Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

11.5. Підготовка та аналітична обробка вихідних даних в аналізі господарської діяльності

Перевірка вихідної інформації. Приведення показників у порівнянний вид. Спрощення числових показників. Аналітична обробка даних. Методичне забезпечення аналізу.
Відповідальним етапом в АХД є підготовка інформації, яка включає перевірку даних, забезпечення їхньої сумісності, спрощення числової інформації.
У першу чергу інформація, зібрана для аналізу, повинна бути перевірена на доброякісність. Перевірка проводиться з двох сторін. По-перше, аналітик перевіряє, наскільки повними є дані, які містять плани і звіти, чи правильно вони оформлені. Обов'язково перевіряється правильність арифметичних підрахунків. Аналітик повинен звернути увагу і на те, чи узгоджуються показники, наведені в різних таблицях плану або звіту і т.д. Така перевірка носить технічний характер.
По-друге, проводиться перевірка всіх залучених до аналізу даних по суті. У процесі її визначають, наскільки той чи інший показник відповідає дійсності. Головне питання, яке вирішується аналітиком, можна сформулювати так: чи може таке бути насправді? Засобами цієї перевірки є як логічне осмислення даних, так і перевірка стану обліку, взаємоузгодження та обгрунтованості показників різних джерел.

Аналіз буде значно менш трудомістким, якщо забезпечена порівнянність показників. Для цього всю числову інформацію після перевірки її доброякісності приводять у порівнянний вид, використовуючи способи, розглянуті нами в параграфі 4.3.
Аналітичне дослідження часто носить прогнозний характер і не вимагає такої точності, як, наприклад, в бухгалтерському обліку. Тому, щоб полегшити сприйняття інформації, зменшити обсяг аналітичних розрахунків (коли вони проводяться не на комп'ютері), можна відкинути десяткові знаки чисел, проводити розрахунки в рублях або тисячах рублів. Правда, тут потрібно зробити одне застереження. Вибір ступеня спрощення залежить від змісту показника, його величини та ін Наприклад, щоб оцінити фондоотдачу, можна не брати точну вартість основних засобів і валової продукції, достатньо мати їх обсяги в тисячах рублів. Але, відкинувши десяткові знаки в самому показнику фондовіддачі, ми найчастіше взагалі втратимо його величину - він перетвориться в нуль. Тому при спрощення потрібно обов'язково зберегти 2-3 десяткових знака.

При спрощення вихідних даних дуже часто визначають середні або відносні величини, що дозволяє полегшити узагальнюючу оцінку діяльності суб'єктів господарювання.
Аналітична обробка даних - це вже безпосередньо аналіз. Тому вона є більш відповідальним етапом роботи аналітика. Організація обробки вимагає відповідного методичного забезпечення, певного рівня підготовки осіб, які займаються аналізом, їх забезпеченості технічними засобами проведення АХД. Відповідальність за все це найчастіше покладається на спеціаліста, який здійснює керівництво аналітичною роботою на підприємстві. Він зобов'язаний постійно удосконалювати методику АХД на основі вивчення досягнень науки і передового досвіду в галузі аналізу і впроваджувати її на всіх ділянках виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Підготовка та аналітична обробка вихідних даних в аналізі господарської діяльності "
 1. 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
  підготовки вихідних даних у таблиці систематизуються вихідні дані, здійснюється попередня їх угруповання, розраховуються окремі проміжні підсумки та аналізуються показники; на етапі аналітичної обробки даних за допомогою таблиць можуть здійснюватися конкретні обчислення, включаючи факторний аналіз ; на етапі представлення результатів аналізу господарської діяльності в
 2. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  аналітична обробка і порівняння економічних показників. Головна мета аналітичної обробки - розкрити причинний зв'язок і виміряти вплив факторів на той чи інший показник. Аналітична обробка економічних показників здійснюється за допомогою математичних, статистичних та інших методів. Узагальнення результатів аналізу проводиться для оцінки діяльності підприємства за звітний
 3. 2.3.2. Комп'ютерна обробка даних
  аналітичні можливості - зазвичай тільки розрахунок деяких фінансових коефіцієнтів і співвідношень. Системи складніше, наприклад Platinum, включають у свої аналітичні пакети обробку більшого обсягу інформації, не тільки бухгалтерської, а й відноситься до сфери управлінського обліку. Найбільш розгорнуті інформаційні системи, такі, як BAAN або R-3, впроваджуються великими виробничими
 4. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри
 5. 11.7. Організація автоматизованого робочого місця аналітика
  підготовки текстів, графіків, діаграм, табличні процесори або електронні таблиці для автоматизованої обробки інформації, представленої в табличній формі, системи управління базами даних для автоматизації робіт зі створення бази даних, пошуку необхідних відомостей для аналітичних розрахунків. Інтегровані пакети включають в себе текстовий і графічний редактори, табличний процесор,
 6. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  аналітичні методи можуть бути поділені на неформальні і формалізовані. Класифікація методів і прийомів аналізу наведена на рис. 2.1. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-хозяйсівенной діяльності підприємства {foto23} Неформальні методи (ймовірно, правильніше їх назвати важко формалізуються) засновані на описі процедур на логічному рівні, без
 7. Інформаційно-аналітична функція
  аналітична функція являє собою збір, обробку, аналіз і оцінку інформації з метою підвищення ефективності діяльності, включає в себе всі дії з оперування інформацією. Ця функція виділяється відповідно до загальновизнаних класифікаційними ознаками. Важливість дій суб'єкта управління по роботі з інформацією незаперечна, так як операції з інформацією носять не тільки
 8. 11.1. Основні правила організації аналізу
  аналітичного дослідження. Підвищення ефективності господарювання багато в чому залежить від обгрунтованості, своєчасності та доцільності прийнятих управлінських рішень. Все це може бути досягнуто в процесі аналізу. Однак тільки правильно організована робота по аналітичному дослідженню результатів господарювання може забезпечити його дієвість і ефективність, грунтовно
 9. 2.3. Форми організації даних при проведенні аналітичних процедур
  аналітичних
 10. Синтетичні та аналітичні рахунки
  аналітичні. Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.): Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки, які дають більш детальну розшифровку господарських засобів або
 11. 11.6. Документальне оформлення результатів аналізу
  аналітичного дослідження діяльності підприємства в цілому або його підрозділів повинні бути оформлені у вигляді документів. Це може бути пояснювальна записка, довідка, висновок. Пояснювальна записка зазвичай складається при напрямку результатів аналізу в вищестоящу організацію. Якщо результати аналізу призначені для внутрішньогосподарського використання, вони оформляються у вигляді довідки.
 12. ПЕРЕДМОВА
  підготовці студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». З жалем доводиться констатувати, що останнє навчальний посібник з даного предмета було видано більше десяти років тому. У цьому зв'язку для забезпечення якісного ведення навчального процесу досить актуальним представляється пропоноване читачеві навчальний посібник. Воно підготовлено відповідно до змісту навчального
 13. РЕЗЮМЕ
  обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними організаціями з різних сфер економічної діяльності, ставлять питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 14. 11.3. Планування аналітичної роботи
  аналітичної роботи підприємства; тематичні плани. Комплексний план зазвичай складається на один рік. Розробляє його фахівець, якому на підприємстві доручено керівництво аналітичною роботою в цілому. Цей план за змістом являє собою календарне розклад окремих аналітичних досліджень. У ньому, крім цілей і завдань аналізу, перераховуються питання, які повинні бути
© 2014-2022  epi.cc.ua