Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Балансовий метод аналізу територіальної рухливості населення

Подання предметної області у вигляді балансової матриці з успіхом використовувалося вітчизняними та зарубіжними економістами при вирішенні найрізноманітніших завдань. Баланс руху населення є статистичну таблицю, що характеризує формування чисельності та структури населення в результаті його участі в різних формах руху. Загальний вигляд балансу руху населення наведено в табл. 10.5.

Таблиця 10.5

Схема балансу руху населення і трудових ресурсів

джерела

надходження

Чисельність населення і трудових ресурсів на початку року

напрями

вибуття

Чисельність населення і трудових ресурсів в кінці року

внутрсн-

ня *

зовнішні

померло

вибуло

інші

внутрішні *

I розділ

II розділ

зовнішні

народилися

Чи не заповнюється

III розділ

0

Чи не заповнюється

прибутки

Чи не заповнюється

Чи не заповнюється

Інші

Чи не заповнюється

Чи не заповнюється

* Відповідно до класифікації населення і трудових ресурсів на окремі групи.

Побудова балансу руху населення можна представити у вигляді наступних етапів.

У результаті повинна вийти матриця, елементи якої задовольняють основному балансовому рівності:

де щ (Ь) - чисельність людей, що знаходяться в стані / на кінець періоду; Hj (t - 1) - чисельність людей, що знаходяться в стані Z на кінець періоду t - 1; bj ^ t) - чисельність людей, які перейшли за період t з внутрісистемного стану 7 у внутрисистемное стан Z; 7 '7(?) - чисельність людей, що прийшли за період t у внутрисистемное стан г з зовнішнього джерела надходження j; b ^ {t) - чисельність людей, які перейшли за період t з внутрісистемного стану / у внутрисистемное стан j; l ^ t) - чисельність людей, що вийшли за період t з внутрісистемного стану / у напрямку вибуття j.

Балансове представлення предметної області має низку переваг з точки зору моделювання територіального переміщення населення. До них відносяться:

Система балансів руху населення трудових ресурсів - кількох балансових матриць, що відповідають різним формам економічного руху населення (галузевою, професійних, територіально, кваліфікаційним), з одного боку, характеризує рух населення як єдиний соціально-економічний процес, а з іншого - дозволяє детально досліджувати всі його форми в їх взаємозв'язку. Таким чином, балансовий метод являє собою основу реалізації комплексного підходу до вивчення руху трудових ресурсів і населення.

Балансовий метод можна поширити не тільки «вшир» - на всі форми руху населення, а й «вглиб» - на всі аспекти і рівні цього руху. Агрегування інформації в деяких позиціях балансу дозволяє «піднятися» на більш високий рівень, що представляє предметну область в дещо іншому світлі. І навпаки, подрібнивши деякі потоки в балансової матриці на складові, ми «спустимося» на рівень нижче. Крім можливості самого детального аналізу предметної області без «розмивання» загальної картини це властивість в деяких випадках дозволяє усунути інформаційні прогалини шляхом зіставлення матриць різного рівня.

Розробка економіко-математичної балансової моделі означає введення в балансове представлення предметної області будь-якого формалізується припущення про поведінку системи, що вивчається. Найчастіше в якості підходу до моделювання вибирається теорія марковських ланцюгів як найбільш відповідна специфіці балансу руху населення. Марковские моделі:

- дозволяють аналізувати всю систему з урахуванням взаємовідносин між станами;

відображають імовірнісну природу модельованого процесу;

представляють компактний, апробований і обгрунтований математичний апарат для аналізу;

дозволяють проводити міжчасового зіставлення різних аспектів руху населення і здійснювати прогнозування.

Однак «чиста» дискретна марковська модель враховує тільки початкову (для кожного інтервалу часу) і кінцеве положення людини в системі. Таким чином, ігноруються всі можливі переходи між станами протягом часового проміжку, крім останнього (т. Е. Призвів до кінцевого стану). Тим часом масштаби і інтенсивність таких «неврахованих» переміщень можуть відігравати важливу роль в міграційному процесі. Крім того, за аналізований період людина може кілька разів вибувати з будь-якого стану і прибувати в нього ж знову - кожен раз він буде реєструватися статистикою якось новоприбулий.

Тому доцільна певне коригування класичного підходу, що полягає в основному в наступному:

На цій основі будується модель руху населення і трудових ресурсів, що враховує неодноразові переходи людей.

 1. Економетричні моделі., питання і завдання для самоконтролю, практичне завдання
  Якщо можна отримати не тільки окреме рівняння регресії, а й взаємозалежних систему таких рівнянь для оцінки і прогнозування динаміки цілого набору змінних, то такі системи називають економетричними моделями. Основу економетричної моделі становить система регресійних рівнянь, кожне з яких відображає
 2. Ефект реальних касових залишків
  Як було відзначено в параграфі 8.1, відповідно до вчення класичної школи зміна кількості знаходяться в обігу грошей не відбивається на процесах, що відбуваються в реальному секторі економіки; змінюється тільки рівень цін в тому ж напрямку і в тій же пропорції, в якій змінюється кількість грошей.
 3. Ефект Фішера
  Однак можливість виникнення ефекту - реальних касових залишків при знаходженні економіки в ліквідній та інвестиційної пастки не безперечна. Так, І. Фішер звернув увагу на те, що зниження рівня цін може супроводжуватися зменшенням сукупного попиту (ефект Фішера) з наступних причин. По-перше
 4. Дводержавна модель при мінливому рівні цін
  З урахуванням мінливих рівнів цін модель економічної взаємодії двох країн при досконалої мобільності переливу капіталів в загальному вигляді представляється такою системою рівнянь: де е - обмінний курс грошей країни А, показує, скільки грошових одиниць цієї країни потрібно заплатити за 1
 5. Дослідження циклічності, теорії циклів і криз
  Теорії недоспоживання. Перша з них - теорія переповнення ринків С. Сісмонді - заснована на тезі про те, що розширення виробництва є благом лише тоді, коли воно викликає зростання споживання. Тому технічне нововведення представляє громадську вигоду, тільки якщо кожен індивід продовжує отримувати
 6. Діяльність держави на мікрорівні
  Дослідження загальної рівноваги в національній економіці призводить до розуміння таких явищ, які ведуть до збоїв в роботі ринкового механізму, нездатності конкурентного ринку самого по собі забезпечити економічну ефективність. Згідно з традицією А. Сміта і класичної школи, якщо немає яких-небудь
 7. Динаміка рефлексивних ринків: макромодель
  Ринки продукту, праці і грошей є рефлексивними, р - ціна продукту (дефлятор ВВП), w - ціна праці, г - ставка відсотка. Рефлексивний ринок - криві попиту і пропозиції на ньому залежать від зміни ціни на даному ринку і всіх інших ринках. Передбачається, що всі функції попиту і пропозиції є лінійними.
 8. Динамічна функція сукупної пропозиції, відсутність інфляційних очікувань
  У пункті 7.4 було показано, що обсяг сукупної пропозиції при заданій технології виробництва залежить від поведінки підприємців і домашніх господарств на ринку праці. При цьому специфіка поведінки домашніх господарств полягає в тому, що в разі підвищення рівня цін ціна пропозиції праці (W
© 2014-2022  epi.cc.ua