Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Загальна характеристика концепції


Термін "монетаризм" був введений в 1968 р. американським економістом Карлом Бруннером, щоб позначити підхід, що виділяє грошову масу в якості ключового чинника, що визначає економічну кон'юнктуру1.
В даний час під монетаризмом, як правило, розуміють пГнцетеоретіческій підхід, який визнає виняткову важливість 'iiMier в економіці і віддає пріоритет особливого типу кредитно-.к-ніжною політики - прямого регулювання темпів зростання грошової маси - в протилежність іншим методам впливу, преж-пс Eicero фіскальної, а також грошово-кредитній політиці, але впливає на економіку через процентні ставки.
Монетаризм асоціюється насамперед з ім'ям нобелівського муреата Мілтона Фрідмена2, великий внесок у розвиток цієї кон-Ш'ПЦІІ внесли також А. Шварц, К. Бруннер, А. Мелцер, Д. Лейдлер, I ' Селден, Ф. Кейган.
При більш широкому підході монетаризм можна розуміти не толь-м) як сукупність практичних рекомендацій, а й як концепцію
1 Brunner К.The Role of Money and Monetary Policy / / Federal Reserve Bank HI St.Louis Review 1968. Juiy.
2 Мілтон Фрідмен (нар. 1912) - професор Чиказького університету з I1 'IS р., видатний представник Чиказької школи, лауреат Нобелівської пре ти 1976 Вніс фундаментальний внесок в дослідження в області челове-
кого капіталу та споживчої функції (концепція перманентного Іда), грошового обігу та інфляції (засновник монетаризму), випав проти кейнсіаіцев в суперечках про принципи і методи економічної ттікі, включаючи боротьбу з інфляцією і безробіттям (концепція естест- 1н мною норми безробіття); є одним з найбільш відомих пред-е недовірливий, методології позитивізму в економічній науці; послідовний критик соціалізму і активного втручання, держави в економіку, мщітнік ідеї ринкової економіки як забезпечує еко-kvio ефективність і політичну свободу.
567
(почасти навіть економічну філософію), не просто пропонує інші, ніж кейнсіанство, методи регулювання, а протистоячи щук> йому за більш широкого кола питань. До них відносяться, наприклад, питання про завдання і межах економічної науки, цілях і метод i \ економічної політики, характеру економічних моделей, використан:. зуемих для аналізу і прогнозування, і т.д. При такому розгляді монетаризм вже не може вважатися суто інструментальної кінці! I єю, завданням якої є прогнозування впливу зміни грошової маси на інші макроекономічні змінні.
Прийми травня під увагу соціально-економічну спрямованість монет.i ризма, а також враховуючи його роль у протистоянні кейнсианству гк> широкого кола питань, монетаризм можна назвати економічним супроводом ліберал-консерватизму. Саме тим обставиною що за конкретними монетаристскими рецептами ховається специфи чна економічна філософія, можна пояснити гостроту дискус сій з приводу монетаризму і його рецептів взагалі і їх застосування та колишніх соціалістичних країнах зокрема.
При широкому трактуванні монетаризму його суть можна охарактеризувати наступними положеннями.
1. Економічна теорія насамперед служить цілям прогноз! I вання динаміки економічних показників і лише в вторуц чергу є інструментом аналізу. Для досягнення цих мети слід активно використовувати економетричні макромоделі, npj ніж задані у наведеній, а не в структурній форме3.
1 Система рівнянь задана у наведеній формі, якщо всі рівняння в неї входять, висловлюють ендогенні змінні тільки через екзоген! ві, тобто НЕ можетбить такій ситуації, коли ендогенна змінна одн | го рівняння виявляється екзогенної в іншому. На противагу пр веденной формі структурна задає каузальні залежності між енд генними змінними, тобто ендогенна змінна одного рівняння а новится екзогенної в іншому.
Як приклад можна навести такі моделі, задані структурної (рівняння (1) - (2)) і приведеної формах (рівняння (3)).
Y=ax + bz (1)
х=су + dw, (2)
у, х, z, w - змінні; а, Ь, с, d, n, т - коефіцієнти, де рівняння) отримано з (1) - (2) шляхом підстановки:
Очевидно, що структурна форма змістовно, т . е. з погляду | пояснення того чи іншого механізму, багатшими наведеної. Однак при СТГ статистично оцінюванні коефіцієнтів відповідних взаємозв'язку! рівнянь виникають складні проблеми, часто ставлять під coм ^ ня достовірність і надійність отриманих оцінок.
568
2. Капіталістична економіка внутрішньо стійка відноси-ельно якогось оптимального рівня виробництва, який визна-еллется розвитком продуктивних сил, запасом ресурсів і т.д. "|" Ьот оптимальний рівень виробництва не виключає наявність не-iпорой безробіття, яка пов'язана з інституційними осо-I 'нность економіки, наприклад недостатньою гнучкістю заробітної плати тощо
д. Мова йде про так званий природному рівні без-г нютіци.
Досягнення оптимального рівня виробництва забезпечується і Іствью механізму цін (відносних), який є ефек-i і іншим способом аллокации ресурсів. Втручання держави в мить механізм має бути мінімальним.
1 Гроші відіграють ключову роль в економіці. Зміна їх мас-| '> через ефект реальних касових залишків призводить до зміни
\ одов і номінальних доходів. Наслідком чого може бути в рам-
короткострокового періоду зміну як рівня цін, так і обсягу | виробництва, а в довгостроковому періоді - лише загального рівня цін. Іншими словами, за винятком короткого періоду зв'язок між <ц | безробіттю та інфляцією відсутня.
4. Одним з найважливіших проявів стійкості економіки
яется стійкість залежності між масою грошей в обігу
і ніжними економічними показниками. Функція, висловлюю-1І.1Я цю залежність, є найважливішим інструментом аналізу з '[дії грошової політики на економіку.
5. Підтримка стабільного рівня цін - головна мета еконо мічної політики. Вона досягається, якщо забезпечена стабільність
| л <ніжного звернення. Останнє в свою чергу досягається, якщо іміолняется наступне правило: маса грошей зростає постійним помірним темпом, який залежить від співвідношення довгостроково-i |> iемпа зростання виробництва і швидкості обігу грошей. Політика i | "1ной настройки», що припускає активну реагування на те-i іншу ситуацію, виключається як неефективна і не відповідає щ мям підтримки стабільності економічного розвитку.
6. Обсяг грошової маси перебуває під контролем центрально- I Го ьанкі, безпосередньо впливає на величину грошової
flu ii.i, яка і є основним індикатором грошової політи-| хи і її головним інструментом.
Перераховані характеристики дають лише найзагальніші контури I pi.t монетаризму, насамперед так званого класичного, або
Фрідменовская, при тому, що існують кілька його різновид-I | м> п їй, представники яких не завжди поділяють всі наведені | (1мше затвердження.
569
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Загальна характеристика концепції"
 1. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  загальна сума збитків цієї корпорації дорівнює загальній сумі прибутку. Нам потрібно лише націоналізувати цю корпорацію, щоб отримати соціалістична держава без прибутків і збитків, держава безтурботної захищеності і стабільності. Але так виходить тільки тому, що за нашим визначенням стаціонарна економіка передбачає рівність загальної суми збитків і загальної суми прибутку. В
 2. 4.6. Додаткова інформація
  загальна або генеральна - на загальне управління майном довірителя, укладення договорів тощо Договір - угода сторін, за яким передається майно, виробляється робота чи надається послуга. Договір включає в себе три обов'язкові, послідовно розвиваються стадії: укладення, виконання та припинення (відповідальність), тобто встановлення, зміну і припинення
 3. Пролетарська політична економія
  загальна і повна зайнятість, ведення господарства за єдиним планом. З ім'ям К. Маркса пов'язана спроба людей побудувати суспільство без приватної власності на засоби виробництва, спираючись на економіку державного типу, регульовану з центру. Головна праця Маркса - «Капітал », т. 1 (1867), який зробив його одним з найбільших економістів світу. Ф. Енгельс назвав« Капітал »« біблією робочого класу ».
 4. 3. Загальна характеристика економічних інститутів
  концепцію «інститути». Під економічними інститутами зазвичай розуміються правила гри в суспільстві або більше формально створені людьми обмеження, що формують взаємодію людей. Інститути створюють структуру стимулів обміну, громадського, політичного або економічного. Інститути є як формальними законами (конституції, законодавства , права власності), так і неформальними
 5. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  спільна риса майже всіх областей економічного життя і всіх країн з ринковою економікою. Опис циклу Цикли (хвилі) - це періодичні коливання економічної або ділової активності. Цикл являє собою інтервал часу у розвитку економік, протягом якого відбувається збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, а потім скорочення, спад, депресія, пожвавлення і, нарешті, знову його
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  характеристику лейбористської партії на тому ж II конгресі Комінтерну в 1920 р. В. І. Ленін вказував, що лейбористська партія в ос-новних складається з робочих, але з цього зовсім не випливає, що всяка партія, що складається з робітників, є в той же час і політичної робочої партією. Це залежить від того, чим вона керується, який зміст вкладає в свою діяль-ність і в свою
 7. Особливості кредитної системи в Росії
  У Росії, як і в більшості інших країн світу, діє дворівнева кредитна система: Центральний банк - банківські інститути та небанківські кредитні організації. Центральний банк РФ (Банк Росії, Центробанк, ЦБ РФ) є емісійним центром країни, володіє монопольним правом випуску в обіг і вилучення з нього готівкових грошових знаків у формі банкнот і монет. В якості банку банків
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  загальна сума соціальних витрат склала близько 40% федерального бюджету. Економічна криза кінця 60-поч. 70-х рр.. змусив правительст -во Р. Ніксона перейти до нової політики щодо стимулювання економі-ки. Особливості економічної політики Р. Ніксона {foto51} Ситуація в економіці США різко загострилася у зв'язку зі світовою енергетичною кризою 1973 р., що викликав світова економічна
 9. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  характеристикою сучасного етапу розвитку світової економіки є розпад світової соціалістичної систе-ми і перехід цих країн від командно-адміністративної до ринкової системи. Незважаючи на серйозні країнові відмінності в проведенні економі-чеських реформ, всі вони умовно діляться на дві групи: радикальні і еволюціоністські. Практика показує, що країни, котрі стали на шлях радикальних
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  характеристику засобів виробництва, а не їх соціально-економічну форму. До того ж розрізняють основні, оборотні, виробничі фонди, які цілком можна узагальнити у ширшому понятті «фонди виробництва», або просто «фонди». Більш адекватною категорією, яка б розкривала соціально-економічну природу засобів виробництва на народних підприємствах, було б поняття «народні
© 2014-2022  epi.cc.ua