Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Двухстрановая модель при мінливому рівні цін

З урахуванням мінливих рівнів цін модель економічної взаємодії двох країн при досконалої мобільності переливу капіталів в загальному вигляді представляється такою системою рівнянь:

де е - обмінний курс грошей країни А, показує, скільки грошових одиниць цієї країни потрібно заплатити за 1 од. грошей країни В.

Крім вільного переливу капіталів, взаємодія економік двох країн здійснюється через зовнішню торгівлю. У світі двох країн це означає, що

В умовах плаваючого валютного курсу екзогенними параметрами моделі є G/ V GB, МА, Мв, а ендогенними - ул, ув, Рл, Рв, NA, NB, WA, WBf e, i. При фіксованому валютному курсі екзогенні параметри - Сл, GBy еу (Ra + RB) y ендогенні - уА ув, Рл, Рв, N/ V NB, WA> WB, R.v RB, if де R - валютні резерви країни.

Наслідки стабілізаційної політики, що проводиться в одній країні, для економік обох країн, крім режиму валютного курсу, істотно залежать від еластичності сукупної пропозиції благ за рівнем ціни в кожній з країн. Для конкретизації подальшого аналізу в умовах дії великої кількості факторів, що визначають кінцевий результат, розглянемо числовий приклад.

приклад 12.5

В країні А поведінку домашніх господарств характеризується наступними функціями: споживання національних благ ЗА = 80 + 0,7уА; споживання імпортних благ QAn = 0,2уА; попиту на реальні касові залишки 1А = 0,04уА + 2 (50 - iA); ціни пропозиції праці WA = 0,5NA +10РА; РА = 0,6РА +0,4ЕРі. Діяльність підприємницького сектора визначається наступними функціями: виробничої уА = 70 Na-Na; інвестицій 1Л = 260 - 6 /л; експорту благ QA = 0,1еРвув/ РА. Державні витрати Ga = 110, номінальне пропозицію грошей МА = 104.

В країні В поведінку домашніх господарств задано наступними функціями: споживання національних благ Зв = 100 + 0,6ув споживання імпортних благ Qgn = 0,1ув; попиту на реальні касові залишки 1В = 0,1 ув + 2 (40 - iB) ціни пропозиції праці WB = 0,8NB +10Рв; Рв = 0,8Рв +0,2РА/ Е. Діяльність підприємців визначається наступними функціями: виробничої ув = 120NB-2NB; інвестицій 1В = 300 - 8iB; експорту благ = 0,2РАуА/ ЕРв. Державні витрати GB = 90, номінальне пропозицію грошей Мв = 80.

Між країнами існує вільний перелив капіталів, і очікуване значення валютного курсу одно його поточного значення, тому iA = iB. Поточна величина валютного курсу визначається в результаті взаємодії попиту і пропозиції на валютному ринку (режим плаваючого валютного курсу).

Виведемо функції сукупного попиту і пропозиції для кожної країни.

Країна А. Умова рівноваги на ринку блага

Умова рівноваги на ринку грошей

З умови рівноваги на ринку праці WA = WA знайдемо рівноважну зайнятість

Підставивши рівноважне значення зайнятості в виробничу функцію, отримаємо функцію сукупної пропозиції

Умова рівноваги па ринку грошей

Умова рівноваги на ринку праці (WB = WB)

Звідси функція сукупної пропозиції

Умова рівноваги на світовому ринку капіталу

Підставивши в рівняння (12.10) значення iA з виразу (12.11) і значення ув з виразу (12.16), після перетворень отримаємо функцію сукупного попиту благ країни Л

Підставивши в рівняння (12.13) значення iB з виразу (12.14) і значення уА з виразу (12.17), після перетворень отримаємо функцію сукупного попиту благ країни В

рівноважні значення Рл, Рв, е, що визначають інші ендогенні параметри, знаходяться з рішення системи рівнянь, яка описує умову рівноваги на ринках благ і світового капіталу:

Обсяг і структура використання національного доходу в кожній з країн показані в табл. 12.12.

Таблиця 12.12. Початковий стан економік країн Л і Б

Країна

У

З

/

G

QCA

Qim

А

тисячу вісімдесят-одна

836

238

110

113

216

В

1492

995

270

90

286

149

Нехай країна Л збільшить державні витрати на 50 од. тоді Рл = 0,824; Рв = 0,376; е = 1,445 і економічна ситуація зміниться в обох країнах, (рис. 12.46 і табл. 12.13).

Наслідки експансіоністської фіскальної політики, що проводиться в країні Л в прикладі

Мал. 12.46. Наслідки експансіоністської фіскальної політики, що проводиться в країні Л в прикладі

Таблиця 12.13. Наслідки експансіоністської фіскальної політики (AGa = 50), що проводиться в країні Л

Країна

Ау

АС

АI

AG

AQex

AQim

Л

13

9

-30

50

-14

2

В

10

6

-40

0

45

1

В результаті зростання державних витрат в країні Л лінія IS змістилася вправо (ISA0 -> / SA1), Зрушуючи в тому ж напрямку криву сукупного попиту (уАпро ~ ^ УаО- На ринку благ утворився дефіцит, і рівень цін зріс, в результаті лінія LM зрушила вліво (LMA0 -> LMA1). Підвищення ставки відсотка привернуло в країну Л капітал з країни В, що призвело до зниження обмінного курсу грошей країни Л. Внаслідок зниження обмінного курсу крива сукупної пропозиції змістилася вправо (yA0 уА1), А крива сукупного попиту і лінія IS - вліво (УДХ -> УДГ і JSA1-> / SA2). Кінцевий результат в країні Л - зростання реального доходу, підвищення рівня цін і ставки відсотка. Через підвищення національного рівня цін в країні Л скоротився експорт і зріс імпорт благ, а через збільшення ставки відсотка знизився обсяг інвестицій.

Зростання реального доходу в країні Л дозволив збільшити експорт країни В, що відобразилося зрушенням кривих IS і уп вправо (ISB0 -> ISB1 і уу -> уВ 1). Внаслідок цих зрушень виник дефіцит благ і підвищився рівень цін; тому лінія LM зрушила вліво (LMB0 -> Вирівнюючи ставки відсотка в обох країнах. Через зниження обмінного курсу грошей країни Л (підвищення обмінного курсу грошей країни В) крива сукупної пропозиції в країні В зрушила вліво (уу -> уВ 1). Кінцевий результат в країні В - теж зростання реального доходу та рівня цін, але в меншій мірі, ніж в країні Л. Збільшення реального доходу країни В підвищило її імпорт благ, а зростання ставки відсотка скоротив обсяг інвестицій.

Наслідки експансіоністської грошової політики, що проводиться в країні Л, для економік обох країн представлені в табл. 12.14 і на рис. 12.47.

Таблиця 12.14. Наслідки експансіоністської грошової політики (АМЛ = 20), що проводиться в країні А

Країна

Ау

АС

АI

AG

A Qex

AQ,m

А

19

14

4

0

5

4

В

-1

-1

7

0

-7

0

Наслідки експансіоністської грошової політики, що проводиться в странеА

Мал. 12.47. Наслідки експансіоністської грошової політики, що проводиться в странеА

Збільшення пропозиції грошей в країні А відобразилося зрушенням лінії LM вправо (1МЛ0-> 1МЛ1), Який зумовив зсув вправо кривої сукупного попиту (уд0 -> У ^). Через зниження ставки відсотка капітал з країни А став витікати в країну В, збільшуючи попит на гроші країни В і підвищуючи обмінний курс країни А. Внаслідок підвищення обмінного курсу в країні А графіки IS і у ° зрушили вправо (ISA0ISA1 і y%Q _>), А крива сукупної пропозиції - вліво

(Уао ~ y ^ i) - Утворився на ринку благ дефіцит підвищує рівень цін і зміщує лінію LM вліво (LMA1 -> LMA2). Кінцевий результат в країні А - зростання реального доходу, підвищення рівня цін і зниження ставки відсотка; це призвело до збільшення обсягів інвестицій і імпорту благ.

Підвищення обмінного курсу в країні А означає його зниження в країні В. Тому експорт країни В скоротився, що відобразилося зрушенням графіків IS і yD вліво (ISB0 -> ISB1; увпро -> уВ 1); з цієї ж причини крива сукупної пропозиції зрушила вправо (ув0 -> УДД. В результаті на ринку благ утворився надлишок і рівень цін знизився, змістивши лінію LM вправо (LMB0 -> LMB1). В цілому експансіоністська грошова політика країни А справила депресивний вплив на економіку країни В.

 1. Формалізовані методи прогнозування: види, загальна характеристика
  До формалізованих методів оцінки можна віднести статистичні методи і методи економіко-математичного моделювання. Формалізовані методи прогнозування базуються на математичній теорії, яка забезпечує підвищення достовірності та точності прогнозів, істотно скорочує терміни їх виконання, дозволяє
 2. Фондові циклічні коливання
  Фондовий ринок у першій половині другого десятиліття XXI ст. до самого кінця 2017 р переживав фазу росту (рис. 21.15) з короткочасними неглибокими відскоками (за 2009-2017 рр. було 14 невеликих і короткострокових падінь), які коректували (стримували) темп зростання. Певні корективи внесло
 3. Фіскальна стійкість, сеньйораж і інфляція
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати визначення платоспроможності; фактори, що впливають па платоспроможність держави в короткостроковій і довгостроковій перспективі; поняття сеньйоражу стосовно способів фінансування державного боргу; модель Кейган (учасники
 4. Фінансовий ринок
  Заощадження. Сторона пропозиції на фінансовому ринку в макроекономіці представлена заощадженнями. У закритій економіці заощадження робляться тільки внутрішніми економічними агентами, і тому їх називають національними заощадженнями. Національні заощадження поділяються на заощадження репрезентативного
 5. Фінансові бульбашки
  Фінансова бульбашка - необмежене зростання ціни фінансового активу. Нехай в поточний момент часу t ціна акції дорівнює p t, а дивіденд в кінці року гарантовано рівний d t . У наступні періоди ціна і дивіденди характеризуються своїми очікуваними значеннями E [p t + i ] і E [d t + i, де i
 6. Фактори економічного зростання
  Фактори (причини) економічного зростання принципово різняться в індустріальну і постіндустріальну епоху розвитку суспільства. Індустріальний зростання - економічне зростання в умовах незмінних технологій і домінування ручного, некваліфікованої праці, він досліджується в цій главі. Постіндустріальний
 7. Еластичність заміни факторів виробничого функції. Загальна схема побудови виробничої функції
  Виробнича функція / даного економічного об'єкта є результатом розв'язання задачі апроксимації агрегированной економічної технології т. У процесі вирішення цього завдання для кожної пробної пари (М, /) її характеристики і властивості порівнюються з извест- ними характеристиками і властивостями
 8. Економічні цикли та економічні кризи
  У макроекономіці зазвичай вважається, що моделі економічного зростання, зокрема, розглянуті нами в гл. 19 і параграфах 20.1-20.2 цієї глави, описують якийсь довгостроковий тренд випуску. У цих моделях визначається темп зростання економіки в довгостроковому періоді. Як ми бачили, зазвичай він
© 2014-2022  epi.cc.ua