Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 4.5. Принципи визначення бюджетної ефективності

Показники бюджетної ефективності відбивають вплив результатів здійснення проекту па дохідну і видаткову частини відповідного (федерального, регіонального, місцевого) бюджету.
Бюджетний ефект - основний показник бюджетної ефективності, застосовуваний для оцінки фінансової підтримки проекту федеральним, регіональним або місцевим бюджетом.
Бюджетний ефект Б (t), р., Для t-го кроку розрахунку розраховується як різниця між доходами (припливом коштів) бюджету від проекту Д (t) і видатками (відтоком коштів) відповідного бюджету стосовно до даного проекту:
(4.24)
Склад дохідної частини бюджету складається:
? з усіх видів податкових надходжень (з урахуванням пільг) і рентних платежів за весь період розрахунку від організацій учасників проекту;
? збільшення (зменшення) податкових надходжень від організацій, чий фінансовий стан змінюється під впливом реалізації даного проекту;
? акцизів і митних зборів по продукції (послуг), що виробляється організаціями-учасниками проекту;
? надходжень від розміщення емісій цінних паперів, що випускаються під реалізацію проекту;
? дивідендів та інших видів доходів з цінних паперів, що належать державі і випущеним з метою фінансування проекту;
? плати за користування природними ресурсами в частині, що залежить від здійснення даного проекту;
? доходів від ліцензування, конкурсів та тендерних торгів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів проекту;
? погашення кредитів, виданих з бюджету на здійснення проекту і обслуговування цих кредитів;
? штрафів і санкцій;
? надходжень у позабюджетні фонди (пенсійний, зайнятості та соціального страхування).

До складу видатків бюджету включаються:
? засоби прямого бюджетного фінансування проекту;
? прямі бюджетні асигнування надбавок до ринкових цін на енергоносії;
? підлягають компенсації з бюджету позикові кошти і кредити Центрального банку, його регіональних відділень та уповноважених банків, видані учасникам проекту;
? виплати з цінних паперів, що належать державі;
? державні гарантії але проекту, дані іноземним та вітчизняним учасникам;
? кошти, що виділяються з бюджету для ліквідації можливих негативних наслідків і компенсації збитку від реалізації проекту.
Розрахунок грошових потоків для визначення бюджетної ефективності проводиться за принципами, викладеними в § 4.4.
Після визначення складу і обсягу припливів і відтоків бюджетних коштів визначаються показники бюджетної ефективності.
Інтегральний бюджетний ефект визначається за формулою
(4.25)
де, Бинт - інтегральний бюджетний ефект; Т горизонт розрахунку; t - крок розрахунку; Е - норма дисконту; Д (t) - доходи бюджету; Р (t) - витрати бюджету.
Внутрішня норма рентабельності бюджетних інвестицій визначається з рівності
(4.26)
де К - капіталовкладення, р.

У цьому випадку зі складу Р (t) виключають капітальні вкладення і позначають витрати через Рк (t).
Термін окупності бюджетних витрат
(4.27)
Рівень фінансової участі бюджету розраховується за формулою
(4.28)
де Рінту - інтегральні витрати бюджету на здійснення проекту; ЗІНТО - інтегральні витрати па здійснення проекту в цілому.
У разі, коли проект здійснюється цілком на бюджетні кошти із залученням коштів з федерального бюджету, рівень фінансової участі регіонального або місцевого бюджету визначається аналогічним чином:
(4.29)
- інтегральні витрати регіонального або місцевого бюджету;
- інтегральні витрати за проектом, що розраховуються на рівні держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4.5. Принципи визначення бюджетної ефективності "
 1. Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
  принципах: єдності бюджетної системи Російської Федерації; розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи Російської Федерації; самостійності бюджетів; повноти відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів; збалансованості бюджету; ефективності та економності використання бюджетних коштів; загального (сукупного)
 2. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  принципів бюджетного процесу в Російській Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодавства Російської
 3. Контрольні питання
  принципи функціонування бюджетної системи РФ. 3. Поясніть термін «фінансово-бюджетний федералізм». 4. Як ви розумієте: а) регіональний бюджет, б) місцевий бюджет, в) територіальний бюджет? 5. Перерахуйте основні принципи фінансово-бюджетного федералізму. 6. Які законодавчі акти сприяли розвитку фінансово-бюджетного федералізму? 7. Як ви розумієте термін «міжбюджетні
 4. Контрольні питання
  принципи побудови бюджетної системи? Які його основні функції? 5. У яких випадках уряд може приймати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні
 5. Основні терміни і поняття
  принципи оподаткування, прямі податки, непрямі податки, податкова система, ставка податку, крива Лаффера, податкові пільги, бюджетна система, фіскальний федералізм, бюджетний дефіцит, бюджет «повної зайнятості», структурний бюджетний дефіцит, циклічний бюджетний дефіцит, «ефект витіснення», державні цінні папери, внутрішній державний борг, зовнішній державний
 6. Тема 11 Державний бюджет та фіскальна політика держави
  принципи побудови, структура доходів і витрат. Бюджетний дефіцит: причини та способи регулювання. Державний борг та його вплив на економічний розвиток. Бюджетний кодекс Російської Федерації. Фіскальна політика: сутність та методи. Фіскальні мультиплікатори. Автоматичні стабілізатори та дискреційна фіскальна політика. Види та ефективність фіскальної
 7. 6.2. Принципи бюджетної системи
  принципи бюджетної системи Російської Федерації: * єдності бюджетної системи Російської Федерації; * розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи; * самостійності бюджетів; * повноти відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів; * збалансованості бюджету; * ефективності та економності
 8. Контрольні питання
  бюджетне право »? 2. Охарактеризуйте основоположний акт бюджетного права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії бюджетних прав
 9. Контрольні питання
  визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 10. Контрольні питання
  бюджетних витрат. 2. Що являє собою бюджет розвитку? 3. Назвіть форми надання бюджетних коштів. 4. У чому полягає програмно-цільовий і нормативний методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
 11. Література
  бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 12. Принцип економічності та ефективності
  принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в матеріально-виробничої. До вимог розглянутого принципу доцільно віднести і вимога економії кваліфікації, яке передбачає раціональне використання
 13. Контрольні питання
  бюджетного процесу. 2. Назвіть основні функції виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі бюджетного управління. 3. Які пріоритетні завдання вирішує Банк Росії в процесі бюджетного регулювання? 4. Якими повноваженнями наділені головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів? 5. Які основні обов'язки закріплені за одержувачами бюджетних коштів?
 14. Бюджетний рік
  бюджетного року по-різному. Так, у Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Голландії, Швейцарії воно збігається з календарним роком; в Великобританії, Японії, Канаді бюджетний рік починається з 1 квітня і закінчується 31 березня, у Швеції, Норвегії - з 1 липня по 30 червня, в США - з 1 жовтня по 30 вересня. Це зазвичай пояснюється історичними причинами, традиціями, пов'язаними з термінами скликання сесій
 15. Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку
  принципам розподілу податко-вого тягаря між багатими, середнім клас-сом і найбіднішими верствами населення. У со-відповідності з принципом одержуваних вигод справедливо, щоб люди платили податки, ви-ходячи з розміру одержуваних ними громадськості них благ. Відповідно до принципу здатності заплатити справедливо, щоб люди платили податки, виходячи з їх здібності не-сти фінансове
 16. Контрольні питання
  бюджетного законодавства. 2. Які заходи застосовуються до порушників бюджетного законодавства? 3. Яка роль Федерального казначейства і його територіальних органів при застосуванні заходів примусового характеру? 4. У чому виражається нецільове використання бюджетних коштів? 5. У яких випадках може бути накладена кримінальна відповідальність, а в яких адміністративний штраф та винесено
 17. 2.4 Принцип економічності (ефективності)
  принципом ефективності, так як по суті він означає, що суми зборів щодо кожного окремого податку повинні перевищувати витрати на його збір і обслуговування. Прикладом ігнорування цього принципу може стати податок на майно громадян. Зусилля податкових органів з виявлення об'єктів оподаткування, обчисленню податку, повідомленню громадян і контролю ледь покриваються сумами податку, що сплачується, а вже про
 18. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009
  бюджетної системи. Дан докладний аналіз складових бюджетного устрою і процесу, розглянуто питання управління державним боргом, бюджетними і позабюджетними фондами, міжбюджетні відносини. Значну увагу приділено питанням розподілу повноважень між різними учасниками бюджетного процесу. Для студентів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, а також
© 2014-2022  epi.cc.ua