Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики


У 80-і роки були зроблені численні спроби емпірично оцінити деякі залежності, що представляють особливу плжность для даної концепції в цілому і в кінцевому рахунку визначають вигляд кривої Лаффера. Очевидно, що залежно від еластичності пропозиції факторів за ставкою податків на одержувані 01 них доходи змінюється вид функції Лаффера: чим більше еластичність, чим ближче до початку координат знаходиться точка максимуму
(s Keynes JM Collected Writings. Vol. 9. U 1989. P. 338.
(1 В ході реформ 1962-1964 рр.. максимальна ставка прибуткового податку для приватних осіб знизилася з 91 до 70%, а для корпорацій - з 52 до 48%.
7 Canto V., Joines D., Webb R. The Revenue Effect of the Kennedy Tax Cut / / Immdation of Supply-Side Economics. NY, L., 1983. P . 82.
H Laffer A. Government Exaction and Revenue Defficiencies / / Supply-Side milution. Chatham, 1983. P. 122.
561
податкових надходжень, і навпаки - чим менше еластичність, тим далі перебуває заборонна зона і тим вона менше.
Перш за все слід виділити дослідження впливу податків на пропозицію робочої сили і на обсяг податків на трудові доходи. Як показали розрахунки М. Еванса, М. БоскінаіФуллертона, еластичність пропозиції робочої сили по чистому доходу вельми невелика і в середньому становить 0,15. Причому цей показник менше для так званих первинних зайнятих, тобто для найбільш активної та продуктивної частини населення, і більше для вторинних зайнятих (тут він може коливатися від 0,26 до 4). Це означає, що позитивний ефект від зниження податків може виразитися в деякому зниженні продуктивності праці. Ще менше единст-; ва в оцінках впливу податків на поведінку представників різних,] професій і дохідних групп9.
Вельми неоднозначними виявилися і оцінки впливу системи страхування від безробіття на пропозицію праці. Згідно економіці пропозиції, збільшення розмірів допомог і часу їх виплати повинно негативно впливати на функцію пропозиції праці , оскільки це підсилює перевагу дозвілля. Однак отримані в 80-ті роки оцінки показують, що вплив цих факторів незначно. Так, збільшення допомоги на 10% додає до середньому) періоду безробіття від трьох до шести днів, а в цілому ця систем) додає до рівню безробіття по одним розрахунками 0,2-0,3, по др> гим - 0,75 і 0,5-1 процентних пункту. У цілому ж болиіінств! фахівців вважає, що американська система страхування про | безробіття не робить помітного впливу на преддожені | робочої сіли10.
Як зазначалося вище, одним з основоположних покладений ») концепції є теза про заощадження як про вирішальний фактор економічного зростання. У цій тезі проявилося прінціпіальнс
Evans M. An Econometric Model Incorporating / / The Supply-Side Effec of Economic Policy. Boston, 1981. P. 33-80; Boskin M.J. The Economics of Labo Supply / / Income Maintenance and LaborSupply: Econometric Studies. N.Y., I97! | P. 163-181; Fullerton. Op. cit.
10 Feldstein M. Unemployment Compensation: Adverse Incentives an | Distributional Anomalies / / Nat. Tax. J. 1974. June; Hamermesh D. Jobless and the Economy. Baltimore, 1977; Moffitt R., Nickolson W. The Effect Unemployment Insurence on Unemployment / / Rev. of Econ. and Statistics. 1983 February; Marston S. The Tmpact of Unemployment on Job Search / / Brookina Papers on Economic Activity. 1975. № 1; Feldstain M. The Effect of Unemploymerj Insurence on Temporal Law of Unemployment / / American Economic RevieJ 1978. Vol. 68. № 61; Clark K., Summers L. Unemployment Insurence and Labq Market Transitions / / Workers, Jobs, and Inflation. Washington, 1982.
562
пішчіе підходу, що лежить в основі концепції пропозиції, від-i сйнсіанского бачення економіки, розуміння проблеми безробіттю-i учениці і підходів до її вирішення.
Як відомо, Кейнс і його послідовники виходили з постій-
| i на норми заощаджень, принаймні в короткому періоді, полу-i дні, що сукупні заощадження слідують за змінами доходу і
| ТПВ реагують на зміни процентної ставки, і тому МЕРО ємства податково-бюджетної і кредитно-грошової політики, на правління на стимулювання попиту, не позначаються на значенні) гой змінної. Численні розрахунки залежності між про-IU-FITOM і заощадженнями, які проводилися з 50-х років, так і не i могли винести остаточного вердикту з питання про тісноті зв'язку ML'жду цими змінними.
Прихильники економіки пропозиції спробували сказати своє слово в які тривають до того часу вже більше потух десятиліть суперечках про вигляді функції заощаджень. На початку 80-х тдов один з прихильників економіки пропозиції М. БОСКІН по-[\ чіл результат, згідно з яким еластичність чистих приватних сбе реження по чистому реальному відсотку (тобто відсотку, скорректі-I »таємному на інфляцію і податки) вельми значна і дорівнює 0,4. | (Го же час спроби на підставі пророблених розрахунків дати про-i пози руху норми заощаджень виявилися малоуспішними ".
Таким чином, результати емпіричних досліджень, хоча і підтвердили існування залежностей, про які говорили перед-i мвітелі економіки пропозиції, не дали свідчень на користь ПАСОК ступеня залежності між нормою відсотка і обсягом i переженилися, між податками на заробітну плату і пропозицією Робочої сили і т.д. Таким чином, відповідь на питання про те, чи перебували економіка США на початку 80 -х років в заборонної зоні кривої Лаффера, може бути скоріше негативним. Але це не означає, що на рівні економічної політики рецепти економіки пропозиції не були прийняті.
Загальна спрямованість політики Рейгана і Тетчер насамперед до області податків у цілому відповідала ідеям економіки пропозиції, хоча в багатьох випадках під тиском обставин робилися поступки політиці регулювання попиту. Дуже важко провести грань між стимулюванням економіки за сценарієм пропозиції і попиту. Так, що почалася в 1981 р. в США податкова реформа передбачає коригування податкових ставок з урахуванням зміни їх фактичного значення, викликаного інфляцією. Онабилана-
I *. 1) 9.
Boskin M. Taxation, Saving and the Rate of Interest / / Supply -side Solution.
563
спрямована насамперед на послаблення податкового тягаря корпорацій: передбачала більш короткі терміни амортизації, податкові пільги, пов'язані з інвестиціями, нарешті, зниження норм подат гов на прибутку і т.д. У результаті цих заходів до 1983 більш ніж на 4 про процентних пункту скоротилася частка корпорацій у загальному обсязі податкових надходжень до бюджету. Надалі (1986) зниження ставок податків на прибутки корпорацій (до 34%) супроводжувалося уменьше ням податкових пільг, внаслідок чого податки корпорацій зросли, збільшилася і їх частка в загальній масі податків.
У періоді 1981 по 1986 р. здійснювалися заходи, які передбачали зменшення ступеня диференціації та зниження середнього рівня ставок насамперед за рахунок скорочення їх верхніх зна чений, тобто мова йшла про ослаблення прогресивного характеру податкової системи, підвищення мінімального рівня неоподатковуваного доходу, коригуванні податкової бази з урахуванням інфляції Так, замість 14 прогресивно підвищуються ставок від 11 до 50% i > 1989 р. було встановлено дві - 15 і 28% (згодом спостерігався їх зростання, і в 1993 р. були введені п'ять нових ставок від 15 до 39,6%).
Немає сумніву і тому , що в середині 80-х років в економіці США стався позитивний зрушення: почалося зниження рівня безра ботіци та інфляції, більш стійкими стали темпи економіч кого зростання. Однак якою мірою економіка реагувала на дріт! " мие заходи за сценарієм концепції пропозиції, а в якій за сценарієм попиту - остаточної відповіді на це питання до сі * пір немає. Якщо звернутися до аналізу динаміки норми заощадженні, яка є однією із стратегічних змінних концепції, то можна помітити, що норма приватних чистих заощаджень дещо підвищилася, що, однак, можна інтерпретувати і як результат зміни структури капіталу, норма заощаджень населення практично не змінилася. У теж час в інвестиційному процесі все більшу роль стали грати іноземні капітали. Остання обставина говорить про те, що принаймні в рамках не надто тривалого періоду відповідність між інвестиціями і заощадженнями може досягатися за активної участі міжнародного; ринку капіталів. Ця обставина з усіма витікаючими звідси наслідками не вписується в кейнсіанські схеми закритою] економіки, не знайшлося йому місця і в економіці пропозиції.
У зв'язку з питанням про практичну реалізацію теорії інтерес! представляє зміна позиції теоретиків економіки пропозиції з приводу механізму інфляції та заходів боротьби з нею.
Як вже
12 Див. додаток 1.
5G4
i відзначалося, початково в рамках цієї концепції інфляція розглядає-| иась насамперед як результат зростання витрат, викликаний сни-сніем інтенсивності процесу накопичення в приватному секторі ледствии високих податків. Однак практики економіки запропонованого-Онія не ризикнули покладатися у боротьбі з інфляцією тільки на зниження податків і визнали, що зростання грошової маси дає імпульс інфляційному процесу, який перетворюється в постійно дей-сшующій фактор завдяки системі податків, що спотворює відноси-'Патерналізм ціни. Звідси визнання того, що правильна податкова | литика зменшує тиск у бік підвищення цілий при будь-якому МПЕ зростання грошової маси. Однак поступово в роботах предста-i гелів «грошового» крила економіки пропозиції почали більш четліво звучати монетаристські мотиви. Зниження податків з ос-шної заходи поступово перетворилося на спосіб «нейтралізувати» ріцательно наслідки кредитно-грошової рестрикції, Сто-ники економіки пропозиції довелося зробити поступку моне-Рісто і визнати, що «довготривала інфляція може бути> беждена тільки за допомогою обмеження пропозиції маси де -I, що виходить за потреби зростаючої економіки ... а бюджетні, Торгівельні заходи та заходи в галузі регулювання, перед-енние програмою рейганівської адміністрації та направлення> еімущественно на стимулювання зростання виробництва ... і випус-, будуть лише дуже помірним внеском у послаблення інфляції »11. Ще однією причиною, що змусила прихильників економіки перед-| вання здати свої позиції, став дефіцит бюджету. Сама по собі мщепція пропозиції не надавала особливого значення проблемі дії сукупних витрат, у тому числі і урядових, економіку. Вважалося, що дефіцит бюджету, навіть якщо він і віз-нкнетв результаті скорочення податків, являє собою побоч-> с і тимчасове явище, яке не потребує спеціального розгляду. ! Ч комендації економіки пропозиції щодо зниження доходів ні в i осі мірою не були визначені завданням досягнення збалансованого бюджету. Йшлося про стимулювання активності еко-i їх суб'єктів. Ситуація, коли податки знижуються, а дефіцит зростає, in укладалася в схему економіки пропозиції.
За час правління президента Р. Рейгана, який спочатку виступав як «фіскальний консерватор» і звинувачував своїх попередників у розтраті суспільних ресурсів, дефіцит зріс у кілька разів і перетворився на одну з найгостріших проблем. Необ-
Цит по: Rousseas S. The Political Economy of Reaganomics. N.Y., 1982. Г Н2-83.
565
димость боротьби з дефіцитом знижувала можливості слідувати принципам економіки пропозиції. І скорочення витратних статей, не кажучи вже про підвищення спочатку ставок непрямих податків, а потім, вже після Рейгана, і ставок прибуткових податків, проводилося у;; е не з метою стимулювання активності економічних суб'єктів, а виходячи з прагнення зменшити дефіцит бюджету.
Історія економіки пропозиції закінчилася разом з відходом Рейгана з Білого дому. Але вона увійшла в новітню історію економічної думки та економічної політики. У будь-якому економічному словнику або енциклопедії ми сьогодні знайдемо такі поняття, як «економіка пропозиції», «рейганоміка», «крива Лаффера». Як вже зазначалося, в теоретичному плані «економіка пропозиції» не дала ніяких нових ідей. Причина її несподіваною популярності в тому, що вона запропонувала простий діагноз існуючих проблем і просте їх рішення, яке легко втілювалося в політичні рекомендації. Але при цьому вона вказувала на реально існуючі больові точки економіки і, що особливо важливо, відповідала настроям широких верств суспільства. І не так важливо, якою мірою проведені заходи або реакція економічних суб'єктів дійсно відповідали цій концепції, важливо те, що з її допомогою вдалося вплинути на економічне мислення людей. І з цієї точки зору вона дала унікальний приклад того, як економічна концепція може стати в сучасних умовах реальною силою, здатною вплинути на економічний розвиток.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 4. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
    Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Принципи матеріалізму і суперечності в економічній теорії. Інші елементи діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до
 5. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
    Зародження політичної економії. Ще в останній третині XV в. виник «меркантилізм» (від фр. «mercantilisme» - «торговець», «купець») як i Перша школа політичної економії. Це вчення відображало інтереси торгової буржуазії в період первинного накопичення капіталу. Основною формою багатства представники меркантилізму вважали золото і срібло, яке, на їх думку, накопичується в результаті зовнішньої
 6. 1. Загальні уявлення про предмет
    Як написано в одному авторитетному довідковому виданні, «економічна теорія добробуту (WE) - загальний термін для позначення нормативних аспектів економічної теорії. Базисні припускає-- илкі, що лежать в основі WE, являють собою судження ценнос-iii, які економіст вільний або прийняти, або відкинути. При ном на відміну від позитивної економічної теорії, де в принципі тіможна
 7. Аномалії
    Експерименти показали, що вибір випробовуваних часто виявляє аномалії, не поясненні гіпотезою очікуваної корисності Неймана-Моргенштерна. Почасти аномалії пояснюються тим, що 529 порушуються основні аксіоми очікуваної корисності: повнота і транзитивність переваг. Вже перші емпіричні дослідження виявили непостійність уподобань: в ході повторних вимірювань учасники
 8. 2. Еволюція монетаризму і його різновиди
    Монетарні уявлення сягають корінням у количествен ную теорію грошей, спираються на дослідження економістів XX п, насамперед І. Фішера і А. Пігу. Однак початок власне мот тарістской концепції, мабуть, можна датувати 1956 р., KOI да вийшла в світ фундаментальна робота «Дослідження в облаем кількісної теорії грошей» 4, що підводить підсумок емпіричним і теоретичним
 9. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
    Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 10. ПРО ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
    * Росія, як і все людство, вступило в новий, XXI століття, названий століттям знань. Саме наука і освіта в усьому їх багатстві і різноманітті стають сьогодні головним двигуном суспільного прогресу. Це повною мірою відноситься до економічної науки і економічної освіти, стан яких аж ніяк не задовольняє сучасним, постійно зростаючим вимогам. Заклопотаність
© 2014-2022  epi.cc.ua