Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

4.8. Способи табличного відображення аналітичних даних

Значення аналітичних таблиць. Види таблиць. Правила оформлення таблиць. Форми аналітичних таблиць.
Результати аналізу звичайно викладаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджуваних явищах за допомогою цифр, розташованих у певному порядку. Аналітична таблиця являє собою систему думок, суджень, виражених мовою цифр. Вона значно виразніше й наочніше словесного тексту. Показники в ній розташовуються в більш логічною і послідовною формі, займають менше місця порівняно з текстовим викладом і пізнавальний ефект досягається значно швидше. Табличний матеріал дає можливість охопити аналітичні дані в цілому як єдину систему. За допомогою таблиць значно легше простежуються зв'язки між досліджуваними показниками.
Складання аналітичних таблиць - важливий елемент в методиці АХД. Цей процес вимагає знання сутності досліджуваних явищ, методики їх аналізу, правил оформлення таблиць.
Існують три види таблиць: прості, групові і комбіновані. У простих таблицях перераховуються одиниці сукупності характеризується явища. У групових таблицях дані по окремих одиницям досліджуваної сукупності об'єднуються в групи по одному істотному ознакою. У комбінованих таблицях матеріал підлягає розбивається на групи і підгрупи за кількома ознаками. У групових таблицях знаходить відображення проста угруповання, в комбінованих - комбінована. Вони служать цілям встановлення зв'язків між явищами, що вивчаються. Проста ж таблиця ставить завдання дати тільки перелік інформації про вивчається явище.
Зовні аналітична таблиця складається із загального заголовка, системи горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, колонок). Як відомо, кожна таблиця складається з підмета і присудка.
Підмет показує, про що йде мова, містить перелік показників, що характеризують явище. Присудок вказує, якими ознаками характеризується підмет.
Кожна таблиця повинна мати заголовок, коротко виражає її зміст. Він повинен бути точним, коротким і виразним.
Графи, що містять підмет, нумеруються великими літерами алфавіту, а графи, які містять присудок, - арабськими цифрами. Всі слова в заголовках підмета і присудка повинні писатися повністю. У необхідних випадках в заголовках граф потрібно вказувати одиницю виміру показника. Якщо всі елементи таблиці виражені в однакових одиницях виміру, то цю одиницю можна винести в заголовок таблиці, поставивши її в дужки. Для зручності користування таблицями з абсолютними і відносними показниками слід спочатку приводити абсолютні, а потім відносні дані. При відображенні динаміки показників дані потрібно розташовувати в хронологічному порядку.
По аналітичного змістом розрізняють таблиці, що відображають характеристику досліджуваного об'єкта з тих чи іншими ознаками, порядок розрахунку показників, динаміку досліджуваних показників, структурні зміни в складі показників, взаємозв'язок показників за різними ознаками, результати розрахунку впливу факторів на рівень досліджуваного показника, методику підрахунку резервів, зведені результати аналізу.
У таблицях першого виду записуються показники, що характеризують те чи інше економічне явище, і відображається рівень даного показника за звітний період по одному або-декількох об'єктах (див. табл. 4.8).
Для відображення в таблицях порядку розрахунку аналітичних показників спочатку наводиться вихідна інформація, а потім робиться розрахунок похідних даних, необхідних для обчислення необхідного показника. Наприклад, для розрахунку коефіцієнта кореляції необхідно провести обчислення і потім за формулою (7.
7) знайти його значення.
При вивченні динаміки показників спочатку наводиться вихідна інформація за ряд років в хронологічному порядку, на підставі якої розраховуються базисні і ланцюгові темпи зростання і приросту, виражені у відсотках або індексах (див. табл. 4.6).
У таблицях, що характеризують виконання плану, відображаються планові і фактичні дані за звітний період по кожному об'єкту, після чого обчислюються абсолютне відхилення від плану і відсоток виконання плану (див. табл. 4.1).
При оформленні структурних змін у складі показників наводять дані про склад досліджуваного явища в базисному і звітному році, на підставі яких розраховується питома вага кожного елементу або частини в загальному цілому і встановлюються відхилення від плану (див. табл . 4.14).
Для відображення взаємозв'язку явищ складається таблиця, в якій індивідуальні або групові дані по одному з показників ранжируют в зростаючому або спадному порядку і відповідно до цього розташовують дані по інших взаємопов'язаним з ним показниками (див. табл 4 Липня і 4.16).
У таблицях, призначених для оформлення результатів факторного аналізу, необхідно спочатку відобразити інформацію по факторним показниками, потім по результативному і зміна останнього в цілому і за рахунок кожного фактора окремо (див. табл. 6.2).
Аналогічним чином оформляються таблиці, що відображають результати підрахунку резервів. У них наводиться фактичний і можливий рівень факторних показників і резерв збільшення результативного показника за рахунок кожного фактора (див. табл. 7.12).
Для узагальнення результатів аналізу складають зведені таблиці, в яких систематизується матеріал дослідження тих чи інших сторін діяльності підприємства (табл. 24.18).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.8. Способи табличного відображення аналітичних даних "
 1. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування. Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об'єктів обліку для цілей оподаткування (у тому
 2. 11.7. Організація автоматизованого робочого місця аналітика
  табличні процесори або електронні таблиці для автоматизованої обробки інформації, представленої в табличній формі, системи управління базами даних для автоматизації робіт зі створення бази даних, пошуку необхідних відомостей для аналітичних розрахунків. Інтегровані пакети включають в себе текстовий і графічний редактори, табличний процесор, СУБД. Програмно-орієнтовані
 3. 2.3. Форми організації даних при проведенні аналітичних процедур
  аналітичних
 4. 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
  спосіб розрахунку показника; будь аналітична таблиця повинна супроводжуватися текстовими висновками; при оформленні висновків необхідно керуватися правилом "від загального до приватного", тобто спочатку аналізувати загальний підсумок, а потім переходити до проміжних підсумків і окремим
 5. 2.3 .2. Комп'ютерна обробка даних
  табличного процесора MSExcel, що працює в середовищі Windows. Комп'ютери, що працюють з Windows, є найбільш поширеними в нашій країні і в світі. Тому, якщо ви вже користуєтеся таблицями Excel, є сенс познайомитися і з його можливостями аналізу даних. Пакет цей можна знайти в рядку меню "Дані> Аналіз даних", потім вибрати з пропонованих видів аналізу цікавить вас. Дуже
 6. Синтетичні та аналітичні рахунки
  способів узагальнення даних є оборотні відомості, які складаються на перше число кожного місяця. Оборотна відомість за синтетичними рахунками повинна містити три пари рівних підсумків (таблиця 7.5): Таблиця 7.5. - Оборотна відомість за синтетичними рахунками № п / п Найменування счетаСальдо на началоОборотиСальдо на
 7. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  табличних процесорах для персональних комп'ютерів. Сьогодні робота з аналізу діяльності підприємства немислима без застосування
 8. 2.3.1. Представлення даних в табличній і графічній формах
  сприяє сприйняттю інформації. Тому будь-який аналітик, який готує звіт для зовнішніх користувачів, повинен подбати про зручність сприйняття пропонованої їм інформації. Зокрема, підготовка аналітичних таблиць на відміну від статистичних нерідко увазі включення в них нескладних алгоритмів - наприклад, перемножування або складання значень показників деяких граф таблиці і
 9. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  відображенням у слід. корресп. рахунків: Д 105 - До 302 (збільшення кредіт.задолженн.), 401 (доходи від реалізації). Вибуття МОЗ відображають: Д 401 - До 105 за відповідними рахунками аналітичного обліку. Переміщення МОЗ відображають у регістрах аналітичного обліку шляхом зміни мат.-отв. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість
 10. Аналітичні регістри податкового обліку
  відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування. Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об'єктів обліку для цілей оподаткування (в тому числі
 11. 11.5. Підготовка та аналітична обробка вихідних даних в аналізі господарської діяльності
  способи , розглянуті нами в параграфі 4.3. Аналітичне дослідження часто носить прогнозний характер і не вимагає такої точності, як, наприклад, в бухгалтерському обліку. Тому, щоб полегшити сприйняття інформації, зменшити обсяг аналітичних розрахунків (коли вони проводяться не на комп'ютері), можна відкинути десяткові знаки чисел, проводити розрахунки в рублях або тисячах рублів. Правда,
 12. 11.6. Документальне оформлення результатів аналізу
  способів їх освоєння. Тут може бути опущена загальна характеристика підприємства та умов його діяльності. Окремо слід зупинитися на бестекстовой формі оформлення результатів аналізу. Вона складається з постійного макета типових аналітичних таблиць і не містить пояснювального тексту. Аналітичні таблиці дозволяють систематизувати, узагальнити досліджуваний матеріал і представити його в
 13. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 14. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  аналітичний баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року; - динаміка статей
 15. Податковий облік. Загальні положення
  відображення для цілей оподаткування цих видів діяльності. Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних
 16. 3.3. Методика комплексного аналізу господарської діяльності
  способів, правил найбільш доцільного виконання якої-небудь роботи. В економічному аналізі методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, певним чином підлеглих досягненню мети аналізу. Загальну методику розуміють як систему дослідження, яка однаково використовується при вивченні різних об'єктів економічного аналізу
 17. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  табличне (див. таб. 1.2): Таблиця 1.2. - Шкала попиту Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 в) графічне (див. рис. 1.3) Рис. 1.3.Закон попит Нецінові фактори попиту:
 18. Облікові регістри
  способів облікової реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють запис господарських операцій в облікових регістрах. Для цього застосовують облікові регістри - аркуші паперу, де певне графления, зручне для облікових записів. Запис облікової інформації в них називається реєстрацією. За призначенням регістри поділяють на хронологічні, систематичні, комбіновані. Хронологічні -
 19. Метод бухгалтерського обліку
  способів, яка забезпечує контроль за збереженням і рухом господарських засобів, їх джерел в процесі кругообігу господарських засобів називають методом бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними
© 2014-2022  epi.cc.ua