Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Еволюція монетаризму і його різновиди


Монетарні уявлення сягають корінням у количествен ную теорію грошей, спираються на дослідження економістів XX п, насамперед І. Фішера і А. Пігу. Однак початок власне мот тарістской концепції, мабуть, можна датувати 1956 р., KOI да вийшла в світ фундаментальна робота «Дослідження в облаем кількісної теорії грошей» 4, що підводить підсумок емпіричним і теоретичним дослідженням грошового обігу за нескольм 'десятиліть. У цій роботі були сформульовані основні пс жения «новітньої кількісної теорії грошей»,
Фрідмен визначив новітню кількісну теорію як ті) рію попиту на гроші, а не теорію випуску, номінальних дохол або цін.
Досліджуючи головним чином макроекономічні залежності! насамперед залежність маси грошей від ряду найважливіших економі <[ських показників, монетаристи, проте, приділяли велику nv мание мікроекономічним аспектам. Для них макроекономічес * функція попиту на гроші є результатом складання Индин альних функцій і задається у формі, аналогічній кембріджському ур (| нению. Не випадково Фрідмен і його колеги обговорювали не питання про I стоянстве швидкості обігу грошей, а питання про стійкість фу * ції попиту на гроші, хоча агрегатну функцію попиту на гроші> то можна уявити таким чином, щоб виділити змінно яку можна інтерпретувати як швидкість обігу грошей.
Фрідмен і його колеги розглядали такі питання: стійкості функції попиту на гроші і як частина цього питання ^ вплив відсотка на швидкість обігу грошей; про запізнювання, | о тимчасових інтервалах, через які зміни в масі грошей cij ни опиняються на тих чи інших характеристиках економічної кон'юь тури; про статистичних вимірниках грошової маси, тобто про те, кой з численних статистичних показників грошової м ^ си слід використовувати, і т.д.
Що стосується першого питання, то, розглядаючи гроші як од | з активів, монетаристи змогли надати кількісної теорії I леї загальну форму і одночасно зробити крок у бік прийми [
4 Friedman M. (ed.) Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago, Ui | of Chicago Press, 1956. До книги входять такі статті: Friedman M. 'Quantity Theory of Money: Restatment; Cagan Ph. The Monetary Dynamic Hyperinflation; Klein J. German Money and Prices 1932-1944; Lerner E. lnflnt | in the Confederacy, 1861-1865; Selden RT Monetary Velocity in the United Sta
570
кількісної теорії та кейнсіанської теорії переваги | сіідності.
Якщо гроші - один з активів, то поряд з змін-особистого доходу (а краще - перманентного доходу) в рівняння loca на гроші слід ввести змінну, що відображає издерж-| їх зберігання. Відсоток як змінна, що відображає прибутковість альтернативну способів вкладення коштів, є найбільш адек-| юй характеристикою цих витрат.
Проте примирення з кейнсіанцями не відбулися, так як в від-Ічісе від Кейнса Фрідмен вважав, що відсоток впливає на попит I гроші лише дуже незначно, тобто зміна процентної ставне здатне істотно вплинути на процес заміщення грошей грошовими активами.
Проблема лагів має, очевидно, не тільки теоретичне, ко і мьшое практичне значення, оскільки від того, яка величи-I лагов і як вони розподілені в часі, залежить коли і які (менения грошової маси слід здійснювати, щоб досягти ужпого зміни макроекономічних характеристик. Цією про-Пеме було присвячено кілька робіт Фрідмена і його прихильники, але найбільш відомої було проведене ним разом з Анною ІМшрц обширнейшее статистико-історичне дослідження, ре-п м.гати якого були опубліковані в роботі « Грошова історія І II (Л. 1867-1960 »5.
Авторами було, зокрема, встановлено, що зміна темпів ia грошової маси випереджає зміна економічної кон'-
11 Гури у верхніх поворотних точках циклу в середньому на 16, а в ниж-
- на 12 місяців. Але при цьому відхилення від цих середніх значень пилу значними,
) ти і деякі інші дослідження дозволили зробити неяк-инодов. По-перше, кількість грошей є чинником, значило що впливає на кон'юнктуру. По-друге, стійкі характери-, і цього впливу можна отримати лише стосовно до про-кітельним періодам. В- третіх, саме тому, що гроші важ-, а лаги непостійні, найкращою стратегією грошової політики Чієт підтримку стабільного помірного темпу зростання грошової | сси, відповідного довгостроковому зростанню економіки. Фрідмен вшивається цей цільовий параметр зростання грошової маси в 3-4% на рік. i ом складається так зване «грошове правило» Фрідмена. II кінці 60-х - початку 70-х років відбулися важливі для монета-ia зміни. Вони були пов'язані з розвитком власне кон-
Friedman М., Schwartz A. A Monetary History of the United States. 1867 - Princeton, 1963.
571
цепции, так і з подіями в реальній економіці. Посилення інф ^ ції при одночасному зростанні безробіття і невдалі попьп впоратися з ситуацією методами фіскальної політики в дусі Kef сіанскіх рецептів, посилення нестабільності валютної систем]! результаті відмови від конвертації долара і краху системи фиксиро ванних валютних курсів - все це сприяло підвищенню \ інтересу дослідників до проблем, якими традиційно зайняв лись монетаристи, і одночасно змусило практиків більше в! мательно поставитися до пропонованих ними рекомендаціям.

На тлі драматичних подій в економіці та економічній політиці важливі зміни відбулися і в самому монетаризмі.
1. Сформувалося HOi3oe напрямок - так званий глобал-ний монетаризм.
2. Емпіричні дослідження вийшли на новий рубіж - 6t створені великі економетричні моделі, що дозволяють уста * вити статистичні характеристики найважливіших макроекономічного (ких залежностей, насамперед тих, які п тій чи іншій фор відбивали вплив грошей на економіку. Найбільш відомою модел! такого роду, побудованої відповідно до монетаристскими пр {стапленіямі про характер взаємозв'язків між грошовою масою, i емом виробництва, цінами, процентними ставками і т . д., була 'звана сент-луісская модель.
3. Фрідмен запропонував модель номінального доходу, яка <ла теоретичною основою монетаризму.
4. Американські економісти До . Брунер і А. Мелцер відмовив * від використання моделей у наведеній формі і звернулися до стр турним моделям з метою більш детального вивчення механізмаrpatl місії - послідовності впливу зміни грошової травні на економіку. При цьому вони особливу увагу приділили процесу заь домлення активів різних типів в портфелі економічних субт тов у відповідь на зміну процентних ставок.
5. Були зроблені спроби, використовуючи гіпотезу про Адапт ^ них очікуваннях, з'єднати Фрідменовская гіпотезу про природний * нормі безробіття з кривою Філліпса. л
6. Було поставлено питання про фактори, що визначають єства ную норму безробіття, і про способи впливу на неї, а такж! найкращої стратегії боротьби з інфляцією. В ході обговорення пов | питань виявилася специфічна позиція низки економістів, торие представляють особливу крило монетаризму, так званий i ортодоксальний, або англійська, монетаризм.
| Зупинимося на кожному з цих пунктів.
572
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. Еволюція монетаризму і його різновиди "
 1. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним втручанням держави у розвиток економіки, її одержавленням. Ця стадія неоднозначно трактувалася
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  еволюції. Расистський полілогізм приписує кожній расі свою логіку. Нарешті, відповідно до ірраціоналізмом розум як такий не пояснює ірраціональні сили, що визначають людську поведінку. Ці доктрини виходять далеко за межі економічної науки. Вони ставлять під сумнів не тільки економічну теорію і праксіологія, а й інше знання і людські міркування в цілому.
 3. 6. Інша Я
  еволюції, і про плани, які Бог чи Природа, Світовий Дух [21] або Провидіння намагаються реалізувати , керуючи Всесвіту або справами людини. Вони не мають нічого спільного з тим, що називається філософією історії [22]. Вони на відміну від Гегеля, Конта, Маркса і сонму інших авторів не вимагають докопуватися до істинного, об'єктивного і абсолютного сенсу життя та історії [ Про філософію історії cм.: Mises.
 4. 1. Бунт проти розуму
  еволюції. Вони поширювалися на теми Абсолюту, як ніби це були їхні кишенькові годинники. Чи не ухилялися вони і від проголошення вічних абсолютних цінностей і встановлення моральних норм, обов'язкових для всіх людей. Крім того, існував довгий список авторів утопій. Вони розробляли проекти земного раю, де мав правити один чистий розум. Ці автори не розуміли: все те, що вони
 5. 2. Критика холістичного і метафізичного погляду на суспільство
  еволюцію, немає необхідності вдаватися до явно образливою для релігійного розуму доктрині, відповідно до якої акт творіння був настільки недосконалим, що для запобігання його краху потрібне постійне втручання надприродних сил. Історична роль теорії поділу праці, розробленої англійської політичної економією від Юма до Рікардо, полягає в повному розвінчанні всіх
 6. 1. аутистичного обмін і міжособистісний обмін
  еволюційного процесу. Етнографія й історія містять цікаву інформацію щодо первинних і примітивних прикладів міжособистісного обміну. Деякі вважають звичай взаємного обдаровування і те, що про відповідному подарунку відомо заздалегідь, попередньої моделлю міжособистісного обмена1. Інші вважають примітивною формою обміну безмовний бартер. Однак підношення дарів в очікуванні бути
 7. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  еволюція людини від тваринного стану людиноподібних предків до сучасній людині розумній. Вони не поділяють припущення про те, що існують расові відмінності між людськими особинами. Праксиология та економічна теорія чужі проблемам, піднятим у цій дискусії. Однак вони повинні вжити заходів обережності, щоб не потрапити під вплив фанатичною енергії цього
 8. 7. Вплив негативною корисності праці на пропозицію праці
  еволюції сучасного індустріалізму була вкрай викривлена антикапіталістичним упередженням урядів і вважають себе захисниками робочих письменниками та істориками. Стверджується, що зростання реальної заробітної плати, скорочення робочого дня, усунення дитячої праці, обмеження праці жінок стали результатом втручання держави і профспілок, а також тиску громадської думки,
 9. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  еволюції людства. Однак вони вже не висували блаженство aurea aetas * в якості зразка суспільного і економічного перебудови. Вони протиставляли голослівно затверджується порочність капіталізму ідеального щастя, яким людина буде насолоджуватися в соціалістичному Елізіумі ** майбутнього. Соціалістичний спосіб виробництва знищить кайдани, за допомогою яких капіталізм стримує
 10. 1 . Історичне походження соціалістичної ідеї
  еволюції, який неминуче буде усунутий в процесі поступального розвитку більш адекватною системою соціалізму. Обидва підходи сходяться в думці, що простий здоровий глузд вимагає переходу до соціалізму. Те, що наївний розум називає розумністю, являє собою не більш ніж абсолютизацію його власних суб'єктивних оцінок. Індивід просто ототожнює продукт власного міркування з
© 2014-2022  epi.cc.ua