Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

79. М. І. Туганов - Барановський: проблеми методології та теорії


Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919) - брав активну участь у дискусіях, обговорював перспективи і особливості соціально-економічного розвитку країни. Його називають «легальним марксистом». Його підручник «Основи політичної економії» містить чимало глибоких і оригінальних трактувань основоположних положень економічної науки.
Сперечаючись з народниками, Туган-Барановський відзначає, що внутрішній ринок складається за рахунок не тільки споживчого попиту, а й попиту на засоби виробництва. Він докладно розглядає процеси господарської еволюції в Англії, створення там внутрішнього ринку, перетворення ремісничого виробництва, трансформації домашньої промисловості. Він вважав, що історія англійського господарства, в якому капіталістичний лад досяг повного переважання, може становити інтерес для російського економіста.
Важливе методологічне значення має концептуальне положення Туган-Барановського про узгодження теорії граничної корисності та трудової теорії вартості. Ці дві теорії протилежні, але зовсім не суперечливі.
Існує певний зв'язок між цінністю продукту і його трудової вартістю. Відповідно до цього Туган-Барановський обгрунтований положення, згідно з яким граничні корисності відтворених продуктів пропорційні їх трудовим вартостям. Трудова вартість - визначальний фактор, корисність блага - визначається.
Залежність між величиною цінності блага і його трудової вартістю називають теоремою Туган-Барановського. Ця теорема отримала розвиток в роботах інших економістів, в концепціях, які розкривають сенс економічного оптимуму.
Туган-Барановський - автор соціальної теорії розподілу, в основу якої покладені два фактори:
1) продуктивність суспільної праці;
2) система соціальних відносин.
Він бере за основу положення, згідно з яким зростання доходів усіх класів залежить насамперед від продуктивності суспільної праці.
Помітний внесок вніс Туган-Барановський у теорію циклів і криз. Йому належить аналіз причин та специфіки економічних криз. Циклічний розвиток характеризується як хвилеподібний (а не стрибкоподібний) процес. Причину циклічності слід шукати і особливості руху капіталу, в розриві динаміки накопичення продуктивного і грошового капіталів. У роботах вченого обгрунтовані вихідні положення інвестиційної трактування теорії циклів, сформульовані функціональні взаємозв'язки, що отримали пізніше найменування мультиплікації і акселерації.
У своїх роботах він описав систему державного соціалізму як одну з форм суспільної організації виробництва, оголив її сильні і слабкі сторони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 79. М. І. Туганов - Барановський: проблеми методології та теорії "
 1. 85. М. І. Туган-Барановський: проблеми методології та теорії політичної економії.
  Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919) навчався в Петербурзькому університеті, жив і працював у Києві. Його називають «легальним марксистом». Було б правильніше не пов'язувати його праці з якої-небудь однієї школою, а насамперед звернути увагу на багатосторонність і оригінальність розробленої ним системи еко-номічного поглядів. Його підручник «Основи політичної економії» містить чимало
 2. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 3. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 4. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  Розвиток економічних поглядів у Росії проходило в тісному зв'язку із загальним рухом науки в інших країнах. Праці і розробки російських учених багато в чому оригінальні; багато положень, обгрунтування, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами
 5. 3. Полеміка про цінності: критика марксизму
  У 1896 р. вийшов російський переклад довгоочікуваного III томи «Каг тала», а в (898 р. - перевидання старого перекладу Лопатіна-Дан ельсона і новий переклад, виконаний під редакцією Струве, же час вийшли переклади книги Л. Брентано із зауваженням, що | орія цінності Маркса не має в даний час ніяких пс дователей в наукових колах », і твори Бем-Баверка« Теорія Ki Маркса та її критика * (1897). Всі
 6. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
  Останні десятиліття ХГХ - перша чверть XX в. можна i означати як період підйому вітчизняної економічної нау Важко пояснити подібне явище єдиною причиною , 'сти це пов'язано, безумовно, з досить бурхливим господарським] питтям, насамперед із зростанням промисловості, банківської ри, транспортної системи і т.д. Очевидно, що розвиток економ * стимулювало дослідження в області,
 7. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 8. Вчіться мислити, філософствувати
  ! Якщо хочете оволодіти могутністю філософствування, в т.ч. діалектичної логіки, навчитися застосовувати логіку і діалектику як прямого, безпосереднього, загальнонаукового, свідомого, практичного, спостережуваного методу пізнання, мислення, дослідження, творчості, то Вам у цьому допоможуть «Самовчитель мислення» та «Філософія» навчальний посібник автора для аспірантів [см.20; 24] Усвідомлюючи
 9. 3. ПОЛЕМІКА Про ЦІННОСТІ: КРИТИКА МАРКСИЗМУ
  У 1896 р. вийшов російський переклад довгоочікуваного III тому «Капіталу», а в 1898 р. - перевидання старого перекладу Лопатіна-Данієльсона і новий переклад, виконаний під редакцією Струве. Водночас вийшли переклади книги Л. Брентано із зауваженням, що «теорія цінності Маркса не має в даний час ніяких послідовників у наукових колах», і твори Бем-Баверка «Теорія Карла Маркса та її критика»
 10. 1. РОСІЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ
  Останні десятиліття XIX - перша чверть XX в. можна позначити як період підйому вітчизняної економічної науки. Важко пояснити подібне явище єдиною причиною. Частково це пов'язано, безумовно, з досить бурхливим господарським розвитком, перш все із зростанням промисловості, банківської сфери, транспортної системи і т.д. Очевидно, що розвиток економіки стимулювало дослідження
 11. 3. С.Н. БУЛГАКОВ: У ПОШУКАХ ХРИСТИЯНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
  Універсалізм у підході до аналізу економічних явищ, інтерес до проблеми суспільного ідеалу, соціальна спрямованість економічних досліджень, нарешті, прагнення до нової економічної науці, адекватної цьому ідеалу, - все це найяскравішим чином проявилося в спадщині видатного російського релігійного мислителя, філософа і економіста С.Н. Булгакова. Не тільки ці риси ріднять Булгакова з
 12. 2. З ІСТОРІЇ методологічного ДИСКУСІЙ: ВІД СПОРІВ про предмет і завдання ДО ПРОБЛЕМИ критерій істини ТЕОРІЇ
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 13. Додаток 6 СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В РОСІЇ
  Перший російський економіст Посошков І.Т. (1652-1726): «Книга про бідність і багатство». Становлення російської економічної науки (кінець XVIII-перша чверть XIX ст.) Чулков М.Д. (1743-1793): «Історичний опис російської комерції». Третьяков І.А. (1735-1776): «Міркування про причини достатку і повільного збагачення держави». Сперанський М.М. (1772-1839): «План
 14. Кейнсианство
  Кейнсіанське напрям економічної теорії, засновником якого є лорд Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), служить найважливішим теоретичним обгрунтуванням державного регулювання розвиненої ринкової економіки шляхом збільшення або скорочення попиту за допомогою зміни готівковій та безготівковій грошової маси. За допомогою такого регулювання можна впливати на інфляцію, зайнятість, усувати
 15. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  1. Вихідні напрямки розвитку економічної науки. Найбільш ранні судження про економіку дійшли до нас через вчення мислителів давнини. Давньогрецькі мислителі Ксенофонт, Платон , Аристотель вже в середині першого тисячоліття до н. е.. звертали увагу на принципи ведення домашнього господарства, ринок, обмін. Судження древніх про економіку не були наукою, так як господарські відносини ще
© 2014-2022  epi.cc.ua