Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

4.6. Балансовий спосіб в аналізі господарської діяльності

Сутність балансового методу. Напрями його використання у вирішенні різноманітних економічних завдань. Використання балансового методу в АХД.
Балансовий спосіб служить, головним чином, для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Цей метод широко поширений в практиці бухгалтерського обліку і планування. Але певну роль він відіграє і в АХД.
Він широко використовується при аналізі забезпеченості підприємства трудовими, фінансовими ресурсами, сировиною, паливом, матеріалами, основними засобами виробництва і т.д., а також при аналізі повноти їхнього використання.
Визначаючи, наприклад, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, складають баланс, у якому, з одного боку, показується потреба в трудових ресурсах, а з іншого - фактичну їх наявність.
При аналізі використання трудових ресурсів порівнюють можливий фонд робочого часу з фактичною кількістю відпрацьованих годин, визначають причини надпланових втрат робочого часу.

Щоб визначити забезпеченість тварин кормами, розробляється кормової баланс, в якому, з одного боку, показується планова потреба у фуражі, а з іншого - його фактичну наявність.
Для визначення платоспроможності підприємства використовується платіжний баланс, у якому співвідносяться платіжні засоби з платіжними зобов'язаннями.
Як допоміжний засіб балансовий метод використовується в АХД для перевірки вихідних відомостей, на основі яких проводиться аналіз, а також для перевірки правильності власне аналітичних розрахунків. Зокрема, цей спосіб використовується при перевірці правильності визначення впливу різних факторів на приріст величини результативного показника. У детермінованому аналізі алгебраїчна сума величини впливу окремих факторів повинна відповідати величині загального приросту результативного показника. Якщо така тотожність відсутня, то це свідчить про неповну обліку факторів або допущених помилках в розрахунках.
Балансовий спосіб може бути використаний при побудові детермінованих адитивних факторних моделей.
У конкретному аналізі можна згадати моделі, побудовані на основі товарного балансу, обороту стада та ін Наприклад, Він + П==Р + В + Ок, звідси Р=Він + П - В - Ок , де Він - залишок товарів на початок року; П - надходження товарів; Р - продаж товарів; В - інші джерела витрати товарів; Ок - залишок товарів на кінець року.
У деяких випадках балансовий спосіб може бути використаний для визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативного показника. Наприклад, коли з трьох факторів відомий вплив двох, то вплив третього можна визначити, віднявши від загального приросту результативного показника результат впливу перших двох факторів:


І останнє. В аналізі на основі балансового методу розроблений один із способів факторного аналізу - пропорційного розподілу або пайової участі, про який докладно буде розказано в одній з подальших тем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6. Балансовий спосіб в аналізі господарської діяльності "
 1. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок
 2. 2.6.1. Балансовий метод
  Цей метод застосовується при вивченні співвідношення двох груп взаємопов'язаних показників, підсумки яких повинні бути рівні між собою. Своєю назвою він зобов'язаний бухгалтерського балансу, який був одним з перших історичних прикладів ув'язки великого числа економічних показників двома рівними підсумковими сумами. Особливо широко поширене використання методу при аналізі правильності
 3. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 4. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  Прибуток підприємства розділяється на такі види: балансовий прибуток, прибуток від реалізації основної продукції, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток. Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, від іншої реалізації (прибуток від продажу товарно матеріальних цінностей, реалізації
 5. 22.4. Аналіз формування чистого прибутку
  Порядок визначення суми чистого прибутку . Методика її факторного аналізу. Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою балансового прибутку і сумою внесених у бюджет податків з прибутку, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів і
 6. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 7. Література
  1. Аналіз господарської діяльності в промисловості / / Под ред. В.І. Стражева. 4-е вид. Мн., 1999. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності
 8. ГЛАВА Гудвіл
  Коли «Exxon» купує нафтову компанію XYZ і платить більше її балансової вартості, перевищення ціни над балансовою вартістю фіксується в балансовому звіті під заголовком «Гудвіл». Купуйте купу компаній за ціною, що перевищує їх балансову вартість, і на вашому балансовому рахунку виявиться величезний гудвіл. У колишні часи гудвіл піддавався поступового автоматичному списанню за рахунок
 9. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов У . П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 10. 20.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
  Показники прибутку, використовувані в АХД. Аналіз складу, динаміки і виконання плану балансового прибутку. Фактори, що формують балансовий прибуток підприємства. Нейтралізація інфляційного чинника при аналізі фінансових результатів. Вплив облікової політики підприємства на розмір прибутку. У процесі аналізу господарської діяльності використовуються такі показники прибутку: балансовий прибуток,
 11. ГЛАВА Акціонерний капітал
  Балансовий звіт / Акціонерний капітал (у мільйонах доларів) Усього зобов'язань 21, Привілейовані акції Звичайні акції 0, Емісійний дохід 7, Нерозподілений прибуток 36, Казначейські акції -23, Інший капітал 0, Загальний акціонерний капітал 21, Усього зобов'язань та акціонерний капітал 43,269 Величина акціонерного капіталу дорівнює різниці активів і зобов'язань компанії.
 12. Витоки міжгалузевого балансу
  Батьківщиною балансових методів дослідження макроекономічної рівноваги є Росія. Але предтечею балансових підходів до дослідження макроекономічних процесів з'явилася «Економічна таблиця» Ф. Кене і схеми відтворення К. Маркса. Задовго до встановлення радянської влади і розробки перший планів розвитку народного господарства російський економіст В.К. Дмитрієв, аналізуючи чинники,
 13. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
  Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Фактори, що формують її величину. Порядок розрахунку їх впливу. Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє налогооблагамая прибуток, так як від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу. Для визначення величини оподатковуваного прибутку необхідно з балансового суми прибутку відняти: дохід
 14. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів- математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 15. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  Для характеристики і оцінки економічного розвитку країни існує ціла система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин. Внаслідок того , що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників -
© 2014-2022  epi.cc.ua