Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 4.6. Принципи визначення суспільної ефективності

Показники суспільної ефективності відбивають ефективність проекту стосовно інтересам всього народного господарства в цілому, а також регіонів, галузей і окремих підприємств, що беруть участь у здійсненні проекту.
Показники суспільної ефективності розраховуються за формулами, наведеними в § 4.3 і 4.4. Основні відмінності стосуються складу результатів Р і витрат З проекту.
При необхідності оцінити інвестиційну ефективність Проекту в масштабах народного господарства у складі результатів слід враховувати:
1) прямі фінансові результати проекту:
? виручку від реалізації всієї виробленої в рамках проекту продукції, крім продукції, споживаної вітчизняними підприємствами - учасниками проекту;
? виручку від реалізації всіх видів продукції, включаючи необоротні активи та майно, інтелектуальну власність;
? економічні та соціальні результати у вартісному вираженні;
? позикові кошти держав, банків, фірм, що беруть участь у формуванні проекту;
2) непрямі фінансові результати:
? зміна доходів і витрат сторонніх організацій, дізнався проектом;
? зміна вартості землі, будівель та іншого майна.

До складу витрат на здійснення проекту включають:
? всі необхідні для реалізації проекту одноразові і поточні витрати всіх учасників проекту, які обчислюються без повторного рахунку одних і тих самих витрат і без урахування витрат одних учасників у складі результатів інших учасників;
? платежі учасників проекту до бюджетів усіх рівнів і позабюджетні фонди;
? витрати на обслуговування позикових коштів;
? витрати іноземних учасників.
Виключаються з приток і відтоків грошей з операційної та фінансової діяльності їх складові, пов'язані з отриманням кредитів, виплатою відсотків по ним і їх погашенням, наданням субсидій, дотацій, податкових та інших трансфертних платежів, при яких фінансові ресурси передаються від одного учасника проекту (включаючи державу) іншому.
При визначенні суспільної ефективності проекту на рівні галузі або регіону методика розрахунку не змінюється, однак до складу результатів і витрат включаються тільки ті, які відносяться до даного регіону або галузі, без повторного рахунку і без урахування витрат одних учасників у складі інших.

У разі реалізації великомасштабних міжнародних проектів рекомендується розраховувати інтегральний світогосподарських ефект. Розрахунок проводиться за принципами, викладеними і даної главі, але з використанням світових цін на продукцію та послуги.
Рекомендована література
1. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція). - М.: Економіка, 2000.
2. Віменскій П.. Ліфшиц В., Смоляк С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів (теорія і практика). - М.: Дело. 2001.
3. Ефективність капітальних вкладень: Збірник затверджених методик. - М.: Економіка, 1993.
4. Завалін Н.П.. Васильєв А. В., Кноль А.І. Оцінка економічної ефективності проектів (сучасні підходи). -СПб.: Наука, 1995.
5. Холд Р. Н., Баренс С. Б. Планування інвестицій. - М.: Справа ЛТД, 1994.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4.6. Принципи визначення суспільної ефективності "
 1. Принцип економічності та ефективності
  принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття" економічність "і" ефективність "є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в матеріально-виробничої. До вимог розглянутого принципу доцільно віднести і вимога економії кваліфікації, яке передбачає раціональне використання
 2. 2.8.5. Принципи планування
  принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів.
 3. Економічні закони і принципи
  принципами, як їх часто називають на Заході). Як писав один з головних творців економіки Альфред Маршалл у своєму знаменитому підручнику «Принципи економічної науки» (1890), закон - «це узагальнення, що свідчить, що від членів будь-якої соціальної групи за певних умов можна очікувати певного способу дій». При цьому він одночасно підкреслював, що економічні закони
 4. Ключові терміни
  Податок на додану вартість Принципи вертикального і горизонтального рівності Принцип платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої
 5. 2. Структура валового внутрішнього продукту
  принципах їх розрахунку. При визначенні ВВП керуються територіальним принципом, згідно з яким цей продукт створюється внутрішніми для даної країни факторами виробництва незалежно від того, кому вони належать. В основу визначення ВНП закладений національний принцип приналежності факторів виробництва, за допомогою яких він створюється, незалежно від територіального їх розміщення
 6. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  принципи його розподілу і перерозподілу серед населення, а також використання на споживання і
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт і національний дохід? 3. Охарактеризуйте структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальною та економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу
 8. 27. Принципи оцінки нерухомості
  принципів. Основні принципи оцінки нерухомості ділять на чотири категорії. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання (ННЕІ) заснований на визначенні вартості нерухомості у разі використання об'єкта найкращим і найбільш ефективним чином. Результати аналізу ННЕІ враховуються при визначенні вартості нерухомості, при виборі варіанту будівництва та реконструкції, при
 9. 26. Специфіка споживання суспільних благ
  принцип виключення, немає ефективного методу усунення групи індивідів від використання переважаючого числа суспільних благ. Ефект від них полягає вже в їх виробництві, а не в реалізації кінцевому споживачеві. Беручи на себе виробництво суспільних благ, держава тим самим вирішує найважливішу проблему їх споживання - интегративность. Вона полягає в тому, що витрати, необхідні для
 10. 24. Класифікація суспільних благ
  певним колом населення; 2) невиключає суспільні блага. Це блага, використання яких не може бути обмежене тільки певними колом населення. Так як кількість населення, яке споживає суспільні блага, велике, а справляння плати за його надання утруднено, то в цьому випадку єдиним ефективним виробником благ може бути держава. Держава може
 11. Сенатор Рассел Лонг одного разу пародіював громадські дебати в пісеньці: Не брати податок з тебе.
  Принципів у податковій системі. Принцип отримання вигоди Один із наріжних каменів системи оподаткування, принцип одержуваних вигод, стверджує, що громадяни повинні платити податки відповідно з вигодою, яку вони витягують з послуг уряду. Основна ідея цього принципу - спроба розподілу суспільних благ за законами ринку приватних благ. Навряд чи хтось буде заперечувати
 12. Різні рівні суб'єктності
  принцип розподілу по праці, рівноправність факто-рів виробництва та ін І тут ми стикаємося з серйозною проблемою: ступінь реалізації цих умов може суттєво змінюватися на різних рівнях суб'єктності, тобто, в залежності від того, розглядаємо ми як суб'єкта суспільного виробництва і реального но-сителя прав власності трудовий колектив підприємства або конкретного
 13. Сукупний суспільний продукт
  певний період. Сукупний суспільний продукт (СОП) являє собою всю сукупність вироблених благ (товарів і послуг) в матеріальному і нематеріальному виробництві країни незалежно від їх функціонального і споживчого призначення. СОП - це наукова абстракція якісної визначеності функціонування народного господарства, яка знаходить різне кількісне вираження
 14. Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку
  принципам розподілу податко-вого тягаря між багатими, середнім клас-сом і найбіднішими верствами населення. У со-відповідності з принципом одержуваних вигод справедливо, щоб люди платили податки, ви-ходячи з розміру одержуваних ними громадськості них благ. Відповідно до принципу здатності заплатити справедливо, щоб люди платили податки, виходячи з їх здібності не-сти фінансове
© 2014-2022  epi.cc.ua