Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

Введення


Бюджетна система є одним з найбільш важливих інститутів будь-якої держави, ефективність функціонування якого безпосередньо впливає на якість економічного зростання і рівень суспільного добробуту. Саме цим фактом пояснюється настільки серйозну увагу, яке останнім часом стало приділятися питанням бюджетного устрою і бюджетного процесу.
Засоби, що акумулюються в рамках бюджетної системи, складають фінансову основу функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, що забезпечує вирішення завдань і виконання функцій державою та муніципалітетами. Метою функціонування бюджетної системи є побудова соціально орієнтованого суспільства за допомогою розподілу і перерозподілу ресурсів. Хоча останнім часом, незважаючи на декларовану соціальну спрямованість бюджетної політики, вона була значною мірою переорієнтована на максимальну концентрацію державних фінансових ресурсів на федеральному рівні з метою обслуговування державного боргу, і в цьому були досягнуті певні успіхи.
Стабільність функціонування бюджетної системи - один з найбільш важливих показників, що характеризує стійкість економіки і насамперед стан її соціальної сфери.
Побудова сучасної бюджетної системи почалося в 1991 р. і проходило на тлі серйозних перетворень в російській економіці, які значною мірою визначили першорядні завдання, що стояли перед бюджетною системою. Особливе місце серед них займала необхідність адаптації російської економіки до ринкових умов господарювання, забезпечення економічної стабільності та стимулювання інвестиційної активності в національній економіці.
До теперішнього часу в Російській Федерації склалася трирівнева бюджетна система:
- перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації;
- другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;
- третій рівень - місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга; бюджети міських і сільських поселень.

Російська бюджетна система єдина, але при цьому всі бюджети, що входять до неї, є самостійними і не включаються один в одного.
Одним з найбільш значних етапів у розвитку російської бюджетної системи було прийняття в 1998р. Бюджетного кодексу Російської Федерації, який встановив загальні принципи бюджетного законодавства Російської Федерації і визначив правові основи функціонування вітчизняної бюджетної системи. До набрання чинності зазначеного законодавчого акту регулювання бюджетної системи здійснювалося на основі норм, закріплених у федеральних законах «Про основи бюджетного процесу і бюджетного устрою РРФСР», «Про основи податкової системи РРФСР», «Про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік», а також ряду інших законів.
Прийняття в 2004р. Концепції реформування бюджетного процесу в Російській Федерації в 2004-2006 роках ознаменувала початок широкомасштабної бюджетної реформи, основне завдання якої полягає в переході від управління витратами (ресурсами) до управління результатами шляхом розширення повноважень та підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу в рамках чітких середньострокових орієнтирів бюджетної політики. Ядром нової організації бюджетного процесу стала широко застосовувана в світі модель бюджетування, орієнтованого на результат, що припускає ув'язку витрат бюджету з досягаються в ході його виконання результатами.
Реалізація завдань, сформульованих у Концепції, з'явилася важливим кроком на шляху наближення російської бюджетної системи до міжнародних стандартів управління суспільними фінансами. Бюджетна реформа на першому етапі включала насамперед систему заходів щодо вдосконалення середньострокового фінансового планування та впорядкування процедур бюджетного процесу.
Підсумком даного етапу стало прийняття нової редакції Бюджетного кодексу, що дозволило здійснити такі нововведення у сфері бюджетного планування, як складання проекту федерального закону про федеральний бюджет на трирічний період, ведення реєстрів видаткових зобов'язань, використання обгрунтувань бюджетних асигнувань , що погоджує бюджетні асигнування з безпосередніми результатами їх використання.
В рамках реалізації Концепції була введена нова система бюджетного обліку, яка забезпечує інтеграцію бюджетної класифікації та плану рахунків бюджетного обліку, а також елементи обліку за методом нарахувань.
До складу Бюджетного кодексу увійшли основні позиції бюджетної класифікації з можливістю їх подальшої деталізації законами про відповідні бюджети.
Законодавче закріплення цих змін створило нові можливості, стимули і вимоги для підвищення результативності витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи.
Разом з тим, незважаючи на певні успіхи в галузі реформування бюджетної системи, в даний час ряд проблем не знайшов остаточного рішення. Серед них відсутність чітких формулювань цілей і кінцевих результатів використання бюджетних коштів, украй низька якість федеральних і відомчих цільових програм, неефективні структури управління бюджетною мережею. Перешкодою на шляху впровадження передових підходів до організації бюджетного процесу виступає недосконалість системи стратегічного планування в Російській Федерації.
Крім того, в умовах обмеженості фінансових ресурсів особливо гостро постає питання про підвищення результативності їх використання.
Мета даного навчального посібника - теоретичний аналіз сучасного бюджетного устрою і основних принципів побудови вітчизняної бюджетної системи, закладених в Бюджетному кодексі Російської Федерації. Структура посібника вибудувана таким чином, щоб слухачі курсів «Державні фінанси», «Бюджетна система», а також інших аналогічних курсів уявляли собі цілісну картину функціонування російської бюджетної системи. У посібнику приділено увагу розгляду таких питань, як загальні основи побудови системи державних фінансів, бюджетна класифікація, регулювання дохідної та видаткової частини бюджету, бюджетний федералізм, роль різних державних органів у бюджетному процесі, організація бюджетного процесу та система статистики державних фінансів.
Даний навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за фінансовим та економічним спеціальностям, а також аспірантам зазначених спеціальностей. Воно може бути також вельми корисним для слухачів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у галузі державного управління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Введення "
 1. Введення
  Введення
 2. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 3. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  введення грошей в угоду не робить впливу на основні особливості ділового життя. При цьому не ігнорується той факт, що історії відомі випадки, коли траплялися різкі зміни в купівельній спроможності грошей потрясали всю систему обміну. Проте вважається, що ці виняткові факти викликані невідповідною політикою регулювання. Мовляв, тільки погані гроші можуть викликати подібні
 4. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  введення ізольованого фактора, провокуючого зміна, і, нарешті, аналізу його дії, виходячи з припущення інших рівних умов. Абсурдно також вважати, що користь, принесена конструкцією рівномірно функціонуючої економіки, тим більше, чим більше об'єкт дослідження, сфера реальної діяльності відповідає цій конструкції щодо відсутності змін. Статичний метод,
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  введення більш високих ставок заробітної плати, є основними двигунами розвитку. Як вже було показано, перевищення надлишку загальної суми підприємницьких прибутків над загальною сумою підприємницьких збитків нерозривно пов'язано з тим, що частина вигод, що витягають із збільшення наявної кількості капітальних товарів і удосконалення технології, йде непідприємницьким групам.
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 8. 6. Монопольні ціни
  введення мита не робить ніякого впливу на ціну р. І внутрішня ціна, і світова ринкова ціна залишаться без змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї, які можуть бути використані для монополістичного об'єднання, якщо дотримуються деякі додаткові умови. Якщо в просторі між s + t і s
 9. 15. Химера неринкових цін
  введенням занадто великої кількості нових термінів, ми будемо дотримуватися загальновживаного застосування, називаючи подібні розпорядження цінами, ставками відсотка, ставками заробітної плати, узаконеними і нав'язаними державою або іншими органами примусу (наприклад, профспілками) . Але ніколи не слід упускати з виду відмінність між ринковими явищами цінами, ставками заробітної
 10. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  введення непрямого обміну і грошей був забезпечений владою або угодою членів суспільства, це не похитнуло б твердження, що тільки поведінка обмінюються людей створює непрямий обмін і гроші. Історія може розповісти нам, де і коли вперше стали використовуватися засоби обміну і як згодом діапазон товарів, що використовувалися для цих цілей, все сильніше і сильніше обмежувався.
© 2014-2022  epi.cc.ua