Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

6.2.5. Інформаційні послуги


Не останнє місце серед послуг займає сфера інформаційних послуг, тобто продаж різноманітних видів інформації. Зокрема, в інформаційний ринок входить: ділова, правова, екологічна, медична та інша інформація, інформація для фахівців і масова споживча інформація. Найбільш динамічною частиною світового інформаційного ринку є сектор ділової інформації, що включає інформацію про окремих товарних ринках і ринках конкретних країн. Особливо швидко останнім часом розвиваються інформаційні послуги, що створюють інтенсивні інформаційні мережі між макро-і мікрорівнями національної та світової економік. Саме на базі інформаційного комплексу відбувається подальший розвиток галузі наукових досліджень, навчання, використання вільного часу, кредитно-фінансової сфери, оскільки їхня продукція повністю орієнтована на інформаційне обслуговування клієнтів.
Світовий ринок інформаційних послуг має такі особливості:
- Значне збільшення в останні роки попиту на інформацію. Багато фірм почали відчувати нестачу інформації для управління діяльністю своїх підприємств, і насамперед для вироблення ринкової стратегії, розробки довгострокових програм і вибору перспективних напрямків виробництва і збуту. Підвищення попиту на інформацію викликано загальним ускладненням структури управління компаніями, необхідністю прийняття ними аргументованих рішень на основі прогнозної інформації.
- Впровадження принципово нової технології на базі швидкого розвитку електронно-обчислювальної техніки. При сучасних каналах зв'язку оператори можуть підключитися до від-Дален джерел інформації або іншим комп'ютерам. Системи зв'язку використовують мікроелектроніку і комп'ютери для регулювання складного потоку даних по своїх каналах. Об'єднання комп'ютера з телекомунікацією викликало зсув у всій системі зв'язку і призвело до появи електронної пошти, системи «відеотексту», «Телетекст», що дають можливість проведення будь-яких консультацій, ведення різних видів ділових операцій не виходячи з дому.

- Швидке розширення програмного забезпечення, що становить базу нової технології в інформаційних системах. Темпи збільшення програмного забезпечення навіть на тлі загальних порівняно високих темпів приросту основних складових інформатики випереджали в кінці 80-х - початку 90-х рр.. основні показники економічного розвитку.
- З появою нових, складніших ЕОМ вартість технічних засобів та програмування в абсолютному значенні в цілому зростає, причому витрати фірм на розробку і впровадження інформаційних систем значно перевищують витрати на придбання і розвиток електронно-обчислювальної техніки.
Основними суб'єктами ринку інформаційних послуг є компанії - власники банків даних та посередники. Власниками інформації є видавничі та дослідницькі організації, що володіють потужною фінансовою та технічною базою, великою мережею клієнтів, а також їх філії, і власники інформації отримують від своїх філій, клієнтів дані, які обробляють, зберігають і на комерційній основі передають посередникам. Посередники в свою чергу передають інформацію споживачам. У зв'язку із зростанням обсягу інформації, що переробляється найбільш складними питаннями для власників є вибір техніки і методів обробки, зберігання масивів даних і їх пошук. Для вирішення цих питань створюється спеціальне програмне забезпечення, яке разом з масивами інформації складає банк даних.
Світовий ринок інформаційних послуг підкоряється загальним законам конкурентної боротьби між його су'ектамі. Приблизно 3/4 сучасного світового ринку інформаційних послуг припадає на операції п'яти країн. Причому частка США - більше 50%, що значно більше частки цієї країни, наприклад, у світовій торгівлі (12%). На другому місці Японія, обсяг операцій якої в 1995 р. оцінювався в 3,5 млрд дол, тобто наближався до 10% світового ринку. Третє місце займає Великобританія.
У списку потужних ЕОМ світу (ТОП 500) до суперЕОМ відносять обчислювальні системи загального призначення, швидкодія яких становить десятки мільйонів операцій з «плаваючою» комою в секунду. Цей список очолює компанія «Intel».
Незважаючи на широку конкуренцію і розвиток інформаційних технологій, в 90-і рр.. все більшою мірою постають питання створення державних і міждержавних інформаційних і телекомунікаційних інфраструктур, а також потужних суперкомп'ютерних компаній. У США, Західній Європі та Японії ведуться роботи в рамках державних і міждержавних програм. Європейська комісія об'єднала свої ресурси з метою розвитку інформаційних технологій, комунальних інфраструктур і обчислювальних систем. В даний час виконується четирехрамочні програма (1994-1998 рр..), Обсяг фінансування якої - 3,6 млрд ЕКЮ. Основними напрямами цієї програми є створення високопродуктивної обчислювальної мережі (вартість даного проекту оцінюється в 244 млн ЕКЮ) і передових комунікаційних технологій та обслуговування (630 млн ЕКЮ). Загальний обсяг фінансування - 215 млн дол на рік.
Країни ЄС намагаються створити власні потужні обчислювальні системи і порушити монополію США та Японії. Вже сьогодні існують системи суперкомп'ютерних центрів ЄС (ФРН, Великобританія, Франція, Італія та ін.) Їх фінансування здійснюється в основному за рахунок державних коштів, а також інших джерел, у тому числі з місцевих бюджетів.
Розвиток економіки все більшою мірою буде мати потребу в розвинених інформаційних послугах, а процес інтернаціоналізації національних економік сприятиме подальшому розширенню міжнародних інформаційних послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2.5. Інформаційні послуги "
 1. Структурні зрушення
  інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому ринку інформаційних послуг посилюється, швидкими темпами зростають витрати найбільших компаній на інформаційну технологію, складаючи 1-4% їх доходів. Досвід останніх
 2. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 3. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  інформаційних технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким
 4. Три види систем.
  Інформаційні системи. Жорсткими системами є неживі предмети. Комп'ютер, колір офісу, наприклад. М'які системи - це одухотворені предмети або ідеї. Ви самі-м'яка система, і сценарій «Гамлета» теж. Інформаційні системи дають нам інформацію про взаємодію між першими двома системами. Анкетування клієнтів, контрольні листи, грошові розрахунки є прикладами
 5. Контрольні питання
  інформаційним технологіям відводиться велика роль у розвитку бюджетної системи економіки країни. 2. Що являють собою інформаційні системи бюджетного процесу? 3. Охарактеризуйте АІС «Фінанси». 4. Які програмні комплекси входять в АІС «Податки» і які завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 6. А. Інформаційна система
  інформаційна система регіональної маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 7. Напрями економічної політики
  інформаційної техніки, комп'ютерів і електронного устаткування, а також інформаційних і фінансових послуг. Дієвим засобом у цій галузі служать зміна податкового обкладення і амортизаційна політика, видача субсидій і гарантованих позик, навчання робочої сили. Використовуються прямі і непрямі методи (останні переважають). На сприяння структурній перебудові в США щорічно
 8. 4.1. Зв'язок та інформаційні системи
  інформаційні системи, будучи важливим елементом відтворювального процесу в глобальному масштабі, являють собою сукупність галузей, об'єднаних загальним цільовим призначенням - обробкою, зберіганням, передачею і розподілом різного роду інформації. Вони служать стрижнем системи управління господарськими процесами. Зв'язок - складова частина швидко розвивається інформаційної сфери на
 9. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  інформаційне суспільство та інформаційна економіка? 2. Охарактеризуйте основні зміни в змісті праці сучасного працівника. 3. Як видозмінюють відносини власності наука і інформація? 4. Які процеси, що протікають в розвинених країнах, розширюють коло власників? 5. Як відбувається процес соціалізації власності в розвинених країнах світу? 6. Які основні позитивні
 10. ГЛАВА 32. Автоматизація інформаційних потоків у бюджетній системі
  інформаційних потоків у бюджетній
 11. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв'язків із зарубіжними державами; організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих
 12. Частина 2. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТОВАРИСТВО
  інформаційних технологій, які є становим хребтом і безпосереднім двигуном цивілізації, на еволюцію людини і людської свідомості, служить перехід до аналізу впливу цих же факторів на людське суспільство в цілому. Четверта глава присвячена впливу зазначених технологій на ключовий елемент якого суспільства, його «нервову систему» - сукупність систем управління як його самого,
 13. "Внутрішній ринок" інформації
  інформаційні служби повинні встановлювати тарифи на свої послуги і працювати на умовах самофінансування. При цьому користувачі стають покупцями, які платять за послугу зі свого бюджету. Такий порядок змушує покупців оцінювати отриману інформацію з точки зору її вартості. У 1965 р., коли компанія "Уейрхойзер" переходила від матричної організації до поєднання продуктових
 14. Вплив інформатизації на використання факторів виробництва
  інформаційних систем сприяє подальшому підвищенню ефективності економіки. 1. Інформаційні системи і мережі зв'язку дозволяють компаніям оперувати значним числом даних щодо товарів, послуг, фірмам, ринкам. Вони сприяють швидкому збору, накопичення, систематизації та аналізу даних для прийняття оптимальних управлінських рішень. За американськими оцінками, внаслідок якісного та
 15. Позиції США у світовому виробництві
  інформаційних послуг. У США зосереджено 75% банків даних, наявних в розвинених країнах. Цей фактор відіграє істотну роль, оскільки швидке і якісне інформаційне забезпечення стало в усі зростаючій мірі визначати ефективність використання виробничого апарату. США виступають найбільшим виробником сільськогосподарської продукції. Вони виробляють близько 12% світового
 16. 3. Інформаційна система Блумберг (Bloomberg)
  інформаційної мережі Блумберга. Блумберг дає відомості про величезний числі самих різних елементів ринку, причому обсяг даної інформації постійно збільшується. У комп'ютерній системі Bloomberg є кілька тисяч інформаційних вікон і спеціальні розділи Bloomberg News. При цьому клієнти можуть вибрати будь-яку інформацію по котируваннях валют, акцій, товарів, ф'ючерсів і опціонів. Всі котирування і
© 2014-2022  epi.cc.ua