Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

13.1. АРМ менеджера як компонент інформаційно-обчислювального середовища

У дослідженні економічних і соціальних процесів, що протікають на підприємствах, все більш необхідним стає взаємодія менеджера і ЕОМ. Професійна діяльність менеджера підприємства, що займається головним чином збором і аналізом інформації, протікає в середовищі, яку можна визначити як інформаційно-обчислювальну. Матеріальним засобом підтримки такого середовища є одна електронно-обчислювальна машина або мережа ЕОМ. З широким розповсюдженням ПЕОМ з'явилася можливість створювати автоматизовані робочі місця фахівців різного профілю - керівника підприємства, бухгалтера, статистика, економіста та ін. Вони можуть бути локальними, не пов'язаними з інформаційно-обчислювальним середовищем, та інтеграційними, що забезпечують безпосередній доступ до інформації різних автоматизованих систем управління (АСУ), інформаційно-пошукових, експертних та інших видів економічних інформаційно-обчислювальних систем (ЕІВС). Обидва ці напрямки не виключають, а доповнюють один одного. Локальні АРМ створюються з меншими витратами, вони простіше в обігу і зручніше в роботі для користувачів-непрофесіоналів, які не мають базової підготовки з системній обробці інформації на ЕОМ. З насиченням підприємств сучасною обчислювальною технікою, зростанням кваліфікації економістів переважаючим стане другим напрямок створення АРМ. Але й тоді будуть потрібні локальні автоматизовані робочі місця, забезпечують діяльність економістів, що оперують невеликим обсягом інформації, але використовують потужний математичний апарат.
Аналіз діяльності підприємства в сучасних умовах неможливо розглядати без обліку соціальних чинників розвитку, що визначають мотивацію праці і впливають на його ефективність не в меншій мірі, ніж економічні чинники. Тому відповідний АРМ представляється нами як АРМ соціолога-економіста, а методика аналізу, реалізована на його основі, - як методика соціально-економічного аналізу, з апаратом оцінки якісних і кількісних показників, вибіркою і шкалювання. Такий підхід є логічним, якщо на перше місце у виробничому процесі ставиться людина, з його здібностями, підготовкою і бажанням займатися даним працею, а техніка і технологія розглядаються як засоби досягнення кінцевої мети живої праці - створення товарів і послуг, що користуються попитом на ринку і відповідно приносять прибуток їх виробникам.

Слідуючи логіці пріоритетності людини-виробника над упредметненими елементами виробничого процесу і людини-споживача над умовностями будь-якого господарського механізму, ми і побудували наше дослідження за схемою «господарський механізм - спрямованість аналітичних робіт - комп'ютеризація праці економістів».
Можна говорити про автоматизацію певних ділянок процесу управління, найбільш формалізуються. Часто під автоматизацією мається на увазі обчислювальний процес, який, однак, неможливий без праці людини - інтелектуального чи ручного. Під комп'ютеризацією розуміється весь коло питань - організаційних, методичних, правових, інформаційних та технологічних - пов'язаних з використанням ЕОМ в управлінні.
Середовищем, в якій відбувається взаємопроникнення елементів аналізу та синтезу, є економіко-математичні методи, наприклад корреляціоннс-регресійний аналіз і ряд інших методів, одно використовуваних як для аналізу, так і для синтезу. Причому залежно від того, що є залежною змінною, а що незалежними, процес дослідження об'єднує або роз'єднує елементи, складові явище, тобто здійснюється синтез або аналіз. Економіст-аналітик «крутить» аналітичну модель багаторазово, тому немає сенсу говорити, що на одному кроці дослідження моделі проводився аналіз певного показника, на іншому синтез, а на наступному - навпаки. Саме тому під терміном «аналіз» розуміється дослідження - слово, що має більш широкий зміст.
За останні десятиліття на всіх великих підприємствах промисловості, в галузевих міністерствах і економічних відомствах загальносоюзного рівня створені економічні інформаційно-обчислювальні системи. Вони об'єднують АСУ міністерств і відомств, АСУ територіальних організацій, науково-виробничих і виробничих об'єднань, АСУ підприємств, АСУ науково-дослідних, конструкторських, проектних організацій, навчальних закладів, АСУ технологічними процесами, системи автоматизованого проектування (САПР), автоматизовані системи наукових досліджень (АСНІ) і автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ).

Залежно від рівня, управління економічний аналіз змінює свої цілі і завдання, набуваючи специфічні особливості. Цим визначається його місце в конкретній економічній інформаційно-обчислювальної системи. Зазначені системи можна класифікувати за їх функціональної спрямованості. Так, виділяється п'ять основних видів інформаційно-обчислювальних систем:
1. Автоматизовані системи управління (АСУ) на рівні:
цеху - АСУЦ;
підприємства - АСУП;
об'єднання - АСУ О;
галузі - ОАСУ;
територіальної організації - АСУТ;
загальноекономічних відомств.
2. Автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців:
бухгалтера;
плановика;
економіста-аналітика;
соціолога-економіста;
статистика.
3. Пакети прикладних програм (ППП) по:
соціології - ППП «Соціологія»;
статистиці - ППП «Статистика»;
аналізу господарської діяльності - ППП «Аналіз»;
бухгалтерського обліку - ППП облік;
розподілу та використання матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів - ППП «Ресурси».
4. Інформаційно-пошукові (довідкові) системи-ІПС:
системи інформування керівництва - СІНФОР;
кадри галузі, регіонів - ІПС «Кадри»;
оптової торгівлі засобами виробництва - ІПС СП;
матеріально-технічного постачання - ІПС МТС;
ярмарків оптової торгівлі товарами народного споживання - ІПС Я;
патентні інформаційно-пошукові системи - ІПС П.
5. Експертні системи (ЕС):
експертна оцінка економіки підприємства та достовірності звітних даних - ЕС «Аудит»;
експертна оцінка трудового потенціалу підприємства - ЕС кадри
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.1. АРМ менеджера як компонент інформаційно-обчислювальної середовища "
 1. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  компонентів довкілля, відображенню факторів і дій, що впливають на їх зміну в кількісному і якісному вираженні. До складу системи показників статистики навколишнього середовища входять більшість показників, які застосовуються в економічній статистиці, а також ряд специфічних показників, необхідних для аналізу навколишнього середовища. У систему статистичних показників навколишнього
 2. Менеджер
  менеджера не було б ні планування, ні порядку, ні передбачуваності. Менеджер - це та наша частина, яка купує для гаража пластмасові шухлядки і складає туди різні болти, гайки, шурупи. Він розвішує всі інструменти по своїх місцях, і, щоб не помилитися згодом, робить потрібні малюнки. Якщо підприємець живе майбутнім, менеджер живе минулим. Там, де підприємець
 3. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Як технічний базис інформаційної система комп'ютерного освіти і підготовки кадрів; - система державного управління інформатизацією та регулювання ринку інформаційних технологій, продуктів і послуг. Розвиток мережі Інтернет все в більшій мірі сприяє перетворенню традиційних видів економічної діяльності, активному розвитку нових, в тому числі електронної комерції,
 4. Контрольні питання
  які завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 5. 13.3 Основні умови АРМ менеджера
  менеджера. Положення в області обміну інформацією докорінно змінюється, що, головним чином, пов'язано з розмахом впровадження інформаційних технологій. Це відкриває можливості по-іншому поглянути на всю проблему організації праці та управління, говорити про нову - інформаційної - ері менеджменту, яка відповідає рівню управління нового століття, коли такі глобальні інформаційні системи,
 6. Структурні зрушення
  інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому ринку інформаційних послуг посилюється, швидкими темпами зростають витрати найбільших компаній на інформаційну технологію, складаючи 1-4% їх доходів. Досвід останніх
 7. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 8. 6.2.5. Інформаційні послуги
  інформаційних послуг, тобто продаж різноманітних видів інформації. Зокрема, в інформаційний ринок входить: ділова, правова, екологічна, медична та інша інформація, інформація для фахівців і масова споживча інформація. Найбільш динамічною частиною світового інформаційного ринку є сектор ділової інформації, що включає інформацію про окремих товарних ринках і ринках
 9. Що нового з'явилося в банківській справі?
  Як центрів безготівкових грошових перерахувань. Електронна автоматизація роздрібних банківських операцій (з обслуговування окремих вкладників) включає касові пристрої, які встановлюють у приміщеннях кредитних установ, великих магазинах, аеропортах, на автобусних стоянках і т. д. Тепер пора дізнатися, наскільки прибутково банківське
 10. Організаційна схема корпорації "Віджей мейкерз Інк."
  Менеджера з продажу та менеджера з реклами, підписавши контракти. Джек займає посади менеджера з виробництва, менеджера з сервісу та менеджера з обладнання, а також менеджера з прийому платежів і менеджера з оплати рахунків. Але вийшло, що у Джека 8 посад, а у Мюррея - 3! Необхідно було розвантажити Джека. Вони вирішили, що Мюррей візьме на себе обов'язки менеджера по
© 2014-2022  epi.cc.ua