Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Теорія ендогенного визначення економічної політики


Одним з найбільш істотних достіженій.теоріі суспільного вибору є «ендогенізацію» параметрів державної економічної політики . Для традиційного підходу, властивого неокласичної економічної теорії, характерне уявлення про економічну політику як про «зовнішньому» (екзогенному) для економічної системи факторі. Іншими словами, передбачається, що вона формулюється і здійснюється суб'єктами, що знаходяться поза економічної системи, відповідно до їх прагненням до максимізації суспільної функції добробуту. Навпаки, в рамках теорії суспільного вибору всі заходи державної економічної політики розуміються як ендогенні для економіко-політичної системи, оскільки їх визначення здійснюється під впливом запитів суб'єктів політичного ринку (виборців, членів груп тиску), які одночасно є економічними суб'ектамі31. Саме ця концептуальна схема становить аналітичне ядро теорії ендогенного визначення економічної політики, яка приділяє центральну увагу вивченню поведінки суб'єктів політичного ринку, максимізує власні цільові функції, і накладаються на нього обмежень (насамперед інформаційних та інституційних).
22 Alesina A. and Roubini N. Political Cycles in OECD Economies / / Review of Economic Studies. 1992. Vol. 59. P. 663-688; Alesina A. and Rosenthal H. I'iirtisan Politics, Divided Government and the Economy. N.Y.: Cambridge University Press, 1995.
21 Hettich W. and Winer S.L. Economic Efficiency, Political Institutions and Policy Analysis / / Kyklos. 1993. Vol. 46. № 1. P. 3-25.
707
Зародження нового погляду на процеси визначення економічної політики асоціюється насамперед з іменами Дж. Стигла-ра і С. Пільзмена, що дали розгорнуту характеристику впливу галузевих груп тиску на прийняття рішень, що стосуються ре гулі вання сфери їх деятельності24. Згодом даний підхід б i поширений на аналіз широкого кола проблем як галузевого, так і макроекономічного регулювання, при одночасному ус ложіеніі структури взаємодії між суб'єктами політичного ринку.
Певний параметр державної політики (наприклад, обсяг бюджетних видатків, ставка податку, висота зовнішньоторговельного тарифу, сума субсидій певної галузі) розглядається як] ендогенний, якщо його вибір можна пояснити раціональним максимизирующим поведінкою індівідов25. Завдяки такому підходу по--є можливість поширити методи аналізу загального і часткової рівноваги як на політичну сферу, так і на всю економіко-політичну систему.
Для вивчення політичних процесів застосовуються загальні моделі ендогенного визначення політики структури ПХТ (п груп тиску, т суб'єктів прийняття політичних рішень), в яких як ендогенних розглядаються параметри поведінки обох згаданих категорій суб'єктів політичного ринку, а також часткові моделі ендогенного визначення політики, в яких за ендогенні приймаються параметри, що характеризують поведінку лише небудь однієї категорії суб'єктів.
Поєднання моделей, що описують політичні та економіч-, ські ринки (тобто синтез загальних моделей ендогенного визначення економічної політики і традиційних моделей загального економіч-| кого рівноваги), дозволяє перейти до аналізу економіко-політич -] ського рівноваги, що охоплює як економічний, так і політичний сектор суспільного життя. Моделі загального економіко-політичної рівноваги передбачають, що як суб'єкти політичного ринку (уряд, партії, групи тиску і пересічні виборці), так і суб'єкти економічного ринку (підприємці та споживачі) керуються мотивом максимізації власної цільової функції. Дані моделі покликані характеризувати рас-
24 Див: Stigler GJ The Theory of Economic Regulation / / Bell Journal ofj Economics and Management Sciences. 1971. Vol. 2. P. 3-21; Peltzman S. Toward! a More General Theory of Regulation / / Journal of Law and Economics 1976.1 August. Vol. 19. № 2. P. 211-244.
"Magee SP, Brock WA and Young L. Black Hole Tariffs and Endogenous; Protection Theory. Cambridge Cambridge University Press, 1989. P. 30-32.
708
пределеніе економічних ресурсів, величину винагороди факторів виробництва та обсяг випуску благ в економіці за умови здійснення набору заходів державного регулювання, що забезпечує досягнення рівноваги на політичних ринках.
Характер завдань , розв'язуваних і рамках зазначених моделей групами тиску та суб'єктами прийняття політичних рішень, можна проілюструвати за допомогою рис. 7 і 8. Група тиску здійснює лобіювання на користь проведення вигідною для неї економічної політики; при цьому оптимальної стратегії її поведінки відповідає такий обсяг видатків на лобіювання, при якому його граничні витрати і вигоди збігаються (під вигодами розуміється приріст доходів членів групи тиску в результаті проведення сприятливої державної політики). У свою чергу, стратегія політичних партій полягає в пошуку балансу між інтересами груп тиску і виборців. Здійснюючи політику, сприятливу для груп тиску (наприклад, вводячи імпортні тарифи, контроль за ієнами та ін
), правляча партія завдає економічних збитків виборцям; в той же час вона отримує від груп тиску ресурси, які можуть бути використані нею в кампаніях політичної реклами для підвищення своєї популярності у виборців. Оптимальним є таке значення параметра економічної політики, при якому граничне скорочення популярності одно її граничного приросту. Аналогічні міркування застосовні і до політичних партій, що борються за перемогу на виборах і анонсують в ході передвиборної кампанії цільові параметри своєї майбутньої економічної політики.
Кількість голосів

Р * Значення параметра економічної політики
Рис.7
Оптимальні витрати на лобіювання. Групи тиску визначають оптимальний розмір витрат на лобіювання L *, при якому досягається ра-пенство граничних витрат і вигод впливу на процес вироблення державних рішень.
709
Кількість голосів

Значення параметра економічної політики Рис.8
Визначення економічної політики політичною партією. Крива L являє собою графік функції скорочення популярності політичної партії у виборців при здійсненні політики, вигідною групі тиску; крива G-графік функції приросту популярності партії у виборців за рахунок політичної реклами, кошти на яку дає група тиску. При оптимальному значенні параметра економічної політики Р * досягається рівність граничного скорочення і граничного пріростачіс-ла голосів, на отримання яких може розраховувати партія.
Один з найбільш фундаментальних результатів, пов'язаних з використанням моделей ендогенного визначення економічної політики, полягає в концептуальному доказі протиріччя між економічною ефективністю, яка визначається за критерієм Парето, і політичної ефективністю, умовою якої є максимізація кожною категорією суб'єктів політичного ринку своєї цільової функції в умовах обмежень, що накладаються аналогічним поведінкою інших суб'єктів. За образним висловом, «невидима рука» економічного ринку сприяє збільшенню багатства народів, а «невидима нога» політичних ринків - його сніженію26. З точки зору більшості дослідників, ослаблення негативних наслідків орієнтації економічної політики на запити груп тиску може бути досягнуто тільки за допомогою спеціальних конституційних обмежень {див. розділ 4.1.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Теорія ендогенного визначення економічної політики"
 1. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  теорія зростання) Розчарування в традиційних неокласичних моделях посилилося в кінці 1980 - початку 1990-х років з поглибленням боргової кризи і міжкраїнових відмінностей у темпах зростання. Традиційна теорія не могла дати задовільного пояснення цим явищам. Адже відповідно до неї дефіцит капіталу в «третьому світі »повинен вести до підвищеної рентабельності інвестицій. І саме на зростання інвестицій
 2. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  теорія циклу не тільки поєднала в собі ряд попередніх концепцій , але. і опинилася в центрі нової макроекономічної теорії, покликаної пояснити механізм капіталістичного господарювання в цілому, причини його відхилень від стану рівноваги, а також дати рецепти для державного втручання в процес відтворення. Ця теорія розглядає цикл як результат взаємодії між
 3. 2. Гіпотеза про раціональні очікуваннях
  теорія руху цін »6. Важливими для формування« нової класики »були також стаття Р, Лукаса і Л. Реппінга, що запропонувала рівноважну модель ринку праці, статті Р. Лукаса і Е. Прескотта, в якій вперше використовувалася гіпотеза раціональних очікувань при дослідженні поведінки інвесторів, і стаття Р. Лукаса і Л. Реппінга, в якій ця гіпотеза застосовувалася при моделюванні наслідків грошової
 4. 3. Проблеми вибору в умовах представницької демократії
  теорія демократії »:« Партії формулюють свою політику з метою перемогти на виборах, а не перемагають на виборах з метою формулювати політику ». У тому випадку, якщо: 1) всіх виборців цікавить одне і те ж питання; 2) альтернативні підходи до вирішення цього питання можуть бути представлені у вигляді лінії політичного спектру (тобто ранжовані за принципом «більше-менше», наприклад, більш високий або
 5. 4. Теорії, засновані на концепції суспільного вибору
  теорія) спирається на фундаментальне уявлення про двухстадіальном процесі функціонування контрактарной (договірної) суспільної системи ". На першій стадії здійснюється прийняття рішень щодо фіксації і захисту прав власності, а також щодо формулювання правил вироблення колективних рішень щодо виробництва суспільних благ. На другій стадії економічні
 6. Теорія політичного ділового циклу
  ендогенного визначення державної макроекономічної
 7. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  теоріях не враховувався поступальний рух економіки, тобто аналізовані у попередній темі рівноважні моделі є статичними. Ні в одній з них не враховується фактор часу і зміна ресурсного потенціалу. Однак економічна історія переконливо показує, що економіка знаходиться в постійному русі: спостерігаються певні коливання, періоди зростання змінюються спадом. При
 8. 4. Моделі економічного зростання
  теорія виходить з можливості найбільш оптимального використання виробничих факторів в масштабі не тільки окремого виробництва, а й макроекономічної системи. Для побудови моделей, що показують внесок окремих факторів виробництва в кінцевий результат, використовується виробнича функція, що має наступний вигляд: Y=f (K, L, N), де Y-
 9. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  теорія в неї не вписувалася, то вина може покладатися тільки на незадовільну трактування економістами своїх завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися
 10. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на нові. Наука не дає нам абсолютної і остаточної визначеності. Вона тільки дає нам деяку частку впевненості в
© 2014-2021  epi.cc.ua