Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Центральні банки та платіжні баланси


Часто говорять, що якби не було центральнихбанков, то не було б проблем з платіжними ба- Ланс. Ця точка зору абсолютно справедлива, принаймні на перший погляд. Без центральнихбанков на валютному ринку не проводилося б ін-тервенцій і, отже, не було б ні активно-го сальдо, ні дефіциту платіжних балансів. Актив-ве сальдо балансу руху капіталів должнобить б фінансувати поточні операції точнотак ж, як і у випадку окремої особистості. Якщо бицентральний банк не купував і не продавав іност-ранную валюту, обмінний курс валюти - вар-тість вітчизняної грошової одиниці по відно-шенню до іноземних валют - автоматическиустанавливался б на такому рівні, щоб устра-нить активне сальдо або дефіцит платіжних ба-балансів.
Чи повинні обмінні курси валют мінятися сво-бодно, без втручання центрального банку, до-Стіга рівня, необхідного для того, щоб сба-лансіровать міжнародні платежі? Цей вопросявляется сьогодні головною стратегічною проблемою-і був головною проблемою впродовж по-следних 20 років. Чи повинні країни просто позво-лити своїм обмінним курсам валют мінятися та-ким чином або вони повинні проводити інтерв'ю-ції, купуючи і продаючи іноземні валюти, ітем самим намагатися впливати на обмінний курс іогранічівать його зміни?
У гол. 38 ми побачимо, що є дві важливі при-чини для такого втручання. По-перше, зраді-ня обмінного курсу валют впливають на експорт іімпорт і тим самим впливають на випускпродукціі і зайнятість. Коли країна має сільнуювалюту, тобто іноземні валюти дешевше її власній, іноземні товари купуються по відно-сительно низькими цінами, а товари цієї країни будутдля іноземців дорогими. Це скорочує експорт
країни і збільшує її імпорт, зменшуючи кількістю-ство робочих місць всередині країни. Розглянемо, на-приклад, Японію в період з 1985 до 1987 р. Тогдаобменний курс ієни впав з 300 до 150 ієн за дол-лар. Японські товари для резидентів США значно подорожчали, японський експорт почав скор-щаться, а це означало, що постраждало положення сзанятостью в Японії. По-друге, великі зраді-ня у вартості валюти впливають на це-ни експорту та імпорту і, отже, на уровеньцен та інфляцію в нашій країні. Тому прави-тва втручаються в роботу валютного ринку зметою впливати на обмінний курс валюти.
На початку 1980-х років уряд США билосогласно з тим, що вартість валют повинна визначатися на вільних ринках без будь-якого втручання-тва уряду. Але наслідком такої полі-тики стало значне зміцнення амеріканскогодоллара, що мало своїм результатом крітіческійрост імпорту і падіння експорту І правітельствоСША початок підтримувати ідею інтервенції, що-б вплинути на обмінний курс валюти.
Цілком реально повернення в кінці 1980-х років кболее твердим обмінним курсам.
КРИЗА платіжного балансу. Проблемиторгового і платіжного балансу можуть виникати понесколькім причин. Наприклад, в результаті іно-дивною конкуренції країна може потерятьринкі для експорту або їй доведеться збільшити асигнувань на імпорт через різке зростання цін наімпортіруемие товари. За відсутності регулиро-вання країна і в тому, і в іншому випадку будетіметь дефіцит по поточних операціях, який ейпрідется фінансувати.
Протягом деякого часу фінансірованіеможно здійснюватиме за допомогою позик іліраспродажі активів (включаючи резерви іноземноївалюти), але в кінцевому рахунку країна повинна будетразрешіть цю проблему. Як? Для окремої особистості, у якої постійно зберігається дефіцітпо поточних операціях, є два виходи: або полу-чить більш високооплачувану роботу, щоб опла-чувати свої витрати, або скоротити витрати. Болеевисокооплачіваемая робота зазвичай вимагає повели-чення витрат праці - великих зусиль або большейпродолжітельності. Винятком може бутитільки велике везіння: людина може отримувати бо-леї високу платню за ту ж роботу. Що стосується-ся країни, то вона може дозволити вишеназванниепроблеми, продаючи більше товарів і послуг. Етогоможно домогтися, докладаючи більше зусиль і вироб-водячи більше продукції для продажу або сокращаярасходи, щоб залишалося більше коштів для ек-спорту Такі дії даються насилу. Як і для
окремої особистості, коригування доходів і рас-ходів з метою усунення дефіциту по текущімопераціям вимагає зниження рівня життя в країнах-не З цієї причини врегулювання проблем платіжного балансу непопулярно з політичною точкизрения і часто відкладається, після чого вознікаеткрізіс платіжного балансу.
Криза платіжного балансу виникає в резуль-Таті того, що країна протягом тривалого временіоткладивала врегулювання дефіциту текущегоплатежного балансу і виснажила резерви. Резервиіностранной валюти в центральному банку змен-шаются; іноземці, особливо банки, не хочуть пре-доставляти кредитів ні приватним особам, ні прави-будівництві, а інших доступних джерел фінансу-вання немає. Коли розвиток подій заходить в ту-пік, виникає необхідність у радикальних дей-наслідком. У наступних розділах ми зустрінемося з та-кими ситуаціями.
Проте криза платіжного балансу може такжевознікнуть і в результаті того, що люди теряютдоверіе до політики уряду і бояться, що ва-люта країни знеціниться. Щоб уникнути втрат отримати прибуток, вони спекулюють, продаваяеті гроші і купуючи іноземну валюту.
Такоеположеніе спостерігається в Мексиці в течію не-скількох останніх років. Кожен раз, коли надійшли-ють погані вести про мексиканського бюджеті чи оцінить на нафту, а значить, про експортні доходи (Мексика є великим експортером нафти), довіра до уряду падає і люди бросаютсяпродавать мексиканські гроші. Це дуже затруд-няет дії центрального банку щодо захисту об-менного курсу своєї валюти, тому що тепер ондолжен не тільки фінансувати дефіцит текущегоплатежного балансу, а й продавати недостающіедоллари мексиканцям, бажаючим перевести своісостоянія з песо в долари.
Зазвичай уряди ставляться вельми насторожено-женно до подібних переливам капіталу і предпоч-тануть заборонити їх зовсім Але оскільки контрольнад цінами веде до появи дефіциту і виникненню чорних ринків, заборона переливу капі-тала відкриває чорний ринок іноземній валюти.Поетому така заборона не вирішує проблему до-довіри до уряду, що робить вплив на об-менниє курси валют. Правильним кроком буде уста-Постановою реалістичних обмінних курсів валют. Од-нако встановлення «реалістичних» курсів завісіттолько від того, наскільки песимістично настроенообщество відносно урядової політики, і від стану поточного платіжного балансу країни.
| В 1980-х роках міжнародні економіческіепроблеми були в центрі економічного полемікі.Естественно поставити запитання чи не стала світова еко-номика занадто взаємозалежної і не являютсялі іноземці занадто сильними нашими конку-рентами на наших же ринках? Хіба не краще булоб для нас, якби Конгрес провів закони, захисту пра-щающую американські фірми від іностраннойконкуренціі? Хоча завжди велика спокуса витри-нуть зуб, який заподіює біль, в даному случаеподдаваться йому не слід. Необхідно усвідомити, що міжнародні зв'язки забезпечують значитель-ні переваги для американської економікі.Будет краще, якщо ми станемо розуміти і вико-ти ці переваги, а також враховувати в полі-тику та обставина, що економіка США є-ється відкритою. У наступних трьох розділах проводітсямисль про те, що інтеграція Сполучених Штатовв світову економіку приносить значні найвигід-ди. Навіть іноземна конкуренція може розглядатися як перевага: вона означає, чтому можемо купувати товари дешевше, ніж якщо бими виробляли їх самі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Центральні банки та платіжні баланси "
 1. 15. Міжрегіональні курси валют
  центрального банку країни, або інший державний банк, як, наприклад, поштові ощадні банки в деяких країнах Європи. Таким чином, внутрішнього міжрегіонального ринку грошей більше не існує. Люди не платять за міжрегіональний переклад більше, ніж за місцевий, а якщо плата злегка відрізняється, то це не має відношення до коливань пересувань грошей всередині країни. Саме це
 2. Коментарі
  центрального тезу про необхідність проведення принципу цілісності при аналізі складних психологічних явищ. [26] меркантилізм сукупність економічних поглядів, які розвивалися протягом XVXVIII ст. Обгрунтовував активне втручання держави в господарське життя з метою підтримки активного торгового балансу за допомогою протекціонізму, заохочення розвитку вітчизняної
 3. Опції центрального банку
  центральному банку). Будучи банкіром уряду, ЦБ обслуговує фінансові операції уряду, здійснює посередництво у платежах казначейства та кредитування уряду. Казначейство зберігає вільні грошові ресурси в центральному банку у вигляді депозитів, а він, у свою чергу, віддає казначейству весь свій прибуток понад визначену, заздалегідь встановленої норми. Центральний банк
 4. Цілі та інструменти монетарної політики
  центральний банк країни, однак зміна пропозиції грошей в економіці відбувається в результаті операцій не тільки ЦБ, а й комерційних банків, а також рішень небанківського сектора (домогосподарств і фірм). Тактичними цілями (цільовими орієнтирами) монетарної політики ЦБ можуть виступати: а) контроль за пропозицією грошей (грошової маси), б) контроль за рівнем ставки відсотка; в) контроль за
 5. Валютна політика держави
  центральним банком іноземної валюти називається валютною інтервенцією. Її обсяг визначається величиною сальдо платіжного балансу і накопиченими золотовалютними резервами. При тривалому дефіциті платіжного балансу, викликаному втратою конкурентоспроможності країни на світовому ринку, резервні активи знижуються до критичної точки. Коригувати негативне сальдо платіжного балансу за допомогою
 6. Сутність пасивних операцій
  банки отримують грошові кошти, які використовується для фінансування активних операцій (рис. 23.3). Результати цих операцій відображаються в пасиві балансу банку. Рис. 23.3. Пасивні операції банків Для створення банку спочатку необхідний певний власний капітал. Але це лише відправна точка для організації власного банківської справи. Банківські операції базуються на
 7. Золотий (золотомонетний) стандарт
  центральних банків. При цьому накопичуються в основному так звані резервні валюти, тобто національні валюти, найбільш широко застосовуються в міжнародних розрахунках. Таким чином, були підготовлені об'єктивні умови для заміни системи золотого стандарту на більш ефективну систему. При цьому каталізатором послужила політична та економічна нестабільність у світовій економіці і
 8. Класифікація статей платіжного балансу
  центральних грошово-кредитних органів для цілей регулювання платіжного балансу. У платіжному балансі Росії операції, пов'язані зі зміною зовнішньої заборгованості, мають важливе значення. Основні принципи обліку даних операцій зводяться до наступного. За статтями «Позички і позики надані (непрострочені)» та «Позички і позики залучені (непрострочені)" показуються всі операції,
 9. 3. Аналіз зовнішніх активів і зобов'язань країни: приклад Росії
  банки-кредитори). Беручи до уваги близькість термінів погашення даних зобов'язань (їх основна маса повинна була бути погашена в 1992-1995 рр..) І відсутність достатніх резервів іноземної валюти, уряд був змушений шукати способи реструктуризації даного боргу. Першим кроком по досягненню даної мети з'явилася серія тимчасових угод з Паризьким клубом кредиторів, а потім
 10. Глосарій
  центральні банки, комерційні банки, спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (кредитні організації) Кредитор - фізична або юридична особа, що надає іншій особі позикові кошти на умовах повернення у певні терміни і з сплатою певного відсотка Крива байдужості - графік, що відображає всі можливі поєднання товарів, що дають однакову сумарну корисність для
© 2014-2022  epi.cc.ua