Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Факторний аналіз

Факторний аналіз - процедура встановлення сили впливу факторів на функцію або результативний ознака з метою ранжирування факторів для розробки плану організаційно -технічних заходів щодо поліпшення функцій, а також для її прогнозування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " факторний аналіз "
 1. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  В основі цих методів лежать моделі, призначені для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в
 2. Валовий національний продукт
  Для розмежування ВВП і ВНП необхідно враховувати, що сальдо розрахунків між країнами (Sрасч.) включає сальдо факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс -імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо
 3. Види факторних доходів
  Доходи від економічних ресурсів (факторів виробництва) називають факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід
 4. 15.4. Аналіз прибутку на рубль матеріальних витрат
  Фактори, визначають прибуток на рубль матеріальних витрат. Методика розрахунку їх впливу. Одним з показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на гривню матеріальних витрат. Підвищення його рівня позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану по його рівню, провести
 5. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  Аналіз динаміки та виконання плану по рівню собівартості найважливіших виробів. Фактори першого порядку, що формують рівень собівартості виробу. Методика розрахунку їх впливу. Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по
 6. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  При вивченні зв'язків в аналізі господарської діяльності вирішується кілька завдань: встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками; вимір тісноти зв'язку між ними; виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника; визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків ; кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну
 7. 7.1. Поняття стохастичною зв'язку і завдання кореляційного аналізу
  Сутність стохастичних взаємозв'язків між показниками. Відмінності стохастичних зв'язків від функціональних. Способи дослідження залежностей в стохастичному факторному аналізі. Умови застосування та завдання кореляційного аналізу. У попередніх розділах розглядалася методика вирішення завдань детермінованого факторного аналізу. Однак на практиці далеко не всі економічні явища і процеси можуть
 8. 7. індексного методу
  Індексний метод дозволяє визначити вплив факторів на узагальнюючий показник в динаміці. Метод грунтується на використанні відносних показників, що виражають відношення рівня даного явища до його рівня, прийнятого в якості бази. Розрізняють індивідуальні та групові індекси. Крім того, в аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища
 9. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  7.1. Фактори виробництва і "факторні" доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу,
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  1. | Чому теорія порівняльної переваги перестала задовільно пояснювати причини і характер міжнародної торгівлі? 2 . Які фактори були спочатку включені в факторний аналіз і чому? Розкрийте поняття «наделенность факторами виробництва» і «інтенсивність використання факторів виробництва». 3. Охарактеризуйте ринки факторів виробництва і ціни факторів виробництва;
 11. 6.7. Спосіб логарифмування в аналізі господарської діяльності
  Сутність, сфера застосування та відмінні риси способу логарифмування. Алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом. Спосіб логарифмування застосовується для вимірювання впливу факторів у мультиплікативних моделях. У даному випадку результат розрахунку, як і при інтегруванні, не залежить від місця розташування факторів у моделі і порівняно з інтегральним методом забезпечується ще більш
 12. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 13. 5.1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу
  Взаємозв'язок економічних явищ. Уявлення про факторному аналізі. Типи факторного аналізу, його основні завдання. Всі явища і процеси господарської діяльності підприємств перебувають у взаємозв'язку, взаємозалежності і обумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші-опосередковано. Наприклад, на величину валової продукції безпосередній вплив мають такі фактори,
 14. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ . ДЖ. Б. КЛАРК
  А. Маршалл - родоначальник «економікса». А. Маршалл про взаємозв'язок попиту та пропозиції. Теорія ціни. Теорія еластичності попиту. Розмежування короткострокового і довгострокового періодів. Проблема внутрішньої і зовнішньої економії. А. Пігу: «Економічна теорія добробуту». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 15. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  Господарська діяльність бюджетних організацій є складним об'єктом дослідження, який вивчається такими науками, як економічна теорія, макро-та мікроекономіка, планування, фінанси, статистика та ін Безпосереднім предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язку, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні
© 2014-2022  epi.cc.ua