Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

11.2. Система національних рахунків

Національна економіка формується з сукупності окремих фірм (підприємств), галузей і регіонів країни, об'єднаних в єдине ціле різноманітними економічними зв'язками. Як інструмент аналізу національної економіки, що дозволяє дати кількісну оцінку результатів її розвитку та визначити основні напрями економічної політики держави, використовується система національних рахунків (СНР), яка покликана враховувати не тільки наявність ресурсів, але і їх використання.
Теорія національного рахівництва формувалася протягом кількох століть. Найбільш важлива роль у розробці теоретичної основи національного рахівництва в сучасному її розумінні належить Дж. М. Кейнсу. У розробці окремих теоретичних аспектів СНС, а також у практичній роботі з її створення поряд з Кейнсом брали
активну участь такі економісти, як Р. Стоун, Е. Денісон, В. Леонтьєв, Ф. Перру, Дж. Хікс та ін (див. гл. 23-25). Розробку міжнародної стандартної системи національних рахунків здійснює Статистична служба ООН. З 1993 р. діє третя модифікація даної системи. При її розробці були визначені сфери виробництва валового наці онального продукту, які охоплюють виробництво практично всіх товарів і послуг, крім послуг у домашньому господарстві.
Система національних рахунків - це сукупність взаємопов'язаних статистичних потоків, що характеризують рух громадського про дукта у формі доходів, фінансових ресурсів, а також міжгалузеві зв'язки.
СНР являє собою систему спеціальних балансів, в яких отра дружини, з одного боку, наявні ресурси, а з іншого - їх використання. Вона складається з своєрідних таблиць, що виражають рівновагу операцій обміну між учасниками економічних відносин. З точки зору економічних функцій виділяють кілька груп таких учасників (еко номических агентів): нефінансові підприємства, що виробляють товари та послуги з метою їх продажу; фінансові установи; державні установи, які надають послуги, не реалізовуються за гроші; приватні некомерційні організації; домашні господарства, функцією яких є споживання. Економічні агенти ведуть рахунки основних операцій, в яких усі використовувані ресурси відображені двічі: як готівкові і як використовувані. У результаті для значної категорії операцій виходить рівновагу, коли всі ресурси рівні їх використання. На цій основі будується зведена макроекономічна таблиця, що відображає рівновагу між різними потоками продукції, споживанням і інвестиціями з точки зору балансу ресурсів та їх використання учасниками економічних відносин. За конкретним групам учасників економічних відносин ведуться рахунки наступних видів:
- рахунок виробництва - баланс споживання сировини, матеріалів і послуг для виробничих цілей;
- рахунок валової доданої вартості - баланс виробництва доходів та відшкодування основного капіталу через амортизацію в продукті;
- рахунок експлуатації - баланс розподілу доданої вартості між заробітною платою, виплатами по соціальному страхуванню, непрямими податками;
- рахунок капіталів - баланс фінансування інвестицій;
- фінансовий рахунок - підсумковий баланс, що показує, від кого надійшли необхідні капітали і кому передані зайві капітали.

Система національних рахунків носить комплексний характер. Інформація, що міститься в ній, охоплює, по-перше, всіх господарюючих суб'єктів, по-друге, всі економічні операції, такі як виробництво
і иг користування товарів і послуг; розподіл і перерозподіл н куль і послуг і т.д.; нарешті, по-третє, всі активи і пасиви госпо-- шукнціх суб'єктів. Показники, які входять в СНР, дозволяють н 1мерять обсяг виробництва на даний момент часу; розкривати фактори, що визначають функціонування економіки; визначати тенденції розвитку економіки в перспективі; формувати економічну політику держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Система національних рахунків "
 1. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  - економічні функції - виробництво, споживання, накопичення, посередництво в перерозподілі доходів; - економічні операції - індивідуальні акти, які здійснюють господарські одиниці в процесі виконання економічних функцій (операції з матеріальними благами і послугами, операції з розподілу, фінансові операції тощо); - економічні агенти - суб'єкти економічних
 2. Контрольні питання
  1. Що таке система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)?
 3. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних
 4. Система національних рахунків
  Система національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий
 5. Терміни і поняття
  Система національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 6. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  Для аналізу макроекономіки необхідна система показники, що дають повноцінну картину господарської
 7. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної
 8. Система національних рахунків
  Основні абсолютні макроекономічні показники містяться в системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби
 9. 1. Поняття Системи національних рахунків
  Необхідність в системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр..
 10. Інвестиційний бюджет
  Інвестиційний бюджет являє собою щорічно встановлювану програму капіталовкладень і позик, призначених для державних корпорацій і місцевих органів влади. Спеціальні рахунки охоплюють рахунки державних підприємств, корпорацій, майн, фондів. Велика кількість спеціальних рахунків - характерна риса фінансової системи Японії. Місцеві органи влади нараховують близько 7
 11. Основні терміни і поняття
  Валовий національний продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна,
 12. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 13. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн на сьогоднішній день є їх уніфікація. Уніфікація податкових систем як один з напрямків податкової глобалізації відбувається в рамках загальної системи глобалізації світової економіки. Уніфікація податкових систем проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики. Єдиний підхід до
 14. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  Обчислення найважливіших макроекономічних показників здійснюється за допомогою системи національного рахівництва (СНР). СНР - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат,
 15. Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ
 16. 4. Система національних рахунків і її показники
  Для аналізу економічних подій, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних, взаємодоповнюючих показників. Сучасна СНС була затверджена ООН в 1993 г, яка дещо видозмінила найменування секторів економіки, стандартних рахунків та основних макроекономічних показників. Найбільш широко в економічному аналізі застосовуються два найважливіших показника: валовий продукт і
 17. 2. Система національних рахунків і її показники
  Система національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва
 18. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  Для аналізу макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом
 19. Питання 36. Статистика національного багатства. Баланс активів і пасивів
  На сучасному етапі розвитку статистики в РФ методологія обчислення національного багатства в значній мірі відповідає методології балансу національного господарства (БНХ), а не концепції системи національних рахунків (СНР). Національне багатство (НБ) у рамках балансу національного господарства - це сукупність накопичених матеріальних благ, якими володіє суспільство в даний момент
© 2014-2022  epi.cc.ua