Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

4.7. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності

Сутність графіків і їх роль в АХД. Зміст діаграм і графіків, що використовуються в АХД. Вимоги до графіків і діаграм.
Графіки представляють собою масштабне зображення показників, чисел за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно-художніх фігур. Вони мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більш дохідливим і зрозумілим.
Велико і аналітичне значення графіків. На відміну від табличного матеріалу графік дає узагальнюючий малюнок положення або розвитку досліджуваного явища, дозволяє візуально помітити ті закономірності, які містить числова інформація. На графіку виразніше виявляються тенденції і зв'язки досліджуваних показників.
Основні форми графіків, які використовуються в АХД,-діаграми. Діаграми за своєю формою бувають стовпчикові, смугові, кругові, квадратні, лінійні, фігурні.
За змістом розрізняють діаграми порівняння , структурні, динамічні, графіки зв'язку, графіки контролю і т.д.
Діаграми порівняння показують співвідношення різних об'єктів за будь-яким показником. Найбільш простим і наочним графіком для порівняння величин показників є стовпчикові і смугові діаграми . Для їх складання використовують прямокутну систему координат. На осі абсцис розміщують основу стовпців однакового розміру для всіх об'єктів. Висота кожного стовпчика повинна бути співмірна величиною показника, який нанесений у відповідному масштабі на вісь ординат. Для наочності стовпці можна заштрихувати або замалювати.
Смугові діаграми розміщують по горизонталі: основу смуг розміщують на осі ординат, а масштаб - на осі абсцис.
Іноді діаграми порівняння представляють у вигляді квадратів або кіл, площа яких пропорційна величині відповідних показників.
Особливим різновидом є фігурні діаграми, в яких співвідношення об'єктів показуються у вигляді умовно-художніх фігур (колоса, бульби, голови тварини, трактора і т.д.). Коли вони добре виконані, то звертають на себе увагу, роблять інформацію більш дохідливій.
Структурні (секторні) діаграми дозволяють виразити склад досліджуваних показників, питому вагу окремих частин у загальній величині показника. У структурних діаграмах зображення показника дається у вигляді розбитих на сектори геометричних фігур (квадратів, кіл), площа яких береться за 100 або 1. Величина сектора визначається питомою вагою частини.
Діаграма динаміки призначена для зображення зміни явищ за відповідні проміжки часу. Для цієї мети можуть використовуватися стовпчикові , кругові, квадратні, фігурні та інші графіки. Але частіше використовуються лінійні графіки. Динаміка на такому графіку подається у вигляді лінії, яка характеризує безперервність процесу. Для побудови лінійних графіків користуються системою координат: на осі абсцис відкладають періоди, а на осі ординат-рівень показників за відповідні відрізки часу, виходячи із прийнятого масштабу.
Лінійні графіки дуже широко використовуються при вивченні зв'язків між показниками (графіки зв'язку). На осі абсцис відкладаються значення факторного показника (X), а на осі ординат - значення результативного показника (У) у відповідному масштабі. Лінійні графіки в наочній і дохідливій формі відображають напрямок і форму зв'язку.
Графіки контролю знаходять широке застосування в АХД при вивченні відомостей про хід виконання плану. У такому випадку на графіку будуть дві лінії: плановий і фактичний рівень показників за кожний день або інший проміжок часу.
Графічні способи можуть використовуватися також при вирішенні методичних завдань АХД і в першу чергу при побудові різноманітних схем для наочного зображення внутрішньої будови досліджуваного об'єкта, послідовності технологічних операцій, взаємозв'язків між результативними і факторними показниками і т.д.
Як бачимо, для побудови графіків найчастіше використовують перший квадрат системи координат. Тут важливо відзначити деякі вимоги, які повинні виконуватися при побудові графіків:
1) виразність і контрастність малюнка (для цього можуть використовуватися різнокольорові фарби);
2) масштаб, який би забезпечував наочність і не ускладнював його читання;
3) не потрібно забувати і про естетичну сторону - графік повинен бути простим і красивим.
Щоб забезпечити ці вимоги при побудові графіка, навмисне переривають осі координат або беруть тільки окремі їх відрізки, на яких відображається досліджувана інформація. Можна також стискати або розтягувати осі, робити з ними різні перетворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності "
 1. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок
 2. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 3. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 4. Література
  1. Аналіз господарської діяльності в промисловості / / Под ред. В.І. Стражева. 4-е вид. Мн., 1999. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності
 5. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 6. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
 7. Графічні карти
  Вам краще купити одну графічну карту, яка буде одновре - менно обслуговувати чотири монітори. Хоча Windows 98 підтримуючи-ет управління кількома моніторами, більшість трейдерів, що використовують цю операційну систему, скаржаться, що вона зави-Саєтов. Раджу вам звернути увагу на Colorgraphic. Ця компанія виробляє професійні графічні карти, пропонує ши-рокий вибір
 8. Внутрішньоденні графічні фігури, що характеризуються високою ймовірністю і прибутковістю
  Одна з найбільших помилок трейдерів у тому, що вони перевантажені-ють себе інформацією. Головне в короткостроковій торгівлі, і особ-но в дейтрейдингу, - працювати з простим і ясним аналізом. Дослі-нання за вибором окремої акції займають час, але вони абсо-лютно необхідні. Як тільки ви вибрали акції для торгівлі в ре-жимі реального часу, ключовим фактором стає простота. Рішення
 9. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання , графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 10. Д. Часто ці економічні змінні взаємозалежні. Коли зростає ціна на банани, потреби-тели обмежують їх покупки.
  Д. Часто ці економічні змінні взаємозалежні. Коли зростає ціна на банани, потреби-тели обмежують їх покупки. Один із способів відображення взаємозв'язку - побудувати-ение графіків. Побудова графіків переслідує дві мети. По-перше, в процесі розробки еконо-вів теорій графіки пропонують спосіб візуального вираження ідей, які ме-неї зрозумілі, якщо їх описують тільки з
 11. 1. Економічні агенти
  З обмеженості економічних ресурсів випливає необхідність господарської діяльності. Часто господарську діяльність називають простіше - економікою. При цьому, як зазначалося вище, економічна (господарська) діяльність є не що інше, як постійна робота з оцінки, порівняно, відбору альтернативних варіантів використання економічних ресурсів. У господарській діяльності беруть участь
 12. ПЕРЕДМОВА
  Найважливішою умовою ефективного функціонування національної економіки є раціональне і економне використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери. У цьому зв'язку істотне значення має комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету. Аналітична функція управління покликана забезпечувати оперативний,
 13. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009
  Дається уявлення про закономірності функціонування економіки країни як єдиного народногосподарського комплексу, про основні макроекономічні проблеми та шляхи їх вирішення. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування економіки на макрорівні. Призначається для студентів вищих навчальних
© 2014-2022  epi.cc.ua