Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Теорії, засновані на концепції суспільного вибору


Теорія конституційного вибору
Теорія конституційного пибора (або, какее іноді називають!) Російськомовної традиції, конституційна економічна теорія) спирається на фундаментальне уявлення про двухстадіальном процесі функціонування контрактарной (договірної) суспільної системи ". На першій стадії здійснюється прийняття рішень щодо фіксації і захисту прав власності, а також щодо формулювання правил вироблення колективних рішень щодо виробництва суспільних благ. На другій стадії економічні суб'єкти безпосередньо вступають у відносини обміну, спираючись на встановлену раніше структуру прав власності, а також приймають рішення про виробництво суспільних благ, використовуючи існуючі правила. Саме ця друга стадія є сферою докладання традиційної економічної теорії та базових підходів теорії суспільного вибору. Навпаки, в центрі уваги теорії конституційного вибору знаходиться перша стадія контрактарного процесу , на якій закладається фундамент економічних і політичних відношенні між людьми. Таким чином, теорія конституційного вибору займається вивченням закономірностей вибору обмежень, в рамках яких здійснюється економічна і політична діяльність, в той час як традиційна економічна теорія та базові напрямки теорії суспільного вибору займаються вивченням індивідуального та колективного вибору в рамках заданих обмежень.
З зазначеними вище стадіями контрактарного процесу пов'язана і специфіка функцій держави. Центральне значення має тут розрізнення між «державою захищає» і «державою виробляють», введене Дж. Бьюкененом1'1 . «Держава захищає», що виникає на конституційній стадії, є зовнішнім суб'єктом по відношенню до тих сторін, який
11 Бькженен Дж Межі снободи. Між анархією і Левіафаном / / Нобелівські лауреати з економіки.
Джеймс Б'юкенен. М.; Парус Альфа, 1997. С. 245 ^ -254 (робота 1975 г).
16 Там же. З 297-299.
703
несе відповідальність за захист прав індивідів. Іншими словами! воно виконує роль неупередженого арбітра, який стежить за виконанням правил гри. На пост конституційної же стадії го | сударство виконує роль органу, при посередництві якого індиві] ди забезпечують себе суспільними благами («держава про] ізводящіх»). Які ж повинні бути особливості вибору на кон! ної стадії, щоб забезпечити максимальне задовольни] ня потреб членів суспільства п суспільних благах на пост] конституційної стадії?
На рис. 6 зображена схема двухстадіального контрактарного про! цесса в суспільстві, що складається з двох груп індивідів. Суть констатує] ционного контракту полягає в тому, щоб підвищити добробуту | ня обох груп за рахунок чіткого визначення та ефективної зашити прав власності (Парето-ефективне переміщення економіки н \ точки А в точку на ділянці контрактної кривої, обмеженому пунк | Тірні променями, наприклад, в точку В). Водночас на цій стадш визначаються правила, що забезпечують прийняття Парето-ефектами-них рішень на пост конституційної стадії (переводять економіку в точки, подібні точці D) і перешкоджають прийняттю рішень Вік тора, які носять перерозподільчий характер (відповідаю щие переміщенню в точки Ег або Е2). Виконання цих умов може бути досягнуто в тому випадку, якщо рішення на конституційній стадії прийматимуться за правилом одностайності.
Добробут групи індивідів 2

Добробут групи індивідів 1 Рис.6
Конституційна і пост конституційної стадії контрактарного процесу . У вихідному (доконтрактарном) стані добробут індивідів соотпетст-вуетточкеА Висновок конституційного контрактас використанням правила одноголосності обумовлює підвищення добробуту обох індивідів (перехід в точку 5), а також закладає можливості для прийняття подальших рішень, ефективних за Парето (перехід з точки Б в точку D).

704
Якщо члени суспільства зацікавлені у перерозподілі бо-итства і доходів на свою користь, що може змусити їх прийти до одноголосного рішення щодо змісту конституційного контракту? З точки зору Дж. Бькженена і Г. Таллока, сформульованої ними в книзі «Розрахунок згоди», центральне значення иг-p.ieT тут фактор неопределенності'7. Оскільки індивіди не в змозі визначити, чи виявляться вони в довгостроковій перспективі {передбачає безліч актів колективного вибору по великому числу питань) виграє чи програє у разі прийняття конкретних правил вироблення рішень, вони будуть орієнтуватися на вибір правил, вигідних всьому суспільству. При цьому всі-| так строго проводиться принцип, згідно з яким не існує іншого способу визначення конституційних правил, окрім як через вільне виявлення уподобань громадян (іншими словами, будь-яке Примушення є абсолютно неприпустимим) 18.
Теорія конституційного вибору має ряд важливих додатків, що стосуються формулювання правил визначення економічної полигики в різних сферах. Вони стосуються, в Зокрема, обмеження свавілля держави в бюджетній сфері, пов'язаного з нарощуванням як обсягу ресурсів, перерозподілених через государ-ii пінний бюджет, так і розмірів бюджетного дефіціта19, ограниче-мія можливостей здійснення перерозподільних меропри-| мий і т.д. Ці програми мають важливе значення для інших теоретичних напрямів в рамках концепції суспільного вибору, насамперед для теорії політичної ренти та теорії ендогенного визначення економічної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Теорії, засновані на концепції суспільного вибору "
 1. 4. Виробництво
  теорії і вірші, храми і симфонії, автомобілі та літаки. Анархісти не враховують того незаперечного факту, що деякі люди або занадто обмежені, або занадто слабкі, щоб мимовільно пристосовуватися до умов життя в суспільстві. Навіть якщо ми приймемо, що будь-яка розсудлива доросла людина наділений здатністю усвідомити користь громадського співробітництва і вести себе відповідно,
 2. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш елементарним явищам. Вони
 3. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  теорії переваги часу Будь-який розділ економічної науки може піддатися спотвореного піднесенню і тлумаченню з боку людей, що прагнуть виправдати або підтвердити помилкові доктрини, що лежать в основі їх партійних програм. Щоб наскільки можливо запобігти подібні зловживання, представляється доцільним додати до нашого викладу теорії переваги часу кілька
 4. 3. Нерівність
  теорії, могли ще говорити про переваги положення в Китаї і мусульманських країнах. Треба визнати, що їм дуже мало було відомо про соціальну структуру Сходу. У тих неясних повідомленнях, які вони отримували, гідним похвали вони порахували відсутність спадкової аристократії і великого землеволодіння. Вони уявили собі, що ці країни більше досягли успіху у встановленні рівності, ніж їх
 5. Коментарі
  теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер) . Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого
 6. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
  теорії, внесок у виборчу кампанію якогось політика не відрізняється від грошового подарунка. В обох випадках це суми грошей, потрібні людині для досягнення його цілей. Економічна теорія не визнає тут відмінності і не повинна його робити. Різниця робить лише юридична система, яка вважає законним, коли політику дають гроші для проведення виборчої кампанії, і незаконним, коли йому
 7. РОЛЬ УРЯДУ
  теорії, що говорить, що одне розподіл краще або гірше іншого, якесь розподіл права власності треба встановити. Але в «старому» капіталізмі ця вихідна точка була встановлена вже в далекому минулому. Крім поставки чисто суспільних благ і функцій субсидування та оподаткування, з позитивними або негативними зовнішніми ефектами, уряду мають ще одну роль. Капіталізм
 8. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  теорії, а до мистецтва господарської практики. Звідси представляється правомірним розділяти економічну науку, виділяючи в ній теоретичну і прикладну частини. Хоча подібний поділ до деякої міри умовно, воно відображає реальні відмінності в об'єкті вивчення, в способах пізнання і в методах опису економічних об'єктів і явищ, застосовуваних теоретиками і практиками. Економіка як
 9. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  теорії: неокласичним і Кейнс-Андської. Головним ідеологом активного втручання держави в економіку став найвідоміший англійський економіст Дж.М. Кейнс. Кейнсіанська політика ставила своєю метою також контроль і регулювання загального попиту, щоб він відповідав загальному пропозицією при забезпеченні повної або високої зайнятості населення. Модель Кейнса передбачала стимулювання
 10. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  теорії перехідної економіки тут не могло бути й мови. Перехідна епоха розумілася в якійсь мірі як відома випадковість, від якої була можлива дорога і вперед (Сен-Симон) і назад (Мірабо, Сісмонді). Історична школа пізніше стала виділяти епохи індивідуального, перехідного і соціального господарства, розглядаючи перехідну епоху як своєрідну трансформацію індивідуального господарства
© 2014-2022  epi.cc.ua