Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

5.1 Сутність і значення продуктивності праці

Для підвищення ефективності виробництва одна з центральних проблем, що вивчаються економікою праці, - розгляд показників ефективності праці. У результаті трудової діяльності виробляються товари і надаються послуги, які характеризуються, по-перше, витратами виробництва, або собівартістю, а по-друге, ринковою вартістю. Співвідношення цих двох величин по кожному виду товарів і послуг, помножених на їх обсяг, визначає прибутковість і рентабельність виробництва.
Результативність виробництва може бути, виміряна також шляхом зіставлення його обсягів з вартістю основних виробничих фондів підприємства, зайнятого випуском цієї продукції. Такий показник називається фондоотдачей.
Нарешті, узагальнюючим показником результативності праці є його продуктивність, що характеризує обсяги випущеної продукції або вироблених послуг на одиницю витрат праці. Від її систематичного зростання залежать як успіхи в розвитку економіки країни, так і підвищення народного добробуту. Продуктивність праці являє собою ступінь плідності (результативності) доцільної діяльності людей у сфері виробництва матеріальних благ.
Розрізняють продуктивність праці в масштабі суспільства, регіону, галузі, продуктивність праці на підприємстві і продуктивність індивідуальної праці окремого працівника. Але на будь-якому етапі виробництва як елемент праці виступає тільки частина трудових витрат інша ж представлена засобами виробництва - сировиною, енергією, знаряддями праці, інструментами, виробничими приміщеннями, продуктивна сила капіталу, продуктивна сила природи, зусилля підприємця.
Кожне підприємство відрізняється певним рівнем продуктивності праці. Зміна рівня в часі показує динаміку продуктивності праці. Зміни відбуваються і у бік збільшення, і у бік зменшення, що викликається сукупністю різних факторів. Однак неодмінною умовою розвитку виробництва служить зростання продуктивності праці.
Він є вираженням загального економічного закону, економічною необхідністю розвитку суспільства незалежно від пануючої в ньому системи господарювання.
На рівень продуктивності праці впливають величина екстенсивного використання праці, інтенсивність праці, а також техніко-технологічний стан виробництва.
Екстенсивна характеристика праці відбиває ступінь використання робочого часу і його тривалість за зміну при незмінності інших характеристик. Чим повніше використовується робочий час, чим менше простоїв, непродуктивних витрат часу, чим триваліший робоча зміна, тим вища продуктивність праці. Екстенсивна характеристика праці має видимі межі: законодавчо встановлену тривалість робочого дня і робочого тижня. Якщо протягом робочого дня, тривалість якого дорівнює законодавчо встановленої величиною, робочий час повністю використовується на продуктивну працю, то це буде межею можливої величини екстенсивного використання праці.
Інтенсивність праці характеризує ступінь його напруженості в одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої за цей час енергії людини. Чим вище інтенсивність праці, тим вище його продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності визначається фізіологічними і психічними можливостями людського організму, а це означає, що інтенсивність праці має фізіологічні межі і не може бути необмеженою. Нормальний працю передбачає і нормальну його інтенсивність, тобто такий витрата життєвої енергії протягом робочого часу на зміну, який забезпечує при діючій системі охорони здоров'я, реально доступній якості харчування і раціональному використанні вільного від роботи часу умови для повноцінного відправлення всіх життєвих функцій і повного відновлення працездатності до початку нового трудового дня.
Таким чином, інтенсивність праці - важливий фактор продуктивності, але він має фізіологічну межу і потребує дотримання фізіологічних норм витрати людської енергії.

Джерелом зростання продуктивності праці, який не має меж, є науково-технічний прогрес, техніко-технологічне вдосконалення виробництва, поява нових матеріалів, видів енергії та ін Все це, згідно К. Марксу, формує продуктивну силу праці - його здатність виробляти в міру зростання технічної оснащеності виробництва все більше і більше продукції.
Однак сучасна економічна теорія виходить з того, що процес виробництва продукції є результат сукупної дії праці, капіталу, землі та підприємництва. Роль і частку кожного з цих факторів виробництва в процесі створення продукції точно встановити неможливо. Отже, віднесення обсягу випущеної продукції до трудовитрат, пов'язаних з цим випуском, при підрахунку продуктивності праці зовсім не означає, що тільки праця є джерелом продукції (як стверджував К. Маркс), а представляє лише один із способів визначення ефективності виробництва і не більше того.
Зростання продуктивності праці на підприємствах проявляється у вигляді:
? збільшення маси продукції, створюваної в одиницю часу при незмінному її якості;
? підвищення якості продукції при незмінній її масі, створюваній в одиницю часу;
? скорочення витрат праці на одиницю виробленої продукції;
? скорочення часу виробництва і обігу товарів;
? збільшення маси і норми прибутку.
Очевидно, що можуть бути різні комбінації вказаних видів прояви зростання продуктивності праці. Кожен з них окремо і в поєднанні свідчать про велике значення рівня продуктивності праці та її приросту для економіки підприємств, що знаходяться під впливом зростаючої конкуренції на ринках товарів, послуг і праці.
Зростання продуктивності праці забезпечує підприємствам і всьому суспільному виробництву розвиток і сприятливі перспективи, що, в кінцевому рахунку, веде до підвищення рівня життя населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1 Сутність і значення продуктивності праці "
 1. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь
 2. Глава III Продуктивність
  продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми розглянемо такі групи проблем: - зв'язок між
 3. 2. Предмет економіки праці
  сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5) розгляд організації оплати праці, її форм і систем, диференціації заробітної плати, обумовленої як якісними особливостями робочої сили, так і відмінностями у
 4. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Сутність, сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень будь-якої економічної системи - виробництво, виступаюче базовою основою
 5. Проблема 3. У японській економіці досі існують неефективні галузі, що негативно позначається на рівні продуктивності.
  Продуктивність праці в Японії в розрахунку на одного зайнятого не поступається, якщо не перевершує,, продуктивність в США, а в перерахунку на годинну продуктивність лише трохи менше американської. Однак, якщо врахувати торгівлю, сільське господарство і транспорт, відносна продуктивність в Японії складе 70% від американської в розрахунку на одного зайнятого та 60% у розрахунку на один
 6. Продуктивність праці
  продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це досить популярний показник
 7. 11. Сутність продуктивності праці
  продуктивності праці досліджувалися багатьма вченими. А. Сміт і Д. Рікардо заклали основи вчення про продуктивність. У процесі праці використовуються такі фактори як предмети праці, засоби праці, робоча сила. Результатом будь-якого процесу праця є благо, тобто товари або послуги. Тобто в процесі праці використовується як живий, так і матеріалізовану (минулий) праця. Тому
 8. Запитання для самоперевірки
  сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним
 9. Запитання для самоперевірки
  сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним
 10. Зростання через продуктивність
  продуктивності праці без сумніву є винаходом західної цивілізації, якому всього лише 200 - 250 років. Темпи зростання стали повільно наростати на початку XVIII століття, за цей період тільки три країни змінили один одного на місці лідера в галузі продуктивності. Що ж це за країни? Перед тим, як відповісти. на це питання, давайте визначимо саме поняття "лідер". Під таким "лідером"
 11. Глава XXIX Все залежить від нас
  продуктивність. Навіть якби не було Японії, Південної Кореї, не було б конкуренції, рівень життя американців не виріс би скільки-небудь помітно просто тому, що продуктивність нашої праці не росте. Більше того, саме тому що продуктивність нашої праці стоїть на місці, конкуренти кидають виклик економічного лідерства Америки. Важко перебільшити важливість продуктивності
 12. Ключові терміни
  продуктивності Гіпотеза
 13. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 14. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
  продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto84} де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно; T1, T0 - витрати праці на
 15. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  продуктивності праці в галузевій економіці виробляється методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної
 16. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції. До них відносяться: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q 1, Q 0 -
© 2014-2021  epi.cc.ua