життя суспільства. Потреби. Вільні і економічні блага. 2. Предмет економічної теорії. Економічні відносини, економічні категорії та економічні закони. 3. Основні етапи розвитку економічної теорії. 4. Методи економічної теорії. 5. Функції економічної теорії, і її значення в формуванні економічної політики та раціонального
 7. Питання до іспиту
  1. Предмет і методи економічної теорії. 2. Основні етапи розвитку економічної теорії. 3. Функції економічної теорії. Значення економічної теорії у формуванні економічної політики та раціональної економічної поведінки. 4. Два основні умови економічного розвитку суспільства. Закон узвишшя потреб. Структура і відносна обмеженість економічних ресурсів.
 8. Національне багатство
  Так, меркантилісти, що відображали інтереси торговців епохи первісного нагромадження капіталу, предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою
 9. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  У даній лекції розглядається широке коло проблем, пов'язаних із з'ясуванням предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 10. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 11. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 12. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  Заперечення існування будь-якого апріорного знання нова модна тенденція сучасної філософії. Все людське знання, стверджує вона, виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і
 13. 9. Про ідеальному типі
  Історія займається унікальними і неповторними подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний
 14. 1. Час як праксиологической фактор
  Ідея зміни увазі ідею часовій послідовності. Нерухомий, вічно незмінний світ знаходився б поза часом, але він був би мертвий. Поняття зміни та часу нероздільно пов'язані один з одним. Діяльність спрямована на зміну і тому знаходиться в потоці часу. Людський розум навіть нездатний уявити собі ідеї передчасного існування і передчасної
 15. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 16. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  Деякі стверджують, що людина суть хижак, чиї природні вроджені інстинкти спонукають його битися, вбивати і руйнувати. Цивілізація, створюючи неприродну гуманістичну млявість, яка віддаляє людину від її тваринного походження, намагається придушити ці імпульси і потреби. Це зробило людину зіпсованим кволим істотою, яка соромиться своєї приналежності до тваринного світу
© 2014-2022  epi.cc.ua