Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія


М.І. Туган-Барановський "поєднав у собі вченого-економіста) соціального філософа, стурбованого проблемою побудови новорічні суспільства, яке б відповідало кантіанського принципом верховна цінності людської особистості. Як вчений-економіст він прагнув) пізнати об'єктивні закони капіталістичної економіки та їжу чимало в таких областях, як теорія цінності, ринків і криза ^ історія народного господарства та економічної думки. Разом з |
"Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919) народився в Харк ^ ської губернії в дворянській сім'ї, закінчив природний і юридичний факультет Харківського університету, в 1894 р. в Московському унінерсі ті захистив магістерську дисертацію, а Е 1898 р. - докторську діссер цію. З 1895 по 1918 р. викладав у провідних вузах Санкт-Петербурга і Мо ви. Після Жовтневої революції переїхав до Києва, нетривалий час був міністром фінансів в уряді Центральної ради, за відійшов від активної політичної діяльності, викладав у Kneecii університеті, брав участь у кооперативному русі, був одним з осі вателей Української академії наук. Помер по дорозі в Париж, куди напрлН лялся у складі делегації Директорії як радник з економічних ш просили.
390
[не тільки визнавав неминучість етичної зумовленості по-ітіческой економії, але і керувався моральним крите-ніж при розробці найважливіших понять політекономії.
Для Туган-Барановського єдино прийнятним моральним? Ітера був кантіанський принцип верховної цінності, а слідів-цтельно, рівноцінності людської особистості. Він вважав канти-ЦСКО вчення про етичному ідеалі величезним досягненням гро-виною думки Нового часу, вважав, що цей принцип є ентральной ідеєю сучасного етичної свідомості і є 5щеобязательним «для всіх людей з нормальним моральним знанням» 12. Саме общепризнанность етичного ідеалу може ружить гарантією об'єктивності (критерій якої, зауважимо, він 1 формулює), і в цьому випадку обидві частини політекономії - прак-кческая і теоретична - виявляються внутрішньо пов'язаними. По співу Туган-Барановського, тільки цей принцип і може стати оди-i точкою зору на господарство, що дозволяє, як він писав, піднесися над протилежністю інтересів, в тому числі і класових, избежно відбиваються і на теоретичній політекономії. Гаран-Ьй об'єктивності науки, побудованої таким чином, він вважав | енно общепризнанность цього етичного принципу для даного 1ества в даних історичних умовах. Безпосереднім результатом затвердження цього принципу ста-[можливість об'єднання теорії граничної корисності і тру-рій теорії вартості.
Туган-Барановський вважав, що визнання праці основою стоїмо-h, можливість порівняння всіх видів праці та їх об'єднання в порі суспільної праці і є визнання верховної цінності че-чеський особистості. «У процесі виробництва беруть участь тільки людина, але і засоби виробництва. Чому ж ми рассма-Ьнаем весь продукт як створений тільки людською працею? [Чому ж ми визнаємо тільки праця людини активним діячем про-споріднення? І чому, з іншого боку, ми прирівнюємо в цьому від-існіі між собою всі види праці без відмінності? Чому ми вва-| всі види праці людини порівнянними між собою і з'єднуємо їх в \ iy загальну масу, одне загальне поняття суспільної праці?
Віз сумніви, тому, що ми мовчазно виходимо з керуючи-| й етичної ідеї політекономії - верховної цінності, і пото-| раіноценності людської особистості »'1.
»I. I i
" Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії. 3-е изд. Пп, | S. С. 30. " Там же. С. 63-64.
391
З іншого боку, саме людина визначає суб'єктивних корисність даного блага, воно стає цінним не само по з а в оцінці людини, Важливим моментом в міркуваннях уче (було твердження, що суб'єктивна цінність блага залежить oi кількості, а воно в свою чергу для вільно відтворюваність товарів - від обсягу затраченої праці. Тут і обнаружива можливість з'єднання двох моментів: об'єктивного і субг тивного.
Туган-Барановський не обмежився констатацією цього фак сформулював теорему, що встановлює кількісні соо. шення трудових витрат і цінності при оптимальному розподілі ресурсів. «Якщо виробництво керується основними господарсько ^ принципом - прагненням до досягнення з найменшій витраті найбільшої користі, - то відносини граничних корисностей снй бодно вироблених продуктів і їх трудових вартостей рівні »* Це твердження було висловлено в статті« Вчення про граничну i корисності господарських благ як причина їхньої цінності »15, в ній; наведено приклад (в дусі тих, які використовували представите ^ австрійської школи), що підтверджує його правільность16. Але основі цієї ілюстрації Туган-Барановський зробив наступний в * вод: «Ми постаралися показати, що тпп (теорія граничної поле ності. - Ред.) не тільки не становить спростування поглядів Р | кардо або Карла Маркса, але що, навпаки, ця теорія, правиль ^ зрозуміла, становить несподіване підтвердження вчення про цінне названих економістів. Менгер і його школа досліджували Суб'єктам ві причини цінності, Рікардо і його послідовники - об'єкти! ві. До роботи Менгера можна було думати, що оцінка блага по ejj господарської корисності не відповідає оцінці того ж 6jiaraj трудової вартості останнього. Теорія граничної корисності!
і Цит. по: Столяров Н.А. Аналітичне доказ запропонований р. Туган-Барановським політико-економічної формули: граничні! корисності вільно вироблених продуктів пропорційні їх трудо | вартостям. Київ, 1902. С. 4.
14 Туган-Барановський М.І. Вчення про граничну корисність хозя (ських благ як причина їхньої цінності / / Юридичний вісник. 1890. [Кн . 2.
16 Туган-Барановський міркував таким чином. Нехай є дп? | вару А і В, трудові витрати на одиницю яких ставляться як 1 к. 2. \ ли корисностей цих товарів такі: 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 4, 3, 2, 1,0. flped ложим, що є 10 одиниць праці. У цьому випадку максимум корисності [досягається при виробництві 8 одиниць /) і 1 одиниці В, причому отноше їх граничних корисностей дорівнює 2: 4.
392
к; гзивает, що обидва принципи оцінки знаходяться між собою в згоді, яке тим більше, чим в більшій мірі розподіл народною праці підпорядковане господарському принципом »17. Він робить ще один висновок, важливий для його майбутніх міркувань про соціалізм: - Трудові вартості продуктів відіграють вирішальну роль у встановленні господарського плану - розподілі виробництва між [ішічньші галузями» 18.
Ілюстративний характер доказу тези про пропорційність трудових витрат і граничних корисностей відтворених благ, запропонований Туган-Барановським, був в 1902 р. в рабо-Iс економіста київської економічної школи (представників якої, зауважимо, відрізняв великий інтерес до використання матема - | | тики) Н.А. Столяровадополнен строгим алгебраїчним доказом. Столяров вирішував стандартну задачу знаходження умовного чкегремума, причому цільовою функцією була функція суспільної корисності або, як він писав, користі, а обмеженням - сукупний обсяг трудових ресурсів. За умови, що суспільна корисність будь-якого блага залежить від кількості тільки цього блага, ча-t'1'ние похідні цільової функції збігаються з граничною по-JILMI гостю відповідних благ, що і дозволяє легко отримати шукане співвідношення. Ця невелика робота виявилася по суті однією з перших математичних робіт у області суспільної функції корисності і передбачила ідею народногосподарського оп-| шмума, яка у вигляді системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ) активно розроблялася в нашій країні в 60-ті
1ОДИ.
Вклад Туган-Барановського у власне економічну теорію | nil jaH з розробкою проблем реалізації, циклів і криз, грошей, 11роблеме циклів присвячена його перша велика робота - «Періодичні промислові кризи» (1894), в якій, оп іраясь на статистичний матеріал по історії промислових криз в Англії та Критичний аналіз попередніх теорій ринку, вчений запропонував вирішення проблеми реалізації для випадку розширеного | роизводства і пояснення періодичності криз і механізму нклов.
Він спробував дистанціюватися від двох найбільш впливових мх позицій поданої проблемі: що йде від Сея і заперечує віз-
'Там же. С. 228.
1 Туган-Барановський М.І. Австрійська школа / / Світ божий. 1901., XГI С. 217.
1'' Столяров Н.А Указ. соч.
393
ливість загального надвиробництва , і спирається на концепцію недоспоживання, насамперед у її марксистському варіанті, і придающей перевиробництва характер перманентного явища.
Туга н-Баранові кий запропонував власне рішення проблеми ринку, суть якого полягає в тому, що «при пропорційному рас пределенія суспільного виробництва (між проізводствол засобів виробництва і предметів споживання для різних класів. | Ред.) ніяке скорочення споживчого попиту не в силах вьн кликати перевищення загальної пропозиції продуктів на ринку порівняно з попитом на останні »20. Ечавним моментом в його аргум: i тації було визнання того, що споживання не є единствен вим і головним чинником, що визначає розміри ринку. Послід ня залежать насамперед від попиту на засоби виробництва. Здсс i. можна помітити витоки тієї лінії міркувань щодо глаі ної причини порушення макроекономічної рівноваги, яка сьогодні пов'язується з ім'ям Дж.М. Кейнса. Йдеться, зрозуміло про визнання лідируючої ролі інвестицій у розвитку циклічно го процесу.
Загальний зміст міркувань Туган-Барановського зводився до ледве дме. При збільшенні частки прибутку, що спрямовується на виро <ництво, дійсно зменшується споживання капіталістів, по збільшується попит на засоби виробництва і на робочу сич \ Відповідним чином змінюються і пропорції виробляй ва: виробництво засобів виробництва зростає вищими тим пами, ніж виробництво предметів споживання. Очевидно, що п ^ преподобний зростання неминуче повинен припинитися, і його раптова тановка і є криза, під час якого зазначені пропорції «F сільственним» чином відновлюються. Криза постає ситуація загального надвиробництва. Поштовх кризі може дати: репроізводство одного товару, потім ситуації перевиробництва! одному ринку через механізм цін і доходів передається на еконол ку в цілому. Отже, стверджує Туган-Барановський, просимо ма полягає в пропорційному розвитку економіки, «п | пропорційному розподілі виробництва ніяке сокра!. ня потребительного попиту не в змозі викликати превишеь загальної пропозиції над попитом ... І ясно, що ніколи не моя бути дійсного загального надвиробництва товарів; возмо | але лише часткове надвиробництво їх »21.
Туган-Барановський М.І. Періодичні промислові криза] СПб., 1914. С. 222.
21 Кондратьєв Н.Д. М.І. Туган-Барановський. Основні риси його на) | ного світогляду. М., 19 .., С. 13.
394
Важливу роль у розвитку кризи, а також у відновленні пропорцій Туган-Барановський відводив кредитом, який надає будь-яких коливань характер лавиноподібного процесу. Тут він слідував в руслі кредитно-грошової теорії циклу, яка розглядає-нпсг циклічний процес крізь призму відповідності між попитом на позичковий капітал, певним потребами виробництв-liii, і його пропозицією з боку банків. Іншими словами, в даному випадку по суті зачіпається добре відома завдяки Кейнсу проблема рівноваги між заощадженнями та інвестиціями (причому визнається, що на відміну від процесу заощаджень, який досить стабільний, інвестиції здійснюються імпульсами), .1 мкже проблема впливу інвестицій на виробництво, тобто про-Лпема мультиплікатора. У фазі підйому, коли інвестиційна активність велика, інвестиції фінансуються не тільки за рахунок поточних заощаджень, але і за рахунок накопичених раніше, тобто у фазі депресії, запасів вільних капіталів. Відповідно до цієї теорії кризі передує фінансова паніка, дізнався вичерпанням резервів i пого капіталу, а підйому - відновлення цих резервів. Ту-i Барановський навіть порівнював цей процес з паровою машиною, в i рій капітал - пар, який, розширюючи, рухає поршень - про-ми тленность.
Сьогодні можна сказати, що модель Туган-Барановського була пер-noii і найоригінальнішою «з цілого сімейства моделей циклу, в основі яких лежало співвідношення між заощадженнями та інвес-пшпямі, серед прихильників яких найбільш значними ii Шпітгоф, Бунятян, Кассель і Кейнс, коли він писав "Трак-> '2. До цієї оцінки відомих учених можна додати, що серед I ких економістів ідеї Туган-Барановського поділяли В.Я. Же-ів, І.М. Кулишер, В.К. Дмитрієв. Що ж до теоретічес-i новацій при дослідженні циклу, то слід зазначити, що Ту-Ьарановскій, по суті, спробував поєднати макроекономіки (агрегатний) підхід зі структурним, і значення цієї попит-1Ш економічної теорії важко переоцінити. Аналіз економічної кон'юнктури не може вважатися завер-чим без звернення до проблем грошей та їх вартості. При ис-ованія циклів і криз Туган-Барановський, по суті, Сс-i осторонь це коло проблем, звернувшись до них у роботі «Бу-ні гроші і метал », написаної в 1917 р. У цій роботі він ви-вул так звану кон'юнктурну теорію грошей, яка про-
'Screpanti E., Zamanti S. An Outline of the History of Economic Thought.> Klord, 1993. P. 220.
395
тівостояла як товарної теорії грошей, так і кількісної теорії З чисто теоретичної точки зору основна проблема, навколо якої розгорталися в той час суперечки і зосередив свою увагу Туган-Барановський, полягала в з'ясуванні механізму взаємовпливу грошової маси, відносних і абсолютних цін. Сьогодні цей механізм прийнято називати механізмом трансмісії. Товарна теорія відводила грошам пасивну роль, позбавляючи їх качествен ного відмінності від інших товарів, і розглядала абсолютні ціни як в достатній мірі умовний показник. Кількісна теорія, навпаки, розглядала зміна маси грошей як абсолют але екзогенне явище, але цікавилася виключно кінцевим результатом - впливом на загальний рівень цін, причому сам механізм цього впливу, включаючи питання про швидкість реакції різних сегментів економіки, тобто в сучасній термінології питання про лагах, залишався, по суті, поза увагою.
  На противагу цьому Туган-Барановський з самого почали виходив з того, що процес пристосування економіки до зради ніям грошової маси, а в кінцевому рахунку їх вплив на абсолют ні, або грошові, ціни - процес складний і тривалий, який передбачає взаємодію між масою грошей, об'ємом кредитних коштів і швидкістю їх обігу. Очевидно, що при такому підході зміна маси грошей і його вплив на економіку не можна відокремити від процесів на фінансовому ринку, тобто від руху процентних ставок і вартості цінних паперів. У підсумку вплив грошей на абсолютні, або грошові, ціни «слід шукати у відносинах товарного ринку до грошового, в широкому сенсі слова». З цим висловлюванням Викселля Туган-Барановський повністю погоджується і робить висновок: «Цінність грошей постає перед нами як щось об'єктивно задане всією сукупністю мінових відносин. Гроші самі по собі ніколи не визначаються нами. Ми їх оцінюємо лише як засіб приобресть ті чи інші господарські предмети. Але скільки саме можна отримати господарських предметів в обмін на задану суму грошей, це залежить не від нашої волі, а від об'єктивних умов ринку »", тобто від загальної кон'юнктури ринку. Кон'юнктурна теорія грошей дозволила зробити висновок про можливість регулювання цінності грошей в ринковій економіці. «Цінність товарів будується на основі свідомих оцінок окремих індиві-а дов, ніж держава управляти не може, навпаки, цінність дене (є несвідомий стихійний продукт соціального взаємодій!
  Туган-Барановський М.І. Паперові гроші і метал. Вид. 2-е. Одес | са, 1919. С. 31. * |
  396
  ствія цілком допускає державне регулювання »24, при тгом Туган-Барановський вказує і на можливий спосіб регулювання - через регулювання вексельного курсу і курсу валюти.
  Як і для багатьох російських економістів, питання про перспектіпах капіталізму уявляв для Туган-Барановського особливий інтерес. Ошет на це питання він шукав в теорії циклів і криз і в теорії еюімості.
 Що стосується теорії циклів і криз, то, як вже зазначалося, Туган-Барановський дійшов висновку, що обмеженість споживання не є непереборною перешкодою розширеного капіталістичного відтворення. Разом з тим стихійний харак-i ер капіталістичного виробництва виявляється в тому, що пропорційність виробництва постійно порушується. ПЗМ існуючому ринку позичкового капіталу і банківській системі це веде до періодичних криз. Однак на відміну від Маркса, що вважав, що при капіталізмі діє довгострокова тенденція посилення протиріч, яка проявляється в поглибленні циклічного падіння виробництва і знижує русі норми прибутку, Туган-Ба-11 і ЮВЕК вважав, грунтуючись на своїй теорії, що циклічні кризи долаються і немає тенденції іхуглубленія. Відносно ж норми прибутку він вважав, що на рівні теоретичного аналізу в НПУ множинності різноспрямованих і різновеликих за силою Факторів, що впливають на норму прибутку, немає можливості виявити ка-i vio-або загальну тенденцію руху норми прибутку. Помилка Маркса, на його думку, полягала в тому, що, говорячи про тенденції підвищення продуктивності праці та пов'язуючи її з ростом органічної будови капіталу, він насправді розглядав слу-| чай, коли вартість виробленої продукції була незмінною. [Про i сюди і був зроблений висновок про тенденції зниження норми прибутку. В | противагу цьому Туган-Барановський вважав, що «розвиток [продуктивної сили суспільної праці має тенденцію не по-I ніжает, а підвищувати відсоток прибутку» 25.
  Зауважимо, що критично переосмислюючи схему Маркса, Туган-
  | Фанівський дотримувався тези про те, що праця є основ-
  |. Ш джерелом прибутку. Якщо тільки припустити, наприклад,
  'Н: д за І. Кулішером2 (|, що в умовах сучасного капіталізму
  фяду насилу робочого джерелом прибутку стають винахід

  14
  Там же С. 40.
  "Туган-Барановський М.І Крах капіталістичного ладу як | учная проблема / / Новий шлях. 1904. № 10. С. 202
  2 <1 Див: Кулишер І.М Еволюція прибутку з капіталу у зв'язку з розвитком-i промисловості і торгівлі п Західній Європі. У 2-х т. Т. 2. СПб, 1908. IV-V,
  397
  ня та нововведення (ідея згодом, як відомо, була сформ \ лированной Шумпетером), то сумніви Туган-Барановського відноси тельно справедливості одного з основних тез марксизму підлозі чат додаткове підтвердження.
  Таким чином, на противагу марксової тези про внутреннел приреченості капіталізму як економічної системи, Туган-Бл рановскій дійшов висновку про життєздатність капіталізму як системи господарства. Більше того, він вважав, що розвиток капіталізм, i є прогресивним і неминучим явищем в таких країна \ як Россія27. Однак це не означає, що Туган-Барановський отка зался від критики капіталізму. Він критикував капіталізм з соцн ально-моральних позицій. Основне протиріччя капіталізм.! складалося, на думку Туган-Барановського, «у тому, що капіталізм, звертаючи людську особистість в засіб, в раба речей, в той же Bpi ма веде до поширення і зміцненню суспільно-мораль го свідомості, яка визнає особистість верховної цінністю загальне кої життя» 2 ". І це дозволяло поставити питання про перехід до t соціалізму як про свідоме процессе29.
  Оскільки соціалізм представляє складну систему і предщ лагает різні поєднання способів організації, ставлення,! різним типам соціалізму визначається виходячи з Нравств ного ідеалу. Беручи за основу морального імперативу кантіанського | принцип, Туган-Барановський прийшов до визнання свободи ну ності, а не рівності, як стверджували в той період багато соЩ листи, найважливішою соціальною цінністю. «Рівність, - пі (він, - саме по собі, аж ніяк не є позитивним блдгом. Рівність є безперечна соціальне зло, але усунення зла <лише перший крок у напрямку до соціального ідеалу. Соціал
  Питанню про перспективи розвитку капіталізму в різних галузях господарства присвячена його робота «Російська фабрика і минулому і настояща ^ (СПб., 1898), в якій Туган-Барановський показав специфіку умов р | пиття великої промисловості в Росії і прийшов до висновку, що, Несміт {ря на ряд стримуючих факторів, країна входить у світовій капіталки чний ринок і цей процес супроводжується прискоренням технічного п | | гресса і зміцненням економічної свободи та прана. Разом з тим кап до лизм не може завоювати пануючі позиції у всіх галузях xo3J | стная: зберігається дрібне виробництво, особливо в сільському господа! Згодом ця обставина значною мірою спонукало Туган-рановского виступити з ідеєю націоналізацію землі і. передачі її мілини власникам.
  211 Кондратьєв Н.Д. Указ. соч. С. 19. ;
  29 Див, наприклад,: Туган-Барановскай М.І. Круцзеніе капіталіста ^! кого ладу до-йк.научная проблема / /. Нявий шлях. 1904 № 10.
  398
  ним же ідеалом є не соціальну рівність, а соціальна снобода »30.
  З цієї точки зору Туган-Барановський підійшов до оцінки раз-імчних залежно від ступеня централізації типів соціалізму. Кік і багато соціалісти того часу, він не бачив того, що розширення регулюючої функції держави може призвести до падіння ефективності виробництва. Навпаки, він вважав, що «цент-рдлізація сприяє множенню громадського багатства», оскільки дозволяє підпорядкувати виробництво планом. Разом з тим принципи побудови плану, які висував вчений, нагадували ідеї прихильників ринкового соціалізму 1930-40-х років і грунтувалися на інтеграції теорії граничної корисності і трудо-ної теорії вартості. З метою досягти максимуму суспільної корисності він пропонував визначати обсяги виробництва товарів »'і 1 умови пропорційності їх граничних корисностей трудо-шм затратам.
  Туган-Барановський вважав, що при відповідній органі-|. | Ції обліку можна безпосередньо визначити трудові витрати. '11 про ж стосується корисності, то про неї можна судити по змінах ipoca. Причому останні і мають спонукати держава соот-- гствующім чином коригувати ціни. Як інформаційні і гнали ціни при соціалізмі і капіталізмі - одне і те ж. Раз-шчія лежать в іншій області - у розподілі праці між від-iмелямі. При соціалізмі, коли витрати праці враховуються непо-редственно (а не через зарплату у складі витрат виробництва), можна забезпечити оптимальну аллокації ресурсів, у той час як при капіталізмі пропорції відновлюються під час кризи. При соціалізмі гроші - лише одиниця зміни, умовний знак, т-має нічого спільного з товаром, а ціни - обмінні співвідношення.
  Проблема ефективності, на думку Туган-Барановського, міг-ii бути вирішена в умовах державного соціалізму, але сущест-щ жала небезпека обмеження особистої свободи. Саме тому він | мотрел з надією на розвиток інших форм організації, перш | ": його коопераціі31. Для нього кооперація - не тільки шлях до соціа-іпму, а й форма організації, яка відкриває простір свобод-
  Туган-Барановський М.І. Соціалізм як позитивне вчення. М., IW6. С. 365.
  31 Туган-Барановський є одним з найбільших російських теоретиків і практиків кооперації. Серед його робіт, спеціально присвячених цій | облеме, слід назвати «Соціальні основи кооперації» (М., 1914).
  393
Г
  ному праці, пом'якшуючи примусовий характер державного зі соціалізму.
  Робота «Соціалізм як позитивне вчення» була написана, коли російська дійсність мало відповідала постати леніям Туган-Барановського про майбутнє суспільному устрої Чи можна віднести це невідповідність на рахунок непідготовленості Росії до соціалізму, про що, хоча і не прямо, попереджав вчений, або це закономірний результат спроби перетворення ідеї соці;] лизма в будь-якому суспільстві з тією лише різницею, що в більш розвиненому ексцеси були б менше? Чи можна говорити, що соціальна ис торію нашого століття свідчить про рух культурних народоі в бік суспільства, яка визнає особистість найвищою цінністю, л, відповідно, підтверджує точку зору Туган-Барановського? Еш питання і сьогодні стоять на порядку денному.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія"
 1. Лекція 10-я Нова історична школа
    етичного факто-ра було використано по-різному. Зокрема деякі з прихильників цієї школи виступали з проповіддю так називає-мого «державного соціалізму». Сутність його зводилася до того, що оголошувалося соціалістичним всяке государ-ственное підприємство, всякий перехід підприємств до Державного власність. Якраз в цей період фактичний глава Німецької
 2. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
    етичний образ, що виражає цю єдність людини і світу. Інша позиція була характерна для Д. Рікардо. По-перше, предметом економічної науки у нього стає розподіл доходів, і відповідно, завдання науки розуміється як з'ясування законів розподілу. По-друге, ідея гармонії (хоча і у Сміта присутня думка про зіткнення класових і групових інтересів) поступається місцем ідеї
 3. Кейнсіанство
    принцип ефективного попиту, складовою частиною якого виступає концепція мультиплікатора, загальна теорія зайнятості, гранична ефективність капіталу і норми відсотка. У сучасному кейнсианстве домінують дві тенденції: американська, пов'язана з іменами ряду економістів США, та європейська, пов'язана насамперед з дослідженнями французьких економістів. У числі американських послідовників
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
    принципах. Найбільш яскравим прикладом такого на-правління і є австрійська школа. Інший метод, який обрали буржуазні економісти, зводився до проповіді емпіризму, відмови від будь-якої теорії, до заміни економічної теорії простим описом фактів і яв-лений. Це теж метод боротьби з марксизмом, але дещо іншого характеру. Такий метод застосовували переважно економісти,
 5. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
    принципи ведення домашнього господарства, ринок, обмін. Судження древніх про економіку не були наукою, так як господарські відносини ще не були розвинені. Розвиток серйозної економічної науки почалося зі становленням капіталізму в XVI-XVII ст. У цей час створюється перша значна школа у світовій економічній науці - меркантилізм (від іт. - Торговець). Його представниками були Томас Ман
 6. 3. Полеміка про цінності: критика марксизму
    принцип настійності пі требностей все більш відтісняються на другий план і замінюються та меном еквівалентів, що представляють пещи, що коштували обладаті мм! рівних зусиль ». Суб'єктивну теорію цінності Філіппов C4in.ii | правомірною хіба що для первісної торгашества, роблячи прим ^ чательно застереження: «Торгашество витіснене із торгівлі культур них країн, але є одна область, в якій воно
 7. 1. Ленінізм-марксизм без ревізіонізму
    принципу граничної корисності; Маршалл не виділено з ряду «тих | слідчих класичної школи, які відмовилися від деяких її <носторонностей і перебільшень» (Дж.Ст. Мілль, Кернс, Жид та ін.) Але j у статті «Цінність» (автор - проф. А.А. Мануйлов) 75-го напівтомах (1901) i пріоритет відданий австрійській школі, а в Новому енциклопедичному їло) Брокгауза і Ефрона, що видавався з 1911р.,
 8. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
    принципом навіть в від-ілті тієї частини економічної науки, яку прийнято називати. теоретичної, не кажучи вже про її практичної частини, яка гнтірована на досягнення поставлених перед суспільством цілей. Якщо говорити про найбільш впливових у російської економічної ке напрямках, то тут першість належить, безумовно, Булгаков С.Н. «Без плану:« Ідеалізм »та громадські програми / / н.1й
 9. 1. Закон граничної корисності
    етичним принципам. Він просто робить вибір між двома станами задоволення, які він не може отримати одночасно. Перевагу і відхилення, а також акти вибору і прийняті рішення, в яких вони реалізуються, не є актами виміру. Діяльність не вимірює корисність або цінність; вона вибирає між альтернативними варіантами. Не існує абстрактної проблеми сукупної
 10. 4. Виробництво
    етичних навчаннях та економічної теорії утилітаризму, дивиться на проблему відносин уряду і тих, ким правлять, під іншим кутом зору, ніж універсалізм і колективізм. З точки зору лібералізму правителі, завжди є меншістю, не можуть тривалий час залишатися на своєму місці без згоди тих, ким правлять. Якою б не була система правління, фундаментом, на якому вона будується,
© 2014-2022  epi.cc.ua