Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

9.3. Основи інвестиційного аналізу. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

Очевидно, що інвестиційний проект може характеризуватися будь-яким чергуванням припливів і відтоків грошових коштів. У той же час найбільш поширеним є випадок, коли в початковий період здійснюються інвестиції (відтік коштів), а протягом всіх наступних періодів функціонування проекту мають місце притоки коштів, компенсуючі інвестиції. Такий вид грошового потоку називається ординарним.


У групу динамічних методів, як правило, включаються: - Чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV); - Індекс рентабельності інвестиції (Profitability Index, PI); - Внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR); - Модифікована норма прибутку (Modified Internal Rate of Return, MIRR); - Дисконтований термін окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP). У групу статичних методів відносять: - Термін окупності інвестиції (Payback Period, PP); - Коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR). Чиста приведена вартість (NPV). Суть даного методу полягає в зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, що генеруються нею протягом прогнозованого терміну:, де CF - грошові надходження від реалізації проекту; r - ставка дисконтування; n - термін інвестування (тривалість проекту) ; IC - величина первинної інвестиції. Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку NPV модифікується в такий спосіб:, де CF - грошові надходження від реалізації проекту; r - ставка дисконтування; n - термін інвестування (тривалість проекту); IC - величина первинної інвестиції; i - прогнозований середній темп інфляції. Якщо: - NPV> 0 - проект варто прийняти; - NPV <0 - проект варто відкинути. Необхідно відзначити, що показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу організації у разі прийняття аналізованого проекту, причому оцінка робиться на момент закінчення проекту, але з позиції поточного моменту часу, тобто початку проекту. Цей показник склопластику в просторово-часовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій із всіх інших і дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля. Ключовим моментом при розрахунку чистої приведеної вартості, як і при використанні інших методів аналізу, заснованих на обліку тимчасового чинника, є вибір ставки дисконтування. Ставка дисконтування вибирається аналітиком самостійно. При цьому слід враховувати розмір безризикових ставок, прогнозований темп інфляції за період, норму поставлений витрат, невизначеність і ризик при плануванні віддалених за часом грошових надходжень та ін Обгрунтування вибору ставки дисконтування в кожному випадку індивідуально і залежить від умов і цілей аналізу, а також від кваліфікації аналітика. Шляхом дисконтування грошових потоків аналітик зможе переконатися в тому, що інвестиції приносять великі грошові доходи, ніж кращі наявні альтернативи. При цьому «краща» може трактуватися по-різному. У якості «найкращою» може розглядатися можливість безризикового розміщення капіталу або інший інвестиційний проект, що приносить максимальний прибуток. Будь-який інвестиційний проект має бути, принаймні, порівняний з можливістю безризикового інвестування. Безризикове інвестування (купівля державних цінних паперів або розміщення грошових коштів на депозиті в банку), крім відсутності самого ризику, супроводжується мінімальними трудовитратами, т.
тобто являє собою найбільш простий спосіб інвестування. Тому, якщо інвестиційний проект приносить прибуток меншу, ніж прибуток при безризиковому розміщенні аналогічних засобів, то він, безумовно, є комерційно неспроможним. На практиці порівняння з безризиковим інвестуванням здійснюється вибором при розрахунку NPV в якості ставки дисконтування безризикової ставки. У Росії в якості безризикової прийнято розглядати ставку валютного депозиту СБ РФ. При оцінці капітальних вкладень необхідно по можливості (або якщо це доцільно) враховувати вплив інфляції. Для цього коригуються на індекс інфляції або майбутні надходження, або ставки дисконтування. Найбільш коректною, але і більш трудомісткою є методика, що передбачає коригування всіх факторів. Однак найбільш часто коригують саме ставку дисконтування. Розрахунок ставки дисконтування в умовах інфляції можна представити таким чином:, де rr - ставка дисконтування в умовах інфляції; r - безризикова ставка; i - темп інфляції. Спростивши вираз, отримаємо: Оскільки r * i є величиною меншого порядку, то їй у практичних розрахунках нехтують і остаточна формула має вигляд: Індекс рентабельності інвестиції (PI). Даний метод дозволяє співвіднести обсяг необхідних витрат з майбутнім до отримання доходом і є по суті наслідком методу розрахунку NPV. Індекс рентабельності є відносним показником і характеризує ефективність здійснюваних вкладень. Чим більше значення цього показника, тим вища віддача кожного рубля, інвестованого в даний проект. , Де CF - грошові надходження від реалізації проекту; r - ставка дисконтування; n - термін інвестування (тривалість проекту); IC - величина первинної інвестиції. Якщо: - РІ> 1, то проект варто прийняти; - PI <1, то проект варто відкинути. На відміну від чистої приведеної вартості індекс рентабельності являє собою відносний показник: він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень. Тому, чим більше значення цього показника, тим вища віддача кожного рубля, інвестованого в даний проект. Завдяки цьому критерій PI дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають близькі значення NPV (зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, то очевидно, що вигідніше той з них, який забезпечує більшу ефективність вкладень), або при комплектуванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарного значення NPV. Внутрішня норма прибутку - величина ставки дисконтування при якій доходи за проектом дорівнюють інвестиційним витратам. IRR показує очікувану прибутковість проекту, і, отже, максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути пов'язані з даним проектом. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок кредиту банку, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якого робить проект збитковим. Даний показник можна використовувати лише для класичних інвестиційних проектів, заснованих на ординарних грошових потоках і які передбачають разову початкову інвестицію і наступні грошові надходження. Економічний сенс критерію IRR полягає в тому, що організація може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижче певної порогової величини. Як правило, в якості даної величини виступає показник вартості капіталу СС, під яким розуміється або WACC, якщо джерело засобів точно не ідентифікований, або вартість цільового джерела, якщо такий є. Якщо: - IRR> СС, то проект варто прийняти; - IRR <СС, то проект варто відкинути. На практиці досить часто величину IRR зіставляють зі ставкою капіталізації, яка являє собою коефіцієнт, що встановлює співвідношення розміру очікуваного доходу від експлуатації активу та його вартості. Ставка капіталізації показує середню прибутковість, що склалася на момент аналізу на даному ринку, тобто прибутковість, яку в середньому в даний час витягають інвестори, що знаходяться в аналогічних умовах і реалізують аналогічні проекти. Ставка капіталізації повинна враховувати наступні фактори: - компенсацію за безризикові, ліквідні інвестиції; - компенсацію за ризик; - компенсацію за низьку ліквідність; - поправку на прогнозоване підвищення або зниження вартості об'єкта інвестування. Визначити ставку капіталізації можна двома способами - статистичним методом і методом кумулятивного побудови. Статистичний метод доступний в разі, якщо інвестиційний проект є досить типовим, а інформація по аналогічним діючим проектам доступною. Тоді можливе статистичне дослідження з метою виявлення середньої прибутковості. Метод кумулятивного побудови припускає знаходження ставки капіталізації шляхом підсумовування безризикової ставки, компенсації за ризик, компенсації за низьку ліквідність і поправки на прогнозоване підвищення або зниження вартості об'єкта інвестування:, де R0 - загальна ставка капіталізації,%; Rб / р - безризикова ставка,%; Rp - поправка на ризик,%; Rл - поправка на низьку ліквідність,%; q - передбачуване зростання (зниження) прибутковості,%. Метод кумулятивного побудови застосовується до проектів, для яких важко підібрати задовільні аналоги. Водночас компоненти розрахованої таким чином ставки капіталізації визначаються статистичними методами. Порівняння критерію IRR і ставки капіталізації R0 дозволяє судити про те, наскільки близька очікувана прибутковість проекту до нормального рівня прибутковості в даному бізнесі. Це порівняння дозволяє зробити наступні висновки. Якщо IRR> R0, то проект є більш прибутковим, ніж аналогічні проекти в середньому, і повинен бути прийнятий. У разі, коли IRR Іншими словами, проект, прийнятний по одному з цих критеріїв, буде прийнятний за іншими. Причина цього полягає в тому, що між показниками NPV, PI і IRR є очевидні взаємозв'язки: - якщо NPV> 0, то одночасно IRR> R і PI> 1; - якщо NPV <0, то одночасно IRR


 Графік перетинає вісь ординат в точці, яка дорівнює сумі всіх елементів недисконтований грошового потоку, включаючи величину вихідних інвестицій. Ця точка показує величину прогнозної прибутку, без урахування зміни вартості грошей у часі. Вісь абсцис перетинає графік у точці, що відповідає внутрішній нормі окупності інвестицій. Графік функції NPV (r) інвестиції з неординарним грошовим потоком може мати довільний вигляд і неодноразово перетинати вісь х. Якщо інвестиційний проект генерує грошовий дохід тільки один раз (в кінці періоду його дії), то внутрішню норму прибутку для нього можна визначити, використовуючи наступні рівняння: Якщо доходи від інвестиційного проекту будуть чинити не разово, а багаторазово протягом всього терміну його дії, то визначити рівень IRR можна методом послідовної ітерації, розраховуючи NPV при різних значеннях процентної ставки (r) до того значення, поки величина NPV не прийме негативне значення, після чого значення IRR знаходять за формулою:, де ra - ставка дисконту, при якій NPV має позитивне значення; rb - ставка дисконту, при якій NPV має від'ємне значення; NPVa - чиста приведена вартість при ставці ra; NPVb - чиста приведена вартість при ставці rb; При цьому повинні дотримуватися наступні нерівності: ra  0> NPVb. Точність обчислень IRR залежить від інтервалу між ra і rb. Чим менше довжина інтервалу між мінімальним і максимальним значеннями ставки дисконту, коли функція змінює знак з «+» на «-», тим точніше величина IRR. Модифікована норма прибутку. Даний показник являє собою коефіцієнт дисконтування, що зрівнює наведену вартість відтоків грошових коштів і нарощену величину приток грошових коштів, причому операції дисконтування і нарощення виконуються з використанням показника вартості капіталу. , Де CIF - приплив коштів; COF - відтік грошових коштів; r - вартість джерел фінансування; n - термін інвестування (тривалість проекту). Якщо: - MIRR> СС, то проект варто прийняти; - MIRR <СС, то проект варто відкинути. MIRR вирішує проблему оцінки неординарних грошових потоків і може застосовуватися для оцінки всіх видів грошових потоків. Термін окупності інвестицій. Даний метод є одним з найбільш істотних і широко поширених. Алгоритм його розрахунку не передбачає обліку тимчасової вартості грошових надходжень і залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо прогнозуються рівномірні по роках грошові надходження, то термін окупності розраховується шляхом ділення одноразових витрат на величину постійного річного доходу. Якщо прогнозуються нерівномірні по роках грошові надходження, то термін окупності розраховується підрахунком кількості років, протягом яких первісна інвестиція буде повернута. У загальному вигляді, термін окупності розраховується наступним чином: PP=min n, при якому? CFk? IC, де n - термін інвестування (тривалість проекту); CF - грошові надходження від реалізації проекту; IC - величина первинної інвестиції. Дисконтований термін окупності інвестицій. Даний метод розрахунку терміну окупності передбачає врахування вартості грошей. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані по показнику WACC, а відповідна формула має вигляд: DPP=min n, при якому, де CF - грошові надходження від реалізації проекту; r - ставка дисконтування; n - термін інвестування (тривалість проекту) ; IC - величина первинної інвестиції. Дюрація (D) - це середньозважений термін життєвого циклу інвестиційного проекту, де як ваги виступають поточні вартості грошових потоків, одержуваних у період t. Вона дозволяє привести до єдиного стандарту найрізноманітніші за своїми характеристиками проекти (за термінами, кількістю платежів в періоді, методам розрахунку належного відсотка). Ключовим моментом цієї методики є не те, як довго кожен інвестиційний проект буде приносити дохід, а насамперед те, коли він буде приносити дохід і скільки надходжень доходу буде кожен місяць, квартал або рік протягом всього терміну його дії. Дюрація (середньозважений термін погашення) вимірює середній час життя інвестиційного проекту або його ефективний час дії. У результаті менеджери одержують відомості про швидкість надходження грошових доходів, наведених до поточної дати. Для розрахунку дюрації (D) використовується зазвичай наступна формула:, де PV - поточна вартість доходів за п періодів до закінчення терміну дії проекту; t - періоди надходження доходів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "9.3. Основи інвестиційного аналізу. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів"
 1. 107. Проектне фінансування
    основні етапи інвестиційного циклу пов'язані між собою і входять у компетенцію певного банківського синдикату, очолюваного банком-менеджером. Банк, організуючий проектне фінансування, виділяє шість етапів інвестиційного циклу: 1. Пошук об'єктів для інвестицій. 2. Оцінка рентабельності і ризику проекту. 3. Розробка схеми кредитування. 4. Висновок взаємопов'язаних угод
 2. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
    грунтується на оцінці: а) фінансового стану підприємства і доцільності участі його в інвестиційній діяльності; б) розміру інвестиції та джерел фінансування; в) вигідності різних інвестиційних проектів. Підприємства можуть вкладати інвестиції в дочірні суспільства, залежні товариства, спільні підприємства, інші організації, надавати позики іншим господарюючим
 3. Портфельна теорія
    основні елементи: оцінку активів, інвестиційні рішення, оптимізацію портфеля, оцінку
 4. 2.10. Методи фінансових обчислень
    інвестиційних проектів, в операціях на ринку цінних паперів, в ссудозаемних операціях, в оцінці бізнесу та
 5. Напрями проектного аналізу
    основних аспектів (часто їх називають напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного проекту, тобто
 6. Терміни і поняття
    інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний) проект Проектний аналіз Стадії життєвого циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту» Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування
 7. Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
    основі зіставлення витрат на проект і результатів його реалізації. Для цього й існує проектний аналіз (аналіз інвестиційних проектів). Проектний аналіз - це аналіз прибутковості капітального проекту. Іншими словами, це зіставлення витрат на капітальний проект і вигод, які будуть отримані від реалізації цього проекту. А так як вигоди від будь-якого капітального проекту і витрати на нього
 8. Чартизм
    основі чартів - докладних графіків і уявлення про повторюваності «малюнка» руху цін; 2) метод інвестиційного аналізу та прогнозування обігу цінних паперів та
 9. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
    основі аналізу та дослідження минулих подій; - в результаті проведення наукових досліджень і експериментів; - в результаті аналізу взаємозв'язку факторів: можна очікувати, що при падінні норми прибутку на ринку капіталу буде падати норма прибутку певного типу нерухомості; - вироблення суб'єктивних суджень експертом на основі перевірки всіх передумов. Розглянемо
 10. Контрольні питання
    основні показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 11. «З проектом - без проекту»
    інвестиційного проекту, доцільно порівнювати дві майбутні альтернативні ситуації: а) фірма здійснила свій проект, б) фірма не здійснювала цей проект. Подібний прийом, часто називають «з проектом - без проекту». У модифікованому вигляді цей прийом можна представити у вигляді формули: {foto96}, (18.4) де Вінвей - вигода (дохід) від інвестиційного проекту;? Впр - зміни в
 12. § 4.2. Класифікація показників ефективності інвестицій
    основного об'єкта (реконструкція доріг, спорудження ліній електропередач, розвиток інфраструктури). Парні інвестиції - інвестиції, спрямовані на розвиток галузей виробництв, які забезпечують основний об'єкт ресурсами. Інші інвестиції можуть бути пов'язані з витратами на доставку і навчання персоналу, консервацію та розконсервацію об'єктів і т. п. Показники бюджетної ефективності
 13. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) обчислюється як відношення валового або чистого прибутку до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник
 14. § 4.6. Принципи визначення суспільної ефективності
    інвестиційну ефективність Проекту в масштабах народного господарства у складі результатів слід враховувати: 1) прямі фінансові результати проекту:? виручку від реалізації всієї виробленої в рамках проекту продукції, крім продукції, споживаної вітчизняними підприємствами - учасниками проекту;? виручку від реалізації всіх видів продукції, включаючи необоротні активи та майно,
 15. Про авторів
    інвестиційним методам Уоррена Баффета. Девід Кларк є визнаним фахівцем у сфері «баффетологіі» і директором-партнером приватної інвестиційної групи в Омасі. Спільними зусиллями вони написали чотири бестселера про інвестиційні методах Уоррена Баффета. Їх книги, «Дао Уоррена Баффета», «Баффетологія», «Нова баффетологія» і «Практична баффетологія», опубліковані на сімнадцяти
 16. ІНВЕСТОР
    інвестиційні проекти. Інвестиційний капітал, вкладений інвестором, може бути представлений у вигляді фінансових ресурсів, майна, інтелектуального продукту. Інвестори не просто вкладають капітал у справу, подібно бізнесменам, але здійснюють довготривалі вкладення в досить великі проекти, пов'язані зі значними виробничими, технічними, технологічними перетвореннями,
 17. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
    підстави (включає будівництво, освоєння, експлуатацію); - прогнозування зміни цін на складові доходу і витрат; - розрахунки з виявлення резервів підвищення економічної ефективності та надійності інвестиційного проекту. Тривалість прогнозного періоду, в межах якого здійснюються розрахунки з визначення ефективності інвестиційного проекту, визначається з
 18. Внутрішня норма прибутковості
    основі даних прикладу 18.5). {Foto103} Отже, внутрішня норма прибутковості нашого інвестиційного проекту дорівнює 18%. Що дає підприємцю знання цього показника? Якщо IRR вище ставки дисконту, то наш проект окупається, він
 19. 11.3.3. Зниження ризиків
    інвестиційного проекту, при відкритті фірми за кордоном, а також при вже функціонуючої, коли потрібно рішення про розширення її діяльності на національному ринку, і т.п. Можливі різні методи зниження ризиків: 1) додавання до вартості проекту «премії за ризик» шляхом встановлення певної ставки до вартості авансируемого на проект початкового капіталу; 2) створення (розширення)
© 2014-2022  epi.cc.ua