Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Федосова. Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система РФ», 2010 - перейти до змісту підручника

3.2. Виручка від реалізації та формування фінансових результатів підприємства.

У процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг створюється нова вартість, яка визначається ціною реалізованої продукції, робіт, послуг. Результатом їх реалізації є виручка від реалізації, яка надходить на розрахунковий рахунок або в касу підприємства.
В даний час підприємство має право самостійно визначати методи обчислення виручки в залежності від обраної облікової політики. Законодавчо визначені два методу обліку виручки від реалізації:
1. по мірі відвантаження товарів (виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і пред'явлення контрагенту розрахункових документів.
2. після оплати і надходження грошей на розрахунковий рахунок, в касу підприємства або надходження бартерного товару при товарообмінних угодах.

Розрізняють поняття валова виручка і нетто-виручка. Валова виручка являє собою грошовий еквівалент вартості реалізованої продукції (робіт, послуг), обчисленої за цінами, що включає непрямі податки. Нетто-виручка формується шляхом вирахування з валової виручки непрямих податків (ПДВ, акцизів і т.п.)
Фінансовий результат складається з наступних елементів
1. Фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг)
2. Фінансового результату від операційних, позареалізаційних доходів за мінусом відповідних витрат, інших прибутків і збитків.
Порядок формування даних фінансових результатів детально розглядався в курсах «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси, кредит, грошовий обіг».

В рамках програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Уряду РФ від 06.03.98 р. № 283, прийнято Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організацій» ПБУ 4/99 (затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.07.99 р. № 43н). У відповідності з даним документом фінансовий результат підприємства формується за такою схемою (Рис.1).

Рисунок 1 - Схема формування фінансового результату
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "3.2. Виручка від реалізації і формування фінансових результатів підприємства."
 1. 44. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА
  виручки від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг), виражається у вигляді фінансового результату від продажу необоротних активів, реалізації цінних паперів. Виручка від фінансової діяльності включає в себе результат від розміщення серед інвесторів облігацій та акцій підприємства. Законодавчо закріплені два методи відображення виручки від реалізації продукції: з відвантаження товарів
 2. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  виторгом (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і небюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності слід вивчати в тісному зв'язку з
 3. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  виручка від реалізації робіт і послуг, а також виручка від реалізації майна, майнових прав; б) виручка від реалізації цінних паперів, не обертаються на організованому ринку; в) виручка від реалізації цінних паперів, що обертаються на організованому ринку; г) виручка від реалізації покупних товарів; д) виручка від реалізації фінансових інструментів термінових угод, не обертаються на
 4. 18. СИСТЕМА показників, що характеризують ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ
  виручка від реалізації, так як навіть при меншій ціні, що сплачується за одиницю товару, відбувається зростання обсягу продажів, достатній для відшкодування втрат виручки унаслідок зниження ціни, тобто зміна ціни на товар спричиняє зміну виручки від реалізації в протилежному напрямку. При нееластичним попиті зміна ціни реалізованої продукції тягне за собою зміну виручки від реалізації в
 5. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих видах продукції. Технологія розрахунку маржинального доходу: 1) за підсумками аналізу за певний період часу визначається ціна на конкретний вид продукції; 2) визначається перелік і структура
 6. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  виручки і маси прибутку, що призводить до погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного
 7. 24.5. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони беззбитковості) підприємства
  виручці від реалізації продукції. Потім за методикою, описаної в параграфі 10.3, розрахувати беззбитковий обсяг продажів (поріг рентабельності), тобто ту суму виручки, яка необхідна для відшкодування постійних витрат підприємства. Прибутки при цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність при такій виручці буде рівна нулю. Поріг рентабельності - відношення суми постійних витрат у складі
 8. Ефект виробничого важеля
  виручки фірми надає на її прибуток. Чим вище ефект виробничого важеля OL (англ. operating leverage), тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми: {foto71}, де? Pr - зміна прибутку у відсотках;? R - зміна виручки у відсотках. Наприклад, якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2, то збільшення (зниження) виручки на 1% призведе до зростання
 9. 4.12.3. Фінансовий леверидж
  виручка підприємства виявиться низькою, то підприємство з більш високим рівнем фінансового левериджу (і відповідно з високими фінансовими витратами) набагато раніше втратить фінансову стійкість і стане збитковим, ніж підприємство, яке воліло фінансувати свою діяльність з власних джерел і таким чином зберегло низький рівень фінансової залежності від зовнішніх
 10. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  виручки від реалізації та розмір прибутку. При цьому слід порівняти фактичні показники звітності із плановими (кошторисними) і встановити причини їх невідповідності. Горизонтальний аналіз - це порівняння показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів. Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику і
 11. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  виручкою від реалізації (після сплати ПДВ, акцизів та інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. На розмір прибутку впливає не тільки обсяг виробленої та реалізованої продукції, але і її якість, асортимент, рівень собівартості, пені, штрафи і неустойки - як сплачені, так і отримані, різні списання сум на
 12. Питання 66. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів
  виручкою від її продажу (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів, для експортної виручки - експортних тарифів і спецналога) і витратами на виробництво і реалізацію, які входять в собівартість продукції. Балансовий прибуток - це фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів і іншого майна господарюючих суб'єктів, а також доходи за вирахуванням
 13. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  виручки, сплати або отриманні штрафів у разі порушення договірних зобов'язань, участю в розподілі прибутку від кооперації виробничих процесів і т. д. Фінансові відносини з банками пов'язані головним чином з отриманням і погашенням банківських позичок, сплатою відсотків за ними та наданням банками за певну плату в тимчасове користування вільних грошових коштів. Зі
 14. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства - перехід до управління фінансами на основі аналізу фінансово економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошук шляхів їх досягнення. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх (у першу чергу інвесторів, кредиторів, акціонерів,
© 2014-2022  epi.cc.ua